งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เสนอ อ. มยุรี จันทร์แก้ว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เสนอ อ. มยุรี จันทร์แก้ว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เสนอ อ. มยุรี จันทร์แก้ว
โครงงานพวงกุญแจ เสนอ อ. มยุรี จันทร์แก้ว จัดทำโดย นางสาวอังคณา คีรีมา นางสาวธาราทิพย์ มากจุ้ย นางสาวนิภาพร รัตนี นายศิริพงศ์ สังฆราช

2 ความเป็นมา เนื่องในปัจจุบันวัยรุ่นชอบพวงกุญแจแขวนกระเป๋าเป็นวัยที่รักสวยรักงามในกลุ่มการงานอาชีพในงานประดิษฐ์จึงปรึกษาในงานต่างๆเกี่ยวกับงานประดิษฐ์และได้ทำพวงกุญแจเพื่อฝึกฝน พัฒนาฝีมือด้วยและสามารถนำไปฝึกฝนทำองได้สามารถนำไปทำฝึกอาชีพได้ในอนาคต

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อนำไปฝึกอาชีพได้ 2. เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 3. เป็นรูปแบบให้แก่คนอื่นๆทั่วไป

4 แนวคิด 1. ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 2. ให้เรารู้จักการทำพวงกุญแจมากขึ้น ได้รับความรู้มากขึ้นในการทำงานมากขึ้น

5 เป้าหมาย 1.เพื่อให้ได้ประสบการณ์ 2. เพื่อให้ประโยชน์แก่คนอื่นได้ 3.เพื่อเป็นสื่อในการสอน

6 อุปกรณ์ 1. ไหมญี่ปุ่น 2. ลูกปัดอักษร 3. ลูกกุ้งกิ้ง 4. ไฟเช็ก/เทียน 5. รูปถ่าย (ถ้ามี)

7 การดำเนินการ 1.วางแผน หาข้อมูลการวางแผนดำเนินงาน 2.หาข้อมูลและจัดเก็บข้อมูล 3.ลงมือปฏิบัติงาน 4.ตรวจดูโครงงาน 5.ประดิษฐ์ผลผลิต 6.สรุปการทำโครงงาน 7.นำเสนอผลงาน

8 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1.เพื่อนำไปฝึกอาชีพได้
2.เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 3.เพื่อได้ฝึกทำโครงงาน 4.พัฒนาการนำเสนอผลงาน


ดาวน์โหลด ppt เสนอ อ. มยุรี จันทร์แก้ว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google