งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง คุณชอบกินผลไม้อะไร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ครูสฐาปรานี เพ็งปั้น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง คุณชอบกินผลไม้อะไร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ครูสฐาปรานี เพ็งปั้น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง คุณชอบกินผลไม้อะไร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ครูสฐาปรานี เพ็งปั้น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

2 มาตรฐานการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง สาระที่ 1 : ภาษาเพื่อการสื่อสาร มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจกระบวนการฟังและการอ่าน สามารถตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และนำความรู้มาใช้อย่างมีวิจารณญาณ มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความ คิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ

3 วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 1. นักเรียนรู้จักชื่อผลไม้และสามารถบอกชื่อผลไม้เป็น ภาษาจีนได้ 2. นักเรียนสามารถพูดประโยคแสดงความต้องการเป็น ภาษาจีนได้

4 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 1. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 2. ขั้นปฏิบัติการสอน 3. ขั้นสรุป

5 คำถามกำหนดกรอบการ เรียนรู้ คำถามสร้างพลังคิด รับประทานผลไม้ช่วยให้สุขภาพดีอย่างไร คำถามประจำหน่วย รับประทานผลไม้มีประโยชน์อย่างไร คำถามประจำบท คุณรู้จักผลไม้อะไรบ้าง ชอบกินผลไม้อะไร

6 โครงงาน : คุณชอบกินผลไม้อะไร - ถามเกี่ยวกับผลไม้ที่คุณชอบมีอะไรบ้าง - ผลไม้ภาษาจีนเรียกว่าอะไร - ทำไมชอบกินผลไม้ชนิดนี้ มีประโยชน์ อย่างไร - แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม

7 โครงงาน : คุณชอบกินผลไม้อะไร - เป้าหมาย (Goal): สามารถพูดชื่อผลไม้เป็นภาษาจีนได้ - บทบาท (Role): นักเรียนเข้าใจคำศัพท์ผลไม้และพูด แสดงความต้องการเป็นภาษาจีนได้ - กลุ่มผู้ชม (Audience): นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา - ชุดกิจกรรมและภาระงาน (Set of activities and tasks): ใบงาน - ผลงาน (Products): สมุดภาพคำศัพท์

8 เกณฑ์การประเมิน


ดาวน์โหลด ppt สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง คุณชอบกินผลไม้อะไร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ครูสฐาปรานี เพ็งปั้น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google