งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำแผนธุรกิจ. 1.สรุปสำหรับผู้บริหาร ทําธุรกิจอะไรและมีแนวธุรกิจอย่างไร มีโอกาสและกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจอย่างไร กลยุทธ์ที่จะทําให้ประสบความสําเร็จ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำแผนธุรกิจ. 1.สรุปสำหรับผู้บริหาร ทําธุรกิจอะไรและมีแนวธุรกิจอย่างไร มีโอกาสและกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจอย่างไร กลยุทธ์ที่จะทําให้ประสบความสําเร็จ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำแผนธุรกิจ

2 1.สรุปสำหรับผู้บริหาร ทําธุรกิจอะไรและมีแนวธุรกิจอย่างไร มีโอกาสและกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจอย่างไร กลยุทธ์ที่จะทําให้ประสบความสําเร็จ ( Key to Success ) กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและการคาดคะเนลูกค้าเป้าหมาย ความได้เปรียบเชิงแข่งขันของธุรกิจ เช่น ความได้เปรียบจากตัวผลิตภัณฑ์ ความได้เปรียบจากการเข้าตลาดก่อน การคาดการณ์ผลการดำเนินงาน (ทางการเงิน) จากการดำเนินธุรกิจ

3 2. ประวัติโดยย่อของกิจการ ประวัติการจัดตั้งทุนของกิจการ และประวัติการเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้น รายละเอียดธุรกิจ ประเภทสินค้าและบริการมีอะไรบ้าง กําลังการผลิต ยอดขาย สถานที่ตั้งสํานักงาน สินทรัพย์ถาวรมีอะไรบ้าง เช่น ที่ดิน อาคารสิ่งปลูก สร้าง และเครื่องจักร

4 3.การวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (PEST / SWOT Analysis) มีโอกาสสำหรับเราอย่างไร

5 4. วัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจ เป้าหมายโดยรวม เป้าหมายเฉพาะด้านได้แก่ (1) เป้าหมายและแผนทางการตลาด (2) เป้าหมายและแผนทางผลิต (3) เป้าหมายและแผนการจัดการด้านองค์กรและกําลังคน (4) เป้าหมายและแผนการเงิน ในการกําหนดเป้าหมายต้องพิจารณาถึง ความเป็นไปได้ในการที่จะบรรลุ เป้าหมาย และสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงควรมีการกําหนดระยะเวลา และเป้าหมายแต่ละด้านควรจะความสอดคล้องกัน

6 5. แผนการตลาด สินค้าและบริการ (Products and Service) Positioning ของสินค้าหรือบริการว่าอยู่ตําแหน่ง จับตลาดเป้าหมายระดับใด และจุดแข็งของสินค้ามีอะไรบ้าง มีการวิเคราะห์ SWOT Analysis ภาพรวมของตลาดและส่วนแบ่งการตลาด ใครคือลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ทั้งเป้าหมายหลักและเป้าหมายรอง การกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาด (4Ps) และกิจกรรมทางการตลาด (ที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย)

7 6. แผนการจัดการและแผนกำลังคน การจัดการและโครงสร้างองค์กร (Management and Organization) ประวัติ ประสบการณ์ในการบริหารงานของทีมผู้บริหารเป็นรายบุคคล หน้าที่รับผิดชอบในแผนธุรกิจ ควรมีการวางแผนผังองค์กรเพื่อให้เห็นภาพรวมของอํานาจหน้าที่ในองค์กรของ แต่ละบุคคล

8 7.แผนการผลิต/ปฏิบัติการ แผนการผลิต (กล่าวถึงความสามารถในการผลิต กําลังการผลิต) การจัดซื้อวัตถุดิบ ระบบสินค้าคงคลัง กําหนดการผลิตและปฏิบัติการ การรักษาเครื่องมือและเครื่องจักร อธิบายผังการผลิต ขั้นตอนการผลิต สถานที่ผลิต

9 8. แผนการเงิน ข้อกําหนดสมมติฐานประมาณการ งบกําไรขาดทุน งบดุล งบกระแสเงินสด แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน จุดคุ้มทุน – ระยะเวลาคืนทุน อัตราส่วนทางการเงิน เช่น ROE (Return on Equity), ROI (Return on Investment), Current Ratio, D/E Ratio เป็นต้น

10 9.แผนดำเนินการ เป็นการนําแผนด้านการผลิต การตลาด การจัดองค์กร และการเงินมาสรุปเพื่อ นําไปสู่ การกําหนดกลยุทธ์วิธี งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ

11 10.ความเสี่ยง กล่าวถึงปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบ กับธุรกิจ เช่น ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น ความเสี่ยงจากคู่แข่งขันในตลาด ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรในอนาคต มีแผนการจัดการความเสียงอย่างไร

12 11.แผนฉุกเฉิน เป็นการเตรียมแนวทางการดํานินงาน ไว้ล่วงหนาในกรณีที่เกิดสถานการณ์หรือการ ดําเนินงานไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ หรือมีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นในกิจการ ซึ่งสง ผลกระทบในทางลบ เช่น ยอดขายหรือการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่เป็นตามแผน สินค้าถูกลอกเลียนแบบและขายในราคาที่ถูกกว่า สินค้าผลิตไม่ทันตามคําสั่งซื้อ เนื่องจากขาดแคลนวัตถุดิบหรือกําลังคน เป็นต้น

13 12.ภาคผนวก * ประวัติของผู้บริหารโดยละเอียด * ภาพถายสินค้า สถานที่ตั้งสถานที่ผลิต แผนที่โดยสังเขป * ขอมูลวิจัยตลาดโดยทั่วไป * ประมาณการงบการเงิน (Financial Sheets) * บุคคลหรือองค์กรที่สามารถอ้างอิง หรือให้คํารับรอง (References)

14 www.themegallery.com


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำแผนธุรกิจ. 1.สรุปสำหรับผู้บริหาร ทําธุรกิจอะไรและมีแนวธุรกิจอย่างไร มีโอกาสและกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจอย่างไร กลยุทธ์ที่จะทําให้ประสบความสําเร็จ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google