งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำแผนธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำแผนธุรกิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำแผนธุรกิจ

2 สรุปสำหรับผู้บริหาร ทําธุรกิจอะไรและมีแนวธุรกิจอย่างไร
มีโอกาสและกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจอย่างไร กลยุทธ์ที่จะทําให้ประสบความสําเร็จ ( Key to Success ) กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและการคาดคะเนลูกค้าเป้าหมาย ความได้เปรียบเชิงแข่งขันของธุรกิจ เช่น ความได้เปรียบจากตัวผลิตภัณฑ์ความได้เปรียบจากการเข้าตลาดก่อน การคาดการณ์ผลการดำเนินงาน (ทางการเงิน) จากการดำเนินธุรกิจ

3 2. ประวัติโดยย่อของกิจการ
ประวัติการจัดตั้งทุนของกิจการ และประวัติการเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้น รายละเอียดธุรกิจ ประเภทสินค้าและบริการมีอะไรบ้าง กําลังการผลิต ยอดขาย สถานที่ตั้งสํานักงาน สินทรัพย์ถาวรมีอะไรบ้าง เช่น ที่ดิน อาคารสิ่งปลูกสร้าง และเครื่องจักร

4 3.การวิเคราะห์สถานการณ์
การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (PEST / SWOT Analysis) มีโอกาสสำหรับเราอย่างไร

5 4. วัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจ
เป้าหมายโดยรวม เป้าหมายเฉพาะด้านได้แก่ (1) เป้าหมายและแผนทางการตลาด (2) เป้าหมายและแผนทางผลิต (3) เป้าหมายและแผนการจัดการด้านองค์กรและกําลังคน (4) เป้าหมายและแผนการเงิน ในการกําหนดเป้าหมายต้องพิจารณาถึง ความเป็นไปได้ในการที่จะบรรลุเป้าหมาย และสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงควรมีการกําหนดระยะเวลา และเป้าหมายแต่ละด้านควรจะความสอดคล้องกัน

6 5. แผนการตลาด สินค้าและบริการ (Products and Service)
Positioning ของสินค้าหรือบริการว่าอยู่ตําแหน่ง จับตลาดเป้าหมายระดับใด และจุดแข็งของสินค้ามีอะไรบ้าง มีการวิเคราะห์ SWOT Analysis ภาพรวมของตลาดและส่วนแบ่งการตลาด ใครคือลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ทั้งเป้าหมายหลักและเป้าหมายรอง การกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาด (4Ps) และกิจกรรมทางการตลาด (ที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย)

7 6. แผนการจัดการและแผนกำลังคน
การจัดการและโครงสร้างองค์กร (Management and Organization) ประวัติ ประสบการณ์ในการบริหารงานของทีมผู้บริหารเป็นรายบุคคล หน้าที่รับผิดชอบในแผนธุรกิจ ควรมีการวางแผนผังองค์กรเพื่อให้เห็นภาพรวมของอํานาจหน้าที่ในองค์กรของแต่ละบุคคล

8 7.แผนการผลิต/ปฏิบัติการ
แผนการผลิต (กล่าวถึงความสามารถในการผลิต กําลังการผลิต) การจัดซื้อวัตถุดิบ ระบบสินค้าคงคลัง กําหนดการผลิตและปฏิบัติการ การรักษาเครื่องมือและเครื่องจักร อธิบายผังการผลิต ขั้นตอนการผลิต สถานที่ผลิต

9 8. แผนการเงิน ข้อกําหนดสมมติฐานประมาณการ งบกําไรขาดทุน งบดุล
งบกระแสเงินสด แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน จุดคุ้มทุน – ระยะเวลาคืนทุน อัตราส่วนทางการเงิน เช่น ROE (Return on Equity) , ROI (Return on Investment), Current Ratio, D/E Ratio เป็นต้น

10 9.แผนดำเนินการ เป็นการนําแผนด้านการผลิต การตลาด การจัดองค์กร และการเงินมาสรุปเพื่อนําไปสู่ การกําหนดกลยุทธ์วิธี งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ

11 10.ความเสี่ยง มีแผนการจัดการความเสียงอย่างไร
กล่าวถึงปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบ กับธุรกิจ เช่น ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น ความเสี่ยงจากคู่แข่งขันในตลาด ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรในอนาคต มีแผนการจัดการความเสียงอย่างไร

12 11.แผนฉุกเฉิน เป็นการเตรียมแนวทางการดํานินงาน ไว้ล่วงหนาในกรณีที่เกิดสถานการณ์หรือการดําเนินงานไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ หรือมีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นในกิจการ ซึ่งสงผลกระทบในทางลบ เช่น ยอดขายหรือการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่เป็นตามแผน สินค้าถูกลอกเลียนแบบและขายในราคาที่ถูกกว่า สินค้าผลิตไม่ทันตามคําสั่งซื้อ เนื่องจากขาดแคลนวัตถุดิบหรือกําลังคน เป็นต้น

13 12.ภาคผนวก * ประวัติของผู้บริหารโดยละเอียด * ภาพถายสินค้า สถานที่ตั้งสถานที่ผลิต แผนที่โดยสังเขป * ขอมูลวิจัยตลาดโดยทั่วไป * ประมาณการงบการเงิน (Financial Sheets) * บุคคลหรือองค์กรที่สามารถอ้างอิง หรือให้คํารับรอง (References)

14 Thank you


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำแผนธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google