งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การออกแบบระบบ ฐานข้อมูล. 2 The System Development Life Cycle : SDLC วัฏจักรการพัฒนาระบบ (The System Development Life Cycle : SDLC) การพัฒนา ระบบมาจากระบบสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การออกแบบระบบ ฐานข้อมูล. 2 The System Development Life Cycle : SDLC วัฏจักรการพัฒนาระบบ (The System Development Life Cycle : SDLC) การพัฒนา ระบบมาจากระบบสารสนเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การออกแบบระบบ ฐานข้อมูล

2 2 The System Development Life Cycle : SDLC วัฏจักรการพัฒนาระบบ (The System Development Life Cycle : SDLC) การพัฒนา ระบบมาจากระบบสารสนเทศ จะมีขั้นตอน เป็นไปตาม วัฎจักรการพัฒนาระบบสารสนเทศ ประกอบไปด้วย 5 ระยะ (Phase) ดังนี้ – การวางแผน (planning) – การวิเคราะห์ (analysis) – การออกแบบรายละเอียดของระบบ (detailed systems design) – การดำเนินการ (implementation) – การบำรุงรักษา (maintenance)

3 3 The Database Life Cycle : DBLC ฐานข้อมูลมีวงจรชีวิตคล้ายกับวัฏจักรการ พัฒนาระบบสารสนเทศ โดยที่วัฏจักรฐานข้อมูล (DBLC) ประกอบด้วย 6 ขั้นตอนดังนี้ 1. การศึกษาเบื้องต้น 2. การออกแบบฐานข้อมูล 3. การติดตั้งระบบ 4. การทดสอบและประเมินผล 5. การดำเนินการ 6. การบำรุงรักษาและการปรับปรุง

4 4 1. การศึกษาเบื้องต้น การศึกษาเบื้องต้นมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.1 การวิเคราะห์สถานการณ์ขององค์กร 1.2 กำหนดปัญหาและข้อจำกัด 1.3 กำหนดจุดมุ่งหมาย 1.4 กำหนดขอบเขตของงาน

5 5 2. การออกแบบฐานข้อมูล 2.1 ออกแบบเชิงแนวคิด จะทำโดยการพัฒนาแบบจำลอง ข้อมูลให้มีความถูกต้อง ผู้ออกแบบจะต้องมีความละเอียด และความเข้าใจถึงข้อมูลของบริษัทเป็นอย่างดี - การกำหนดชนิดของ Entity - การกำหนดชนิดของความสัมพันธ์ - กำหนดแอตตริบิวต์ให้กับเอ็นติตี้ - จัดทำแอตตริบิวต์โดเมน - กำหนดคีย์คู่แข่งและคียหลัก - อาจใช้หลักการของ specialize/generalize กับ Entity ( ถ้าจำเป็น ) - เขียน Entity-Relationship Diagram - ทบทวนและตรวจสอบร่วมกันกับยูสเซอร์ว่าตรงกันที่คุย หรือไม่ อย่างไร

6 6 2. การออกแบบฐานข้อมูล 2.2 การเลือกโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล ผู้ออกแบบต้องทราบถึงข้อจำกัดของระบบ ฐานข้อมูลเพื่อหลีกเลี่ยงความล้มเหลวใน อนาคต 2.3 การออกแบบทางตรรกะ จะเกี่ยวข้องกับการ ตัดสินใจใช้รูปแบบเฉพาะของฐานข้อมูล การ ออกแบบเชิงตรรกะ จึงหมายถึง การแปลงการ ออกแบบระดับเชิงแนวคิด ให้เป็นแบบจำลอง ฐานข้อมูลในระดับภายใน ตามระบบการจัดการ ฐานข้อมูล 2.4 การออกแบบทางกายภาพ คือ กระบวนการใน การเลือกหน่วยจัดเก็บข้อมูล และลักษณะการ เข้าถึงข้อมูลของฐานข้อมูล

7 7 3. การติดตั้งระบบ การติดตั้งระบบฐานข้อมูลตามที่ได้ ออกแบบมาแล้วขึ้นอยู่กับ ระบบจัดการฐานข้อมูลที่ใช้ด้วย โดยเริ่มต้น จากการสร้าฐานข้อมูล กำหนดผู้จัดการฐานข้อมูล กำหนดพื้นที่ที่ ต้องการใช้ สร้างตาราง ต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในระบบ

8 8 4. การทดสอบและการ ประเมินผล เป็นกระบวนการในการตรวจสอบดูว่าระบบ ที่พัฒนามาสามารถ ทำงานได้ตามที่ต้องการหรือไม่ ควรมีการ เตรียมข้อมูลทดสอบไว้ ล่วงหน้า

9 9 5. การดำเนินการ เมื่อฐานข้อมูลผ่านขั้นตอนการประเมินผล ต่อไปก็เป็นขั้นการ ดำเนินการ เป็นระบบที่สมบูรณ์พร้อมให้ผู้ ใช้ได้ใช้งาน

10 10 6. การบำรุงรักษาและการ ปรับปรุง หลักจากระบบได้เริ่มดำเนินการ ผู้จัดการ ฐานข้อมูลจะต้อง เตรียมการบำรุงรักษาฐานข้อมูล ดังนี้ 1. การป้องกันระบบ โดยการสำรองข้อมูล ไว้ 2. การแก้ไขระบบให้ถูกต้อง โดยการกู้คืน 3. การปรับปรุงระบบ โดยเพิ่ม Entity และ Attribute และอื่น ๆ

11 11 การแปลงรูป ER-Diagram ไป เป็นรีเลชัน Customer Cus_IDCus_Name Cus_Address Cus_IDCus_NameCus_Address Customer Customer(Cus_ID, Cus_Name, Cus_Address) Entity Customer and Relation Customer

12 12 การแปลงรูป ER-Diagram ไป เป็นรีเลชัน Customer Cus_Address Cus_IDCus_Name Street City State Zipcode Cus_IDCus_NameStreetCityStateZipcode Customer Customer (Cus_id, Cus_name, street,city,state,zipcode) Entity Customer and Composite attribute and relation Customer

13 13 การแปลงรูป ER-Diagram ไป เป็นรีเลชัน Emp_I D Emp_Nam e Emp_Addres s Employee Emp_ID Emp_Name Emp_Address Skill Emp_IDSkill EmployeeEmployee_Skill Employee(Emp_ID, Emp_Name, Emp_Address) Employee_Skill(Emp_ID, Skill) Entity Employee and Multivalued Attribure และการแปลงเป็น Relation

14 14 การแปลงรูป ER-Diagram ไป เป็นรีเลชัน Emp_IDEmp_Name Dependent Dep_Name Date_of_Birth Gender First_Name Last_Name Employee Emp_Name Emp_ID Has Weak Entity กับผลการแปลงรีเลชัน First_NameLast_NameEmp_IDDate_of_BirthGender Employee(Emp_ID, Emp_Name) Dependent(First_Name, Last_Name, Emp_Id, Date_of_Birth, Gender) Employee Dependent

15 15 การแปลงรูป ER-Diagram ไป เป็นรีเลชัน Cus_IDCus_NameCus_Address Customer Order Cus_Name Cus_AddressCus_ID Order_ID Order_Date Submits ความสัมพันธ์ระหว่าง Customer and Order กับการแปลงเป็นความสัมพันธ์แบบรีเลชัน Order_IDOrder_DateCus_ID Customer Order Customer(Cus_ID, Cus_Name, Cus_Address) Order(Order_ID, Order_Date, Cus_ID)

16 16 การแปลงรูป ER-Diagram ไป เป็นรีเลชัน Order_IDOrder_Date Order_IDProduct_IDQuantity Product Unit_Price Product_ID Order Order_Date Order_ID Requests ความสัมพันธ์แบบ (M:N) กับการแปลงเป็นรีเลชันทั้งสาม Quantity Product_IDUnit_Price(Other Attribute) OrderOrder_Line Product Order(Order_ID, Order_Date) Order_Line(Order_ID, Product_ID, Quantity) Product(Product_ID, unit_price,…)

17 17 การแปลงรูป ER-Diagram ไป เป็นรีเลชัน Order_IDOrder_Date Product_IDOrder_IDQuantity Product Unit_Price Product_ID Order Order_Date Order_ID Order Line Quantity Product_Desc Product_Finish การแปลง Associative Entity เป็นรีเลชันทั้งสาม Product_IDProduct_DescProduct_FinishUnit_Price OrderOrder_Line Product

18 18 การแปลงรูป ER-Diagram ไป เป็นรีเลชัน การแปลง Associative Entity เป็นรีเลชัน ทั้งสาม ( ต่อ ) Order(Order_ID, Order_Date) Order_Line(Product_ID, Order_ID, Quantity) Product(Product_ID, Product_Desc, Product_Finish, Unit_Price)

19 19 การแปลงรูป ER-Diagram ไป เป็นรีเลชัน Employee Emp_ID Name Birthdate Manages การแปลงความสัมพันธ์แบบ Unary (1:M) เป็นรีเลชันด้วยการรีเคอร์ชีพจาก FK Emp_IDNameBirthdateManager_ID Employee Employee(Emp_ID, Name, Birthdate, Manager_ID)

20 20 การแปลงรูป ER-Diagram ไป เป็นรีเลชัน Employee Emp_Name Emp_No Address Emp_Type Date_Hired Hourly Employee Salaried Employee Consultant Hourly_RateAnnual_SalaryStock_OptionContract_NoBilling_Rate d H S C การแปลงความสัมพันธ์จาก Supertype/Suptype เป็น Relation

21 21 การแปลงรูป ER-Diagram ไป เป็นรีเลชัน การแปลงความสัมพันธ์จาก Supertype/Suptype เป็น Relation Emp_NoEmp_NameAddressEmp_TypeDate_Hired H_Emp_NoHourly_Rate S_Emp_NoAnnual_SalaryStock_Options C_Emp_NoContract_NoBilling_Rate Employee Hourly_Employee Salaried_Employee Consultant Employee(Emp_No, Emp_Name, Address, Emp_type, Date_Hired) Hourly_Employee(H_Emp_no, Hourly_Rate) Salaried_Employee(S_Emp_No, Annual_Salary, Stock_Options) Consultant(C_Emp_No, Contract_No, Billing_Rate)


ดาวน์โหลด ppt 1 การออกแบบระบบ ฐานข้อมูล. 2 The System Development Life Cycle : SDLC วัฏจักรการพัฒนาระบบ (The System Development Life Cycle : SDLC) การพัฒนา ระบบมาจากระบบสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google