งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การวางแผน IT และการพัฒนา ระบบขององค์กร Week 10 By Kulachatr Chatrakul Na Ayudhya.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การวางแผน IT และการพัฒนา ระบบขององค์กร Week 10 By Kulachatr Chatrakul Na Ayudhya."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การวางแผน IT และการพัฒนา ระบบขององค์กร Week 10 By Kulachatr Chatrakul Na Ayudhya

2 2 แรงผลักดันที่ทำให้องค์กรต้องมี การวางแผน IT

3 3 วัตถุประสงค์ของการวางแผน  วางหน้าที่ของ IS/IT ให้เป็นไปตามความต้องการของธุรกิจ  ส่งเสริมความเชื่อมั่นว่า IS/IT ถูกสร้างขึ้นมาอย่างมี คุณภาพ  มองภาพในอนาคตที่จะเป็นไป และวางระบบให้มีอายุการ ใช้งานให้เป็นไปตามที่คาดหมายไว้  ประสิทธิภาพขององค์กรจะต้องถูกสร้างขึ้นมาด้วย IS/IT  ทำให้ IS/IT ที่สร้างขึ้นมาถูกยอมรับและใช้งานจริงตาม แผนได้  ทำให้เกิดการยอมรับของการรับผิดชอบร่วมกันระหว่าง IS/IT กับผู้ใช้

4 4 ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน  ผู้อำนวยการแผนกสารสนเทศ (Director of information department)  ผู้อำนวยการแผนกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (Director of other functional areas)  หัวหน้าส่วนปฏิบัติงานแผนกสารสนเทศ (Managers of operational area within information department)  ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร (Corporate executives)  คณะกรรมการผู้ควบคุมการวางแผนระดับสูง (High level MIS steering committee)  คณะกรรมการวางแผนและปฏิบัติงาน (MIS planning committee)

5 5 ขั้นตอนในการวางแผนระบบสารสนเทศ กำหนด วัตถุประส งค์ กลยุทธ์ ของ องค์กร กำหนด ภาระกิจ ของ MIS ประเมิน สภาพ แวดล้อม กำหนด นโยบาย เป้าหมาย และกล ยุทธ์ของ MIS จัดทำ แผน หลักใน การ พัฒนา ระบบ พัฒนา แผน ความ ต้องการ ทรัพยากร การวางแผนกลยุทธ์ การวิเคราะห์ ความต้องการ ใช้ข้อมูล การ วางแผน จัดการ ทรัพยากร กระเมิน ความ ต้องการ ใช้ข้อมูล ปัจจุบัน ทบทวนแผนกล ยุทธ์ขององค์กร กำหนดผู้เชี่ยว ข้องและ วัตถุประสงค์ของ ผู้เกี่ยวข้องกับ องค์กร กำหนดกฎเกณฑ์ ต่างๆ ของระบบ ความสามารถใน ปัจจุบันของ MIS โอกาสใหม่ๆ สภาพแวดล้อม ของธุรกิจ เทคโนโลยี กลุ่มของ ระบบงาน ภาพพจน์ของ MIS ความสามารถ ของบุคลากร MIS โครงสร้างของ องค์กร เทคโนโลยีที่ สนใจ วิธีการจัดสรร ทรัพยากร กระบวนการ บริหาร วัตถุประสงค์ของ หน้าที่งานต่างๆ โครงสร้างหลัก ของระบบข้อมูล ความต้องการ ข้อมูลในปัจจุบัน ความต้องการ ข้อมูลในอนาคต กำหนดโครงการ ที่จะนำมาพัฒนา จัดลำดับ ความสำคัญของ โครงการ จัดทำตารางการ พัฒนา กำหนดแนวโน้ม ทำแผน Hardware ทำแผน Software ทำแผนบุคลากร ทำแผนการ สื่อสาร ทำแผนอุปกรณ์ ทำแผนการเงิน

6 6 ปัญหาที่เกิดในการวางแผน  การควบคุมค่าใช้จ่ายในการลงทุน  ความขัดแย้งระหว่างผู้ร่วมงาน  ประโยชน์ที่ได้รับอาจจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายของ องค์กร  อายุการใช้งานจริงของระบบสั้นกว่าที่คาดการณ์ไว้

7 7 การพัฒนาระบบ  การพัฒนาโดยหน่วยงานด้านระบบสารสนเทศ System Development Life Cycle Prototyping Object-Oriented Programming  การพัฒนาระบบวิธีอื่นๆ End-User Development Outsourcing

8 8 System Development Life Cycle : SDLC การริเริ่มโครงการ การริเคราะห์ระบบปัจจุบัน และความเป็นไปได้ การวิเคราะห์และออกแบบระบบ การจัดหาและการพัฒนาระบบ การทดสอบและการใช้งานจริง การประเมินหลังการใช้ระบบ การบำรุงรักษาระบบ ย้อนกลับไปสู่ขั้นตอนก่อนหน้าหรือสิ้นสุดการทำงาน

9 9 การริเริ่มโครงการ  การริเริ่มโครงการจากความต้องการของผู้บริหาร หรือผู้ใช้  การริเริ่มโครงการจากแผนพัฒนาระบบ สารสนเทศ  การริเริ่มโครงการจากส่วนงานระบบสารสนเทศ

10 10 การวิเคราะห์ระบบปัจจุบันและ ความเป็นไปได้  การวิเคราะห์ระบบปัจจุบัน วิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ ความสัมพันธ์ของกระบวนการ และข้อมูล ซึ่งจะต้องมีการระบุถึง  ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องในระบบ  ระเบียบวิธีการดำเนินงาน  เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน  วิธีการวิเคราะห์ระบบปัจจุบัน การตรวจสอบเอกสารต่างๆ การสัมภาษณ์ การสังเกตุดูการทำงานในปัจจุบัน

11 11 การวิเคราะห์ระบบปัจจุบันและ ความเป็นไปได้  ความเป็นไปได้ทางเทคนิค (Technical Feasibility)  ความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Feasibility)  ความเป็นไปได้ทางด้านการปฏิบัติการ (Operational Feasibility)  ความเป็นไปได้ด้านตารางเวลา (Schedule Feasibility)  ความเป็นไปได้ด้านกฎหมาย (Legal Feasibility)  ความเป็นไปได้ด้านกลยุทธ์ (Strategic Feasibility)

12 12 การวิเคราะห์และการออกแบบ ระบบ  Logical Design เป็นกระบวนการแปลงความต้องการของระบบให้เป็นสิ่งที่จะ นำไปเขียนโปรแกรมได้ โดยจะต้องมีการกำหนดหน้าที่ (Function) การทำงานของระบบ และส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กับระบบทั้งหมด  Physical Design การออกแบบในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆ ที่จะใช้ในระบบ รวมถึงโครงสร้างของเครือข่าย ระบบการจัดเก็บข้อมูล และ การป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล

13 13 Entity/Relationship Diagram : ER/D

14 14 Data Flow Diagram : DFD

15 15 Structure Chart : STC

16 16 การจัดหาหรือการพัฒนาระบบ  จัดหาระบบที่ตรงกับที่ออกแบบ  พัฒนาระบบใหม่ Programmer เขียนโค้ดให้ตรงกับที่ออกแบบ จัดทำเอกสารประกอบการใช้งาน ทดสอบระบบร่วมกับผู้ใช้

17 17 การทดสอบระบบและการใช้งาน จริง  การทดสอบระบบ ทำให้ผู้ใช้มั่นใจว่าระบบที่พัฒนาขึ้นจะสามารถใช้งาน ได้อย่างที่ต้องการหรือที่คาดหวังไว้ การทดสอบที่ดี จะต้องพยายามทำให้ระบบทำงานไม่ได้ เพื่อหาทาง แก้ไขก่อนที่จะเกิดข้อผิดพลาดในงานจริง การทดสอบระบบย่อย (Unit Testing) การทดสอบทั้งระบบ (System Testing) การทดสอบร่วมกันระหว่างผู้ใช้และผู้พัฒนา (Acceptance Testing)

18 18 การทดสอบระบบและการใช้งาน จริง การนำระบบไปใช้งานทำได้ 4 วิธี คือ  Parallel conversion การนำระบบใหม่ไปใช้ขณะที่ยังใช้ระบบเก่า จนกว่าระบบใหม่จะใช้งานได้ดี โดยไม่มีข้อผิดพลาด  Direct Cut-Over การนำระบบใหม่แทนที่ระบบเดิมทั้งหมด  Pilot conversion การนำระบบใหม่มาใช้เพียงบางส่วนงาน หรือบางหน่วยงานถ้าระบบใช้งานได้ จริงจึงขยายไปใช้กับทั้งองค์กร  Phased Conversion การนำระบบใหม่ติดตั้งใช้งานเพียงบางส่วน และค่อยๆ ขยายการติดตั้งจน ครบทุกส่วนของระบบ

19 19 การประเมินหลังการใช้ระบบ  เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบว่าเป็นไปตาม คาดหมายหรือไม่  เปรียบเทียบระหว่างประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นจริงกับที่ได้ กำหนดไว้ในแผน  กรณีที่ระบบเกิดความล้มเหลวจะต้องประเมินผลเพื่อจะ ได้ไม่ดำเนินการซ้ำรอยกับความล้มเหลวที่เกิดขึ้น  ผลของการประเมินสามารถใช้เป็น Feedback เพื่อใช้ ในการปรับปรุงระบบ

20 20 การบำรุงรักษาระบบ  แก้ไข BUG ที่เกิดขึ้นกับระบบ  ปรับปรุงระบบเพื่อให้สอดคล้องกับการ เปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงความต้องการของผู้ใช้ การเปลี่ยนค่าต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  การเพิ่มเติมหน้าที่การทำงาน (Function) ใหม่ๆ ให้ระบบ

21 21 Prototyping  เป็นวิธีการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีความรวดเร็ว โดยใช้หลักการของการ สร้างแบบจำลองทั้งหมดหรือบางส่วนของระบบที่จะทำการพัฒนา และเริ่ม พัฒนาจากแบบจำลอง จำแนกปัญหาและสิ่งที่ต้องการ พัฒนา Prototype ครั้งแรก นำ Prototype ไปแก้ไขให้ สอดคล้องกับความ ต้องการของผู้ใช้ นำไปใช้พัฒนาระบบต่อไป ตรงตามความต้องการหรือไม่ ใช่ ไม่ใช่

22 22 End-User Development เป็นการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศโดยผู้ใช้เอง แนวโน้มของการพัฒนาระบบโดยผู้ใช้จะมีมากขึ้นเนื่องจาก  คอมพิวเตอร์มีความสามารถมากขึ้นในขณะที่ราคาถูกลง  ซอฟต์แวร์มีมากขึ้นและมีความสามารถมากขึ้น  ผู้ใช้มีความรู้คอมพิวเตอร์มากขึ้น  หน่วยงานทางด้านสารสนเทศไม่สามารถพัฒนาระบบได้ทันต่อความต้องการ  การพัฒนาระบบทำได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น  ความต้องการส่วนใหญ่เป็นเรื่องของธุรกิจที่ผู้ใช้จะมีความรู้มากกว่าบุคลากร ทางด้านสารสนเทศ  ส่วนใหญ่เป็นความต้องการของระบบขนาดเล็ก  ผู้จัดการหรือผู้ใช้ระบบสารสนเทศต้องการควบคุมระบบการทำงานเอง

23 23 Outsourcing เป็นการจ้างบริษัทภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญมาดำเนินการพัฒนา ระบบสารสนเทศขององค์กร  ข้อดี ทำให้ต้นทุนในการพัฒนาระบบลดลง ได้รับคุณภาพของระบบตามที่ต้องการ มีความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่ใช้ ทำให้ประมาณการค่าใช้จ่าวได้แน่นอน ลดเวลาของคนในองค์กรที่จะต้องไปทำงานด้านระบบสารสนเทศ  ข้อเสีย สูญเสียการควบคุม องค์กรต้องพึ่งพาบริษัทภายนอกในการจัดการด้านสารสนเทศ อาจเสี่ยงต่อการรั่วไหลของข้อมูลที่สำคัญ

24 24 เปรียบเทียบข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบของการ พัฒนาระบบแบบต่างๆ


ดาวน์โหลด ppt 1 การวางแผน IT และการพัฒนา ระบบขององค์กร Week 10 By Kulachatr Chatrakul Na Ayudhya.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google