งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chapter 12 : Maintaining Information Systems

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chapter 12 : Maintaining Information Systems"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chapter 12 : Maintaining Information Systems
Learning Objective Introduction Process of Maintaining Conducting System Maintenance Maintenance Personal

2 Chapter 12 : Maintaining Information Systems
Introduction เป็นกระบวนการในการบำรุงรักษาและดูและระบบสารสนเทศที่เราได้ทำการพัฒนาขึ้นมาเพื่อที่ว่าให้ระบบดังกล่าวนั้นสามารถที่จะยังคงทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลที่ดีตลอดเวลา นอกจากนี้การ Maintenance ยังเป็นการย้อนกลับในส่วนของกระบวนการของ SDLC ใหม่อีกครั้งเพื่อตรวจสอบความถูกต้องในขั้นตอนต่างๆในการปฏิบัติงานมา

3 Chapter 12 : Maintaining Information Systems
Introduction Project Identification And Selection Initiation And Planning Analysis Design Implementation Maintenance

4 Chapter 12 : Maintaining Information Systems
Process of Maintaining Obtaining Maintenance Request การรับคำขอการบำรุงของระบบมาจากผู้ใช้ Transforming Requests into Changes พิจารณาว่าคำขอที่รับมามีผลกระทบกับระบบใดบ้างถ้ามีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วมีความคุ้มค่าหรือไม่กับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

5 Chapter 12 : Maintaining Information Systems
Process of Maintaining Maintenance Personal การออกแบบการเปลี่ยนที่จะเกิดขึ้น Implementing Changes นำการเปลี่ยนแปลงที่ทำแล้วไปทำการใช้งาน

6 Obtaining Maintenance
Chapter 12 : Maintaining Information Systems Process of Maintaining Obtaining Maintenance Request Project Identification And Selection Transforming Request Into change Project Initiation And Planning Designing Changes Implementing Changes Analysis Design Implementation

7 Chapter 12 : Maintaining Information Systems
Conducting System Maintenance Corrective maintenance เป็นการบำรุงรักษาเพื่อให้งานที่ได้มีความถูกต้องเนื่องมาจากว่าโปรแกรมจริงอาจจะไม่มีแต่ใน specification มี เป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นบ่อยมาก Adaptive Maintenance เป็นการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมใหม่เช่น technology แต่ในส่วนของ function งานยังเหมือนเดิม

8 Chapter 12 : Maintaining Information Systems
Conducting System Maintenance Perfective Maintenance เป็นการปรับเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม โดยอาจจะเกิดจากการที่มีการเปลี่ยนความต้องการบางอย่างใหม่หรืองานบางอย่างที่หายไปตั้งแต่แรก Preventive Maintenance เป็นการป้องกันไว้ก่อนเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

9 Chapter 12 : Maintaining Information Systems
Maintenance Personal Separate Combined Functional

10 Chapter 12 : Maintaining Information Systems
Question ???? What is the biggest type for Maintenance problem that we can find in organize ??Why? Explain the Advantages and Disadvantages of Method to maintenance personal ??


ดาวน์โหลด ppt Chapter 12 : Maintaining Information Systems

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google