งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chapter 12 : Maintaining Information Systems Learning Objective Introduction Process of Maintaining Conducting System Maintenance Maintenance Personal.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chapter 12 : Maintaining Information Systems Learning Objective Introduction Process of Maintaining Conducting System Maintenance Maintenance Personal."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chapter 12 : Maintaining Information Systems Learning Objective Introduction Process of Maintaining Conducting System Maintenance Maintenance Personal

2 Chapter 12 : Maintaining Information Systems Introduction เป็นกระบวนการในการบำรุงรักษาและดู และระบบสารสนเทศที่เราได้ทำการพัฒนาขึ้น มาเพื่อที่ว่าให้ระบบดังกล่าวนั้นสามารถที่จะ ยังคงทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี ประสิทธิผลที่ดีตลอดเวลา นอกจากนี้การ Maintenance ยังเป็นการ ย้อนกลับในส่วนของกระบวนการของ SDLC ใหม่อีกครั้งเพื่อตรวจสอบความถูกต้องใน ขั้นตอนต่างๆในการปฏิบัติงานมา

3 Chapter 12 : Maintaining Information Systems Introduction Project Identification And Selection Project Initiation And Planning Analysis Design Implementation Maintenance

4 Chapter 12 : Maintaining Information Systems Process of Maintaining Obtaining Maintenance Request การรับคำขอการบำรุงของระบบมาจาก ผู้ใช้ Transforming Requests into Changes พิจารณาว่าคำขอที่รับมามีผลกระทบกับ ระบบใดบ้างถ้ามีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วมี ความคุ้มค่าหรือไม่กับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

5 Chapter 12 : Maintaining Information Systems Process of Maintaining Maintenance Personal การออกแบบการเปลี่ยนที่จะเกิดขึ้น Implementing Changes นำการเปลี่ยนแปลงที่ทำแล้วไปทำการ ใช้งาน

6 Project Identification And Selection Project Initiation And Planning Analysis Design Implementation Chapter 12 : Maintaining Information Systems Process of Maintaining Obtaining Maintenance Request Transforming Request Into change Designing Changes Implementing Changes

7 Chapter 12 : Maintaining Information Systems Conducting System Maintenance Corrective maintenance เป็นการบำรุงรักษาเพื่อให้งานที่ได้มี ความถูกต้องเนื่องมาจากว่าโปรแกรมจริง อาจจะไม่มีแต่ใน specification มี เป็นความ ผิดพลาดที่เกิดขึ้นบ่อยมาก Adaptive Maintenance เป็นการปรับปรุงให้มีความเหมาะสม กับสิ่งแวดล้อมใหม่เช่น technology แต่ใน ส่วนของ function งานยังเหมือนเดิม

8 Chapter 12 : Maintaining Information Systems Conducting System Maintenance Perfective Maintenance เป็นการปรับเพื่อให้เกิดความ สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม โดยอาจจะ เกิดจากการที่มีการเปลี่ยนความต้องการ บางอย่างใหม่หรืองานบางอย่างที่หายไป ตั้งแต่แรก Preventive Maintenance เป็นการป้องกันไว้ก่อนเพื่อ หลีกเลี่ยงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

9 Chapter 12 : Maintaining Information Systems Maintenance Personal Separate Combined Functional

10 Chapter 12 : Maintaining Information Systems Question ???? What is the biggest type for Maintenance problem that we can find in organize ??Why? Explain the Advantages and Disadvantages of Method to maintenance personal ??


ดาวน์โหลด ppt Chapter 12 : Maintaining Information Systems Learning Objective Introduction Process of Maintaining Conducting System Maintenance Maintenance Personal.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google