งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Entity-Relationship Model. Contents Entity-Relationship Model (E-R Model) Entities Relationships Degree of Relationship Weak Entity Multivalued Attribute.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Entity-Relationship Model. Contents Entity-Relationship Model (E-R Model) Entities Relationships Degree of Relationship Weak Entity Multivalued Attribute."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Entity-Relationship Model

2 Contents Entity-Relationship Model (E-R Model) Entities Relationships Degree of Relationship Weak Entity Multivalued Attribute Repeating Group Supertypes and Subtypes Business Rules

3 Entity-Relationship Model (E-R Model) Entities และ Relationship เป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่จริง ใช้ในขั้นตอนการออกแบบระบบฐานข้อมูล สามารถใช้อธิบายขอบเขตของระบบฐานข้อมูลได้ ง่าย ใช้สำหรับสร้าง Conceptual Data Model ไม่ขึ้นกับรูปแบบฐานข้อมูลใด ๆ คิดค้นโดย Chen ในปีค. ศ และมีการพัฒนา ต่อโดยหลายกลุ่มทำให้ไม่มีรูปแบบแน่นอน ใช้สัญลักษณแทนความหมายของฐานข้อมูล เรียกว่า Entity-Relationship Diagram (E-R Diagram)

4 Entities Entity Type –Person: EMPLOYEE, STUDENT, PATIENT –Place: PROVIENCE, COUNTRY –Object: MACHINE, BUILDING, AUTOMOBILE –Event: SALE, REGISTRATION, ORDER –Concept: ACCOUNT, COURSE, INVENTORY

5 Attribute –STUDENT: STUDENT NO, NAME, ADDRESS, PHONE NO –AUTOMOBILE: VEHICLE ID, COLOR, WEIGHT, HORSEPOWER –EMPLOYEE: EMPLOYEE NO, NAME, ADDRESS, SKILL

6 Entity Instance –Entity Type: EMPLOYEE –Attribute: EMPLOYEE NUMBER NAME ADDRESS CITY STATE ZIP YEAR HIRED BIRTHDATE

7 –Instances of EMPLOYEE Michelle Brady David Johnson 100 Pacific Ave. 450 Redwood Dr. San FranciscoRedwood City CA

8 Primary Key Multivalued Attribute

9 Relationships Relationship

10 Attribute of relationship EMPLOYEE NOCOURSEDATE COMPLETE 549Basic Algebra March Software QualityJune Software QualityFebruary C Programming May 1994

11 Degree of Relationship Unary relationship

12 Binary relationship

13 Weak Entity

14 Multivalued Attribute

15 Repeating Group –Patient Chart No: Name: Somchai Address: 123 hatyai songkhla DateDoctorSympton Ryan Fever NelsonSore throat Ryan Cold

16

17 Supertypes and Subtypes

18 Business Rules Entity Integrity - PK Referential integrity - FK Domains - ค่าที่เป็นไปได้ของ attribute Triggering Operations - วิธีป้องกันค่าของ attribute ให้มี ความถูกต้อง – ตัวอย่าง

19 –Domains Name: Acct No Meaning: Customer Account Data type: Character Format: Uniqueness: Unique Null Support: Non-Null Name: Amount Meaning: Bath amount of transaction Data type: Numeric Format: 2 decimal place Range: 0-10,000 Uniqueness: Non-Unique Null Support: Non-Null

20 – ส่วนประกอบของ Domain 1. Data type 2. Length 3. Format 4. Range 5. Allowable value 6. Meaning 7. Uniqueness 8. Null support

21 ... –Triggering Operations User rule: Withdraw amount may not exceed Account balance Event: Insert Entity Name: WITHDRAW Condition: Withdraw amount > Account balance Action: Reject the insert transaction

22 ตัวอย่าง ข้อมูลของบริษัทประกอบด้วย – พนักงาน ( รหัส, ชื่อ, วันที่เริ่มทำงาน, เงินเดือน, ตำแหน่ง ) – แผนก ( รหัส, ชื่อ, ที่ตั้ง ) – โครงงาน ( รหัส, รายละเอียด, วันที่เริ่ม, วันที่สิ้นสุด, งบประมาณ ) – ครอบครัวพนักงาน ( ชื่อ, ความเกี่ยวข้อง, วันเกิด ) ข้อกำหนด – พนักงานหนึ่งคน สังกัดอยู่หนึ่งแผนก – แต่ละแผนกมีผู้จัดการ 1 คน – แต่ละโครงงานมีพนักงานรับผิดชอบหลายคน – พนักงานแต่ละคนรับผิดชอบหลายโครงงาน – พนักงานแต่ละคน มีสมาชิกในครอบครัวหลายคน

23


ดาวน์โหลด ppt Entity-Relationship Model. Contents Entity-Relationship Model (E-R Model) Entities Relationships Degree of Relationship Weak Entity Multivalued Attribute.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google