งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Entity-Relationship Model. Contents Entity-Relationship Model (E-R Model) Entities Relationships Degree of Relationship Weak Entity Multivalued Attribute.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Entity-Relationship Model. Contents Entity-Relationship Model (E-R Model) Entities Relationships Degree of Relationship Weak Entity Multivalued Attribute."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Entity-Relationship Model

2 Contents Entity-Relationship Model (E-R Model) Entities Relationships Degree of Relationship Weak Entity Multivalued Attribute Repeating Group Supertypes and Subtypes Business Rules

3 Entity-Relationship Model (E-R Model) Entities และ Relationship เป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่จริง ใช้ในขั้นตอนการออกแบบระบบฐานข้อมูล สามารถใช้อธิบายขอบเขตของระบบฐานข้อมูลได้ ง่าย ใช้สำหรับสร้าง Conceptual Data Model ไม่ขึ้นกับรูปแบบฐานข้อมูลใด ๆ คิดค้นโดย Chen ในปีค. ศ. 1976 และมีการพัฒนา ต่อโดยหลายกลุ่มทำให้ไม่มีรูปแบบแน่นอน ใช้สัญลักษณแทนความหมายของฐานข้อมูล เรียกว่า Entity-Relationship Diagram (E-R Diagram)

4 Entities Entity Type –Person: EMPLOYEE, STUDENT, PATIENT –Place: PROVIENCE, COUNTRY –Object: MACHINE, BUILDING, AUTOMOBILE –Event: SALE, REGISTRATION, ORDER –Concept: ACCOUNT, COURSE, INVENTORY

5 Attribute –STUDENT: STUDENT NO, NAME, ADDRESS, PHONE NO –AUTOMOBILE: VEHICLE ID, COLOR, WEIGHT, HORSEPOWER –EMPLOYEE: EMPLOYEE NO, NAME, ADDRESS, SKILL

6 Entity Instance –Entity Type: EMPLOYEE –Attribute: EMPLOYEE NUMBER NAME ADDRESS CITY STATE ZIP YEAR HIRED BIRTHDATE

7 –Instances of EMPLOYEE 642-17-8360534-10-1971 Michelle Brady David Johnson 100 Pacific Ave. 450 Redwood Dr. San FranciscoRedwood City CA 9817397142 1989 1986 6-19-64 9-4-60

8 Primary Key Multivalued Attribute

9 Relationships Relationship

10 Attribute of relationship EMPLOYEE NOCOURSEDATE COMPLETE 549Basic Algebra March 1994 629Software QualityJune 1994 816Software QualityFebruary 1994 549C Programming May 1994

11 Degree of Relationship Unary relationship

12 Binary relationship

13 Weak Entity

14 Multivalued Attribute

15 Repeating Group –Patient Chart No: 012345 Name: Somchai Address: 123 hatyai songkhla DateDoctorSympton 01-01-99Ryan Fever 09-03-99NelsonSore throat 05-05-99Ryan Cold

16

17 Supertypes and Subtypes

18 Business Rules Entity Integrity - PK Referential integrity - FK Domains - ค่าที่เป็นไปได้ของ attribute Triggering Operations - วิธีป้องกันค่าของ attribute ให้มี ความถูกต้อง – ตัวอย่าง

19 –Domains Name: Acct No Meaning: Customer Account Data type: Character Format: 999-9999 Uniqueness: Unique Null Support: Non-Null Name: Amount Meaning: Bath amount of transaction Data type: Numeric Format: 2 decimal place Range: 0-10,000 Uniqueness: Non-Unique Null Support: Non-Null

20 – ส่วนประกอบของ Domain 1. Data type 2. Length 3. Format 4. Range 5. Allowable value 6. Meaning 7. Uniqueness 8. Null support

21 ... –Triggering Operations User rule: Withdraw amount may not exceed Account balance Event: Insert Entity Name: WITHDRAW Condition: Withdraw amount > Account balance Action: Reject the insert transaction

22 ตัวอย่าง ข้อมูลของบริษัทประกอบด้วย – พนักงาน ( รหัส, ชื่อ, วันที่เริ่มทำงาน, เงินเดือน, ตำแหน่ง ) – แผนก ( รหัส, ชื่อ, ที่ตั้ง ) – โครงงาน ( รหัส, รายละเอียด, วันที่เริ่ม, วันที่สิ้นสุด, งบประมาณ ) – ครอบครัวพนักงาน ( ชื่อ, ความเกี่ยวข้อง, วันเกิด ) ข้อกำหนด – พนักงานหนึ่งคน สังกัดอยู่หนึ่งแผนก – แต่ละแผนกมีผู้จัดการ 1 คน – แต่ละโครงงานมีพนักงานรับผิดชอบหลายคน – พนักงานแต่ละคนรับผิดชอบหลายโครงงาน – พนักงานแต่ละคน มีสมาชิกในครอบครัวหลายคน

23


ดาวน์โหลด ppt Entity-Relationship Model. Contents Entity-Relationship Model (E-R Model) Entities Relationships Degree of Relationship Weak Entity Multivalued Attribute.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google