งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวณัฏฐณิชา โพธิ์งาม 1. 3 เป้าหม าย การ ทำงาน เป้าหม าย การ ทำงาน 4 ผล การ ดำเนิ น งาน ผล การ ดำเนิ น งาน 5 ภาพ กิจกรร ม ที่ผ่าน มา ภาพ กิจกรร ม ที่ผ่าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวณัฏฐณิชา โพธิ์งาม 1. 3 เป้าหม าย การ ทำงาน เป้าหม าย การ ทำงาน 4 ผล การ ดำเนิ น งาน ผล การ ดำเนิ น งาน 5 ภาพ กิจกรร ม ที่ผ่าน มา ภาพ กิจกรร ม ที่ผ่าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวณัฏฐณิชา โพธิ์งาม 1

2 3 เป้าหม าย การ ทำงาน เป้าหม าย การ ทำงาน 4 ผล การ ดำเนิ น งาน ผล การ ดำเนิ น งาน 5 ภาพ กิจกรร ม ที่ผ่าน มา ภาพ กิจกรร ม ที่ผ่าน มา 1 2 วิสัยทั ศน์ใน การ ทำงาน 2 องค์ประ กอบ ข้อมู ล พื้นฐ าน ของ ครู

3 ข้อมูลครู ชื่อ นางสาวณัฏฐณิชา โพธิ์งาม ตำแหน่ง ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี นครินทร์ ศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่วัดผลประเมินผล ฝ่ายวิชาการ วันที่รับราชการ 24 พฤษภาคม 2550 อายุราชการ 4 ปี

4 “ ส่งเสริมและ พัฒนา นักเรียนเต็ม ศักยภาพ เพื่อให้เป็นคน ดี คนเก่งและ คนมีความสุข ” วิสัยทัศน์

5 วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ม.5 วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 และ ม.3 ชุมนุม science creativity 1. ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลงานด้านการจัดการเรียนการสอน ผลการเรียน 3-4 ร้อยละ 80 และ ปลอด 0, ร, มส 2. ด้านคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ การอ่าน คิดวิเคราะห์ฯ และทักษะชีวิต อยู่ในระดับ ดีมาก ร้อยละ 80, ดี ร้อยละ 15 พอใช้ ร้อยละ 5, ปรับปรุง ไม่มี 3. ด้านสมรรถนะสำคัญ 5 สมรรถนะ การสื่อสาร, การคิด, การแก้ปัญหา, การใช้ทักษะชีวิต อยู่ในระดับ ดี การใช้เทคโนโลยี อยู่ในระดับ ดีมาก วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ม.4

6 การจัดการเรียนการสอน ศึกษา หลักสูตร กำหนดหน่วยการเรียนรู้ เขียนแผนการ จัดการเรียนรู้ จัดทำสื่อ และเอกสาร วัดประเมิน ความพึงพอใจ

7

8

9 แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว 33101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 – 3/3

10 แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา วิทยาศาสตร์กายภาพ รหัสวิชา ว 30289 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ( สายศิลป์ )

11 วิชา / ร้อยละ จำนวน นักเรียน สรุปผลการเรียน ระดับผลการเรียน 3 - 4 2-2.5 1-1.50 ร ฟิสิกส์ 7869.2429.4911.54-- วิทยาศาสตร์ 8257.4139.013.66-- วิทยาศาสตร์ กายภาพ 1588.8911.110-6 สรุปผลการเรียน ปี การศึกษา 2553 ครูผู้สอน นางสาว ณัฏฐณิชา โพธิ์งาม

12 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประสบ ผลสำเร็จตามเป้าหมาย 1 รายวิชา และไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย 1 วิชา ปัญหาอุปสรรค 1. นักเรียนขาดความรับผิดชอบ 2. กิจกรรมทำให้ไม่สามารถติดตาม นักเรียนได้ครบ แนวทางแก้ไข 1. ติดตามให้นักเรียนส่งงานให้ครบ และปรับ คะแนนให้ตามความพยายาม และศักยภาพของผู้เรียน 2. ให้การบ้านนักเรียนเพิ่มเติม และให้นักเรียน ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองและทำรายงานเพิ่มเติมเพื่อมี โอกาสได้เกรด 3.5 – 4 เพิ่ม ผลงานการจัดกิจกรรมการ เรียนการสอน

13

14 ชุมนุม science creativity จัดกิจกรรมส่งเสริม และสนับสนุนให้นักเรียน ให้มีความคิดสร้างสรรค์ นำความรู้ความสามารถ ไปใช้ในชีวิตประจำวัน และเกิดประโยชน์ต่อ สังคม

15 1. เจ้าหน้าที่วัดผลและ ประเมินผล ฝ่ายวิชาการ 2. งานครูที่ปรึกษาชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2 3. งานเวรประจำวันศุกร์ 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 1. เจ้าหน้าที่วัดผลและ ประเมินผล ฝ่ายวิชาการ 2. งานครูที่ปรึกษาชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2 3. งานเวรประจำวันศุกร์ 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

16 1) จัดทำทะเบียนผลการเรียน ระเบียนวิชาเรียน ปพ 5 2) จัดทำระเบียน แนวปฏิบัติและกำหนดหลักเกณฑ์ การประเมินงานวัดผลประเมินผลเป็นไปตามระเบียบ แนว แนวปฏิบัติของกระทรวงศึกษาที่สอดคล้องกับหลักฐาน การศึกษา 3) จัดทำ จัดหา จัดเก็บ และรวบรวมข้อสอบและ เอกสารประเมินผลการเรียนให้เป็นระบบ 4) จัดทำและออกหลักฐานผลการเรียนของนักเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบ การวัดผล 5) จัดและกำหนดการวัดผลประเมินผลตามหลักสูตร การศึกษาใหม่ 6) จัดและกำหนดการสอบระหว่างภาค สอบปลาย ภาคและสอบแก้ระดับผลการเรียน 7) รวบรวมผลการเรียนทุกวิชา เสนอผลการเรียนต่อ ผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ ฝ่ายวิชาการ งานวัดผลประเมินผล

17 กลุ่มสาระการเรียนรู้ งานวิชาการ 1) เป็นคณะกรรมการกลุ่มสาระการ เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2) ให้ความร่วมมือด้านเอกสาร ข้อมูล ของหมวดวิชา ฝ่ายงาน เพื่อประสานเสนอข้อมูล 3) บริการด้านการจัดการเรียนการสอน แก่บุคลากร ในกลุ่มสาระ 4) ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

18 ประชุม วางแผน คัดเลือกนักเรียน ฝึกซ้อมนักเรียน ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน รายงานผลการแข่งขัน โครงการ แข่งขัน ทักษะ วิชาการ เป็นครูผู้ฝึกสอนการแข่งขัน science show

19 ฝ่ายพัฒนานักเรียนฯ งานครูที่ปรึกษา 1) ติดตามดูแลพฤติกรรม นักเรียนที่มีความเสี่ยง และ หาทางแก้ไขปัญหา โดย ประสานกับครูผู้สอนผู้ปกครอง อย่างต่อเนื่องและรายงาน ผู้บริหาร 2) ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุก คน 3) ดำเนินกิจกรรมโฮมรูม ทุกวันหลังกิจกรรม เคารพธงชาติ

20 เวรนอนหอพักหญิง เวรห้องธุรการวันหยุดราชการ เวรหอพักกลางวัน งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย งานอื่นๆ ที่ได้รับ มอบหมาย งานอื่นๆ ที่ได้รับ มอบหมาย เวรครูประจำวันศุกร์

21 ภาพกิจกรรมนำนักเรียนเข้าร่วม กิจกรรมต่างๆ

22 การเผยแพร่ผลงาน ทางวิชาการในงาน วทร. 20

23 ภาพกิจกรรมการเข้าร่วม กิจกรรมต่างๆ

24 Thank you


ดาวน์โหลด ppt นางสาวณัฏฐณิชา โพธิ์งาม 1. 3 เป้าหม าย การ ทำงาน เป้าหม าย การ ทำงาน 4 ผล การ ดำเนิ น งาน ผล การ ดำเนิ น งาน 5 ภาพ กิจกรร ม ที่ผ่าน มา ภาพ กิจกรร ม ที่ผ่าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google