งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น Introduction to Entrepreneurship

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น Introduction to Entrepreneurship"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น Introduction to Entrepreneurship
แนะนำรายวิชาและแนวทางการศึกษา course presentation & startup guide By อ. ธนพงษ์ อุดมทรัพย์ Thanaphong Udomsab

2 Thanaphong Udomsab, MSF, PBRU
ข้อมูลพื้นฐาน หมวดวิชา เฉพาะด้าน กลุ่มวิชา วิทยาการจัดการ รหัสวิชา ชื่อวิชา การเป็นผุ้ประกอบการเบื้องต้น จำนวนหน่วยกิต 3(1-0) | 3(3-0-6) (Introduction to Entrepreneurship) คณะ วิทยาการจัดการ วิชาระดับ ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2/ 2555 ชื่อผู้สอน อ. ธนพงษ์ อุดมทรัพย์ เงื่อนไขรายวิชา - สถานภาพวิชา วิชาบังคับ จำนวนชั่วโมงที่สอน/สัปดาห์ 3 คาบ/สัปดาห์ Thanaphong Udomsab, MSF, PBRU

3 Thanaphong Udomsab, MSF, PBRU
คำอธิบายรายวิชา ศึกษาบทบาทของธุรกิจขนาดย่อมในระบบเศรษฐกิจ วิธีการจัดตั้งองค์กรธุรกิจ หน้าที่ต่างๆด้านการบริหาร มนุษย์สัมพันธ์ และการปฏิบัติงานในธุรกิจขนาดย่อม การควบคุมทางการเงินและธุรกิจ การดำเนินการของธุรกิจขนาดย่อมแบบต่างๆ การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ การมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์กรธุรกิจ คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ Thanaphong Udomsab, MSF, PBRU

4 วัตถุประสงค์การเรียนรู้
เมื่อศึกษารายวิชานี้แล้ว ผู้เรียนสามารถ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจวิธีการจัดตั้งและการดำเนินการของธุรกิจแบบต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการที่ดีได้ เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ไปประยุกต์ในการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ Thanaphong Udomsab, MSF, PBRU

5 รายละเอียดของหัวข้อที่สอน
สัปดาห์ เนื้อหา หมายเหตุ 1 แนะนำเนื้อหาการเรียนการสอน Pre-test สาระสำคัญของกรณีศึกษา (case study) 2 บทที่ 1 การเป็นผู้ประกอบการ (Chapter 1 Entrepreneurship: A Field, an Activity, and a way of life) 3 บทที่ 2 การแสวงหาโอกาสในการประกอบการ (Chapter 2 Entrepreneurial Opportunities: Their Origins, Forms, and Suitability for New Ventures) 4 บทที่ 3 คุณลักษณะพื้นฐานของการเป็นผู้ประกอบการ (Chapter3 Cognitive Foundations of Entrepreneurship: Creativity and Opportunity Recognition) 5 บทที่ 4 ปัจจัยเกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจ แหล่งข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูลทางธุรกิจ (Chapter 4 What Entrepreneurs Need to Know Before They Start: Acquiring and Interpreting Information about Markets, Competitors, and Government) Thanaphong Udomsab, MSF, PBRU

6 รายละเอียดของหัวข้อที่สอน
สัปดาห์ เนื้อหา หมายเหตุ 6 บทที่ 5 การจัดตั้งทีมงาน (Chapter 5 Assembling the Team: Acquiring and Utilizing Essential Human Capital) 7 สอบเก็บคะแนน/ ส่งร่างรายงาน (Quiz/ Group Presentation Draft) บทที่ 1-5 8 สอบกลางภาค (Mid-Term Examination) 9 บทที่ 6 การบริหารเงินทุนและการจัดการทางบัญชี (Chapter 6 Financial Resources for New Ventures: How to Get Them, How to Manage Them) 10 บทที่ 7 การจัดทำแผนธุรกิจ (Chapter 7 Writing an Effective Business Plan: Building a Roadmap to Success) Thanaphong Udomsab, MSF, PBRU

7 รายละเอียดของหัวข้อที่สอน
สัปดาห์ เนื้อหา หมายเหตุ 11 บทที่ 8 ประเด็นทางกฎหมาย (และจริยธรรม) ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการ (Chapter 8 Legal Issues (and Ethic) Relating to New Ventures: Protecting Your Reputation, Your Assets, and Your Ideas) 12 บทที่ 9 การตลาดสำหรับผู้ประกอบการ (Chapter 9 Marketing in New Venture) 13 บทที่ 10 การวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Chapter 10 Strategy: Planning for Competitive Advantage) 14 โครงงาน: อภิปรายกรณีศึกษาที่ผู้เรียนเลือกและนำเสนอหน้าชั้น ครั้งที่ 1 (Group Presentation I) 15 โครงงาน: อภิปรายกรณีศึกษาที่ผู้เรียนเลือกและนำเสนอหน้าชั้น ครั้งที่ 2 (Group Presentation II) Thanaphong Udomsab, MSF, PBRU

8 Thanaphong Udomsab, MSF, PBRU
วิธีการเรียนการสอน บรรยายเนื้อหาโดยอาจารย์ผู้สอน การบรรยายเชิงอภิปราย การระดมสมองและการอภิปรายกรณีศึกษา การสรุปประเด็นหรือการนำเสนอผลการสืบค้นของงานที่ได้รับมอบหมาย Thanaphong Udomsab, MSF, PBRU

9 วัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน
เอกสารภาษาอังกฤษประกอบการบรรยาย (hand-out) Powerpoint presentation Entrepreneurship-related video clips Entrepreneurship lesson-based DV footage Free samples from case study-based shops Thanaphong Udomsab, MSF, PBRU

10 การมอบหมายงานผ่านระบบเครือข่าย
ข้อกำหนดวิธีการมอบหมายงาน และส่งงาน รายงานและแบบฝึกหัดของวิชาการเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้นส่งผ่าน group server นักศึกษาทุกท่านโปรดลงทะเบียนเข้าใช้ได้ที่ facebook  search Terminal_t ATTN: ENT A02 SUBJ: COURSE OUTLINE & CHAPTER 1 FacebooksearchAnthony Fei , tanny, 1837 ผู้สอนสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรายการใดๆในรายละเอียดหัวข้อการสอนและจะแจ้งให้ทราบในชั้นเรียน Thanaphong Udomsab, MSF, PBRU

11 วิธีการวัดผลและการประเมินผล
สอบกลางภาค % สอบปลายภาค % การประเมินการทำงานหรือกิจกรรมในชั้นเรียน 10 % -การเข้าชั้นเรียน 5% -คะแนนเก็บ 5% การทำแบบฝึกหัดหรือกรณีศึกษา/รายงาน 30 % -แบบฝึกหัด 10% -รายงาน/ นำเสนอ 20% รวม % Thanaphong Udomsab, MSF, PBRU

12 Thanaphong Udomsab, MSF, PBRU
การประเมินผล 80 – 100% = A 75 – 79% = B+ 70 – 74% = B 65 – 69% = C+ 60 – 64% = C 55 – 59% = D+ 50 – 54% = D 00 – 49% = E Thanaphong Udomsab, MSF, PBRU

13 Thanaphong Udomsab, MSF, PBRU
เอกสารประกอบการสอน หนังสือบังคับ Baron and Shane, Entrepreneurship: A Process Perspective, 2e, OH: Thomson South-Western, 2005 หนังสืออ่านเพิ่มเติม สมคิด บางโม, การเป็นผู้ประกอบการ, กรุงเทพฯ: เอส เค บุ๊ค, 2553 ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์, การจัดการธุรกิจขนาดย่อม, กรุงเทพฯ, สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2541 สุรพันธ์ ฉันทแดนสุวรรณ, หลักการบริหารธุรกิจ, กรุงเทพ, จุดทอง, 2553 เพชรี ขุมทรัพย์, วิเคราะห์งบการเงิน: หลักการและประยุกต์, กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546 Donald F. Kuratko and Richard M. Hodgetts , Entrepreneurship: Theory, OH.: Thomson South-Western, 2004 T.L. Wheelen and J.D. Hunger, Strategic Management and Business Policy, 11e, N.J. Pearson Prentice Hall, 2008 Thanaphong Udomsab, MSF, PBRU

14 Thanaphong Udomsab, MSF, PBRU
เอกสารประกอบการสอน หนังสืออ่านเพิ่มเติม (ต่อ) Andrew W. Ghiller, Management Now, 1e, N.Y.: McGraw-Hill, 2012 Fitzsimmons and Fitzsimmons, Service Management, N.Y.: McGraw-Hill, 2011 Kotler and Keller, Marketing Management, 12e, N.J.: Pearson Prentice Hall, 2006 Belch and Belch, Advertising and Promotion, 7e, N.Y.: McGraw-Hill, 2007 Chase and Jacobs, Operations and Supply Chain Management: Global Edition, 13e, N.Y.: McGraw-Hill, 2011 Mark Hirschey, Economics for Managers, 1e, OH.: Thompson South-Western, 2006 R.D. Blackwell et al, Consumer Behavior, 1oe, OH.: Thompson South-Western, 2006 S.C. Weaver and J.F. Weston, Financial and Accounting for Nonfinancial Managers, 1e, N.Y.: McGraw-Hill, 2001 Turban et al, Electronic Commerce, 4e, N.J.: Pearson Prentice Hall, 2006 Gary Dessler, Human Resource management, 10e, N.J.: Pearson Prentice Hall, 2005 Ridderstrale J. and Nordstrom K., Karaoke Capitalism: Management for Mankind, Pearson Education Limited, 2004 Dan Ariely, Predictably Irrational, N.Y.: HarperCollin, 2010 Thanaphong Udomsab, MSF, PBRU

15 บทความวิจัยและสื่ออิเล็คทรอนิคส์
วารสารทางวิชาการ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง Thanaphong Udomsab, MSF, PBRU

16 Thanaphong Udomsab, MSF, PBRU
บันทึกช่วยจำ Thanaphong Udomsab, MSF, PBRU


ดาวน์โหลด ppt การเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น Introduction to Entrepreneurship

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google