งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น Introduction to Entrepreneurship แนะนำรายวิชาและแนวทางการศึกษา course presentation & startup guide By อ. ธนพงษ์ อุดมทรัพย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น Introduction to Entrepreneurship แนะนำรายวิชาและแนวทางการศึกษา course presentation & startup guide By อ. ธนพงษ์ อุดมทรัพย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น Introduction to Entrepreneurship แนะนำรายวิชาและแนวทางการศึกษา course presentation & startup guide By อ. ธนพงษ์ อุดมทรัพย์ Thanaphong Udomsab

2 ข้อมูลพื้นฐาน หมวดวิชา เฉพาะด้านกลุ่มวิชา วิทยาการ จัดการ รหัสวิชา 3560101 ชื่อวิชา การเป็นผุ้ ประกอบการเบื้องต้น จำนวนหน่วยกิต 3(1-0) | 3(3-0-6) (Introduction to Entrepreneurship) คณะ วิทยาการจัดการวิชาระดับ ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2/ 2555 ชื่อผู้สอน อ. ธนพงษ์ อุดมทรัพย์ เงื่อนไขรายวิชา - สถานภาพวิชา วิชา บังคับ จำนวนชั่วโมงที่สอน / สัปดาห์ 3 คาบ / สัปดาห์ Thanaphong Udomsab, MSF, PBRU

3 คำอธิบายรายวิชา ศึกษาบทบาทของธุรกิจขนาดย่อมในระบบ เศรษฐกิจ วิธีการจัดตั้งองค์กรธุรกิจ หน้าที่ต่างๆ ด้านการบริหาร มนุษย์สัมพันธ์ และการ ปฏิบัติงานในธุรกิจขนาดย่อม การควบคุมทาง การเงินและธุรกิจ การดำเนินการของธุรกิจ ขนาดย่อมแบบต่างๆ การแก้ไขปัญหาและการ ตัดสินใจ การมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์กร ธุรกิจ คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการที่ ประสบความสำเร็จ Thanaphong Udomsab, MSF, PBRU

4 วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เมื่อศึกษารายวิชานี้แล้ว ผู้เรียนสามารถ 1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการประกอบ ธุรกิจ 2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจวิธีการ จัดตั้งและการดำเนินการของธุรกิจแบบต่างๆ 3. เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงคุณลักษณะของการ เป็นผู้ประกอบการที่ดีได้ 4. เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ไปประยุกต์ในการ พัฒนาตนเองให้เป็นผู้ประกอบการที่ประสบ ความสำเร็จ Thanaphong Udomsab, MSF, PBRU

5 รายละเอียดของหัวข้อที่สอน สัปดาห์ เนื้อหาหมาย เหตุ 1 แนะนำเนื้อหาการเรียนการสอน Pre-test สาระสำคัญของกรณีศึกษา (case study) 2 บทที่ 1 การเป็นผู้ประกอบการ (Chapter 1 Entrepreneurship: A Field, an Activity, and a way of life) 3 บทที่ 2 การแสวงหาโอกาสในการประกอบการ (Chapter 2 Entrepreneurial Opportunities: Their Origins, Forms, and Suitability for New Ventures) 4 บทที่ 3 คุณลักษณะพื้นฐานของการเป็นผู้ประกอบการ (Chapter3 Cognitive Foundations of Entrepreneurship: Creativity and Opportunity Recognition) 5 บทที่ 4 ปัจจัยเกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจ แหล่งข้อมูลและการ เก็บรวบรวมข้อมูลทางธุรกิจ (Chapter 4 What Entrepreneurs Need to Know Before They Start: Acquiring and Interpreting Information about Markets, Competitors, and Government) Thanaphong Udomsab, MSF, PBRU

6 รายละเอียดของหัวข้อที่สอน สัปดา ห์ เนื้อหาหมาย เหตุ 6 บทที่ 5 การจัดตั้งทีมงาน (Chapter 5 Assembling the Team: Acquiring and Utilizing Essential Human Capital) 7 สอบเก็บคะแนน / ส่งร่างรายงาน (Quiz/ Group Presentation Draft) บทที่ 1-5 8 สอบกลางภาค (Mid-Term Examination) บทที่ 1-5 9 บทที่ 6 การบริหารเงินทุนและการจัดการทางบัญชี (Chapter 6 Financial Resources for New Ventures: How to Get Them, How to Manage Them) 10 บทที่ 7 การจัดทำแผนธุรกิจ (Chapter 7 Writing an Effective Business Plan: Building a Roadmap to Success) Thanaphong Udomsab, MSF, PBRU

7 รายละเอียดของหัวข้อที่สอน สัปดาห์เนื้อหาหมาย เหตุ 11 บทที่ 8 ประเด็นทางกฎหมาย ( และจริยธรรม ) ที่เกี่ยวข้องกับการ ประกอบการ (Chapter 8 Legal Issues (and Ethic) Relating to New Ventures: Protecting Your Reputation, Your Assets, and Your Ideas) 12 บทที่ 9 การตลาดสำหรับผู้ประกอบการ (Chapter 9 Marketing in New Venture) 13 บทที่ 10 การวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Chapter 10 Strategy: Planning for Competitive Advantage) 14 โครงงาน : อภิปรายกรณีศึกษาที่ผู้เรียนเลือกและนำเสนอหน้าชั้น ครั้งที่ 1 (Group Presentation I) 15 โครงงาน : อภิปรายกรณีศึกษาที่ผู้เรียนเลือกและนำเสนอหน้าชั้น ครั้งที่ 2 (Group Presentation II) Thanaphong Udomsab, MSF, PBRU

8 วิธีการเรียนการสอน 1. บรรยายเนื้อหาโดยอาจารย์ผู้สอน 2. การบรรยายเชิงอภิปราย 3. การระดมสมองและการอภิปรายกรณีศึกษา 4. การสรุปประเด็นหรือการนำเสนอผลการสืบค้น ของงานที่ได้รับมอบหมาย Thanaphong Udomsab, MSF, PBRU

9 วัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการ สอน 1. เอกสารภาษาอังกฤษประกอบการบรรยาย (hand- out) 2. Powerpoint presentation 3. Entrepreneurship-related video clips 4. Entrepreneurship lesson-based DV footage 5. Free samples from case study-based shops Thanaphong Udomsab, MSF, PBRU

10 การมอบหมายงานผ่านระบบ เครือข่าย ข้อกำหนดวิธีการมอบหมายงาน และส่งงาน 1. รายงานและแบบฝึกหัดของวิชาการเป็นผู้ประกอบการ เบื้องต้นส่งผ่าน group server นักศึกษาทุกท่านโปรด ลงทะเบียนเข้าใช้ได้ที่ facebook  search  Terminal_t 2. ATTN: ENT A02 SUBJ: COURSE OUTLINE & CHAPTER 1 3. Facebook  search  Anthony Fei 4. 0858471778, tanny, 1837 5. www.facebook.com/tannylync www.facebook.com/tannylync 6. ผู้สอนสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรายการใดๆในรายละเอียด หัวข้อการสอนและจะแจ้งให้ทราบในชั้นเรียน Thanaphong Udomsab, MSF, PBRU

11 วิธีการวัดผลและการประเมินผล สอบกลางภาค 30 % สอบปลายภาค 30 % การประเมินการทำงานหรือกิจกรรมในชั้นเรียน 10 % - การเข้าชั้นเรียน 5% - คะแนนเก็บ 5% การทำแบบฝึกหัดหรือกรณีศึกษา / รายงาน 30 % - แบบฝึกหัด 10% - รายงาน / นำเสนอ 20% รวม 100 % Thanaphong Udomsab, MSF, PBRU

12 การประเมินผล 80 – 100% = A 75 – 79% = B+ 70 – 74% = B 65 – 69% = C+ 60 – 64% = C 55 – 59% = D+ 50 – 54% = D 00 – 49% = E Thanaphong Udomsab, MSF, PBRU

13 เอกสารประกอบการสอน หนังสือบังคับ 1.Baron and Shane, Entrepreneurship: A Process Perspective, 2e, OH: Thomson South-Western, 2005 หนังสืออ่านเพิ่มเติม 1. สมคิด บางโม, การเป็นผู้ประกอบการ, กรุงเทพฯ : เอส เค บุ๊ค, 2553 2. ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์, การจัดการธุรกิจขนาดย่อม, กรุงเทพฯ, สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2541 3. สุรพันธ์ ฉันทแดนสุวรรณ, หลักการบริหารธุรกิจ, กรุงเทพ, จุดทอง, 2553 4. เพชรี ขุมทรัพย์, วิเคราะห์งบการเงิน : หลักการและ ประยุกต์, กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546 5.Donald F. Kuratko and Richard M. Hodgetts, Entrepreneurship: Theory, OH.: Thomson South- Western, 2004 6.T.L. Wheelen and J.D. Hunger, Strategic Management and Business Policy, 11e, N.J. Pearson Prentice Hall, 2008 Thanaphong Udomsab, MSF, PBRU

14 เอกสารประกอบการสอน หนังสืออ่านเพิ่มเติม ( ต่อ ) 7.Andrew W. Ghiller, Management Now, 1e, N.Y.: McGraw- Hill, 2012 8.Fitzsimmons and Fitzsimmons, Service Management, N.Y.: McGraw-Hill, 2011 9.Kotler and Keller, Marketing Management, 12e, N.J.: Pearson Prentice Hall, 2006 10.Belch and Belch, Advertising and Promotion, 7e, N.Y.: McGraw-Hill, 2007 11.Chase and Jacobs, Operations and Supply Chain Management: Global Edition, 13e, N.Y.: McGraw-Hill, 2011 12.Mark Hirschey, Economics for Managers, 1e, OH.: Thompson South-Western, 2006 13.R.D. Blackwell et al, Consumer Behavior, 1oe, OH.: Thompson South-Western, 2006 14.S.C. Weaver and J.F. Weston, Financial and Accounting for Nonfinancial Managers, 1e, N.Y.: McGraw-Hill, 2001 15. Turban et al, Electronic Commerce, 4e, N.J.: Pearson Prentice Hall, 2006 16.Gary Dessler, Human Resource management, 10e, N.J.: Pearson Prentice Hall, 2005 17.Ridderstrale J. and Nordstrom K., Karaoke Capitalism: Management for Mankind, Pearson Education Limited, 2004 18.Dan Ariely, Predictably Irrational, N.Y.: HarperCollin, 2010 Thanaphong Udomsab, MSF, PBRU

15 บทความวิจัยและสื่ออิเล็คทรอนิคส์ วารสารทางวิชาการ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง 1. www.sme.go.th 2. www.smetoday.net 3. www.smesmart.is.in.th 4. www.entrepreneurship-sme.eu 5. www.apec-smeic.org 6. www.smemagazine.asia 7. http://www.novabizz.com/Business/Business _Plan-07.htm Thanaphong Udomsab, MSF, PBRU

16 บันทึกช่วยจำ Thanaphong Udomsab, MSF, PBRU


ดาวน์โหลด ppt การเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น Introduction to Entrepreneurship แนะนำรายวิชาและแนวทางการศึกษา course presentation & startup guide By อ. ธนพงษ์ อุดมทรัพย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google