งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปกิจกรรมวันที่ผ่านมา การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ พัฒนาศักยภาพด้านการ จัดการความรู้เพื่อขับเคลื่อน งานของภาคีเครือข่ายสุขภาวะ องค์กร สสส. ดร. พรธิดา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปกิจกรรมวันที่ผ่านมา การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ พัฒนาศักยภาพด้านการ จัดการความรู้เพื่อขับเคลื่อน งานของภาคีเครือข่ายสุขภาวะ องค์กร สสส. ดร. พรธิดา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปกิจกรรมวันที่ผ่านมา การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ พัฒนาศักยภาพด้านการ จัดการความรู้เพื่อขับเคลื่อน งานของภาคีเครือข่ายสุขภาวะ องค์กร สสส. ดร. พรธิดา วิเศษศิลปานนท์

2 ร่วมเรียนรู้ เรื่อง ความสำคัญของการจัดการความรู้ ในงานเสริมสร้างสุขภาวะองค์กร ( อ. นิด ): ความสำคัญของการจัดการความรู้ ในงานเสริมสร้างสุขภาวะองค์กร ( อ. นิด ): – สิ่งที่องค์กรยุคใหม่ต้องเผชิญ การ เปลี่ยนแปลงต่างๆ –KM เป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยให้ องค์กรสามารถสร้างความรู้เพื่อใช้ ในการทำงาน – ผลที่ได้งาน คน และองค์กร 2

3 เครือข่ายนำเสนอ ความก้าวหน้า ของกิจกรรมถอดบทเรียนและการ ติดตามประเมินผลที่ได้ดำเนินการ เครือข่ายนำเสนอ ความก้าวหน้า ของกิจกรรมถอดบทเรียนและการ ติดตามประเมินผลที่ได้ดำเนินการ ( อ. ป๊ะ ) : ( อ. ป๊ะ ) : มีทั้งที่ดำเนินการอดบทเรียน นำความรู้ ไปถ่ายทอดให้องค์กรในพื้นที่ และบางส่วน ยังไม่ได้นำไปใช้จริง

4 แนวคิดการจัดการความรู้ ( อ. ปู ) : – นิยาม หลักการ – รูปแบบ กระบวนการ / ขั้นตอน – เครื่องมือที่นำมาใช้ในการจัดการความรู้ – ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของ KM เครื่องมือ KM: การเล่าเรื่องเร้าพลัง ( อ. จิ๊บ )

5 ปฏิบัติ โดยแบ่งกลุ่มย่อย ( อ. ปู ) : – วิเคราะห์ศักยภาพ / ทุนเดิมที่เกี่ยวข้องกับ KM – ปัจจัยเงื่อนไขของ KM แลกเปลี่ยนข้ามกลุ่ม – มีทุนเดิม ที่ทำกิจกรรม KM บางด้าน เช่น กระบวนการบ่งชี้ ค้นหาความรู้ การ ถ่ายทอดความรู้ ในลักษณะสื่อ และ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ – ปัจจัย ผู้นำ การสนับสนุนจากหน่วยงาน ภายนอก มีที่ปรึกษา สมาชิกของ โครงการมีใจ

6 บทเรียนของ KM ในองค์กรสุข ภาวะ ( อ. ป๊ะ ) : - สังเคราะห์บทเรียนจากองค์กรตัวอย่างที่ทำ KM 3 หน่วยงาน ภาครัฐ และเอกชน ศิริราช สแปนชั่น ( ไทยแลนด์ ) จำกัด และ ทรู คอร์ ปอเรชั่น – ปัจจัยเงื่อนไขแห่งความสำเร็จ – บทเรียน – ข้อเสนอในการใช้ KM เป็นเครื่องมือในองค์กร แห่งความสุข การปรับใช้หรือทดลองใช้ให้สอดคล้องกับ องค์กร ถอดบทเรียนอย่างต่อเนื่อง ผู้นำควร สนับสนุน trust คณะทำงาน กำหนดเป้าหมาย ของ KM และทำความเข้าใจแก่สมาชิก


ดาวน์โหลด ppt สรุปกิจกรรมวันที่ผ่านมา การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ พัฒนาศักยภาพด้านการ จัดการความรู้เพื่อขับเคลื่อน งานของภาคีเครือข่ายสุขภาวะ องค์กร สสส. ดร. พรธิดา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google