งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความหมายและ ความสำคัญ ในการนำ ICT มาใช้ ในการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความหมายและ ความสำคัญ ในการนำ ICT มาใช้ ในการเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความหมายและ ความสำคัญ ในการนำ ICT มาใช้ ในการเรียนรู้

2 ความหมายของ ICT  ICT ย่อมาจาก Information and Communication Technology  หมายถึง การนำเทคโนโลยีดิจิตอล เครื่องมือสื่อสาร และ / หรือ เครือข่าย คอมพิวเตอร์ มาใช้ ในการ เข้าถึง … จัดการ … บูรณาการ … ประเมินผล … และสร้างข้อมูล

3 แล้วครูควรทำอย่างไร  สนับสนุนให้นักเรียนได้เข้าถึง และใช้ งานสื่อดิจิตอล  จัดการเรียนรู้ ให้เข้ากับเป้าหมายหลัก ของการสอน  พัฒนาตนเองและผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  ปรับบทบาทและวิธีการสอนของครู  มุ่งมั่น และดำเนินการให้สอดคล้อง

4 ต้องใช้ ICT เพื่อ... 1. เป็นเครื่องมือ – เพื่อช่วยเพิ่ม ผลงาน และการติดต่อสื่อสาร 2. ความร่วมมือของนักเรียน – วิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน 3. บริหารจัดการข้อมูล – ค้นคว้าหา ข้อมูล 4. ความร่วมมือของครู – ครูทำงาน ร่วมกันเอง ร่วมกับนักเรียน และ เพื่อนภายนอกโรงเรียน

5 5. ความร่วมมือระหว่างโรงเรียน – นักเรียนทำงานร่วมกับผู้อื่นที่อยู่นอก โรงเรียน 6. การสร้างงาน – จัดทำชิ้นงาน เผยแพร่ผลงาน 7. ช่วยทบทวนบทเรียน – ซอร์ฟแวร์เสริมการเรียน

6 “ คุณอาจมีอินเทอร์เน็ตที่เร็วที่สุด มี คอมพิวเตอร์ที่ดีที่สุด และมีซอร์ฟแวร์เพื่อ การเรียนที่ยอดเยี่ยมที่สุด แต่หากครูไม่ได้ รับการอบรมให้ใช้สิ่งเหล่านี้เสียแล้ว สิ่ง เหล่านี้ก็ไม่สามารถทำให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงในห้องเรียนได้ ” จอห์น พี. เบเลย์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สหรัฐอเมริกา

7 ICT มีความสำคัญ...  เมื่อถูกใช้เป็นเครื่องมือ แก้ปัญหา และพัฒนาความคิด วิเคราะห์  เมื่อใช้ในการสร้างกลยุทธ์ เพื่อ ไขปัญหาที่ซับซ้อน และ พัฒนา ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง สำหรับ เรื่องที่สนใจ

8 ครู... ควรทำสิ่งต่อไปนี้... กับตนเอง ใช้อินเทอร์เน็ตในการพัฒนาและ เตรียมการสอนมากขึ้น ใช้อินเทอร์เน็ตในการพัฒนาและ เตรียมการสอนมากขึ้น ใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการ สอน หรือให้ข้อมูลนักเรียน ใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการ สอน หรือให้ข้อมูลนักเรียน ใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นคว้าข้อมูล เชิงลึก ใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นคว้าข้อมูล เชิงลึก

9 ครู... ควรทำสิ่งต่อไปนี้... กับนักเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนทำงานค้นคว้า ข้อมูลด้วยตนเองมากขึ้น ส่งเสริมให้นักเรียนทำงานค้นคว้า ข้อมูลด้วยตนเองมากขึ้น ส่งเสริมให้นักเรียนใช้คอมพิวเตอร์ มากขึ้นสำหรับงานนอกเวลา / นอก โรงเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนใช้คอมพิวเตอร์ มากขึ้นสำหรับงานนอกเวลา / นอก โรงเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนเลือกหัวข้อ งานวิจัย / โครงงาน ด้วยตัวเองมาก ขึ้น ส่งเสริมให้นักเรียนเลือกหัวข้อ งานวิจัย / โครงงาน ด้วยตัวเองมาก ขึ้น

10 ครูพันธุ์ใหม่ ยุค ICT ด้วย ICT เข้าถึงจัดการ บูรณาการ ประเมินผล สร้างงาน


ดาวน์โหลด ppt ความหมายและ ความสำคัญ ในการนำ ICT มาใช้ ในการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google