งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความหมายและความสำคัญ ในการนำ ICT มาใช้ในการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความหมายและความสำคัญ ในการนำ ICT มาใช้ในการเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความหมายและความสำคัญ ในการนำ ICT มาใช้ในการเรียนรู้

2 ความหมายของ ICT ICT ย่อมาจาก Information and Communication Technology
หมายถึง การนำเทคโนโลยีดิจิตอล เครื่องมือสื่อสาร และ/หรือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ มาใช้ ในการ เข้าถึง…จัดการ…บูรณาการ…ประเมินผล…และสร้างข้อมูล

3 แล้วครูควรทำอย่างไร สนับสนุนให้นักเรียนได้เข้าถึง และใช้งานสื่อดิจิตอล
จัดการเรียนรู้ ให้เข้ากับเป้าหมายหลักของการสอน พัฒนาตนเองและผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ปรับบทบาทและวิธีการสอนของครู มุ่งมั่น และดำเนินการให้สอดคล้อง

4 ต้องใช้ ICT เพื่อ ... เป็นเครื่องมือ – เพื่อช่วยเพิ่มผลงาน และการติดต่อสื่อสาร ความร่วมมือของนักเรียน – วิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน บริหารจัดการข้อมูล – ค้นคว้าหาข้อมูล ความร่วมมือของครู – ครูทำงานร่วมกันเอง ร่วมกับนักเรียน และ เพื่อนภายนอกโรงเรียน

5 ความร่วมมือระหว่างโรงเรียน – นักเรียนทำงานร่วมกับผู้อื่นที่อยู่นอกโรงเรียน
การสร้างงาน – จัดทำชิ้นงาน เผยแพร่ผลงาน ช่วยทบทวนบทเรียน – ซอร์ฟแวร์เสริมการเรียน

6 “คุณอาจมีอินเทอร์เน็ตที่เร็วที่สุด มีคอมพิวเตอร์ที่ดีที่สุด และมีซอร์ฟแวร์เพื่อการเรียนที่ยอดเยี่ยมที่สุด แต่หากครูไม่ได้รับการอบรมให้ใช้สิ่งเหล่านี้เสียแล้ว สิ่งเหล่านี้ก็ไม่สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในห้องเรียนได้” จอห์น พี. เบเลย์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สหรัฐอเมริกา

7 ICT มีความสำคัญ... เมื่อถูกใช้เป็นเครื่องมือแก้ปัญหา และพัฒนาความคิดวิเคราะห์ เมื่อใช้ในการสร้างกลยุทธ์ เพื่อไขปัญหาที่ซับซ้อน และ พัฒนาความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง สำหรับเรื่องที่สนใจ

8 ครู... ควรทำสิ่งต่อไปนี้... กับตนเอง
ใช้อินเทอร์เน็ตในการพัฒนาและเตรียมการสอนมากขึ้น ใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการสอน หรือให้ข้อมูลนักเรียน ใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นคว้าข้อมูลเชิงลึก

9 ครู... ควรทำสิ่งต่อไปนี้... กับนักเรียน
ส่งเสริมให้นักเรียนทำงานค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเองมากขึ้น ส่งเสริมให้นักเรียนใช้คอมพิวเตอร์มากขึ้นสำหรับงานนอกเวลา / นอกโรงเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนเลือกหัวข้องานวิจัย / โครงงาน ด้วยตัวเองมากขึ้น

10 ครูพันธุ์ใหม่ ยุค ICT เข้าถึง จัดการ ด้วย ICT บูรณาการ สร้างงาน
ประเมินผล


ดาวน์โหลด ppt ความหมายและความสำคัญ ในการนำ ICT มาใช้ในการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google