งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“AEC : อนาคต พืช ผัก ผลไม้ไทย”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“AEC : อนาคต พืช ผัก ผลไม้ไทย”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “AEC : อนาคต พืช ผัก ผลไม้ไทย”
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ”กองทุน FTA : เสริมสร้างเกษตรกรไทยรับมือ AEC” วันที่ 5 เมษายน 2555 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมณีจันทร์ รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี

2 สิ่งที่นอกเหนือจากปัจจัยพื้นฐาน
AFTA AEC ASEAN Free Trade Area เขตการค้าเสรีอาเซียน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอาเซียนในฐานะที่เป็นฐานการผลิตที่สำคัญเพื่อป้อนสู่ตลาดโลก โดยอาศัยการเปิดเสรีด้านการค้าและการลดภาษี ASEAN Economic Community ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Free Flow of Goods Free Flow of Capital Free Flow of Skilled Labor โดยมีแนวคิดว่า อาเซียนจะกลายเป็นเขตการผลิตเดียว / ตลาดเดียว

3 การปรับเปลี่ยนไม่หยุดแค่... AEC
ASEAN +3 จีน เกาหลี ญี่ปุ่น +6 อินเดีย ออสเตรเลีย AFTA นิวซีแลนด์ การปรับเปลี่ยนไม่หยุดแค่... AEC

4 สู่ ประชากรอาเซียน 600 ล้านคน ดีหรือไม่
จาก คนไทย 60 ล้านคน สู่ ประชากรอาเซียน 600 ล้านคน ดีหรือไม่

5 ดังนั้น เราควรทำอย่างไรเมื่อ……. เกิดการปรับเปลี่ยน
ต่อต้าน หรือ ยอมรับ

6 ต้อง...วิเคราะห์ศักยภาพที่มีอยู่
จุดเด่น จุดด้อย 1.เรามีจุดเด่นอะไรบ้าง 2.ทำอย่างไรจึงจะเพิ่มมูลค่าของจุดเด่นได้ 3. คุณภาพ คู่ คุณธรรม เพื่อความยั่งยืน พิจารณาร่วมกันกับผู้ร่วมสัมมนา เพื่อการยอมรับอย่างแท้จริง 1. เรามีจุดด้อยด้านใดบ้าง 2. ปัญหาใดที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้ และคิดว่าเป็นอุปสรรคของเรา 3. เราสามารถปรับแก้ไขจุดด้อยของเราได้หรือไม่ พิจารณาร่วมกันกับผู้ร่วมสัมมนา

7 ผลไม้ไทย.....ในต่างประเทศ
มะม่วงน้ำดอกไม้..ที่ เกาหลี มังคุดแช่เยือกแข็ง...ที่เกาหลี

8 ผลไม้ไทย.....ในต่างประเทศ
ลำไย...ที่อเมริกา มังคุดสด...ที่อเมริกา

9 ตัวอย่างของ…นวัตกรรมผลไม้ไทย
Frozen Mangosteen Frozen Ruby Mangosteen

10 หากเรา..... ยอมรับ เราต้อง..... รีบปรับตัวโดยเร่งทำความเข้าใจกับสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลง ทำความเข้าใจอย่างเชิงลึกในทุกภาคส่วน ไม่เฉพาะแต่เกษตรกรรากหญ้า วิธีการแก้ไขภาคเกษตรตามนโยบายของภาครัฐจะไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีการที่ทำกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้อย่างแน่นอน เกษตรกรที่เป็นผู้ผลิตอาหารเลี้ยงประชากรโลกจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องมีเกียรติ มิใช่เป็นดังเช่นปัจจุบัน ต้องเข้าใจว่าเกษตรกรมิใช่เป็นเพียงผู้ผลิตอาหารให้มนุษยชาติเท่านั้น ยังรวมถึงอาหารของสัตว์อีกด้วย ภาครัฐต้องเติมเต็มความพร้อมของภาคการผลิตก่อนที่จะมีการใช้ AEC ทุกการเปลี่ยนแปลงย่อมมีผลต่อความมั่นคงของคนไทยและชาติไทย เกษตรกรไทยที่เข้มแข็งจะเป็นพลังสำคัญของการคงอยู่ของประเทศชาติตามแบบวิถีไทย.

11 พจนา กิจกาญจน์ ผู้บรรยาย
ด้วยความขอบคุณ... พจนา กิจกาญจน์ ผู้บรรยาย


ดาวน์โหลด ppt “AEC : อนาคต พืช ผัก ผลไม้ไทย”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google