งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“AEC : อนาคต พืช ผัก ผลไม้ไทย ” การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ” กองทุน FTA : เสริมสร้างเกษตรกรไทยรับมือ AEC” วันที่ 5 เมษายน 2555 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมณี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“AEC : อนาคต พืช ผัก ผลไม้ไทย ” การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ” กองทุน FTA : เสริมสร้างเกษตรกรไทยรับมือ AEC” วันที่ 5 เมษายน 2555 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมณี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “AEC : อนาคต พืช ผัก ผลไม้ไทย ” การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ” กองทุน FTA : เสริมสร้างเกษตรกรไทยรับมือ AEC” วันที่ 5 เมษายน 2555 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมณี จันทร์ รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี

2 สิ่งที่นอกเหนือจาก ปัจจัยพื้นฐาน AFTA ASEAN Free Trade Area เขตการค้าเสรี อาเซียน เพื่อเพิ่มขีด ความสามารถใน การแข่งขันของ อาเซียนในฐานะที่ เป็นฐานการผลิตที่ สำคัญเพื่อป้อนสู่ ตลาดโลก โดย อาศัยการเปิดเสรี ด้านการค้าและการ ลดภาษี AEC ASEAN Economic Community ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน Free Flow of Goods Free Flow of Capital Free Flow of Skilled Labor โดยมีแนวคิดว่า อาเซียนจะ กลายเป็นเขตการ ผลิตเดียว / ตลาด เดียว

3 AEC ASEAN AFTA +3 +6 เกา หลี ญี่ ปุ่น จีน ออสเตรเ ลีย นิวซีแล นด์ อินเดี ย การปรับเปลี่ยนไม่หยุด แค่... AEC

4 จาก คน ไทย 60 ล้านคน สู่ ประชา กร อาเซีย น 600 ล้านคน ดี หรือไ ม่

5 ดังนั้น เราควรทำอย่างไร เมื่อ ……. เกิดการปรับเปลี่ยน ต่อต้าน..... หรือ..... ยอมรับ

6 ต้อง... วิเคราะห์ศักยภาพที่มี อยู่ จุดเด่นจุดด้อย 1. เรามีจุดด้อยด้าน ใดบ้าง 2. ปัญหาใดที่ยังไม่ สามารถแก้ไขได้ และ คิดว่าเป็นอุปสรรคของ เรา 3. เราสามารถปรับแก้ ไขจุดด้อยของเราได้ หรือไม่ พิจารณาร่วมกันกับผู้ร่วมสัมมนา 1. เรามีจุดเด่นอะไรบ้าง 2. ทำอย่างไรจึงจะเพิ่ม มูลค่าของจุดเด่นได้ 3. คุณภาพ คู่ คุณธรรม เพื่อความยั่งยืน พิจารณาร่วมกันกับผู้ร่วมสัมมนา เพื่อการ ยอมรับอย่างแท้จริง

7 ผลไม้ไทย..... ในต่างประเทศ มะม่วงน้ำดอกไม้.. ที่ เกาหลี มังคุดแช่เยือกแข็ง... ที่ เกาหลี

8 ผลไม้ไทย..... ในต่างประเทศ ลำไย... ที่อเมริกา มังคุดสด... ที่ อเมริกา

9 ตัวอย่างของ … นวัตกรรมผลไม้ไทย Frozen Mangosteen Frozen Ruby Mangosteen

10 หากเรา..... ยอมรับ เราต้อง..... รีบปรับตัวโดยเร่งทำความเข้าใจกับสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลง ทำความเข้าใจอย่างเชิงลึกในทุกภาคส่วน ไม่เฉพาะแต่ เกษตรกรรากหญ้า วิธีการแก้ไขภาคเกษตรตามนโยบายของภาครัฐจะไม่ สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีการที่ทำกันมาตั้งแต่อดีตจนถึง ปัจจุบันได้อย่างแน่นอน เกษตรกรที่เป็นผู้ผลิตอาหารเลี้ยงประชากรโลกจะต้องเป็น ผู้ที่ได้รับการยกย่องมีเกียรติ มิใช่เป็นดังเช่นปัจจุบัน ต้องเข้าใจว่าเกษตรกรมิใช่เป็นเพียงผู้ผลิตอาหารให้ มนุษยชาติเท่านั้น ยังรวมถึงอาหารของสัตว์อีกด้วย ภาครัฐต้องเติมเต็มความพร้อมของภาคการผลิตก่อนที่จะมี การใช้ AEC ทุกการเปลี่ยนแปลงย่อมมีผลต่อความมั่นคงของคนไทย และชาติไทย เกษตรกรไทยที่เข้มแข็งจะเป็นพลังสำคัญของ การคงอยู่ของประเทศชาติตามแบบวิถีไทย.

11 ด้วยความขอบคุณ... พจนา กิจกาญจน์ ผู้บรรยาย


ดาวน์โหลด ppt “AEC : อนาคต พืช ผัก ผลไม้ไทย ” การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ” กองทุน FTA : เสริมสร้างเกษตรกรไทยรับมือ AEC” วันที่ 5 เมษายน 2555 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมณี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google