งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การวัดประสิทธิภาพการ ผลิตถั่วเหลือง ส่วนวิจัยเศรษฐกิจเทคโนโลยีและ ปัจจัยทางการเกษตร สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร 24 สิงหาคม 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การวัดประสิทธิภาพการ ผลิตถั่วเหลือง ส่วนวิจัยเศรษฐกิจเทคโนโลยีและ ปัจจัยทางการเกษตร สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร 24 สิงหาคม 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การวัดประสิทธิภาพการ ผลิตถั่วเหลือง ส่วนวิจัยเศรษฐกิจเทคโนโลยีและ ปัจจัยทางการเกษตร สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร 24 สิงหาคม 2554

2 2 โจทย์การวิจัย  ทำไมพื้นที่การผลิตถั่วเหลืองของ ภาคเหนือตอนล่างลดลง อย่างต่อเนื่อง อย่างต่อเนื่อง  ผลผลิตถั่วเหลืองขึ้นกับปัจจัย อะไรบ้าง  เกษตรกรแต่ละรายมีประสิทธิภาพ การผลิตเท่าไร

3 3 วัตถุประสงค์ของ การศึกษา 1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ ประสิทธิภาพทางเทคนิค 1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ ประสิทธิภาพทางเทคนิค 2. เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพทาง เทคนิคของการผลิต 2. เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพทาง เทคนิคของการผลิต ถั่วเหลืองฤดูแล้ง ถั่วเหลืองฤดูแล้ง

4 4 ขอบเขตการศึกษา พื้นที่ศึกษา พื้นที่ศึกษา การศึกษาครั้งนี้ ทำการเก็บรวบรวม ข้อมูลเกษตรกรที่ผลิต ถั่วเหลืองฤดูแล้ง ปีเพาะปลูก 2553/54 พื้นที่ในจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ สุโขทัย ตาก กำแพงเพชร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ถั่วเหลืองฤดูแล้ง ปีเพาะปลูก 2553/54 พื้นที่ในจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ สุโขทัย ตาก กำแพงเพชร พิษณุโลก เพชรบูรณ์

5 5 แนวคิดในการ วิเคราะห์ ผลผ ลิต ปัจจัยการผลิต ทางตรง (X i ) - ขึ้นอยู่กับการ ส่งเสริม - ขึ้นอยู่กับการ ส่งเสริม - การได้รับ ข้อมูลข่าวสาร - การได้รับ ข้อมูลข่าวสาร - ความรู้ - ความรู้ - ประสบการณ์ - ประสบการณ์ ปัจจัยการผลิตทาง กายภาพ (U i ) - ขนาดพื้นที่ - ขนาดพื้นที่ - ลักษณะพื้นที่ปลูก - ลักษณะพื้นที่ปลูก - ระบบฟาร์ม - ระบบฟาร์ม ปัจจัยการผลิตทาง ธรรมชาติ (V i ) - ฝนตก แล้ง - ฝนตก แล้ง - ภูมิอากาศ - ภูมิอากาศ เกษตรก ร ( ผู้จัดกา ร ) ตัดสินใจ เลือก ตัดสินใจ ใช้ บริหารจัดการ ควบคุม ไม่ได้

6 6 วิเคราะห์ประสิทธิภาพทาง เทคนิคการผลิต (TE) วิเคราะห์ประสิทธิภาพทาง เทคนิคการผลิต (TE) TE = exp (-u i ) TE = exp (-u i ) โดย u i คือ ความไม่มี ประสิทธิภาพทางเทคนิค โดย u i คือ ความไม่มี ประสิทธิภาพทางเทคนิค ซึ่ง u i ประมาณจาก ซึ่ง u i ประมาณจาก Y = f ( X, ) + Y = f ( X, ) + วิธีการศึกษา โด ย

7 7 วิเคราะห์ TE อาศัยการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ ผลผลิตกับปัจจัยที่มีอิทธิพล ด้วย ฟังก์ชั่นการผลิตแบบ Cobb Duglas วิธี maximum likelihood โดยใช้โปรแกรม Stochastic frontier 4.1 ซึ่งมีรูปแบบฟังก์ชั่น การผลิตดังนี้ วิเคราะห์ TE อาศัยการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ ผลผลิตกับปัจจัยที่มีอิทธิพล ด้วย ฟังก์ชั่นการผลิตแบบ Cobb Duglas วิธี maximum likelihood โดยใช้โปรแกรม Stochastic frontier 4.1 ซึ่งมีรูปแบบฟังก์ชั่น การผลิตดังนี้ วิธีการศึกษา ( ต่อ )

8 8 ตัวแปรต่างๆที่ ใช้ มีดังนี้ Y i = ปริมาณผลผลิตถั่วเหลือง ( กก. ต่อไร่ ) la i = จำนวนแรงงาน ( ชั่วโมง / ไร่ ) Seed i = ปริมาณเมล็ดพันธุ์ ( กก. ต่อไร่ ) fuel i = ปริมาณน้ำมัน ( ลิตรต่อ ไร่ ) Dhor = การใช้ฮอร์โมน (Dhor = 0 ไม่ใส่ฮอร์โมน, Dhor = 1 ใส่ฮอร์โมน Dhor = 1 ใส่ฮอร์โมน

9 9 วิธีการศึกษา ( ต่อ ) ตัวแปรต่างๆที่ใช้ มีดังนี้ Dherbi = การใช้สารกำจัดวัชพืช (Dherbi = 0 ไม่ใช้ สารกำจัดวัชพืช, Dherbi = 1 ใช้สารกำจัดวัชพืช สารกำจัดวัชพืช, Dherbi = 1 ใช้สารกำจัดวัชพืช Dprot = การใช้สารกำจัดแมลง (Dprot = 0 ไม่ใช้สารกำจัด แมลง, Dprot = 1 ใช้สาร กำจัดแมลง แมลง, Dprot = 1 ใช้สาร กำจัดแมลง Dfer = การใช้ปุ๋ยเคมี (Dfer = 0 ไม่ ใช้,Dfer = 1 ใช้ ) Dspe = พันธุ์ (Dspe = 0 พันธุ์ไม่ ส่งเสริม, Dspe = 1 พันธุ์ ส่งเสริม ) ส่งเสริม ) Dherbi = การใช้สารกำจัดวัชพืช (Dherbi = 0 ไม่ใช้ สารกำจัดวัชพืช, Dherbi = 1 ใช้สารกำจัดวัชพืช สารกำจัดวัชพืช, Dherbi = 1 ใช้สารกำจัดวัชพืช Dprot = การใช้สารกำจัดแมลง (Dprot = 0 ไม่ใช้สารกำจัด แมลง, Dprot = 1 ใช้สาร กำจัดแมลง แมลง, Dprot = 1 ใช้สาร กำจัดแมลง Dfer = การใช้ปุ๋ยเคมี (Dfer = 0 ไม่ ใช้,Dfer = 1 ใช้ ) Dspe = พันธุ์ (Dspe = 0 พันธุ์ไม่ ส่งเสริม, Dspe = 1 พันธุ์ ส่งเสริม ) ส่งเสริม )

10 10 วิธีการศึกษา ( ต่อ ) = พารามิเตอร์ที่ต้อง ประมาณค่า มีค่ามากกว่า น้อยกว่า หรือเท่ากับ 0 มีค่ามากกว่าหรือ เท่ากับ 0 เป็น อิสระต่อกัน

11 11 ตัวแปรที่ส่งผลต่อความไม่มี ประสิทธิภาพทางเทคนิคของ การผลิตถั่วเหลืองได้ดังสมการ ดังนี้ ตัวแปรที่ส่งผลต่อความไม่มี ประสิทธิภาพทางเทคนิคของ การผลิตถั่วเหลืองได้ดังสมการ ดังนี้โดยที่ u i = ระดับความไม่มีประสิทธิภาพทาง เทคนิคของการผลิตถั่วเหลือง workes i = สัดส่วนชั่วโมงงานครัวเรือนต่อ ชั่วโมงงานทั้งหมด year i = ประสบการณ์การทำถั่วเหลือง ( ปี ) area i = จำนวนพื้นที่ปลูกถั่วเหลือง ( ไร่ ) = พารามิเตอร์ที่ต้องการประมาณ ค่า = พารามิเตอร์ที่ต้องการประมาณ ค่า วิธีการศึกษา ( ต่อ )

12 12 1. ค่าทางสถิติจากการ วิเคราะห์ฟังก์ชั่นการผลิต ตัวแปร Cofficient t-ratio ตัวแปร Cofficient t-ratio 4.2103 12.5715 *** 4.2103 12.5715 *** 0.1602 3.2303 *** 0.1602 3.2303 *** 0.3460 4.1415 *** 0.3460 4.1415 *** 0.0126 1.2420 * 0.0126 1.2420 * 0.0940 1.8467 ** 0.0940 1.8467 ** -0.0602 - 0.8863 -0.0602 - 0.8863 -0.0956 - 1.4826 * -0.0956 - 1.4826 * ผลการศึกษา วัตถุประสงค์ข้อที่ 1

13 13 1. ค่าทางสถิติจากการ วิเคราะห์ฟังก์ชั่นการผลิต ตัวแปร Cofficient t-ratio ตัวแปร Cofficient t-ratio -0.1134 - 2.2408 *** -0.0850 1.6657 ** 0.2576 0.8726 0.2576 0.8726 0.0916 0.6958 0.0916 0.6958 -0.0820 - 1.2804 * -0.0820 - 1.2804 * 0.1149 1.2662 * 0.1149 1.2662 * Sigma Squared 0.1954 3.2219*** gamma 0.8316 10.2553*** ผลการศึกษา ( ต่อ )

14 14 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ผลการประมาณค่า ประสิทธิภาพ ผลการประมาณค่า ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพทางเทคนิคเฉลี่ย = 67.36 ประสิทธิภาพทางเทคนิคต่ำสุด = 31.32 ประสิทธิภาพทางเทคนิคสูงสุด = 94.98 ผลการศึกษา ( ต่อ )

15 15 2. เกษตรกรตัวอย่างในแต่ละระดับ ประสิทธิภาพ ผลการศึกษา ( ต่อ )

16 3. การใช้แรงงานของเกษตรกรใน แต่ละระดับประสิทธิภาพ 3. การใช้แรงงานของเกษตรกรใน แต่ละระดับประสิทธิภาพ 16

17 17 4. การใช้เมล็ดพันธุ์ของเกษตรกรใน แต่ละระดับประสิทธิภาพ ผลการศึกษา ( ต่อ )

18 18 5. การใช้น้ำมันของเกษตรกรในแต่ ละระดับประสิทธิภาพ ผลการศึกษา ( ต่อ )

19 19 6. การใช้ฮอร์โมนของเกษตรกรใน แต่ละระดับประสิทธิภาพ ผลการศึกษา ( ต่อ )

20 7. การใช้สารกำจัดวัชพืชของเกษตรกร ในแต่ละระดับประสิทธิภาพ 7. การใช้สารกำจัดวัชพืชของเกษตรกร ในแต่ละระดับประสิทธิภาพ 20

21 21 8. การใช้ยาฆ่าแมลงของเกษตรกรใน แต่ละระดับประสิทธิภาพ ผลการศึกษา ( ต่อ )

22 22 9. การใช้ปุ๋ยของเกษตรกรในแต่ ละระดับประสิทธิภาพ ผลการศึกษา ( ต่อ )

23 23 10. ลักษณะของพันธุ์ในแต่ละระดับ ประสิทธิภาพ ผลการศึกษา ( ต่อ )

24 24 11. สัดส่วนแรงงานเกษตรกรในแต่ ละระดับประสิทธิภาพ ผลการศึกษา ( ต่อ )

25 25 12. ประสบการณ์ของเกษตรกรใน แต่ละระดับประสิทธิภาพ ผลการศึกษา ( ต่อ )

26 26 13. พื้นที่ของเกษตรกรในแต่ละ ระดับประสิทธิภาพ ผลการศึกษา ( ต่อ )

27 27 ต้นทุน ผลตอบแทน รายการ รายการ ถั่วเหลือง เป็นเงินสด เป็นเงินสด ไม่เป็นเงินสด ไม่เป็นเงินสด รวม รวม ต้นทุนผันแปร ( บาท / ไร่ ) 2,813.40691.003,504.40 ต้นทุนคงที่ ( บาท / ไร่ ) 520.90184.78705.68 ต้นทุนทั้งหมด ( บาท / ไร่ ) 3,334.30875.784,210.08 รวมต้นทุนทั้งหมด ( บาท / กก.) 13.903.6517.55 รายได้เบื้องต้น ( บาท / ไร่ ) 3,394.02 รายได้เหนือต้นทุนเงินสด ( บาท / ไร่ ) 59.72 รายได้เหนือต้นทุนผันแปร ( บาท / ไร่ ) -110.38 รายได้เหนือต้นทุนทั้งหมด ( บาท / ไร่ ) -816.06 ผลผลิต 239.86 กก./ ไร่ ราคาขาย กิโลกรัมละ 14.15 บาท

28 28 ข้อเสนอแนะจาก ศึกษา 1. ภาครัฐควรจัดอบรมเทคนิคการใช้ ปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร 2. ภาครัฐควรมีข้อมูลเกี่ยวกับ ปริมาณฝนและการ คาดการณ์ เกี่ยวกับโอกาสที่ฝนจะตก 3. เกษตรกรควรลดสัดส่วนแรงงาน ในครัวเรือน 4. ควรส่งเสริมให้ปลูกถั่วเหลืองราย ละไม่เกิน 10 ไร่ 5. ควรส่งเสริมให้มีศูนย์เมล็ดพันธุ์ ถั่วเหลือง

29 29 ข้อเสนอจาก เกษตรกร 1. สนับสนุนปัจจัยการผลิต 2. ฝึกอบรมด้านเทคนิคการเกษตร สมัยใหม่ 3. ความรู้เกี่ยวกับการใช้สารที่ ถูกต้อง 4. การประกันราคา 5. จัดหาตลาดรองรับสินค้าปลอดภัย

30 22/08/57www.themegaller y.com LOGO 30 ขอบคุณค่ะ ทีมงาน นักวิจัย


ดาวน์โหลด ppt 1 การวัดประสิทธิภาพการ ผลิตถั่วเหลือง ส่วนวิจัยเศรษฐกิจเทคโนโลยีและ ปัจจัยทางการเกษตร สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร 24 สิงหาคม 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google