งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

8/2/2014 Free template from www.brainybetty.com1 รายงานผลการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ กิจกรรม / ตัวชี้วัดเป้าหม าย ผล เดือนนี้ ผลงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "8/2/2014 Free template from www.brainybetty.com1 รายงานผลการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ กิจกรรม / ตัวชี้วัดเป้าหม าย ผล เดือนนี้ ผลงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 8/2/2014 Free template from www.brainybetty.com1 รายงานผลการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ กิจกรรม / ตัวชี้วัดเป้าหม าย ผล เดือนนี้ ผลงาน สะสม ร้อยละ 1.1 สมาชิกสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรมีส่วน ร่วมในการดำเนิน กิจกรรมกับสหกรณ์ และกลุ่มเกษตร 1.2 สก./ กลุ่มฯที่ สมาชิกร่วมทำธุรกิจ เพิ่มขึ้น 1.3 สก./ กลุ่มฯที่ สมาชิกร่วมทำธุรกิจ ลดลง 40,46 7 ราย - แห่ง /- ราย 2,294 3/80 - 22, 012 31/1,7 09 14/399 54.39 1. ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 2555 กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรทั่วไป

2 กลุ่มส่งเสริม สหกรณ์ เป้าห มาย ผล เดือน นี้ ผลงา น สะสม ร้อย ละ กลุ่มส่งเสริม สหกรณ์ 1 กลุ่มส่งเสริม สหกรณ์ 2 กลุ่มส่งเสริม สหกรณ์ 3 24,1 61 6,62 8 9,67 8 74 1,60 3 0 14,8 69 4,46 3 2,68 0 61. 54 67. 34 27. 69 รวม 40, 467 1, 67 7 21,3 95 52. 87 แยกตามกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์

3 กิจกรรม / ตัวชี้วัดเป้าหม าย ผล เดือนนี้ ผลงาน สะสม ร้อยละ 1.2 ร้อยละของจำนวน สหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกรที่ได้รับการ พัฒนามีปริมาณธุรกิจ เพิ่มขึ้น 53 ( ปี 2554) 47 แห่ง 68 77.2 7 กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินธุรกิจสหกรณ์ / กลุ่มฯ หมายเหตุ ตัวชี้วัดที่ 1.2 ผลงาน กย.53- เมย.54 เทียบกับ กย.54- เมย..55 ได้ร้อยละ 77.27 ( มีการเทียบแบบเปรียบเทียบแต่ละสหกรณ์ด้วยเนื่องจากโดยภาพรวมไม่ผ่านตัวชี้วัด และมีสหกรณ์ที่เทียบเป็นรายธุรกิจแล้วมีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น จำนวน 26 แห่ง )

4 แยกตามกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริม สหกรณ์ สก / กลุ่ม ผลงานร้อยละ กลุ่มส่งเสริม สหกรณ์ 1 กลุ่มส่งเสริม สหกรณ์ 2 กลุ่มส่งเสริม สหกรณ์ 3 31 23 34 25 18 25 80.64 78.26 73.52 รวม 886877.27

5 สหกรณ์และกลุ่มฯ ที่ปริมาณธุรกิจยังไม่เพิ่มขึ้น กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 6 แห่ง กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 5 แห่ง กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 9 แห่ง

6 กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมผลิตภัณฑ์สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน กิจกรรม / ตัวชี้วัดเป้าห มาย ผล เดือนนี้ ผลงาน สะสม ร้อย ละ 1.3 บรรจุภัณฑ์ของ กลุ่มเป้าหมาย ปี 2555 ได้รับการ พัฒนา 1.4 ยอดจำหน่ายของ สินค้าที่ได้รับการ สนับสนุนการพัฒนา บรรจุภัณฑ์ในปี 2554 เพิ่มขึ้นไม่น้อย กว่า ยอดขาย กย.53 – พค.54 = 29,554 ยอดขาย กย.54- พค.55 = 34,912 เพิ่มขึ้น 5,358 1 แห่ง ร้อย ละ 10 1 แห่ง 100 18.1 2

7 กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการออมในระบบสหกรณ์ กิจกรรม / ตัวชี้วัดเป้าห มาย ผล เดือนนี้ ผลงาน สะสม ร้อย ละ 1.5 สหกรณ์ / กลุ่ม ได้รับการส่งเสริมและ พัฒนา การดำเนิน ธุรกิจ 1.6 อัตราการออม เฉลี่ยต่อคนเพิ่มสูงขึ้น 1.7 ร้อยละของ นักเรียนที่มีส่วนร่วม ในกิจกรรมการออม ของโรงเรียน 2 แห่ง ร้อยละ 5 ร้อยละ 80

8 2. ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัด กิจกรรม / ตัวชี้วัดเป้าหม าย ผล เดือนนี้ ผลงาน สะสม ร้อยละ 2.1 ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ของปริมาณผลผลิต ปาล์มน้ำมันที่สถาบัน เกษตรกรรวบรวม ปี 2554 รวบรวมได้ 28,625.70 ตัน ร้อยละ 4 (29,771 ตัน ) 3,254 ตัน 25,720 ตัน 86.39 2.2 ร้อยละมูลค่า ผลผลิตปาล์มน้ำมันที่ สถาบันเกษตรกร รวบรวม ( ปี 2554 มูลค่า 164.68 ล้าน บาท ) ร้อยละ 6 (174.56 ล้าน บาท ) 17.45 ลบ. 132.73 ลบ. 76.03

9 กลุ่มส่งเสริม สหกรณ์ เป้าหมา ย ผล เดือนนี้ ผลงาน สะสม ร้อย ละ กลุ่มส่งเสริม สหกรณ์ 1 กลุ่มส่งเสริม สหกรณ์ 2 กลุ่มส่งเสริม สหกรณ์ 3 300 236 2,719 2,999 770 21,95 1 รวม 29,77 1 ตัน 3,25 4 25,72 0 86.3 9 กลุ่มส่งเสริม สหกรณ์ 1 กลุ่มส่งเสริม สหกรณ์ 2 กลุ่มส่งเสริม สหกรณ์ 3 1.62 1.27 14.5 6 15.59 4.17 112.9 7 รวม 174.5 6 ลบ. 17.4 5 132.7 3 76.0 3 แยกตามกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์

10 กิจกรรม / ตัวชี้วัดเป้าหม าย ผล เดือนนี้ ผลงาน สะสม ร้อยละ 2.2 ร้อยละมูลค่า ผลผลิตยางพาราที่ รวบรวมและแปรรูป ผ่านสถาบันเกษตรกร เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4 8,187 ลบ. 816.97 ลบ. 1,552. 46 ลบ. 8.98 หมายเหตุ ตัวชี้วัดที่ 2.2 1. ข้อมูล ณ วันสิ้นปีทางบัญชีของ สหกรณ์ รวม 45 สหกรณ์ 2. ปี 2554 สหกรณ์ / กลุ่ม รวบรวม / แปรรูปได้ 62,542 ตันเป็นเงิน 7,872 ล้านบาท - สิ้น 31 ธค.53 รวบรวบ / แปรรูปได้ 2,924 ตัน เป็นเงิน 320 ล้านบาท - สิ้น 31 มีค.54 รวบรวบ / แปรรูปได้ 59,618 ตัน เป็นเงิน 7,552 ล้านบาท 3. เป้าหมายในปี 55 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 เท่ากับ 8,187 ล้านบาท - สิ้น 31 ธค.53 รวบรวบ / แปรรูปได้ เป็นเงิน 542.65 ล้านบาท - สิ้น 31 มีค.54 รวบรวบ / แปรรูปได้ เป็นเงิน 7,854 ล้านบาท 4. ให้ทุกสหกรณ์ส่งรายงานกิจการให้ กพส. 1 เล่ม 5. รายงาน 17 สก.

11 8/2/2014 Free template from www.brainybetty.com11 กิจกรรมหน่ วย นับ เป้า หม าย แผ น / เดือ น ผล เดื อน นี้ สะ สม ร้อยละ พค. (13.2) ประชาสัมพันธ์งาน สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ทางสื่อวิทยุ - สื่อสิ่งพิมพ์ / วารสาร / หนังสือพิมพ์ - สื่อโทรทัศน์ ครั้ง 48 6 1 4--4-- 472472 34 40 3 70.83 666 300

12 8/2/2014 Free template from www.brainybetty.com12 สื่อ website ลงใน web สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ตรัง - เดือน ต. ค. 54 จำนวน 15 เรื่อง - เดือน พ. ย. 54 จำนวน 16 เรื่อง - เดือน ธ. ค. 54 จำนวน 12 เรื่อง - เดือน ม. ค. 55 จำนวน 15 เรื่อง - เดือน ก. พ. 55 จำนวน 17 เรื่อง - เดือน มี. ค. 55 จำนวน 15 เรื่อง - เดือน เมย.55 จำนวน 12 เรื่อง - เดือน พค.55 จำนวน เรื่อง


ดาวน์โหลด ppt 8/2/2014 Free template from www.brainybetty.com1 รายงานผลการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ กิจกรรม / ตัวชี้วัดเป้าหม าย ผล เดือนนี้ ผลงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google