งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานผลการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานผลการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานผลการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
1. ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 2555 กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรทั่วไป กิจกรรม/ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลเดือนนี้ ผลงานสะสม ร้อยละ 1.1 สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตร 1.2สก./กลุ่มฯที่สมาชิกร่วมทำธุรกิจเพิ่มขึ้น 1.3สก./กลุ่มฯที่สมาชิกร่วมทำธุรกิจลดลง 40,467 ราย -แห่ง/-ราย 2,294 3/80 - 22,012 31/1,709 14/399 54.39 4/4/2017 Free template from

2 แยกตามกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์
เป้าหมาย ผลเดือนนี้ ผลงานสะสม ร้อยละ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 24,161 6,628 9,678 74 1,603 14,869 4,463 2,680 61.54 67.34 27.69 รวม 40,467 1,677 21,395 52.87

3 กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินธุรกิจสหกรณ์/กลุ่มฯ
กิจกรรม/ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลเดือนนี้ ผลงานสะสม ร้อยละ 1.2 ร้อยละของจำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนามีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น 53 (ปี 2554) 47 แห่ง 68 77.27 หมายเหตุ ตัวชี้วัดที่ 1.2 ผลงาน กย.53-เมย.54 เทียบกับ กย.54-เมย..55 ได้ร้อยละ 77.27 (มีการเทียบแบบเปรียบเทียบแต่ละสหกรณ์ด้วยเนื่องจากโดยภาพรวมไม่ผ่านตัวชี้วัด และมีสหกรณ์ที่เทียบเป็นรายธุรกิจแล้วมีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น จำนวน 26 แห่ง)

4 แยกตามกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์
สก/กลุ่ม ผลงาน ร้อยละ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 31 23 34 25 18 80.64 78.26 73.52 รวม 88 68 77.27

5 สหกรณ์และกลุ่มฯ ที่ปริมาณธุรกิจยังไม่เพิ่มขึ้น
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ แห่ง กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ แห่ง กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ แห่ง

6 กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมผลิตภัณฑ์สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน
กิจกรรม/ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลเดือนนี้ ผลงานสะสม ร้อยละ 1.3 บรรจุภัณฑ์ของกลุ่มเป้าหมาย ปี 2555 ได้รับการพัฒนา 1.4 ยอดจำหน่ายของสินค้าที่ได้รับการสนับสนุนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ในปี 2554 เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ยอดขาย กย.53 –พค.54 = 29,554 ยอดขาย กย.54- พค.55 = 34,912 เพิ่มขึ้น 5,358 1 แห่ง ร้อยละ 10 100 18.12

7 กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการออมในระบบสหกรณ์
กิจกรรม/ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลเดือนนี้ ผลงานสะสม ร้อยละ 1.5 สหกรณ์/กลุ่มได้รับการส่งเสริมและพัฒนา การดำเนินธุรกิจ 1.6 อัตราการออมเฉลี่ยต่อคนเพิ่มสูงขึ้น 1.7 ร้อยละของนักเรียนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการออมของโรงเรียน 2 แห่ง ร้อยละ 5 ร้อยละ 80

8 2. ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัด
กิจกรรม/ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลเดือนนี้ ผลงานสะสม ร้อยละ 2.1 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของปริมาณผลผลิตปาล์มน้ำมันที่สถาบันเกษตรกรรวบรวม ปี 2554รวบรวมได้ 28, ตัน ร้อยละ 4 (29,771 ตัน) 3,254 ตัน 25,720 ตัน 86.39 2.2ร้อยละมูลค่าผลผลิตปาล์มน้ำมันที่สถาบันเกษตรกรรวบรวม(ปี 2554มูลค่า ล้านบาท) ร้อยละ 6 ( ล้านบาท) ลบ. ลบ. 76.03

9 แยกตามกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์
เป้าหมาย ผลเดือนนี้ ผลงานสะสม ร้อยละ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 300 236 2,719 2,999 770 21,951 รวม 29,771 ตัน 3,254 25,720 86.39 1.62 1.27 14.56 15.59 4.17 112.97 ลบ. 17.45 132.73 76.03

10 กิจกรรม/ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลเดือนนี้ ผลงานสะสม ร้อยละ ร้อยละ 4
2.2 ร้อยละมูลค่าผลผลิตยางพาราที่รวบรวมและแปรรูปผ่านสถาบันเกษตรกรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 4 8,187 ลบ. ลบ. 1, ลบ. 8.98 หมายเหตุ ตัวชี้วัดที่ ข้อมูล ณ วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ รวม 45 สหกรณ์ 2.ปี 2554 สหกรณ์/กลุ่ม รวบรวม/แปรรูปได้ 62,542 ตันเป็นเงิน 7,872 ล้านบาท - สิ้น 31 ธค.53 รวบรวบ/แปรรูปได้ 2,924 ตัน เป็นเงิน 320 ล้านบาท - สิ้น 31 มีค.54 รวบรวบ/แปรรูปได้ 59,618 ตัน เป็นเงิน 7,552 ล้านบาท 3.เป้าหมายในปี 55 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 เท่ากับ 8,187 ล้านบาท - สิ้น 31 ธค.53 รวบรวบ/แปรรูปได้ เป็นเงิน ล้านบาท - สิ้น 31 มีค.54 รวบรวบ/แปรรูปได้ เป็นเงิน 7,854 ล้านบาท 4. ให้ทุกสหกรณ์ส่งรายงานกิจการให้ กพส. 1 เล่ม 5. รายงาน 17 สก.

11 Free template from www.brainybetty.com
แผน/ผลปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ งานประชาสัมพันธ์ กิจกรรม หน่วยนับ เป้า หมาย แผน/เดือน ผล เดือนนี้ สะ สม ร้อยละ พค. (13.2) ประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ทางสื่อวิทยุ - สื่อสิ่งพิมพ์/วารสาร/หนังสือพิมพ์ - สื่อโทรทัศน์ ครั้ง 48 6 1 4 - 7 2 34 40 3 70.83 666 300 4/4/2017 Free template from

12 Free template from www.brainybetty.com
สื่อ website ลงใน web สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง เดือน ต.ค จำนวน เรื่อง เดือน พ.ย จำนวน เรื่อง เดือน ธ.ค จำนวน เรื่อง เดือน ม.ค จำนวน เรื่อง เดือน ก.พ จำนวน เรื่อง เดือน มี.ค จำนวน เรื่อง เดือน เมย จำนวน เรื่อง เดือน พค จำนวน เรื่อง 4/4/2017 Free template from


ดาวน์โหลด ppt รายงานผลการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google