งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกแบบนำเสนอ ข้อมูล โดย ร. ศ. ดร. เบญจมาศ อยู่ ประเสริฐ สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิ ราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกแบบนำเสนอ ข้อมูล โดย ร. ศ. ดร. เบญจมาศ อยู่ ประเสริฐ สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิ ราช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกแบบนำเสนอ ข้อมูล โดย ร. ศ. ดร. เบญจมาศ อยู่ ประเสริฐ สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิ ราช

2 การออกแบบนำเสนอข้อมูล การออกแบบการนำเสนอข้อมูล เป็นขั้นตอน ที่ผู้วิจัยต้องทำหลังจากได้สร้างเครื่องมือใน การเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว เพื่อนำเสนอ ข้อมูลให้ผู้อ่านรู้และเข้าใจ วิธีการนำเสนอข้อมูล 1. ตาราง 2. แผนภูมิแท่ง, แผนภูมิภาพ 3 แผนภาพ 4. กราฟ 5. เขียนเป็นร้อยแก้ว

3 หลักในการออกแบบการ นำเสนอข้อมูลในรูปตาราง  พิจารณาวัตถุประสงค์ของการวิจัยว่าต้องการ การนำเสนออะไร  บรรยายลักษณะเบื้องต้นของประชากร  หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร  การศึกษาเปรียบเทียบข้อมูล  ออกแบบตารางนำเสนอให้สั้นแต่สามารถ อธิบายข้อมูลได้มาก  รวมตารางที่ต้องการนำเสนอสิ่งเดียวกันไว้ ด้วยกัน  ออกแบบตารางให้ตอบโจทย์การวิจัย ( สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย )

4 หลักเกณฑ์ในการนำเสนอข้อมูล โดยใช้ตาราง 1. มีหมายเลขตาราง ใส่ลำดับที่ของ ตาราง 2. มีชื่อตาราง แสดงเกี่ยวกับอะไร ที่ไหน และเมื่อไร ต้องสมบรูณ์และกะทัดรัด ตรงกับความต้องการ 3. ชื่อของสดมภ์และรายการในช่องแรก ของตารางควรจะสั้นและชัดเจน 4. ถ้าข้อมูลได้รับจากแหล่งต่างๆกันควร จะระบุแหล่งที่มาแต่ละแห่งไว้ในตาราง ด้วย

5 การใช้เกษตรดีที่เหมาะสมในการผลิตมะม่วง ของสมาชิกกลุ่มเกษตรกร อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี วัตถุประสงค์การวิจัย 2.1 เพื่อศึกษาสภาพพื้นฐานทางสังคมและ เศรษฐกิจของสมาชิกกลุ่มเกษตรกร อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 2.2 เพื่อศึกษาการใช้เกษตรดีที่เหมาะสมในการ ผลิตมะม่วงของสมาชิกกลุ่ม เกษตรกรอำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 2.3 เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างในการใช้ เกษตรดีที่เหมาะสมในการผลิตมะม่วง ของสมาชิกกลุ่มเกษตรกร อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 2.4 เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการใช้ เกษตรดีที่เหมาะสมในการผลิต มะม่วงของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรอำเภอลาน สัก จังหวัดอุทัยธานี

6 ตัวอย่างตาราง ตามไปดู ตัวอย่างค่ะ

7 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ตารางที่ 4.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพทางด้านสังคมและ เศรษฐกิจของสมาชิกกลุ่มเกษตรกร รายการ กลุ่มที่ 1 ( n = 40 ) กลุ่มที่ 2 ( n = 53 ) กลุ่มที่ 3 (n = 42 ) จำนว น ร้อย ละ จำนว น ร้อยละจำนวนร้อยละ เพศ ชาย การศึกษา ไม่ได้เรียน ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น หรือ เทียบเท่า มัธยมศึกษาตอน ปลายหรือ เทียบเท่า อนุปริญญา ปริญญา

8 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 และ 3 ตารางที่ 4.3 เปรียบเทียบคะแนนการใช้ GAP ใน การผลิตมะม่วงของสมาชิกกลุ่มเกษตรกร เกษตรดีที่ เหมาะสม (GAP) คะแนน เต็ม กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 FSig xS.D. x x 1. แหล่งปลูก / พื้นที่ปลูก พันธุ์ การปลูก การปฏิบัติ ดูแลรักษา (59)(38. 43) a (19. 42) b (36. 88) a 12.84(32.15) การบำรุง ต้นมะม่วง a b a การใส่ปุ๋ย มะม่วง a b a การให้น้ำ มะม่วง a c b การตัดแต่ง กิ่ง a b a

9 วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 ตารางที่ 4.5 ปัญหาการใช้ GAP ในการผลิตมะม่วงของ สมาชิกกลุ่มเกษตรกร ปัญหาการใช้ GAP กลุ่มที่ 1 (n= 40 ) กลุ่มที่ 2 (n= 53 ) กลุ่มที่ 3 (n= 42 ) จำนว น ร้อย ละ จำนว น ร้อย ละ จำนวนร้อยละ แหล่งปลูก / พื้นที่ปลูก พื้นที่ปลูกมีหินและหน้า ดินตื้น ขาดแหล่งน้ำ พันธุ์มะม่วงที่ส่งเสริม ขาดข้อมูลพันธุ์มะม่วงที่ ส่งเสริม การปลูก ปลูกระยะต้นที่ติดกัน การดูแล ตัดแต่งกิ่งไม่ถูกต้อง สุขลักษณะและความ สะอาด ภายในสวน การควบคุมศัตรูมะม่วง วิเคราะห์โรคและแมลง ศัตรูมะม่วง การใช้สารเคมีอย่าง ปลอดภัย ขาดความรู้


ดาวน์โหลด ppt การออกแบบนำเสนอ ข้อมูล โดย ร. ศ. ดร. เบญจมาศ อยู่ ประเสริฐ สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิ ราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google