งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกแบบนำเสนอ ข้อมูล โดย ร. ศ. ดร. เบญจมาศ อยู่ ประเสริฐ สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิ ราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกแบบนำเสนอ ข้อมูล โดย ร. ศ. ดร. เบญจมาศ อยู่ ประเสริฐ สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิ ราช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกแบบนำเสนอ ข้อมูล โดย ร. ศ. ดร. เบญจมาศ อยู่ ประเสริฐ สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิ ราช

2 การออกแบบนำเสนอข้อมูล การออกแบบการนำเสนอข้อมูล เป็นขั้นตอน ที่ผู้วิจัยต้องทำหลังจากได้สร้างเครื่องมือใน การเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว เพื่อนำเสนอ ข้อมูลให้ผู้อ่านรู้และเข้าใจ วิธีการนำเสนอข้อมูล 1. ตาราง 2. แผนภูมิแท่ง, แผนภูมิภาพ 3 แผนภาพ 4. กราฟ 5. เขียนเป็นร้อยแก้ว

3 หลักในการออกแบบการ นำเสนอข้อมูลในรูปตาราง  พิจารณาวัตถุประสงค์ของการวิจัยว่าต้องการ การนำเสนออะไร  บรรยายลักษณะเบื้องต้นของประชากร  หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร  การศึกษาเปรียบเทียบข้อมูล  ออกแบบตารางนำเสนอให้สั้นแต่สามารถ อธิบายข้อมูลได้มาก  รวมตารางที่ต้องการนำเสนอสิ่งเดียวกันไว้ ด้วยกัน  ออกแบบตารางให้ตอบโจทย์การวิจัย ( สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย )

4 หลักเกณฑ์ในการนำเสนอข้อมูล โดยใช้ตาราง 1. มีหมายเลขตาราง ใส่ลำดับที่ของ ตาราง 2. มีชื่อตาราง แสดงเกี่ยวกับอะไร ที่ไหน และเมื่อไร ต้องสมบรูณ์และกะทัดรัด ตรงกับความต้องการ 3. ชื่อของสดมภ์และรายการในช่องแรก ของตารางควรจะสั้นและชัดเจน 4. ถ้าข้อมูลได้รับจากแหล่งต่างๆกันควร จะระบุแหล่งที่มาแต่ละแห่งไว้ในตาราง ด้วย

5 การใช้เกษตรดีที่เหมาะสมในการผลิตมะม่วง ของสมาชิกกลุ่มเกษตรกร อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี วัตถุประสงค์การวิจัย 2.1 เพื่อศึกษาสภาพพื้นฐานทางสังคมและ เศรษฐกิจของสมาชิกกลุ่มเกษตรกร อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 2.2 เพื่อศึกษาการใช้เกษตรดีที่เหมาะสมในการ ผลิตมะม่วงของสมาชิกกลุ่ม เกษตรกรอำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 2.3 เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างในการใช้ เกษตรดีที่เหมาะสมในการผลิตมะม่วง ของสมาชิกกลุ่มเกษตรกร อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 2.4 เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการใช้ เกษตรดีที่เหมาะสมในการผลิต มะม่วงของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรอำเภอลาน สัก จังหวัดอุทัยธานี

6 ตัวอย่างตาราง ตามไปดู ตัวอย่างค่ะ

7 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ตารางที่ 4.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพทางด้านสังคมและ เศรษฐกิจของสมาชิกกลุ่มเกษตรกร รายการ กลุ่มที่ 1 ( n = 40 ) กลุ่มที่ 2 ( n = 53 ) กลุ่มที่ 3 (n = 42 ) จำนว น ร้อย ละ จำนว น ร้อยละจำนวนร้อยละ เพศ ชาย 2767.54177.43583.3 การศึกษา ไม่ได้เรียน 25.047.512.4 ประถมศึกษา 3177.54177.43685.7 มัธยมศึกษาตอนต้น หรือ เทียบเท่า 717.559.412.4 มัธยมศึกษาตอน ปลายหรือ เทียบเท่า --35.737.1 อนุปริญญา ----12.4 ปริญญา ------

8 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 และ 3 ตารางที่ 4.3 เปรียบเทียบคะแนนการใช้ GAP ใน การผลิตมะม่วงของสมาชิกกลุ่มเกษตรกร เกษตรดีที่ เหมาะสม (GAP) คะแนน เต็ม กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 FSig xS.D. x x 1. แหล่งปลูก / พื้นที่ปลูก 53.78.733.43.733.48.742.78.066 2. พันธุ์ 21.73.641.81.591.83.38.45.640 3. การปลูก 105.731.3 4 5.381.4 8 5.451.42.72.488 4. การปฏิบัติ ดูแลรักษา (59)(38. 43) a 13. 24 (19. 42) b 12. 45 (36. 88) a 12.84(32.15).000 4.1 การบำรุง ต้นมะม่วง 2114.9 8 a 4.8 9 8.04 b 5.3 3 14.1 9 a 4.8127.26.000 4.2 การใส่ปุ๋ย มะม่วง 1711.1 0 a 4.8 1 4.25 b 4.3 5 10.2 4 a 5.4428.52.000 4.3 การให้น้ำ มะม่วง 73.28 a 1.5 0 1.04 c.812.10 b 1.6632.05.000 4.4 การตัดแต่ง กิ่ง 149.08 a 3.4 7 6.15 b 4.1 5 10.3 6 a 3.1716.56.000

9 วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 ตารางที่ 4.5 ปัญหาการใช้ GAP ในการผลิตมะม่วงของ สมาชิกกลุ่มเกษตรกร ปัญหาการใช้ GAP กลุ่มที่ 1 (n= 40 ) กลุ่มที่ 2 (n= 53 ) กลุ่มที่ 3 (n= 42 ) จำนว น ร้อย ละ จำนว น ร้อย ละ จำนวนร้อยละ แหล่งปลูก / พื้นที่ปลูก พื้นที่ปลูกมีหินและหน้า ดินตื้น ขาดแหล่งน้ำ 9 21 22.5 52.5 6 14 11.3 26.4 - 23 - 54.8 พันธุ์มะม่วงที่ส่งเสริม ขาดข้อมูลพันธุ์มะม่วงที่ ส่งเสริม 922.5611.3511.9 การปลูก ปลูกระยะต้นที่ติดกัน 410--12.4 การดูแล ตัดแต่งกิ่งไม่ถูกต้อง 1127.51630.2614.3 สุขลักษณะและความ สะอาด ภายในสวน 512.5--12.4 การควบคุมศัตรูมะม่วง วิเคราะห์โรคและแมลง ศัตรูมะม่วง 2870.02241.52354.8 การใช้สารเคมีอย่าง ปลอดภัย ขาดความรู้ 2357.518341842.9


ดาวน์โหลด ppt การออกแบบนำเสนอ ข้อมูล โดย ร. ศ. ดร. เบญจมาศ อยู่ ประเสริฐ สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิ ราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google