งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“From the Ground Up” Building Commercial-Scale Ethanol Plant “From the Ground Up” กัญญพัชร จินันท์เดช Thai Agro Energy, Co., Ltd. การอภิปรายนโยบายพลังงานทดแทน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“From the Ground Up” Building Commercial-Scale Ethanol Plant “From the Ground Up” กัญญพัชร จินันท์เดช Thai Agro Energy, Co., Ltd. การอภิปรายนโยบายพลังงานทดแทน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “From the Ground Up” Building Commercial-Scale Ethanol Plant “From the Ground Up” กัญญพัชร จินันท์เดช Thai Agro Energy, Co., Ltd. การอภิปรายนโยบายพลังงานทดแทน ในการสัมมนาเรื่อง “ ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2548 และ แนวโน้มปี 2549” 1 ธันวาคม 2548

2 Thai Agro Energy … THEN October 2004

3 June 2005

4 Distillation Unit Then …

5 Main Plant Under Construction Then …

6 Main Processing Plant Then …

7

8

9 Molasses Tanks Then …

10

11 Ethanol Storage Under Construction Then …

12

13 Ethanol Dispensing Station Then …

14

15  เริ่มต้นจากเทคโนโลยีและการออกแบบ ที่ดีและได้มาตรฐาน  มีระบบการจัดการวัตถุดิบ ในด้าน - ปริมาณ คุณภาพ และราคาถึงโรงงาน  ระบบการขนส่ง (Thailand Context) Triangular Consideration: Molasses - Plant – Blending Station (Oil Depot) Triangular Consideration: Molasses - Plant – Blending Station (Oil Depot)

16  ควบคุมต้นทุน ในกระบวนการผลิต ยีสต์ ยีสต์ สารเคมี สารเคมี น้ำ น้ำ พลังงาน พลังงาน  ใส่ใจในสิ่งแวดล้อมและชุมชน การ จัดการน้ำเสีย กากตะกอน กากตะกอน การบำบัดน้ำเสีย การบำบัดน้ำเสีย เชื้อเพลิงทดแทนน้ำมันเตา เชื้อเพลิงทดแทนน้ำมันเตา ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยน้ำ

17

18 0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 ลิตร ม. ค. ก. พ. มี. ค. เม. ย. พ. ค. มิ. ย. ก. ค. ส. ค. ก. ย. ต. ค. พ. ย. ธ. ค.

19 0 1000000 2000000 3000000 4000000 5000000 6000000 ลิตร ม. ค. ก. พ. มี. ค. เม. ย. พ. ค. มิ. ยก. ค. ส. ค. ก. ย. ต. ค. พ. ย. ธ. ค.

20 ม. ค. - มิ. ย. ราคา บาทต่อลิตร ก. ค. - ส. ค. ราคา บาทต่อลิตร ก. ย. ราคา บาท ต่อลิตร ต. ค. - พ. ย. ราคา บาทต่อลิตร 17.5 0 15.0 0 19.0 0 12.7 5

21 Thai Agro Energy Co. Ltd. Clean Energy for Clean Environment


ดาวน์โหลด ppt “From the Ground Up” Building Commercial-Scale Ethanol Plant “From the Ground Up” กัญญพัชร จินันท์เดช Thai Agro Energy, Co., Ltd. การอภิปรายนโยบายพลังงานทดแทน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google