งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Alternative Energy Sources and Energy Mix Policy in Thailand 3 ISSUES Alternative energy เพื่อความมั่นคงพลังงาน Alternative energy เพื่อความมั่นคงพลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Alternative Energy Sources and Energy Mix Policy in Thailand 3 ISSUES Alternative energy เพื่อความมั่นคงพลังงาน Alternative energy เพื่อความมั่นคงพลังงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Alternative Energy Sources and Energy Mix Policy in Thailand 3 ISSUES Alternative energy เพื่อความมั่นคงพลังงาน Alternative energy เพื่อความมั่นคงพลังงาน เสนอแนะ Energy Mix เสนอแนะ Energy Mix บทบาท Community-based energy management เช่น พลัง น้ำ และชีวมวล บทบาท Community-based energy management เช่น พลัง น้ำ และชีวมวล Commented by Dr. Bundit Limmeechokchai สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มธ

2 บทความประกอบด้วย 4 ส่วน สรุปการคาดการณ์และเป้าหมายการใช้และการประหยัดในอนาคต Energy Scenarios Thailand PDP Scenario 2021 Conclusions 1.สรุปการคาดการณ์และเป้าหมายการประหยัดได้กระชับ ครอบคลุม ภาคเศรษฐกิจหลักๆและเทคโนโลยีพลังงานทดแทนได้ครบ (ตารางที่ 1, 2 และ 3) -หัวข้อ 1.3 ในตารางที่ 4 นั้น การผลิตไฟฟ้าพลังน้ำลดลงจาก 7950 GWh ในปี 2006 เป็น 3861 GWh ในปี 2021 (ทุบเขื่อน /น้ำแล้ง ?) -Grouping of fuels: Coal, Oil and NG = LNG -Power imported เพิ่มจาก 3.6% เป็น 8.8% (security ?) -Annual growth rate 2006-2021 = 5.7% (PDP2007)

3 2.Energy Scenarios ได้มีการทบทวนจากแหล่งหลักต่างๆ เช่น WETO, WEO2007 และ ETP2008 อย่างครบถ้วน -Climate Scenarios in 2050 (450 ppm CO 2 )

4

5

6 3.Power Development Plan (PDP 2007) -ตารางที่ 5 ได้สรุปเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนได้ดี (2006-2021) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าในเอเชียและทั่วโลกต่างมุ่งมั่นใน การใช้เชื้อเพลิงที่สะอาดในการผลิตไฟฟ้ามากขึ้น ยกเว้น ประเทศไทย ซึ่งจะทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องทำการศึกษาเป้าหมายใหม่ -ประเด็นอยู่ที่ว่า จะใช้พลังงานที่สะอาดกว่าให้คุ้มค่าและ อย่างยั่งยืนได้อย่างไร 3.3 ตารางที่ 8 แสดงให้เห็นว่าตามแผน PDP2007 ประเทศไทยจะปล่อย CO 2 เพิ่มขึ้นปีละ 4.5% (น้อยกว่า 5.7%) แต่เมื่อเทียบกับในเอเชีย และทั่วโลกแล้วกลับไม่ได้ดีกว่า -ในปี 2004 ประเทศไทยมี ค่า CO 2 per capita = 4.5 ton/yr ในนณะ ที่ Asia Pacific = 3.5 -Climate Scenarios: 1) No coal & Lignite after 2021 and 2) No Lignite after 2021 and No new coal after 2021 (reduction = 59001 GWh = 83% of Maximum EE)

7 4.บทสรุป ได้แสดงดังในตารางที่ 9 และ 10 สรุปได้ดีและยังเน้นถึง ต้นทุนที่เพิ่มของพลังงานทางเลือก แต่ ใน ตารางที่ 10 ใน scenarios ต่างๆ จะเกิดอะไรขึ้นถ้าปี 2021 No nuclear comes! ใช้แผน B1 และ B3 ? -อย่างไรก็ตาม ในตารางที่ 10 ถึงแม้ว่าจะได้คำนึงถึงพลังงานทางเลือก ศักยภาพที่มี และ การปล่อย CO 2 แล้วนั้น ทุก Scenario รวมถึง PDP2007 ก็ยังใช้ ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าถึง 70% และ 75% สำหรับแผน B3 (Vulnerability ?) -Energy Supply Security จากการใช้ เชื้อเพลิงเดี่ยวในการผลิตไฟฟ้าถึง 70- 75%

8 Energy planning is done in the context of other considerations Electric System Energy System National Economy Global CO 2 Issues

9 TODAY PROBLEM ENERGY PLANNING, THE TRILEMMA Social & Economy Energy Environment


ดาวน์โหลด ppt Alternative Energy Sources and Energy Mix Policy in Thailand 3 ISSUES Alternative energy เพื่อความมั่นคงพลังงาน Alternative energy เพื่อความมั่นคงพลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google