งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Agro- industrial Practice Wirote Youravong Faculty of Agro-industry Prince of Songkla University Hat Yai, Songkhla, 90112 THAILAND

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Agro- industrial Practice Wirote Youravong Faculty of Agro-industry Prince of Songkla University Hat Yai, Songkhla, 90112 THAILAND"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Agro- industrial Practice Wirote Youravong Faculty of Agro-industry Prince of Songkla University Hat Yai, Songkhla, 90112 THAILAND http://www.psu.ac.th

2 PSU At a Glance... 1st University in Southern Thailand, est. 1967 5 Campuses 36,000 Students (2009) Hat Yai Trang Pattani Phuket Surat Thani

3 Academically... A National Research University (NRU) Comprehensive University Ranked 4th in the Nation in Term of Publications Research Strong Points Include 1.Natural Rubber 2.Biodiesel and Energy 3.Sea Food and Halal Food 4.Marine Sciences 5.Nanotechnology 6.Peace Studies

4 ทำไมต้องฝึกงาน ? ฝึกให้ทำงาน xxx เป็น ฝึกงานจึงไม่ใช้ดูงาน การฝึกด้วยตัวเอง ได้ทักษะและประสบการณ์ ฝึกรับรู้ เรียนรู้ เข้าใจกับสิ่งที่ เกิดขึ้นทั้งกายและใจ ฝึกให้สุขกับสิ่งที่ชอบและ ไม่ชอบ ฝึกทำให้ชอบและทำในสิ่งดี สิ่งที่ชอบอาจไม่ดี สิ่งที่ดีอาจ ไม่ชอบ

5 ฝึกงาน 300 ชั่วโมง ให้ได้งาน ประสบการณ์ ให้ได้ โจทย์ ( สหกิจ ) การประเมิน ร้อยละ 70 จากสถานประกอบการ 30 จาก คณะ ทำตัวให้สมกับว่าที่บัณฑิต

6 XXX = ? นักเทคโนโลยีอาหาร ผลิตอาหารในปริมาณมากๆ ได้อย่างมี คุณภาพและต้นทุนต่ำ นักเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์ ผลิตวัสดุภัณฑ์ได้ในปริมาณมากๆ ได้อย่างมี คุณภาพและต้นทุนต่ำ นักจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการการใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมและ มีประสิทธิภาพ

7 สิ่งที่ต้องเรียนรู้จากการฝึกงาน นอกกาย รู้จักองค์กร ผลิตภัณฑ์ / บริการ บริหาร โครงสร้าง วัตถุดิบ เทคโนโลยีการผลิต การบริหารการผลิต ระบบการจัดการคุณภาพ : การควบคุมและประกัน คุณภาพ ระบบซ่อมบำรุง ระบบการบำบัดของเสีย แรงงาน ในจิต ความรู้สึกในวันแรก และ วัน ต่อๆ มาเมื่อเข้าฝึกงาน การตอบสนองความรู้สึก ใน วันแรกๆ และ วันต่อต่อมา การเข้าใจความรู้สีกและการ ตอบสนองความรู้สึก การปรับความรู้สึกอารมณ์ ความคิดต่อสิ่งที่สัมผัสอย่าง สร้างสรรค์

8 Kobkoon Krub/Ka


ดาวน์โหลด ppt Agro- industrial Practice Wirote Youravong Faculty of Agro-industry Prince of Songkla University Hat Yai, Songkhla, 90112 THAILAND

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google