งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Agro- industrial Practice

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Agro- industrial Practice"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Agro- industrial Practice
Wirote Youravong Faculty of Agro-industry Prince of Songkla University Hat Yai, Songkhla, THAILAND

2 PSU At a Glance... Surat Thani Hat Yai Phuket Pattani
1st University in Southern Thailand, est. 1967 5 Campuses 36,000 Students (2009) Surat Thani Hat Yai Phuket Trang Pattani

3 A National Research University (NRU) Comprehensive University
Academically... A National Research University (NRU) Comprehensive University Ranked 4th in the Nation in Term of Publications Research Strong Points Include Natural Rubber Biodiesel and Energy Sea Food and Halal Food Marine Sciences Nanotechnology Peace Studies

4 ทำไมต้องฝึกงาน ? ฝึกให้ทำงาน xxx เป็น ฝึกงานจึงไม่ใช้ดูงาน
การฝึกด้วยตัวเอง ได้ทักษะและประสบการณ์ ฝึกรับรู้ เรียนรู้ เข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งกายและใจ ฝึกให้สุขกับสิ่งที่ชอบและไม่ชอบ สิ่งที่ชอบอาจไม่ดี สิ่งที่ดีอาจไม่ชอบ ฝึกทำให้ชอบและทำในสิ่งดี

5 ฝึกงาน 300 ชั่วโมง ให้ได้งาน ประสบการณ์ ให้ได้โจทย์ (สหกิจ)
การประเมิน ร้อยละ 70 จากสถานประกอบการ 30 จาก คณะ ทำตัวให้สมกับว่าที่บัณฑิต

6 XXX = ? นักเทคโนโลยีอาหาร
ผลิตอาหารในปริมาณมากๆ ได้อย่างมีคุณภาพและต้นทุนต่ำ นักเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์ ผลิตวัสดุภัณฑ์ได้ในปริมาณมากๆ ได้อย่างมีคุณภาพและต้นทุนต่ำ นักจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการการใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

7 สิ่งที่ต้องเรียนรู้จากการฝึกงาน
นอกกาย ในจิต รู้จักองค์กร ผลิตภัณฑ์/บริการ บริหาร โครงสร้าง วัตถุดิบ เทคโนโลยีการผลิต การบริหารการผลิต ระบบการจัดการคุณภาพ : การควบคุมและประกันคุณภาพ ระบบซ่อมบำรุง ระบบการบำบัดของเสีย แรงงาน ความรู้สึกในวันแรก และ วันต่อๆ มาเมื่อเข้าฝึกงาน การตอบสนองความรู้สึก ในวันแรกๆ และ วันต่อต่อมา การเข้าใจความรู้สีกและการตอบสนองความรู้สึก การปรับความรู้สึกอารมณ์ความคิดต่อสิ่งที่สัมผัสอย่างสร้างสรรค์

8 Kobkoon Krub/Ka


ดาวน์โหลด ppt Agro- industrial Practice

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google