งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการปรับปรุงระบบ Oracle Financial มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Copyright © A-HOST, All Right Reserved เอกสารการวิเคราะห์และออกแบบระบบ บริหารครุภัณฑ์ (Fixed.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการปรับปรุงระบบ Oracle Financial มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Copyright © A-HOST, All Right Reserved เอกสารการวิเคราะห์และออกแบบระบบ บริหารครุภัณฑ์ (Fixed."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการปรับปรุงระบบ Oracle Financial มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Copyright © A-HOST, All Right Reserved เอกสารการวิเคราะห์และออกแบบระบบ บริหารครุภัณฑ์ (Fixed Asset) Version 1.0

2 การควบคุมเอกสาร วันที่ผู้ปรับปรุง / แก้ไขเวอร์ชั่นอ้างอิง 20-Nov- 2012 Phichamon S.1.0Create Solution Design Document ผู้ตรวจสอบ / ตำแหน่งวันที่ผู้ตรวจสอบ ชัยพร ช. เจริญยิ่ง / PM 23-Nov-12 การตรวจสอบเอกสาร : ควบคุมเอกสาร :

3 ลงนามเอกสารการวิเคราะห์และออกแบบ บริหารครุภัณฑ์ (Fixed Asset) ผู้ดูแลระบบงาน (IT กองคลัง ): ______________________ (______________________) วันที่ _____/_____/_____ หน่วยงาน ________________

4 ลงนามเอกสารการวิเคราะห์และออกแบบ บริหารครุภัณฑ์ (Fixed Asset) ผู้ใช้งานระบบ (Key User): ______________________ ผู้ใช้งานระบบ (Key User): (______________________) วันที่ _____/_____/_____ หน่วยงาน ________________ ______________________ (______________________) วันที่ _____/_____/_____ หน่วยงาน ________________

5 ● แนวทางการแก้ไขปัญหาตามความ ต้องการระบบงาน ● โครงสร้างหลัก ● ขั้นตอนการทำงานบนระบบงานใหม่ ● ข้อเสนอแนะหัวข้อหลัก

6 แนวทางการแก้ไขปัญหาตามความต้องการ ระบบงาน ข้อที่รายละเอียดความต้องการแนวทางการแก้ไข ปัญหา หน่วย งาน ผู้ให้ ข้อมูล ประเภท ความ ต้องการ FA-I-001สามารถนำเข้าข้อมูลสินทรัพย์โดยใช้ โปรแกรม Applications Desktop Integrator(ADI) ได้ บน Version R12 จะมีโปรแกรม Web ADI เป็น Tool ที่ใช้สำหรับ โหลดข้อมูลจำนวนมากๆเข้าระบบ ในเวลาที่รวดเร็ว โดยข้อมูลที่ สามารถโหลดเข้าระบบมีดังนี้ 1.ทะเบียนสินทรัพย์ 2.บันทึกรายการ Journal ประเภท Manual CMU การตั้งค่า ระบบ FA-I-002แก้ไขปัญหาระบบกลับรายการค่าเสื่อม ราคาเมื่อถึงสิ้นปีงบประมาณ สำหรับ สินทรัพย์ที่มีประวัติรายการ “เพิ่ม/ ยกเลิก” ทำการแก้ไขปัญหาต่างๆ เป็นกรณี ไป ตามที่ได้รับแจ้งจากผู้ใช้งาน ระบบ CMU ปัญหา ระบบ/Bug FA-I-003สร้างรายงานเพื่อใช้ตรวจนับครุภัณฑ์ สำหรับแต่ละสมุดบัญชี โดยระบุวันที่ ตรวจนับที่ต้องการได้ซึ่งรายงานต้อง ประกอบไปด้วยรายละเอียดของ สินทรัพย์แต่ละรายการอย่างน้อยดังนี้ ออกแบบและพัฒนารายงานตาม รูปแบบที่ผู้ใช้งานต้องการ โดย จัดทำเอกสาร Report Functional Specification ให้ผู้ใช้งานทำการ ยืนยันก่อนดำเนินการพัฒนา CMU เพิ่มรายงาน ใหม่

7 แนวทางการแก้ไขปัญหาตามความต้องการ ระบบงาน ข้อที่รายละเอียดความต้องการแนวทางการแก้ไข ปัญหา หน่ว ย งาน ผู้ให้ ข้อมู ล ประเภท ความ ต้องการ เลขที่สินทรัพย์ (ID) คำอธิบายรายการสินทรัพย์ คีย์สินทรัพย์ ผังบัญชีซึ่งประกอบไปด้วย กองทุน หน่วยงาน แผนงาน ผัง บัญชีค่าเสื่อมราคา หลักสูตร รายวิชา และ แหล่งเงิน ชุดชนิด รหัสที่ตั้ง (อาคาร/ชั้น/ห้อง) วันที่เริ่มใช้สินทรัพย์ ราคาทุนเดิม ราคาทุนปัจจุบัน ค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าเสื่อมราคารวมต้นปีถึงปัจจุบัน จำนวนปีที่ใช้งานสินทรัพย์ สถานะ การคิดค่าเสื่อม (Yes/No) สถานะ ยกเลิก (Yes/No) ราคาซาก

8 แนวทางการแก้ไขปัญหาตามความต้องการ ระบบงาน ข้อที่รายละเอียดความต้องการแนวทางการแก้ไข ปัญหา หน่ว ย งาน ผู้ให้ ข้อมู ล ประเภท ความ ต้องการ FA-I-004สามารถแก้ไขชุดชนิดได้โดยไม่ทำ ให้ข้อมูลในฟอร์ม “ชนิดสินทรัพย์” หายไป ปัญหาได้รับการแก้ไขโดยการ Upgrade Version เป็น R12 CMU การตั้งค่า ระบบ FA-I-005แก้ไขปัญหางวดสินทรัพย์ไม่ เปลี่ยนเป็นงวดใหม่ในขั้นตอนการ คิดค่าเสื่อมราคา ปัญหาได้รับการแก้ไขโดยการ Upgrade Version เป็น R12 CMU ปัญหา ระบบ/Bug FA-I-006การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ต้องการให้ สามารถลงบัญชี Retire แตกต่างกัน ได้ตามประเภทการตัดจำหน่าย พัฒนาโปรแกรมสำหรับ Allocate บัญชีตัดจำหน่าย สินทรัพย์ตามประเภทให้โดย อัตโนมัติ ที่ระบบ GL CMUคุณ หวาน การตั้งค่า ระบบ

9 แนวทางการแก้ไขปัญหาตามความต้องการ ระบบงาน ● การบันทึกบัญชีตัดจำหน่ายตามระบบ ด้วยประเภทต่างๆ Dr. ค่าเสื่อมราคาสะสมตามชนิด 7,000 กำไร / ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ 3,000 Cr. ต้นทุนสินทรัพย์ 10,000 1 การขาย 2 แปรสภาพ / ทำลาย 3 แลกเปลี่ยน 4 โอน 5 พิเศษ

10 แนวทางการแก้ไขปัญหาตามความต้องการ ระบบงาน ข้อที่รายละเอียดความต้องการแนวทางการแก้ไข ปัญหา หน่วย งาน ผู้ให้ ข้อมูล ประเภท ความ ต้องการ FA-I-007การ Run เลขที่สินทรัพย์ที่เลขไกล้จะ ตันแล้วต้องการหาวิธีขยายให้สามารถ รองรับเลขทะเบียนสินทรัพย์ในอนาคต ได้ มี 2 แนวทางในการปรับปรุงการตั้ง ค่ามี 2 วิธี คือ 1.เพิ่ม Digit ให้เพียงพอต่อการ ใช้งานอนาคต 2.ขึ้น Series 2000001 ของ เลขที่สินทรัพย์ใหม่ (โดย สอนวิธีการให้ผู้ดูแลระบบ เป็นผู้ดำเนินการ) *อ้างอิงตามโครงสร้างหลัก CMUคุณ หวาน การตั้งค่า ระบบ FA-I-008ต้องการให้ระบบกำหนดค่าซาก เท่ากับ 1 บาททุกรายการ สามารถพัฒนาโปรแกรมสำหรับ default ค่าซาก 1 บาทให้กับ รายการสินทรัพย์รอขึ้นทะเบียน ที่ อยู่ในหน้าจอ เตรียมเพิ่มเป็นกลุ่ม เท่านั้น คณะ วิทยาศา สตร์ Key User เพิ่มรายงาน ใหม่

11 แนวทางการแก้ไขปัญหาตามความต้องการ ระบบงาน ข้อที่รายละเอียดความต้องการแนวทางการแก้ไข ปัญหา หน่วย งาน ผู้ให้ ข้อมูล ประเภท ความ ต้องการ FA-I-009กรณีเพิ่มรายการครุภัณฑ์ที่ช่อง คีย์ สินทรัพย์ และระบุเลขที่สินทรัพย์ คลิก ที่ปุ่มดำเนินการต่อ ระบบจะโหลดนาน มาก ทำให้ต้องออกจากระบบ แล้ว ดำเนินการใหม่ซึ่งทำให้เสียเวลา ปัญหาได้รับการแก้ไขโดยการ Upgrade Version เป็น R12 คณะ วิทยาศา สตร์ Key User System/ OS FA-I-010ต้องการรายงานสำหรับตรวจสอบชุด ชนิด ว่ามีอยู่ในระบบแล้วหรือยังก่อนที่ จะทำการขอ Add ผ่านระบบสามมิติ ปรับปรุงรายงานตามความต้องการ ของผู้ใช้งาน โดยจัดทำเอกสาร Report Functional Specification ให้ผู้ใช้งานทำการยืนยันก่อน ดำเนินการปรับปรุง คณะ วิทยาศา สตร์ Key User ปรับปรุง รายงาน FA-I-011ต้องการรายงานรายการของงาน ระหว่างทำ แต่ปัจจุบันไม่ได้บันทึกงาน ระหว่างทำผ่านระบบ FA แต่จะเข้าที่ GL โดยตรง ดังนั้นปัจจุบันจะไม่ สามารถแสดงรายละเอียดของรายการ งานระหว่างทำได้ ต้องบันทึก สินทรัพย์ที่เป็นงาน ระหว่างทำ ด้วยประเภท สินทรัพย์ CIP ใน ระบบ FA เสมือนเป็น สินทรัพย์ตัวหนึ่ง แต่ยังไม่เริ่มคิด ค่าเสื่อมราคา จึงจะสามารถเรียก รายงานสินทรัพย์รายตัวได้ ตรวจ สอบ คุณโอ๋การตั้งค่า ระบบ

12 แนวทางการแก้ไขปัญหาตามความต้องการ ระบบงาน ขั้นตอนการทำงานปัจจุบันข้อเสนอแนะ บันทึกรับรู้สินทรัพย์ระหว่างทำผ่าน GL โดยไม่ได้บันทึก ในระบบ FA สามารถแสดงรายงานสินทรัพย์ระหว่างทำที่ ตรวจรับจากการจัดซื้อได้ในระดับหนึ่ง แต่ไม่สามารถ ระบุได้ว่าถูกตั้งเป็นสินทรัพย์แล้วหรือยัง บันทึกรายการสินทรัพย์ระหว่างทำ ผ่านระบบ PO  AP  FA  GL เสมือนสินทรัพย์ประเภท หนึ่ง แต่ยังไม่คำนวณค่าเสื่อมราคา ข้อดี ผู้ใช้งานปฏิบัติงานเหมือนเดิม และสามารถแสดง รายงานสินทรัพย์ระหว่างทำที่ตรวจรับจากการจัดซื้อได้ ในระดับหนึ่ง ข้อดี สามารถแสดงรายงานรายการสินทรัพย์ระหว่างทำได้ สามารถสะสมต้นทุนของสินทรัพย์ระหว่างทำได้เรื่อยๆ จนกว่าจะตรวจรับครบทุกงวดงาน ข้อจำกัด ไม่สามารถแสดงสถานะได้ว่าสินทรัพย์ระหว่างทำได้ถูก ตั้งเป็นสินทรัพย์แล้วหรือยัง ข้อจำกัด ผู้ใช้งานต้องเพิ่ม ขั้นตอนการบันทึกรับสินทรัพย์งาน ระหว่างทำเข้าระบบ FA ต้องให้สอดคล้องกับ นโยบายและข้อจำกัดต่างๆที่มีอยู่ใน ปัจจุบัน

13 แนวทางการแก้ไขปัญหาตามความต้องการ ระบบงาน ข้อที่รายละเอียดความต้องการแนวทางการแก้ไข ปัญหา หน่ว ย งาน ผู้ให้ ข้อมู ล ประเภท ความ ต้องการ FA-I-012การโหลดครุภัณฑ์เกิน 30 ขึ้นไป ค่อนข้างใช้เวลานานกว่าจะได้ บน Version R12 จะมีโปรแกรม Web ADI เป็น Tool ที่ใช้ สำหรับโหลดข้อมูลจำนวนมากๆ เข้าระบบในเวลาที่รวดเร็ว โดย ข้อมูลที่สามารถโหลดเข้าระบบ มีดังนี้ 1.ทะเบียนสินทรัพย์ 2.บันทึกรายการ Journal ประเภท Manual คณะ วิทยาศ าสตร์ Key User การตั้งค่า ระบบ FA-I-013การยกเลิกครุภัณฑ์ในระบบ FA พบว่ายังมีค่าเสื่อมสะสมอยู่ในระบบ ทำการแก้ไขปัญหาต่างๆ เป็น กรณีไป ตามที่ได้รับแจ้งจาก ผู้ใช้งานระบบ คณะ วิทยาศ าสตร์ Key User ปัญหา ระบบ/Bug

14 แนวทางการแก้ไขปัญหาตามความต้องการ ระบบงาน ข้อที่รายละเอียดความต้องการแนวทางการแก้ไข ปัญหา หน่วย งาน ผู้ให้ ข้อมูล ประเภท ความ ต้องการ FA-I-014ชื่อรายการครุภัณฑ์ในระบบ FA กับ ต้นแบบ FA ไม่สอดคล้องกัน สืบเนื่องจากตอนยกยอดรายการ ครุภัณฑ์ เข้าระบบนั้นมีการนำเข้า เฉพาะรายการครุภัณ์ที่มูลค่า 50000 บาทขึ้นไปตาม Comment ของทาง สตง. จึงทำให้จำนวน ข้อมูลในระบบกับ จำนวนข้อมูลใน File ต้นแบบไม่เท่ากัน ดังนั้น ผู้ใช้งานสามารถบันทึกรายการ สินทรัพย์เพิ่มเติมในส่วนที่เหลือ เข้าระบบได้ หากมีความจำเป็น คณะ วิทยาศา สตร์ Key User อื่นๆ FA-I-015ขอรายงานแสดงรายละเอียดค่าเสื่อม ราคา ปรับปรุงรายงานตามความต้องการ ของผู้ใช้งาน โดยจัดทำเอกสาร Report Functional Specification ให้ผู้ใช้งานทำการยืนยันก่อน ดำเนินการปรับปรุง คณะ วิทยาศา สตร์ Key User ปรับปรุง รายงาน

15 แนวทางการแก้ไขปัญหาตามความต้องการ ระบบงาน ข้อที่รายละเอียดความต้องการแนวทางการแก้ไข ปัญหา หน่วย งาน ผู้ให้ ข้อมูล ประเภท ความ ต้องการ FA-I-016ต้องการให้ระบบกำหนดค่าเริ่มต้น Date Place In Service เป็นวัน เดียวกันกับวันที่ใบแจ้งหนี้ในระบบ AP ตั้งค่า Profile FA: กำหนดค่าดี ฟอลต์ DPIS เป็นวันที่ในใบแจ้ง หนี้ (FA: Default DPIS to Invoice Date) ของระบบมีค่า เท่ากับ ใช่ คณะวิศ วะกรรม ศาสตร์ Key User การตั้งค่า ระบบ FA-I-017ขอรายงานแสดงรายการสินทรัพย์ตัด จำหน่ายประจำเดือน ปรับปรุงรายงานตามความต้องการ ของผู้ใช้งาน โดยจัดทำเอกสาร Report Functional Specification ให้ผู้ใช้งานทำการยืนยันก่อน ดำเนินการปรับปรุง ตรวจสอ บ คุณโอ๋ปรับปรุง รายงาน FA-I-018ขอรายงานค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ตาม ผังบัญชี ณ วันที่ส่งมอบงาน ออกแบบและพัฒนารายงานตาม รูปแบบที่ผู้ใช้งานต้องการ โดย จัดทำเอกสาร Report Functional Specification ให้ผู้ใช้งานทำการ ยืนยันก่อนดำเนินการพัฒนา คณะ ศึกษาศ าสตร์ Key User เพิ่มรายงาน ใหม่

16 แนวทางการแก้ไขปัญหาตามความต้องการ ระบบงาน ข้อที่รายละเอียดความต้องการแนวทางการแก้ไข ปัญหา หน่วย งาน ผู้ให้ ข้อมูล ประเภท ความ ต้องการ FA-I-019ค่าเสื่อมราคาอาคารอุปกรณ์และ สิ่งก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนด หลักเกณฑ์การคำนวณค่าเสื่อมราคา อาคารอุปกรณ์และสิ่งก่อสร้าง โดย เริ่มนับเวลาในการคำนวณตั้งแต่วันที่ตั้ง หนี้ กำหนดว่า “การนับระยะเวลาใช้งาน เพื่อคำนวณค่าเสื่อมราคาให้นับเป็น เดือน กล่าวคือ ทรัพย์สินที่หน่วยงาน ได้รับมาในระหว่างวันที่ 1-15 ของ เดือนให้คำนวณเต็มเดือน หากได้ รับมาตั้งแต่วันที่ 16 เป็นต้นไป ให้ คำนวณในเดือนถัดไป ทั้งนี้เพื่อสะดวก ในการนับระยะเวลาคำนวณค่าเสื่อม ราคา หากหน่วยงานได้จัดทำโปรแกรม คอมพิวเตอร์เพื่อการนี้ การนับ ระยะเวลาให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ได้มา ตามหลักสากลทั่วไป” ตั้งค่าหลักการคิดค่าเสื่อมแบบราย เดือน (Prorate Convention) สำหรับรองรับ การคิดค่าเสื่อมของ สินทรัพย์บางกลุ่ม กองคลังคุณเอ๋ (ตาม สตง.) การตั้งค่า ระบบ

17 โครงสร้างหลัก ● โครงสร้างเลขที่สินทรัพย์ ต้องทำการ Update เลขที่สินทรัพย์เก่าให้ เป็น 8 digits ตาม โครงสร้างใหม่ ขึ้น Series ใหม่เมื่อ เลขที่สินทรัพย์ Run ถึง 1999999 ซึ่งจะไม่ กระทบกับรายการ สินทรัพย์เก่า เลขที่สินทรัพย์ปัจจุบัน

18 สัญลักษณ์ Direction of Flow Automation Process Manual Operation Document Electronic Data Predefined Process Decision Off-page Reference On-page Reference Responsible Section Officer Document Name Manual Description Process Description Decision Data Description A 1 Predefined Process

19 ใบสั่งซื้อ ใบขอซื้อใบสั่งซื้อ ใบขอซื้อ ขั้นตอนการทำงานบนระบบงาน ใหม่ ● ขั้นตอนการบันทึกรับสินทรัพย์ระหว่างดำเนินการ อ้างตาม FA-I-011 บันทึกใบสั่งซื้อครุภัณฑ์ ระหว่างทำ หน่วยงา น ขอซื้อ พัสดุ ตรวจรับครุภัณฑ์ตาม งวดงานที่กำหนด บันทึกใบขอซื้อครุภัณฑ์ ระหว่างทำ ระบุบัญชีค่าธรรมเนียม เป็นงานระหว่าง ทำประเภทต่างๆ ตามหน่วยงานและ แผนงานที่ต้องการตามปกติ รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำส่งสำหรับตั้งหนี้ เบิกค่าใช้จ่าย

20 ขั้นตอนการทำงานบนระบบงาน ใหม่ ● ขั้นตอนการบันทึกรับสินทรัพย์ระหว่างดำเนินการ อ้างตาม FA-I-011 โอนรายการครุภัณฑ์ ไปขึ้นทะเบียนในระบบ FA บัญชี ขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ด้วย ประเภท “ สินทรัพย์ CIP” บันทึกตั้งนี้ ตามเอกสารใบสั่งซื้อ Dr. สินทรัพย์ระหว่างทำตามชนิด Cr. เจ้าหนี้การค้า พัสดุ Dr. สินทรัพย์ระหว่างทำตามชนิด Cr. สินทรัพย์ระหว่างทำตามชนิด * การขึ้นทะเบียนสามารถสะสมต้นทุนของแต่ละงวดงานตามเอกสาร ใบสั่งซื้อ

21 ขั้นตอนการทำงานบนระบบงาน ใหม่ ● ขั้นตอนการบันทึกรับสินทรัพย์ระหว่างดำเนินการ อ้างตาม FA-I-011 คำนวณค่าเสื่อมตาม อายุการใช้งาน พัสดุ บันทึก CIP Asset เป็นฝ่ายทุน Dr. สินทรัพย์ตามชนิด Cr. สินทรัพย์ระหว่างทำตามชนิด ** ณ วันที่พร้อมเริ่มใช้งาน Dr. ค่าเสื่อม Cr. ค่าเสื่อมสะสมตามชนิด

22 ประเด็นที่มีการเปลี่ยนแปลง ขั้นตอนการทำงานปัจจุบันข้อเสนอแนะ FA-I-011 :ต้องการรายงานรายการของงานระหว่างทำ แต่ปัจจุบันไม่ได้บันทึกงานระหว่างทำผ่านระบบ FA แต่ จะเข้าที่ GL โดยตรง ดังนั้นปัจจุบันจะไม่สามารถแสดงรายละเอียดของรายการงานระหว่างทำได้ บันทึกรับรู้สินทรัพย์ระหว่างทำผ่าน GL โดยไม่ได้บันทึก ในระบบ FA สามารถแสดงรายงานสินทรัพย์ระหว่างทำที่ ตรวจรับจากการจัดซื้อได้ในระดับหนึ่ง แต่ไม่สามารถ ระบุได้ว่าถูกตั้งเป็นสินทรัพย์แล้วหรือยัง บันทึกรายการสินทรัพย์ระหว่างทำ ผ่านระบบ PO  AP  FA  GL เสมือนสินทรัพย์ประเภท หนึ่ง แต่ยังไม่คำนวณค่าเสื่อมราคา ข้อดี ผู้ใช้งานปฏิบัติงานเหมือนเดิม และสามารถแสดง รายงานสินทรัพย์ระหว่างทำที่ตรวจรับจากการจัดซื้อได้ ในระดับหนึ่ง ข้อดี สามารถแสดงรายงานรายการสินทรัพย์ระหว่างทำได้ สามารถสะสมต้นทุนของสินทรัพย์ระหว่างทำได้เรื่อยๆ จนกว่าจะตรวจรับครบทุกงวดงาน ข้อจำกัด ไม่สามารถแสดงสถานะได้ว่าสินทรัพย์ระหว่างทำได้ถูก ตั้งเป็นสินทรัพย์แล้วหรือยัง ข้อจำกัด ผู้ใช้งานต้องเพิ่ม ขั้นตอนการบันทึกรับสินทรัพย์งาน ระหว่างทำเข้าระบบ FA ต้องให้สอดคล้องกับ นโยบายและข้อจำกัดต่างๆที่มีอยู่ใน ปัจจุบัน

23 ●N/Aข้อเสนอแนะ

24


ดาวน์โหลด ppt โครงการปรับปรุงระบบ Oracle Financial มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Copyright © A-HOST, All Right Reserved เอกสารการวิเคราะห์และออกแบบระบบ บริหารครุภัณฑ์ (Fixed.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google