งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

The Association of Thailand โอเพนซอร์ส Federation 1 โอเพนซอร์สในประเทศไทย โอเพนซอร์สในประเทศไทย เสรี ชิโนดม สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "The Association of Thailand โอเพนซอร์ส Federation 1 โอเพนซอร์สในประเทศไทย โอเพนซอร์สในประเทศไทย เสรี ชิโนดม สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 The Association of Thailand โอเพนซอร์ส Federation 1 โอเพนซอร์สในประเทศไทย โอเพนซอร์สในประเทศไทย เสรี ชิโนดม สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย http://www.tosf.org ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

2 The Association of Thailand โอเพนซอร์ส Federation 2 หัวข้อนำเสนอ ความหมายของโอเพนซอร์ส สัญญาอนุญาตของโอเพนซอร์ส ทำไมต้องใช้โอเพนซอร์ส นโยบายด้านไอทีของรัฐบาลในการสนับสนุนให้ องค์กรต่างๆใช้โอเพนซอร์ส ผู้สนับสนุนโอเพนซอร์ส อุปสรรคต่างๆที่ขัดขวางการขยายตัวของ โอเพน ซอร์ส ความนิยมของโอเพนซอร์สในต่างประเทศ ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สที่ใช้งานในองค์กร

3 The Association of Thailand โอเพนซอร์ส Federation 3 โอเพนซอร์สคืออะไร ? Free Software ≠ Freeware Open Source Software Right to Copy Right to Study Right to Modify Right to Redistribute OSS Philosophy Open Source ≅ Free Software Free Software ≠ Freeware

4 The Association of Thailand โอเพนซอร์ส Federation 4 Categories of Free and Non-Free Software

5 The Association of Thailand โอเพนซอร์ส Federation 5 ซอฟต์แวร์เสรี (Free Software) คำว่าซอฟต์แวร์เสรี (บางครั้งก็เรียกว่าฟรี ซอฟต์แวร์) หมายถึง อิสรภาพในการใช้ซอฟต์แวร์นั้นๆ ในทุกๆ วัตถุประสงค์ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาการทำงานของ โปรแกรม การประยุกต์ซอฟต์แวร์ให้เป็นไปตาม ความต้องการของผู้ใช้ การเผยแพร่ซ้ำและการเพิ่ม ขีดความสามารถในโปรแกรมและเผยแพร่โปรแกรม ที่มีการปรับปรุงแล้วสู่สาธารณชนเพื่อประโยชน์ของ ประชาคมโดยรวม

6 The Association of Thailand โอเพนซอร์ส Federation 6 ซอฟต์แวร์สาธารณะ (Public domain software) ซอฟต์แวร์สาธารณะเป็นซอฟต์แวร์ที่ไม่มี ลิขสิทธิ์ ในบางกรณีโปรแกรมกระทำการ (Executable Program) สามารถอยู่ใน Public Domain โดยไม่มีซอร์สโค้ดให้ ซึ่งไม่ จำกัดว่าเป็นซอฟต์แวร์เสรี เพราะซอฟต์แวร์ เสรีต้องสามารถเข้าถึงซอร์สโค้ดได้

7 The Association of Thailand โอเพนซอร์ส Federation 7 Copylefted software Copylefted software เป็นซอฟต์แวร์เสรีที่ มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการเผยแพร่ซอฟต์แวร์ นั้นๆ ว่า ผู้ที่ทำการดัดแปลงและเผยแพร่ ซอฟต์แวร์ซ้ำ จะไม่สามารถตั้งข้อจำกัดใน การใช้ซอฟต์แวร์นั้นๆ ได้ ซึ่งหมายความว่า ซอฟต์แวร์เสรีที่เป็น Copylefted software ถึงแม้จะมีการนำมาดัดแปลง ก็จะต้องยังคง เป็นซอฟต์แวร์เสรีอยู่

8 The Association of Thailand โอเพนซอร์ส Federation 8 ฟรีแวร์ (Freeware) ฟรีแวร์มักจะใช้กับชุดของซอฟต์แวร์ที่ อนุญาตให้เผยแพร่ซ้ำได้แต่ไม่สามารถ ดัดแปลงซอฟต์แวร์ได้ ฟรีแวร์จะไม่ให้ ซอร์สโค้ด ซึ่งซอฟต์แวร์ในลักษณะนี้จะ ไม่ใช่ซอฟต์แวร์เสรี

9 The Association of Thailand โอเพนซอร์ส Federation 9 แชร์แวร์ (Shareware) แชร์แวร์ เป็นซอฟต์แวร์ที่มาพร้อมกับการ อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถเผยแพร่ซ้ำซอฟต์แวร์ นั้นๆ แต่ผู้ที่ใช้ซอฟต์แวร์นั้นต่อจะต้องจ่ายค่า สัญญาอนุญาต แชร์แวร์ไม่ใช่ซอฟต์แวร์เสรี หรือแม้แต่กึ่งซอฟต์แวร์เสรีโดยส่วนใหญ่ แชร์แวร์จะไม่ให้ซอร์สโค้ด

10 The Association of Thailand โอเพนซอร์ส Federation 10 ซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ (Commercial Software) เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาโดยธุรกิจซึ่งมี จุดมุ่งหมายในการหารายได้จากผู้ใช้ ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ กับ ซอฟต์แวร์ให้ใช้ สิทธิ์ ไม่เหมือนกัน โดยซอฟต์แวร์เชิง พาณิชย์ส่วนใหญ่เป็นซอฟต์แวร์ที่ให้สิทธิ์การ ใช้แต่ก็มีบ้างที่เป็นซอฟต์แวร์เสรีเชิงธุรกิจ

11 The Association of Thailand โอเพนซอร์ส Federation 11 ซอฟต์แวร์ธุรกิจกับโอเพนซอร์ส ซอฟต์แวร์ธุรกิจซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส การพัฒนา (Development)ปิดเปิด, ความร่วมมือผ่าน อินเทอร์เน็ต การอนุญาต (License)ใช้เท่านั้นใช้ ศึกษา ปรับเปลี่ยน และเผยแพร่ซ้ำ จุดมุ่งหมายทางธุรกิจ (Business Goal) ครอบงำตลาดการรวมระบบ การปรับให้ เหมาะตามความ ต้องการและ Localization การส่งมอบ (Delivery)เพื่อธุรกิจเพื่อการศึกษา,ธุรกิจ ความเป็นเจ้าของ (Ownership) แต่เพียงผู้เดียว, จำกัดทวีคูณ, ไม่จำกัด

12 The Association of Thailand โอเพนซอร์ส Federation 12 สัญญาอนุญาต(License) ปัจจุบันมีข้อสัญญาอนุญาตมากมายที่สามารถ จำแนกออกเป็นกลุ่มๆ ได้ ที่เป็นสัญญาอนุญาต พื้นฐานและเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางได้แก่ The GNU General Public License (GPL) The GNU Library or "Lesser" Public License (LGPL) The BSD license The MIT license The Artistic license The Mozilla Public License v. 1.0 (MPL)

13 The Association of Thailand โอเพนซอร์ส Federation 13 สัญญาอนุญาต(2) The Qt Public License (QPL) The IBM Public License The MITRE Collaborative Virtual Workspace License (CVW License) The Ricoh Source Code Public License The Python license (CNRI Python License) The Python Software Foundation License The zlib/libpng license The Apache Software License The Vovida Software License v. 1.0 The Sun Industry Standards Source License (SISSL) The Intel Open Source License

14 The Association of Thailand โอเพนซอร์ส Federation 14 สัญญาอนุญาต(3) The Mozilla Public License 1.1 (MPL 1.1) The Jabber Open Source License The Nokia Open Source License (NOKOS License) Version 1.0a The Sleepycat License The Nethack License The Common Public License The Apple Public Source License The X.Net License The Sun Public License

15 The Association of Thailand โอเพนซอร์ส Federation 15 สัญญาอนุญาต(4) The Effiel Forums License The W3C License The Motosoto License The Open Group Test Suite License The Zope Public License The zlib/libpng License The Academic Free License The Attribution Assurance License

16 The Association of Thailand โอเพนซอร์ส Federation 16 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.gnu.org/ http://www.opensource.org/ http://conferences.oreillynet.com/os2002/ http://www.slat.org/project/legal/GNU_GPL_Chi nese http://www.gnu.org/licenses/translations.zh.ht ml

17 The Association of Thailand โอเพนซอร์ส Federation 17 ข้อแนะนำสำหรับสัญญาอนุญาต OSS ที่ เหมาะสมกับความต้องการ เงื่อนไขประเภทสัญญาอนุญาตที่เสนอ ถ้าต้องการซอร์สโค้ดที่ดัดแปลงGPL หรือ LGPL ถ้าไม่ต้องการซอร์สโค้ดที่ถูกดัดแปลง (เก็บ การดัดแปลงไว้เป็นส่วนตัว) X หรือ Apache ถ้ายอมให้รวมกับซอฟต์แวร์อื่นLGPL (ถ้าต้องการซอร์สโค้ดที่ถูก ดัดแปลง), X หรือ Apache (ถ้าไม่ต้องการซอร์ส โค้ดที่ถูกดัดแปลง) ถ้าต้องการขายเป็นสัญญาอนุญาตเชิงพาณิชย์ ซึ่งไม่ใช่โอเพนซอร์ส สัญญาอนุญาตแบบควบ (GPL + สัญญา อนุญาตเชิงพาณิชย์) ถ้าต้องการสิทธิพิเศษไม่ใช่โอเพนซอร์ส

18 The Association of Thailand โอเพนซอร์ส Federation 18 ตารางเปรียบเทียบลักษณะสัญญาอนุญาต แบบต่างๆ ลักษณะ GPLLGPLBSDNPLMPLPD สามารถรวมกับซอฟต์แวร์ที่ไม่ฟรี NYYYYY การดัดแปลงสามารถเก็บไว้ได้และไม่ย้อนกลับ มายังผู้พัฒนาซอฟต์แวร์เดิม NNYYYY สามารถให้สัญญาอนุญาตซ้ำ NNNNNY ผู้ถือลิขสิทธิ์เดิมมีสิทธิพิเศษเหนือการดัดแปลง แก้ไข NNNYNY รวมกับซอฟต์แวร์อนุญาตให้สิทธิ์และเผยแพร่ซ้ำ NYYY รวมกับซอฟต์แวร์ GPL และเผยแพร่ซ้ำ YYYN ต้องแบ่งปันซอร์สของรุ่นเผยแพร่ซ้ำ YYNY

19 The Association of Thailand โอเพนซอร์ส Federation 19 ความเข้าใจที่มีต่อโอเพนซอร์ส  โอเพนซอร์สเป็นมากกว่าฟรีแวร์หรือ ซอฟต์แวร์ แจกฟรีหรือซอฟต์แวร์ที่ขายใน ราคาถูก  ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่าโอเพนซอร์ส เป็นของฟรี อาจสร้างความลำบากให้กับ อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยในอนาคต

20 The Association of Thailand โอเพนซอร์ส Federation 20 ความเข้าใจที่มีต่อโอเพนซอร์ส  การปลูกฝังว่าซอฟต์แวร์จะต้องเป็นของ ฟรีหรือเป็นสิ่งที่ไม่ควรคิดมูลค่าหรือเมื่อ จ่ายค่าฮาร์ดแวร์ แล้วจะต้องได้ซอฟต์แวร์ ติดมาด้วย จะทำให้อุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์ไทยขาดเงินทุนหมุนเวียน และ เติบโตไปได้อย่างเชื่องช้า

21 The Association of Thailand โอเพนซอร์ส Federation 21 ทำไมต้องเป็นโอเพนซอร์ส เกิดการพัฒนาบุคลากรทางด้าน ซอฟต์แวร์ ซอร์สโคด (Source Code) ที่เปิดเผยทำให้เกิดการ เรียนรู้ และเข้าใจในเทคนิคของการพัฒนาซอฟต์แวร์ ซึ่งจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้โปรแกรมเมอร์. เกิดการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบต่อยอด เป็นการนำซอฟต์แวร์ที่มีอยู่จากหลายๆ แหล่งมา ประกอบกันโดยการพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถ ทำงานได้ตามต้องการ การพัฒนาเช่นนี้เป็น ประโยชน์มากสำหรับการรวมระบบ (System Integration)

22 The Association of Thailand โอเพนซอร์ส Federation 22 ทำไมต้องเป็นโอเพนซอร์ส เกิดการพัฒนาทางเทคโนโลยี การเรียนรู้จากซอฟต์แวร์ที่มีอยู่จะทำ ให้เกิดการค้นคว้า และแก้ไขจนในที่สุด มีการปรับปรุง หรือมีการพัฒนา ซอฟต์แวร์ใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมได้.

23 The Association of Thailand โอเพนซอร์ส Federation 23 ทำไมต้องเป็นโอเพนซอร์ส ประหยัดค่าใช้จ่าย ซอฟต์แวร์ที่เผยแพร่ภายใต้ความคิดแบบ โอเพนซอร์สจะไม่มีการบังคับให้จ่ายค่าใช้งาน ใดๆ ทั้งสิ้น จึงป้องกันการผูกขาดตลาด ไม่ให้ เป็นของบริษัทใดบริษัทหนึ่งได้. บริษัทซอฟต์แวร์จะไม่สามารถตั้งราคา ซอฟต์แวร์ได้ตามอำเภอใจ ดังที่มีให้เห็นใน ปัจจุบัน. นอกจากนี้ยังเป็นการประหยัดต้นทุนการพัฒนา ซอฟต์แวร์ ซึ่งจะเป็นการสร้างความสามารถใน การแข่งขันของผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ด้วย

24 The Association of Thailand โอเพนซอร์ส Federation 24 ทำไมต้องเป็นโอเพนซอร์ส สร้างโอกาสทางธุรกิจ เมื่อทุกคนสามารถเข้าถึงความหลากหลาย ของซอฟต์แวร์พร้อมทั้งสามารถนำไป พัฒนาแบบต่อยอดได้จะทำให้เกิดการ พัฒนาซอฟต์แวร์ใหม่ๆ ซึ่งจะเป็นนวัตกรรม สำหรับการสร้างธุรกิจใหม่

25 The Association of Thailand โอเพนซอร์ส Federation 25 การใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส

26 The Association of Thailand โอเพนซอร์ส Federation 26 การใช้งานโอเพนซอร์ส มีการใช้งาน 2 แบบ ใช้เป็นเครื่องให้บริการ ใช้เป็นเครื่องให้บริการอินเทอร์เน็ต ใช้เป็นเครื่องบริการฐานข้อมูล ใช้เป็น เครื่อง Application Server การใช้งานแบบ Desktop

27 The Association of Thailand โอเพนซอร์ส Federation 27 การใช้งานโอเพนซอร์สในปัจจุบัน : เครื่องให้บริการอินเทอร์เน็ต OS Linux Web server Apache Mail sendmail DNS Named Network Nagios ect Editor emacs DBMS PostgreSQL, MySQL Proxy Server Squid Firewall Firewall Builder, Shorewall, Guarddog

28 The Association of Thailand โอเพนซอร์ส Federation 28 การใช้งานโอเพนซอร์สแบบ Desktop การใช้ลินุกซ์แบบ Desktop ต้องมีการส่งเสริมให้มากกว่านี้ ต้องเผยแพร่ให้ผู้ใช้ทราบถึงความสามารถของลินุกซ์ว่า มีความสามารถเหมือนวินโดว์ ซอฟต์แวร์พื้นฐานสำหรับการใช้งานทั่วไป โดยเฉพาะ ด้านสื่อผสม ซอฟต์แวร์ดูภายนต์ในลีนุกส์ ไซน์ (Xine) เอ็มเพลเยอร์ (Mplayer) ซอฟต์แวร์ฟังเพลงในลินุกซ์ในรูปแบบออดิโอ (audio) และเอ็ม พีทรี (mp3) Winamp for Linux XMMS – X multimedia system Xamp SnackAmp

29 The Association of Thailand โอเพนซอร์ส Federation 29 การใช้งานโอเพนซอร์สแบบ Desktop ซอฟต์แวร์สร้างและตกแต่งภาพในลินุกซ์ Xnview, Gqview ซอฟต์แวร์จัดการแฟ้มข้อมูลในลินุกซ์ Konqueror ซอฟต์แวร์ส่งแฟกซ์ HylaFax, Fax2Send, Efax ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสในลินุกซ์ - Dr.Web for Linux, RAV Antivirus ซอฟต์แวร์ห้องสนทนาในลินุกซ์ Xchat

30 The Association of Thailand โอเพนซอร์ส Federation 30

31 The Association of Thailand โอเพนซอร์ส Federation 31

32 The Association of Thailand โอเพนซอร์ส Federation 32 โอเพนซอร์ส:ซอฟต์แวร์พื้นฐาน ซอฟต์แวร์ชุดสำนักงาน ปลาดาว ออฟฟิศทะเล OpenOffice ซอฟต์แวร์พื้นฐานที่สำคัญในชุดสำนักงาน การประมวลผลคำ- Office writer การคำนวณ- Office Calc การนำเสนอ- Office Impress โปรแกรมตกแต่งภาพ- The GIMP โปรแกรมวาดภาพ- Kpaint

33 The Association of Thailand โอเพนซอร์ส Federation 33

34 The Association of Thailand โอเพนซอร์ส Federation 34 แนวโน้มของการใช้งานโอเพนซอร์ส ซอฟต์แวร์ประยุกต์ในปัจจุบันเป็นแบบ Web Application นโยบาย IT 2010 E-Government E-Industry E-Society E-Education E-Commerce

35 The Association of Thailand โอเพนซอร์ส Federation 35 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของประเทศไทย พ.ศ. 2545-2549 ยุทธศาสตร์: 1.การพัฒนาอุตสาหกรรม ICT เพื่อให้เป็นผู้นำในภูมิภาค 2.การใช้ ICT เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยและสังคมไทย 3.การปฏิรูปและการสร้างศักยภาพการวิจัยและพัฒนา ICT 4.การยกระดับศักยภาพพื้นฐานของสังคมไทยเพื่อการแข่งขันในอนาคต 5.การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการเพื่อมุ่งขยายตลาดต่างประเทศ 6.การส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมใช้ ICT 7.การนำ ICT มาใช้ประโยชน์ในการบริหารและการให้บริการของภาครัฐ

36 The Association of Thailand โอเพนซอร์ส Federation 36 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารของประเทศไทย พ.ศ. 2545-2549 ที่เกี่ยวข้องกับโอเพนซอร์ส ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาอุตสาหกรรม ICT เพื่อให้เป็นผู้นำใน ภูมิภาค เป้าหมาย 5. ให้มีการใช้Opensorce software ควบคู่กับซอฟต์แวร์ที่ผลิตในประเทศเทียบ มูลค่าไม่ต่ำกว่ารัอยละ 50ของมูลค่าซอฟต์แวร์รวมที่ใช้ในแต่ละปี ยุทธศาสตร์ที่2 การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการเพื่อมุ่งขยาย ตลาดต่างประเทศ แผนงานและกิจกรรม 3.3.4 การพัฒนาซอฟต์แวร์ในลักษณะOpensource สำหรับเป็นรากฐานให้ อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยนำไปศึกษาและพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ต่อไ

37 The Association of Thailand โอเพนซอร์ส Federation 37 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารของประเทศไทย พ.ศ. 2545-2549 ที่เกี่ยวข้องกับโอเพนซอร์ส ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับศักยภาพพื้นฐานของ สังคมไทยเพื่อการแข่งขันในอนาคต เป้าหมาย 4.1.1 บรรจุวิชาเกี่ยวกับการเรีบนรู้และการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และ เครื่องมือสื่อสารให้แก่ผู้รับการศึกษาในทุกระดับชั้นทั้งที่จัดให้เป็น หลักสูตรหรือวิชาที่สอน รวมทั้งการฝึกหัดใช้ตามความเหมาะสม โดยหลักสูตรจะเน้นตามเทคโนโลยีเปิดรวมทั้ง Opensource 4.2 ให้องค์กรภาครัฐส่งเสริมและสนับสนุนการให้ภาคเอกชนเร่งรัด ผลิตอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและซอฟต์แวร์ที่ มีคุณภาพ ในราคาประหยัด อาทิ ซอฟต์แวร์กลางทางบัญชี ทั้งนี้ให้ มีปริมาณการผลิตที่สามารถรองรับความต้องการของตลาดและทัน ต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ในราคาที่เหมาะสม กับการครองชีพ

38 The Association of Thailand โอเพนซอร์ส Federation 38 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารของประเทศไทย พ.ศ. 2545-2549 ที่เกี่ยวข้องกับโอเพนซอร์ส ยุทธศาสตร์ที่ 7 การนำ ICT มาใช้ประโยชน์ในการบริหารและ การให้บริการของภาครัฐ เป้าหมาย 9.มีซอฟต์แวร์ระบบบริหารขั้นพื้นฐาน ได้แก่ระบบสารบรรณ บริหารบุคคล งบประมาณ การเงิน บัญชี พัสดุ ที่ใช้กับหน่วยงานภาครัฐได้เป็นการทั่วไป ภาย มนปี 2549 แผนงานและกิจกรรม 4. พัฒนาระบบซอฟต์แวร์ที่ง่ายต่อความเข้าใจและการใช้โดยมิได้มีการลงทุน ซอฟต์แวร์ระบบสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน ที่มีมาตราฐานเดียวกันให้เป็น ซอฟต์แวร์กลางของรัฐ ในกรณีที่ซื้อซอฟต์แวร์สำเร็จ(Software Package) ให้มี การซื้อลิขสิทธ์แบบรวมได้ตามความจำเป็น หากเป็นไปได้ ให้ใช้ระบบซอฟต์แวร์ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีไทย และพัฒนาขึ้นโดยผู้ประกอบการไทย หรือต่อยอดจาก ซอฟต์แวร์ Opensource ซึ่งเป็นเทคโบโลยีเปิดสำหรับทุกคน 7.4.4 ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและซอฟต์แวร์รหัสเปิด

39 The Association of Thailand โอเพนซอร์ส Federation 39 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารของประเทศไทย พ.ศ. 2545-2549 ที่เกี่ยวข้องกับโอเพนซอร์ส 5.แผนงานที่เป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญที่ต้อง เร่งดำเนินการ 5.1.1.2 โครงการจัดตั้งองค์กรส่งเสริมการพัฒนาซอฟต์แวร์ แบบ Opensource โดยทำหน้าที่สนับสนุนการพัฒนา ซอฟต์แวร์แบบ Opensource ในประเทศไทย รวมถึงเป็น คลังเก็บรวบรวมซอฟต์แวร์แบบ Opensource ที่จะเป็น ประโยชน์กับการใช้งานส่วนของทั้งภาครัฐบาลและ ภาคเอกชน และเป็นคลังความรู้ที่จะให้คำปรึกษากับ หน่วยงานต่างๆที่ต้องการนำซอฟต์แวร์นั้นไปใช้

40 The Association of Thailand โอเพนซอร์ส Federation 40 บทบาทเนคเทค ในการพัฒนา ร่วมพัฒนาโอเพนซอร์สเพื่อให้ใช้ภาษาไทยดีขึ้น พัฒนาลินุกซ์ทะเล ลินุกซ์ SIS สร้าง Software Bank (http://www.softwarebank.org)http://www.softwarebank.org ร่วมกับภาคเอกชนผู้พัฒนาลินุกซ์ดิสทริบิวชัน กำหนดมาตรฐานและพัฒนาลินุกซ์ดิสทริบิวชัน ร่วมกัน เพื่อใช้เป็น Core Linux

41 The Association of Thailand โอเพนซอร์ส Federation 41 บทบาทเนคเทค ในด้านการส่งเสริม มีการประชาสัมพันธ์ด้านต่างๆ เช่นการจัดงาน มหกรรมโอเพนซอร์สแห่งชาติ ร่วมกับเอกชนจัด งานตามโอกาสต่างๆ จัดทำเว็บไซต์ http://www.opentle.org เพื่อ รวบรวมข่าวสารลินุกซ์ทะเลและโอเพนซอร์สhttp://www.opentle.org สนับสนุน TLWG โดยจัดหาเครื่องเซิร์ฟเวอร์และ อนุญาติให้ใช้เครือข่ายของเนคเทคในการบริการ ส่งเสริมให้มีการนำลีนุกซ์ทะเลและออฟิสทะเล ไปใช้ในการเรียนการสอนในโรงเรียน

42 The Association of Thailand โอเพนซอร์ส Federation 42 บทบาทเนคเทค ในด้านการส่งเสริม จัดการแข่งขันการพัฒนาซอฟต์แวร์บนลินุกซ์ และแข่งขันการติดตั้งระบบปฏิบัติการลินุกซ์ทุกปี ให้ทุนเพื่อทำวิจัยหรือพัฒนาซอฟต์แวร์บน ระบบปฏิบัติการลินุกซ์

43 The Association of Thailand โอเพนซอร์ส Federation 43 บทบาทกระทรวง ICT เกี่ยวกับ OSS โครงการคอมพิวเตอร์ ICT เพื่อคนไทย ปี 2546 เป้าหมาย 1 ล้านเครื่อง ทั้ง Desktop และ Notebook ใช้ลินุกซ์ทะเลเป็นระบบปฏิบัติการและออฟฟิศทะเลเป็น โปรแกรมชุดสำนักงาน เกือบทำให้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สเกิดได้ ไม่ต้องกลัวถูกฆ่าตัดตอน สร้างโครงข่ายการอบรมทั่วประเทศ องค์ธุรกิจ มหาวิทยาลัย วิทยาลัย โรงเรียน ปี 2547 เป้าหมายเพิ่ม Server สำหรับ SME ใช้ลินุกซ์เป็นระบบปฏิบัติการ หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารและดูแลระบบ โครงการ OS แห่งชาติ

44 The Association of Thailand โอเพนซอร์ส Federation 44 บทบาทกระทรวง ICT เกี่ยวกับ OSS ตั้งคณะกรรมการกำหนดนโยบายด้าน ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส กำหนด Action plan ในการส่งเสริมการใช้ งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส รวบรวมนักพัฒนาโอเพนซอร์ส จัดตั้งคลังซอฟต์แวร์แบบโอเพนซอร์ส ให้ดำเนินการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบโอเพน ซอร์ส ในภาครัฐนำล่อง เช่น ซอฟต์แวร์ e- Government

45 The Association of Thailand โอเพนซอร์ส Federation 45 บทบาทกระทรวง ICT เกี่ยวกับ OSS ผลักดันให้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สเป็นส่วน หนึ่งของหลักสูตรทั้งในโรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย SIPA จัดอบรมโอเพนซอร์สให้กับ SME จัดตั้งหน่วยงานภายใต้ SIPA เพื่อดำเนินงาน เกี่ยวกับโอเพนซอร์ส

46 The Association of Thailand โอเพนซอร์ส Federation 46 อุปสรรคต่างๆที่ขัดขวางการขยายตัว ของการใช้งานโอเพนซอร์ส ด้านบุคลากร ขาดแคลนโปรแกรมเมอร์ โดยเฉพาะโปรแกรเมอร์ที่มี ความสามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยลินุกซ์ได้ ขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญด้านโอเพนซอร์ส ที่จะสนับสนุนผู้ใช้ทั่วไป โดยเฉพาะลินุกซ์ บัณฑิตที่จบมาไม่ได้รับการให้ความรู้เกี่ยวกับลิขสิทธ์และโอเพน ซอร์ส ด้านเทคนิค ขาดการสนับสนุนข้อมูล หรือไดรเวอร์จากผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ ภาษาไทยบนลินุกซ์ยังมีปัญหาอยู่ บนลินุกซ์ยังขาดซอฟต์แวร์เฉพาะบางตัวเช่น Groupware, เครื่องมือพัฒนา Database Application ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และมีราคาประหยัดเติบโตช้ากว่าที่ ควรจะเป็น

47 The Association of Thailand โอเพนซอร์ส Federation 47 อุปสรรคต่างๆที่ขัดขวางการขยายตัว ของการใช้งานโอเพนซอร์ส ด้านสังคม ซอฟต์แวร์ผิดกฏหมาย สามารถหาซื้อได้ง่ายและยังนิยมใช้ กันทั่วไป การถูกบังคับให้ต้องรับหรือส่งไฟล์ที่ต้องใช้ซอฟต์แวร์ เฉพาะซึ่งต้องซื้อลิขสิทธ์ ด้านนโยบาย หน่วยงานต่างๆไม่มั่นใจที่จะใช้โอเพนซอร์ส เนื่องจากไม่ แน่ใจเรื่องนโยบายรัฐบาลว่าจะส่งเสริมหรือไม่ บ่อยครั้งที่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เอื้อำนวยให้ใช้ โอเพนซอร์ส ทั้งที่บางงานสามารถใช้โอเพนซอร์สได้เป็น อย่างดี

48 The Association of Thailand โอเพนซอร์ส Federation 48 อุปสรรคต่างๆที่ขัดขวางการขยายตัว ของการใช้งานโอเพนซอร์ส ด้านอื่นๆ ผู้บริหารองค์กรไม่เข้าใจเรื่องการใช้โอเพนซอร์ส ความหลากหลายของโอเพนซอร์ส ขาดการประชาสัมพันธ์ พฤติกรรมผู้ใช้ส่วนใหญ่ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงจึงมีแรง ต่อต้านในการใช้ การใช้งานโอเพนซอร์สบางครั้งมีความซับซ้อน หนังสือ ตำราเกี่ยวกับโอเพนซอร์สมีน้อย โมเดลทางธุรกิจ ยังไม่ชัดเจน บริษัททีปรึกษาด้านไอที ที่จะให้บริการวางแผนการ ปรับเปลี่ยนระบบจากของเดิมมาเป็นโอเพนซอร์สยังมีน้อย มาก

49 The Association of Thailand โอเพนซอร์ส Federation 49 แนวโน้ม/ทิศทางการพัฒนา OSS กับ ตลาดการแข่งขัน แรงผลักดันจากแผนแม่บทไอซีที IT2010 บทบาทของกระทรวงไอซีทีและเนคเทคและ สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย การลดค่าใช้จ่ายขององค์กร ภาครัฐ มีนโยบายจัดทำซอฟต์แวร์กลาง เกิดธุรกิจทางด้าน โอเพนซอร์ส อย่างจริงจัง ให้บริการคำปรึกษา ฝึกอบรม พัฒนาโปรแกรมอรรถประโยชน์ พัฒนาระบบงาน

50 The Association of Thailand โอเพนซอร์ส Federation 50 การสนับสนุนการใช้งาน โอเพนซอร์สขององค์กร องค์กรต้องกำหนดนโยบายการใช้งานให้ชัดเจน หน่วยงานหลักต้องทำเป็นตัวอย่าง กระทรวงไอซีทีและกระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีจะต้องนำร่องการใช้โอเพนซอร์ส หน่วยงานที่เป็นผู้พัฒนาโอเพนซอร์สต้องสร้างความ เชื่อมั่นให้กับผู้ใช้งาน ต้องมีการจัดทำเอกสารคู่มือเผยแพร่อย่างแพร่หลาย มีระบบการฝึกอบบรมที่ดี ผลักดันให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ผลักดันให้เกิดการเรียนการสอนในสถานศึกษา

51 The Association of Thailand โอเพนซอร์ส Federation 51 กระแสนิยมโอเพนซอร์สใน ต่างประเทศ  จีน: มีลินุกซ์ประจำชาติคือ RedFlag เป็นบริษัทร่วมทุนที่ก่อตั้ง โดยรัฐและบังคับให้เป็น OS แห่งชาติ ใช้ทั่วไปในหน่วยงาน ของรัฐ ญี่ปุ่น: METI เริ่มโครงการทดลองใช้โอเพนซอร์สในสำนักงาน Sharp, Fujitsu, Toshiba, IBM,... Turbo Linux, Vine Linux,... บริษัทเรด แฟลก ซอฟต์แวร์ ของจีน และบริษัทมิราเคิล ลิ นิกซ์ คอร์ป. จากญี่ปุ่น ร่วมมือกันจัดตั้งบริษัทร่วมทุนแห่งใหม่ มุ่งพัฒนาแพลตฟอร์มลินุกซ์ โดยจะให้ชื่อลินุกซ์ นี้ว่า Asianux

52 The Association of Thailand โอเพนซอร์ส Federation 52 กระแสนิยมโอเพนซอร์สใน ต่างประเทศ เกาหลี: โอเพนซอร์สในสำนักงานของรัฐ Hancom Linux (office suite in Sharp Zaurus)  ฟิลิปปินส์: Bayanihan Linux (based on RH 7.3) ELGU-Electronic Local Government Unit (tax collection, real-estate property management, e-business) แผนปฏิบัติการโอเพนซอร์ส 2003

53 The Association of Thailand โอเพนซอร์ส Federation 53 กระแสนิยมโอเพนซอร์สใน ต่างประเทศ  เวียดนาม: ประกาศเร่งพัฒนาและส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์โอเพน ซอร์สภายใน 5 ปี RedHat Vietnam Edition (based on RH 7.1) Vietkey Linux  อินเดีย: เอพีเจ อับดุล คาลาม (A.P.J. Abdul Kalam) ประธานาธิบดีอินเดีย หนุนซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส โดยกล่าวว่าซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส ช่วยให้ประเทศ กำลังพัฒนา เช่น อินเดีย มีโอกาสก้าวได้ทัดเทียมกับ ชาติตะวันตกหรือประเทศที่พัฒนาแล้วทั่วโลก

54 The Association of Thailand โอเพนซอร์ส Federation 54 กระแสนิยมโอเพนซอร์สใน ต่างประเทศ  ไต้หวัน o โครงการซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส เริ่มปี 2546 มีเป้าหมาย เพื่อประหยัดเงิน 295 ล้านเหรียญสหรัฐในการจ่ายค่าสิทธิ์ (royalty) ให้กับไมโครซอฟต์ โครงการนี้รวมถึงการวิจัย และพัฒนาซอฟต์แวร์สำนักงานโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ใน ประชาคมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส o นอกจากนี้ยังมีแผนในการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม 6 แห่งทั่ว ไต้หวัน เพื่ออบรมนักพัฒนาซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส คาด ว่าภายใน 3 ปี ศูนย์ฝึกอบรมดังกล่าว จะให้การอบรมระดับ ผู้ใช้ทั่ว 120,000 คน และผู้ใช้ระดับก้าวหน้า 9,600 คน

55 The Association of Thailand โอเพนซอร์ส Federation 55 กระแสนิยมโอเพนซอร์สใน ต่างประเทศ  เยอรมัน: พ.ศ.2542 ธนาคาร Dresdner Kleinwort Wasserstein ใน เยอรมนี เปลี่ยนไปใช้ระบบลินุกซ์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อ ประหยัดค่าใช้จ่าย มีการเปลี่ยนจากเซิร์ฟเวอร์ระบบ Unix เครื่องละ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ จำนวน 32 เครื่อง ไปเป็น เซิร์ฟเวอร์ ลินิกซ์จำนวน 40 เครื่อง ที่มีราคาเพียงเครื่องละ 3,000 ดอลลาร์สหรัฐ เทศบาลเมืองมิวนิก ประเทศเยอรมนี ได้ประกาศอัพเกรด คอมพิวเตอร์จำนวน 14,000 เครื่อง จากระบบ Windows ไป เป็น Linux รวมถึงเปลี่ยนชุดซอฟต์แวร์ออฟฟิศจาก Microsoft Office ไปเป็น OpenOffice ด้วย คิดเป็นมูลค่า 30 ล้านยูโร (ประมาณ 1.5 พันล้านบาท)

56 The Association of Thailand โอเพนซอร์ส Federation 56 บริษัทยักษ์ใหญ่ใช้โอเพนซอร์ส  บริษัทหลักทรัพย์ยักษ์ใหญ่ของอเมริกา เช่น เมอร์ริล ลินช์ หันมาใช้ลินุกซ์ ซึ่งช่วยประหยัดเงินได้นับล้านดอน ลาร์สหรัฐ พร้อมดินหน้าปรับสถาปัตยกรรมโครงสร้าง ข้อมูลใหม่ทั้งระบบด้วยลินุกซ์โดยใช้เป็นทั้งเครื่องแม่ ข่าย และลูกข่าย  บริษัท เวอริซ่อน ผู้ให้บริการโทรคมนาคม ยืนยันว่า บริษัทประหยัดต้นทุนค่าอุปกรณ์ภายในองค์กรได้เกือบ 6 ล้านดอนลาร์สหรัฐ  ส่วนอเมซอนดอทคอมสามารถประหยัดเงินได้นับล้าน ดอลลาร์สหรัฐอเมซอนดอทคอม  รัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกาให้การรับรอง ลินุกซ์ SuSe ว่าใช้ในหน่วยงานของรัฐได้

57 The Association of Thailand โอเพนซอร์ส Federation 57 บริษัท IBMสนับสนุนโอเพนซอร์ส  บริษัทไอบีเอ็มยอมรับและให้การสนับสนุนลิ นุกซ์ เป็นการสร้างเครดิตให้ลินุกซ์และลบ ภาพจุดอ่อนด้านการสนับสนุนการให้บริการ หลังการขาย และเสริมจุดแข็งด้านการเงิน  บริษัทชั้นนำอย่าง ไอบีเอ็ม บริษัท SAP และ Oracle หันมาพอร์ตแอพพลิเคชั่นของตนไปสู่ ระบบลินุกซ์

58 The Association of Thailand โอเพนซอร์ส Federation 58 Thai Locale Kaiwal Linux Burapha Linux LinuxSISLinuxTLE Liberta Linux Payoon Linux OfficeTLE Grand Linux Ziif LinuxiCafe Linux 9595 9696 9803030 01019 0202 97 Pladao OSS/ICT WG TOSF. org TLU G OTN TLW G ZzzT hai OpenTL E.org WS on TOSS NSC IT20 00 IT20 10 Hospital- OS LEXiTRON OCR Corpus ORCHID National Font OSS Project SWATH Thai Sort การพัฒนาโอเพนซอร์สในประเทศไทย WTT (92) TIS-620 (86) IANA

59 The Association of Thailand โอเพนซอร์ส Federation 59 ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สในประเทศไทย o สมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย ก่อตั้ง: 3 กย. 2545 สมาชิก 14 (26): การศึกษา:ม.บูรพา(2), มอ.(3), แม่โจ้(1), SCS(2) ธุรกิจ: Ice Solution(3), Linuxen(1), AR Publishing(2), Open Source Technology(1), Micro-X(1) ภาครัฐ: EGAT(3), NECTEC(4), CRL-Asia(1), NSTDAเหนือ(1), สภาอุตฯ(1) o 31 ตุลาคม 2546 จัดตั้งเป็น สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์ สแห่งประเทศไทย

60 The Association of Thailand โอเพนซอร์ส Federation 60 สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย วัตถุประสงค์ เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ ซอฟต์แวร์และเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับโอเพนซอร์ส ให้การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมโอเพนซอร์ส และ กิจกรรมที่สอดคล้องเกี่ยวเนื่องกับโอเพนซอร์สร่วมมือและ ประสานงานกับองค์กรเอกชน สถาบันการศึกษา และทาง ราชการจัดกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับโอเพนซอร์ส ศึกษาวิจัยและพัฒนาซอร์ฟแวร์ เกี่ยวกับโอเพนซอร์สและ ศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับโอเพนซอร์ส ประสานประโยชน์ระหว่างองค์กรโอเพนซอร์สอื่น ๆ ทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ

61 The Association of Thailand โอเพนซอร์ส Federation 61 OSS Ring PIKOM&MNCC&AOSC Malaysia TOSF&OSS/ICT- WG Thailand ALDA Korea Yangfan&Qihang China LUGS Singapore OSSF Chinese Taipei VOSSA Vietnam AOSSC AIST&IPA Japan ASTI Philippine s

62 The Association of Thailand โอเพนซอร์ส Federation 62 บทบาทของและกิจกรรมของสมาคม สมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย 1. การจัดทำโครงการต้นแบบ e-School ขึ้นใน ต่างจังหวัดโดยใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สเป็น องค์ประกอบ 2. การจัดหรือร่วมจัดกิจกรรมเผยแพร่โอเพนซอร์สใน ช่วงเวลาต่างๆ 3. จัดอบรมและสัมมนาให้ความรู้โอเพนซอร์สในภาค อุตสาหกรรม โรงเรียน และบุคคลทั่วไปที่สนใจ 4. การร่วมกำหนดมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ โอเพนซอร์ส

63 The Association of Thailand โอเพนซอร์ส Federation 63 บทบาทของและกิจกรรมของสมาคม สมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย 5. เป็นตัวแทนร่วมประชุมกับองค์กรต่างประเทศที่ เกี่ยวข้องกับโอเพนซอร์ส 6. ศึกษาและเผยแพร่ตัวเลขทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับ การใช้งานโอเพนซอร์สในประเทศไทย 7. ให้ความร่วมมือและสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐและ เอกชนจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับซอฟต์แวร์ โอเพนซอร์ส 8. รวบรวมจัดทำ Directory ของผู้พัฒนาและแหล่ง ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส 9. จัดตั้งคลังซอฟต์แวร์แบบโอเพนซอร์ส

64 The Association of Thailand โอเพนซอร์ส Federation 64 บทบาทของและกิจกรรมของสมาคม สมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย 10. ผลักดันให้เกิดรูปแบบทางธุรกิจ (Business Model) โดยใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส 11. ส่งเสริมการพัฒนาซอฟต์แวร์พื้นฐานและ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ 12. วางรากฐานสำหรับการผลักดันให้เป็น อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศเพื่อการพึ่งพา ตนเองและการส่งออก


ดาวน์โหลด ppt The Association of Thailand โอเพนซอร์ส Federation 1 โอเพนซอร์สในประเทศไทย โอเพนซอร์สในประเทศไทย เสรี ชิโนดม สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google