งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Ambulatory care โรงพยาบาล สวนปรุง จังหวัด เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Ambulatory care โรงพยาบาล สวนปรุง จังหวัด เชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Ambulatory care โรงพยาบาล สวนปรุง จังหวัด เชียงใหม่

2 การให้บริการผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยยื่นบัตร พยาบาลซักประวัติ - สงสัย ADR เภสัชกรประเมิน อาการ - ไม่มี ADR พบแพทย์ - ไม่มี DRPs Dispensing - DRPs counseling case ที่เลือกไว้ ADR, DRP ที่พบระหว่าง dispensing ติดตาม DRP, ADR

3 เก็บมาฝากจาก counseling clinic Case 1 ผู้ป่วยชายไทย อายุ 16 ปี เป็นนักเรียน กินยาล้าง ห้องน้ำ 12 20 21 D/C Rx : Fluoxetine(20) 1xOD DZP(2) 1xhs กิน DZP 20 เม็ด

4 Diazepam ขนาดรักษา 5-100 mg/day ผู้ป่วยกินยา 60 mg ดังนั้น ขนาดยาที่ได้ยัง ไม่เกินขนาดรักษา การดำเนินการ ติดตาม vital sign เภสัชกรผู้จ่ายยา Fluoxetine ลืมบอก อะไรผู้ป่วยหรือไม่ ?

5 Fluoxetine Half life : 2-3 day (in adult) Peak antidepressant effect : after > 4 weeks ญาติต้องดูแลใกล้ชิดในช่วงที่ ยายังไม่ถึง Therapeutic level เพราะผู้ป่วยอาจมีความ พยายามฆ่าตัวตายในช่วงนี้

6 Case 2 ผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 61 ปี Dx : Major depressive disorder 3 ก. พ. 52 Rx: Fluoxetine(20) 0.5xOD for 6 day then Fluoxetine(20) 1xOD Lorazepam(1) 1xhs + prn insomnia B1-6-12 1x3 3 มี. ค. 52 มาตามนัด อาการเศร้าดีขึ้น แต่มีเดินทื่อๆ มือสั่น ข้อมือ เกร็ง

7 คำถาม 1 ทำไมต้อง titrate dose fluoxetine >> เพื่อป้องกัน side effect โดยเฉพาะ GI side effect คำถาม 2 เกิดอะไรขึ้นกับผู้ป่วยรายนี้ EPS ?

8 Case 3 ผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 55 ปี การศึกษาระดับ ปริญญาโท อาชีพข้าราชการบำนาญ Dx : Bipolar disorder วันที่รายละเอียดยา ธ. ค. 51 BW 72 kgAriprprazole(15) 1xOD Clonazepam(0.5) 1x2+2xhs Valproate CR(200) 2x3 Indapamide SR 1xOD Glibenclamide(5) 0.5xOD AMA 1-2 hsprn insomnia

9 วันที่รายละเอียดยา 6 พ. ค. 52 BW 80 kgRisperidone constra 1 A im q 2 wk Valproate CR(500) 1xhs Perphenazine(4) 1xOD Trihexyphenidyl 1x2 Clonazepam(2) 1xhs 20 พ. ค. 52 ปวดตามข้อ นิ้ว บวม แดง ร้อน กดบุ๋ม

10 คำถาม 1. ผู้ป่วยจะบวมจากอะไรได้บ้าง ? : HT >> ผู้ป่วยมีประวัติเป็น HT อยู่แล้ว >> ซักประวัติเพิ่มเติม พบว่าสัปดาห์ ที่ผ่านมากินมะขามคลุกบ๊วยทุกวัน

11 DM nephritis >> มีประวัติเป็น เบาหวาน มานาน >> ส่งตรวจ BUN, Cr Gount >> บวม แดง ร้อน >> ส่งตรวจ uric acid ADR >> Sod. Valproate?

12 2. ควรจัดการปัญหานี้ต่ออย่างไรดี ส่งต่อโรงพยาบาลฝ่ายกายตรวจทาง ห้องปฏิบัติการเพิ่มเติม แต่ ! สิ่งที่สำคัญคือการส่งต่อข้อมูลระหว่างโรงพยาบาล

13 >> Theme ของ HA forum ในปีนี้ >> Lean & Seamless “ ทำอย่างไรให้เกิดการส่งต่อแบบไร้ ตะเข็บ ” โครงการรับยาไร้รอยต่อโดยโรงพยาบาล ค่ายดารารัศมี และโรงพยาบาลสวนปรุง

14 โรงพยาบาลสวนปรุง - จัดยา - ให้ข้อมูลการติดตามอาการและ เฝ้าระวังอาการ ไม่พึง ประสงค์จากยา - ประเมินเมื่อผู้ป่วยมา FU โรงพยาบาลค่ายดารารัศมี - คัดเลือกผู้ป่วย - รับยาให้ผู้ป่วย - จ่ายยา - เยี่ยมบ้าน - ติดตามอาการและเฝ้าระวัง อาการไม่พึงประสงค์จากยา - แจ้งตรวจเมื่อครบ 6 เดือน

15 Case 4 ผู้ป่วยหญิงไทย โสด อายุ 28 ปี Dx: Bipolar disorder 29 พ. ย. 50 BW 61 kg Rx: Trifluoperazine(5) 1xhs Trihexyphenidyl(2) 1x2 Sod. Valproate CR(500) 1xhs 15 ก. ค. 51 BW 70 kg ( ได้ Rx เดิม ) 14 ต. ค. 51 มารดามาพบแพทย์ บอก ว่าผู้ป่วย ไม่ค่อยอยาก กินยา เพราะกินยาแล้วอ้วน

16 ADR จาก Sodium valproate ประเด็น >> patient non compliance ขึ้นอยู่กับแต่ละคน ตามบริบทที่แตกต่างกัน จะค้นหาสาเหตุของปัญหาได้จาก กระบวนการ “pharmacy counseling” เท่านั้น

17 Case 5 ผู้ป่วยชายไทย คู่ อายุ 70 ปี ภูมิลำเนา อำเภอเสริมงาม จังหวัด ลำปาง ขาดยาประมาณ 3 สัปดาห์ ญาติให้เหตุผลว่าบ้านอยู่ไกล เดินทางมารับยาลำบาก แก้ปัญหา >> ตรวจสอบรายการยา จากโรงพยาบาลเสริมงาม >> ปรึกษาแพทย์เพื่อขอ refer >> ขอความร่วมมือเภสัช กรรพช. ติดตาม อาการและ ADR

18 การดำเนินการเพื่อสนับสนุนให้เกิด การใช้ยาอย่างต่อเนื่อง ยาทางไปรษณีย์ การให้ตรวจติดตามทุก 6 เดือนที่โรงพยาบาล ใกล้บ้าน CBC ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน แบบประเมินตนเองและแบบประเมิน Lithium toxic การส่งจดหมายแจ้งติดตาม DRPs ตรงถึงเภสัช กรและพยาบาลจิตเวช การขอความร่วมมือเภสัชกรรพ. ใกล้บ้านเยี่ยม บ้านผู้ป่วย

19 ความพร้อมของเภสัชกร โรงพยาบาลชุมชนในการให้บริบาล เภสัชกรรมผู้ป่วยจิตเวช

20 การแก้ไขปัญหา >> การจัดอบรมความรู้เรื่องยาจิตเวช สำหรับเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชน >> การให้คำปรึกษาและนิเทศงาน บริบาล เภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยจิตเวช ใน โรงพยาบาลเครือข่าย

21 ตัวอย่างการให้บริบาลเภสัชกรรมในผู้ป่วย ต่างประเทศ Developing the role of pharmacists as members of community mental health teams: Perspectives of pharmacists and mental health professionals (J. Simon Bell) Providing pharmaceutical schizophrenia care: towards an extended role of the Dutch community pharmacist (C.A.W. Rijcken) Randomized trial of pharmacist interventions to improve depression care and outcomes in primary care (Kam L. Capoccia) Community pharmacy services to optimise the use of medications for mental illness: a systematic review (Simon Bell)

22 เราได้อะไรจากทั้ง 4 paper บ้าง Pharmacists’ medication counseling and treatment monitoring can improve adherence to antidepressant medication การทำ medication reviews จะช่วยลด inappropriate prescriber Patients’ case managed by pharmacist had significantly better personal adjustment scores than those receiving from nurse, social worker or psychologist

23 การมี copies of the care plan จะช่วยให้ community pharmacist พบ MRPs ได้ ดีกว่า Pharmacists’ intervention can improve mental health care Given the high rates of antidepressant discontinuation during the first three months of treatment, pharmacists have a potentially important role in providing medicines information ข้อจำกัดของเภสัชกรคือ ไม่มี medical history, ไม่ได้ specific training และ pharmacist attitude

24 เภสัชกรคือผู้ช่วยให้ผู้ป่วยจิตเวชได้รับยาทางกาย (physical illness) ที่เหมาะสม เภสัชกรอยู่จุดสุดท้ายของกระบวนการสั่งยาและ เป็น primary health care professional คน สุดท้ายที่ผู้ป่วยจะได้พบก่อนการตัดสินใจใช้ยา Pharmacist are still unaware of the needs of the patient with SZP. Patients do not know what they may expect from community pharmacists. Depression is frequently treated for an inadequate length of time or with insufficient antidepressant dosage


ดาวน์โหลด ppt Ambulatory care โรงพยาบาล สวนปรุง จังหวัด เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google