งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

4125022 ระบบงาน คอมพิวเตอร์บนเว็บ. คำอธิบายรายวิชา แนวคิดและการเชื่อมโยงของระบบ อินเตอร์เน็ต การใช้งานบนระบบ อินเตอร์เน็ต ประเภทและคุณสมบัติ ของระบบงานที่ทางานบนระบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "4125022 ระบบงาน คอมพิวเตอร์บนเว็บ. คำอธิบายรายวิชา แนวคิดและการเชื่อมโยงของระบบ อินเตอร์เน็ต การใช้งานบนระบบ อินเตอร์เน็ต ประเภทและคุณสมบัติ ของระบบงานที่ทางานบนระบบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 4125022 ระบบงาน คอมพิวเตอร์บนเว็บ

2 คำอธิบายรายวิชา แนวคิดและการเชื่อมโยงของระบบ อินเตอร์เน็ต การใช้งานบนระบบ อินเตอร์เน็ต ประเภทและคุณสมบัติ ของระบบงานที่ทางานบนระบบ อินเทอร์เน็ต ภาษาและเครื่องมือ เขียนโปรแกรมงานฝั่งไคลเอ็นท์ ภาษาและเครื่องมือการเขียน โปรแกรมงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ระบบงานแม่ข่าย การเชื่อมโยงกับ ระบบงานอื่น ฏิบัติการพัฒนา ระบบงานคอมพิวเตอร์บนเว็บ

3 การวัดและการประเมินผล 100 % การวัดผล เก็บคะแนนระหวางภาค 60% คะแนนสอบกลางภาค 30% คะแนนงานภาคปฏิบัติ 20% เข้าเรียน 10% สอบปลายภาค 40% ตัดเกรด ตาม ระบบ t_score


ดาวน์โหลด ppt 4125022 ระบบงาน คอมพิวเตอร์บนเว็บ. คำอธิบายรายวิชา แนวคิดและการเชื่อมโยงของระบบ อินเตอร์เน็ต การใช้งานบนระบบ อินเตอร์เน็ต ประเภทและคุณสมบัติ ของระบบงานที่ทางานบนระบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google