งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยินดีต้อนรับ สู่ กศน.ตำบลส้มผ่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยินดีต้อนรับ สู่ กศน.ตำบลส้มผ่อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยินดีต้อนรับ สู่ กศน.ตำบลส้มผ่อ

2 ประวัติความเป็นมาของ กศน.ตำบลส้มผ่อ
ประวัติความเป็นมาของ กศน.ตำบลส้มผ่อ กศน.ตำบลส้มผ่อ เดิมชื่อ ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลส้มผ่อ หรือ ศรช.ส้มผ่อ ตั้งอยู่ที่ อบต.ส้มผ่อ (หลังเก่า)ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคาร กศน.ตำบล และได้จัดโครงการทำบุญเปิดอาคาร กศน.ตำบลส้มผ่อ ขึ้น เมื่อวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ และได้เปิดทำการจัดกระบวนการเรียนรู้แก่นักศึกษาและประชาชนชุมชนตำบลส้มผ่อ จนถึงปัจจุบัน

3 พนักงานราชการ ตำแหน่งครู กศน.ตำบล
ครู กศน.ตำบลส้มผ่อ นางจันทลักษ์ กุ่มงาม พนักงานราชการ ตำแหน่งครู กศน.ตำบล เกิดวันที่ 19 สิงหาคม 2517 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา ส่งเสริมการเกษตร จากสถาบันราชภัฎรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี แต่งตั้งเป็นครู กศน. เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2547 ที่ กศน.อำเภอเลิงนกทา ปัจจุบันทำงานที่ กศน.อำเภอไทยเจริญ

4 ข้อมูลชุมชน ตำบลส้มผ่อ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอไทยเจริญ ระยะทางห่างจากอำเภอไทยเจริญ ๑๖ กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ ๖๕ ตารางกิโลเมตร มีสภาพภูมิอากาศ ๓ ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว ภูมิประเทศ ส่วนใหญ่ประมาณ ร้อยละ ๘๐ เป็นที่ราบเหมาะต่อการทำนา และเนื้อที่ประมาณร้อยละ ๒๐ เป็นที่ดอนเหมาะแก่การทำไร่ มีลำน้ำโพงไหลผ่านและเป็นแหล่งน้ำหลักในการทำการเกษตรและอุปโภคบริโภค

5  ทิศเหนือ. จด ต. สามัคคี อ. เลิงนกทา จ. ยโสธร.  ทิศตะวันออก จด ต
 ทิศเหนือ จด ต.สามัคคี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร  ทิศตะวันออก จด ต.ไทยเจริญ อ.ไทยเจริญ และ ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร  ทิศใต้ จด ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร  ทิศตะวันตก จด ต.ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร อาณาเขต

6 ข้อมูลชุมชน การแบ่งเขตการปกครอง
กำนันตำบลส้มผ่อ ชื่อนายมิตรชัย อนุกูลประชา แบ่งการปกครองออกเป็น ๘ หมู่บ้าน มีประชากรทั้งสิ้น ๕๕,๘๙๘ คน ดังนี้ หมู่ ชื่อบ้าน ประชากร ชื่อผู้ใหญ่บ้าน ชาย หญิง หมู่ที่ ๑ ส้มผ่อ ๒๗๐ ๒๕๑ นายพิเศษ พรมจันทร์ หมู่ที่ ๒ นาเงิน ๔๑๗ ๔๐๐ นายทองหมั่น ทับแสง หมู่ที่ ๓ โนนแดง ๓๙๖ ๓๘๖ นายทรงศักดิ์ ทับแสง หมู่ที่ ๔ ศรีชุมพร ๓๖๔ ๓๕๐ นายมิตรชัย อนุกูลประชา หมู่ที่ ๕ นางาม ๔๒๔ ๔๒๐ นายลออ สมตน หมู่ที่ ๖ เหล่าหันทราย ๔๗๔ ๕๐๙ นางอมรรัตน์ บุตรคุณ หมู่ที่ ๗ ใหม่ชมภู ๒๔๗ ๑๙๒ นายประกร ดีล้วน หมู่ที่ ๘ ทุ่งเศรษฐี ๔๑๒ นายถาวร ทับแสง

7 กศน.ตำบลส้มผ่อ(แหล่งเรียนรู้ชุมชน)

8 โครงการพัฒนา กศน.ตำบลส้มผ่อ

9 โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (วันที่ 15-16 มกราคม 2556)
กศน.ตำบลส้มผ่อ

10 กิจกรรมการพบกลุ่มนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/ 2555

11 กิจกรรมอาชีพระยะสั้น (ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน)
กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง บ้านศรีชุมพร หมู่ที่ 4

12 กิจกรรมอาชีพระยะสั้น (ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน)
กลุ่มทอพรมเช็ดเท้า บ้านนาเงิน หมู่ที่ 2

13 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน โครงการเพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม

14 โครงการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

15 แปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง

16 กิจกรรมอื่นๆ

17 โครงการขับขี่ปลอดภัยวินัยจราจร

18 กิจกรรมโครงการสองวัยอยู่สุข

19 สวัสดี... ขอบคุณ... กศน.ตำบลส้มผ่อ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอไทยเจริญ สวัสดี... ขอบคุณ...


ดาวน์โหลด ppt ยินดีต้อนรับ สู่ กศน.ตำบลส้มผ่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google