งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประวัติความเป็นมาของ กศน. ตำบลส้มผ่อ กศน. ตำบลส้มผ่อ เดิมชื่อ ศูนย์ การเรียนชุมชนตำบลส้มผ่อ หรือ ศรช. ส้มผ่อ ตั้งอยู่ที่ อบต. ส้มผ่อ ( หลังเก่า ) ต่อมาปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประวัติความเป็นมาของ กศน. ตำบลส้มผ่อ กศน. ตำบลส้มผ่อ เดิมชื่อ ศูนย์ การเรียนชุมชนตำบลส้มผ่อ หรือ ศรช. ส้มผ่อ ตั้งอยู่ที่ อบต. ส้มผ่อ ( หลังเก่า ) ต่อมาปี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ประวัติความเป็นมาของ กศน. ตำบลส้มผ่อ กศน. ตำบลส้มผ่อ เดิมชื่อ ศูนย์ การเรียนชุมชนตำบลส้มผ่อ หรือ ศรช. ส้มผ่อ ตั้งอยู่ที่ อบต. ส้มผ่อ ( หลังเก่า ) ต่อมาปี พ. ศ. ๒๕๕๔ ได้รับ งบประมาณก่อสร้างอาคาร กศน. ตำบล และได้จัดโครงการทำบุญเปิดอาคาร กศน. ตำบลส้มผ่อ ขึ้น เมื่อวันที่ ๘ เมษายน พ. ศ. ๒๕๕๕ และได้เปิดทำ การจัดกระบวนการเรียนรู้แก่นักศึกษา และประชาชนชุมชนตำบลส้มผ่อ จนถึงปัจจุบัน กศน. ตำบลส้มผ่อ เดิมชื่อ ศูนย์ การเรียนชุมชนตำบลส้มผ่อ หรือ ศรช. ส้มผ่อ ตั้งอยู่ที่ อบต. ส้มผ่อ ( หลังเก่า ) ต่อมาปี พ. ศ. ๒๕๕๔ ได้รับ งบประมาณก่อสร้างอาคาร กศน. ตำบล และได้จัดโครงการทำบุญเปิดอาคาร กศน. ตำบลส้มผ่อ ขึ้น เมื่อวันที่ ๘ เมษายน พ. ศ. ๒๕๕๕ และได้เปิดทำ การจัดกระบวนการเรียนรู้แก่นักศึกษา และประชาชนชุมชนตำบลส้มผ่อ จนถึงปัจจุบัน

3 ครู กศน. ตำบลส้ม ผ่อ นางจันทลักษ์ กุ่ม งาม พนักงานราชการ ตำแหน่งครู กศน. ตำบล จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา ส่งเสริมการเกษตร จากสถาบันราชภัฎรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี เกิดวันที่ 19 สิงหาคม 2517

4 ข้อมูลชุมชน ตำบลส้มผ่อ ตั้งอยู่ทางทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอไทยเจริญ ระยะทางห่างจากอำเภอไทยเจริญ ๑๖ กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ ๖๕ ตาราง กิโลเมตร มีสภาพภูมิอากาศ ๓ ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว ภูมิประเทศ ส่วนใหญ่ประมาณ ร้อยละ ๘๐ เป็นที่ราบ เหมาะต่อการทำนา และเนื้อที่ประมาณร้อย ละ ๒๐ เป็นที่ดอนเหมาะแก่การทำไร่ มี ลำน้ำโพงไหลผ่านและเป็นแหล่งน้ำหลัก ในการทำการเกษตรและอุปโภคบริโภค ตำบลส้มผ่อ ตั้งอยู่ทางทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอไทยเจริญ ระยะทางห่างจากอำเภอไทยเจริญ ๑๖ กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ ๖๕ ตาราง กิโลเมตร มีสภาพภูมิอากาศ ๓ ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว ภูมิประเทศ ส่วนใหญ่ประมาณ ร้อยละ ๘๐ เป็นที่ราบ เหมาะต่อการทำนา และเนื้อที่ประมาณร้อย ละ ๒๐ เป็นที่ดอนเหมาะแก่การทำไร่ มี ลำน้ำโพงไหลผ่านและเป็นแหล่งน้ำหลัก ในการทำการเกษตรและอุปโภคบริโภค

5 อาณาเขต  ทิศเหนือ จด ต. สามัคคี อ. เลิงนกทา จ. ยโสธร  ทิศตะวันออก จด ต. ไทยเจริญ อ. ไทยเจริญ และ ต. สวาท อ. เลิงนกทา จ. ยโสธร  ทิศใต้ จด ต. คำเตย อ. ไทยเจริญ จ. ยโสธร  ทิศตะวันตก จด ต. ศรีแก้ว อ. เลิงนกทา จ. ยโสธร

6 ข้อมูลชุมชน การแบ่งเขตการปกครอง หมู่ชื่อบ้านประชากรชื่อผู้ใหญ่บ้าน ชายหญิง หมู่ที่ ๑ส้มผ่อ๒๗๐๒๕๑นายพิเศษ พรมจันทร์ หมู่ที่ ๒นาเงิน๔๑๗๔๐๐นายทองหมั่น ทับแสง หมู่ที่ ๓โนนแดง๓๙๖๓๘๖นายทรงศักดิ์ ทับแสง หมู่ที่ ๔ศรีชุมพร๓๖๔๓๕๐นายมิตรชัย อนุกูลประชา หมู่ที่ ๕นางาม๔๒๔๔๒๐นายลออ สมตน หมู่ที่ ๖เหล่าหันทราย๔๗๔๕๐๙นางอมรรัตน์ บุตรคุณ หมู่ที่ ๗ใหม่ชมภู๒๔๗๑๙๒นายประกร ดีล้วน หมู่ที่ ๘ทุ่งเศรษฐี๓๘๖๔๑๒นายถาวร ทับแสง กำนันตำบลส้มผ่อ ชื่อนายมิตรชัย อนุกูลประชา แบ่งการปกครองออกเป็น ๘ หมู่บ้าน มีประชากรทั้งสิ้น ๕๕, ๘๙๘ คน ดังนี้

7 กศน. ตำบลส้มผ่อ ( แหล่ง เรียนรู้ชุมชน )

8 โครงการพัฒนา กศน. ตำบลส้มผ่อ โครงการพัฒนา กศน. ตำบลส้มผ่อ

9 โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง ( วันที่ 15-16 มกราคม 2556) โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง ( วันที่ 15-16 มกราคม 2556) กศน. ตำบลส้มผ่อ

10 กิจกรรมการพบกลุ่มนักศึกษา ภาค เรียนที่ 2/ 2555

11 กิจกรรมอาชีพระยะสั้น ( ศูนย์ฝึก อาชีพชุมชน ) กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง บ้านศรีชุมพร หมู่ที่ 4 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง บ้านศรีชุมพร หมู่ที่ 4

12 กิจกรรมอาชีพระยะสั้น ( ศูนย์ฝึก อาชีพชุมชน ) กลุ่มทอพรมเช็ดเท้า บ้านนาเงิน หมู่ที่ 2 กลุ่มทอพรมเช็ดเท้า บ้านนาเงิน หมู่ที่ 2

13 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน โครงการเพาะ เห็ดนางฟ้า - นางรม

14 โครงการอบรมการใช้ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

15 แปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง

16 กิจกรรมอื่นๆ

17 โครงการขับขี่ปลอดภัยวินัยจราจร

18 กิจกรรมโครงการสองวัยอยู่สุข

19


ดาวน์โหลด ppt ประวัติความเป็นมาของ กศน. ตำบลส้มผ่อ กศน. ตำบลส้มผ่อ เดิมชื่อ ศูนย์ การเรียนชุมชนตำบลส้มผ่อ หรือ ศรช. ส้มผ่อ ตั้งอยู่ที่ อบต. ส้มผ่อ ( หลังเก่า ) ต่อมาปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google