งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ www.kknontat.comwww.kknontat.com www.kknontat.com/somchaiwww.kknontat.com/somchai www.youtube.com/somchai115.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ www.kknontat.comwww.kknontat.com www.kknontat.com/somchaiwww.kknontat.com/somchai www.youtube.com/somchai115."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ www.kknontat.comwww.kknontat.com www.kknontat.com/somchaiwww.kknontat.com/somchai www.youtube.com/somchai115

4 นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. โนนธาตุ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 9 ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัด ขอนแก่น

5 นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล โนนธาตุ นายจุฬา มูลเทพ หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นางสาวสุภา แสนโคตร นักวิชาการศึกษา 4 นางสาวปุณยนุช สิงห์ ทอง ครูผู้ดูแลเด็ก นางเบ็ญจวรรณ ป่าโพธิ์ ชัน ครูผู้ดูแลเด็ก

6  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ. ศ.2554 สถานที่จัดตั้งที่อาคารสำสักงานองค์การบริหารส่วน ตำบลโนนธาตุ ( หลังเก่า ) ทำการเปิดรับสมัครเด็กอายุ 2-5 ปี เดิมมีผู้ปกครองนำเด็กมาสมัครเข้าเรียน จำนวน 35 คน แบ่งเป็นเด็กนักเรียนชาย จำนวน 16 คน เด็กนักเรียนหญิง จำนวน 19 คน มีครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 คน ปัจจุบันมีนักเรียน 44 คน แยกเป็น ช่วง อายุ 3 ขวบ ชาย 12 คน หญิง 18 คน ช่วงอายุ 4 ขวบ ชาย 7 คน หญิง 7 คน

7

8 การดำเนินงานพัฒนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสู่ ความสำเร็จ

9

10  ด้านการพัฒนาบุคลากร  ด้านการจัดการเรียนการสอน  ด้านการใช้ศักยภาพของชุมชน โดย ให้ชุมชนเข้ามา มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

11

12

13

14

15 ภาพกิจกรรมของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบล โนนธาตุ

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31  วันที่ 26 ตุลาคม พ. ศ.2555 องค์การบริหารส่วน ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัด ขอนแก่น นำโดย นายสันต์ กัมปนาวราวร รณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนน ธาตุ พร้อมคณะ ได้ศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอ บ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ http://www.kknontat.com/?page_id=2149 http://www.kknontat.com/?page_id=2149

32  ปัญหาเรื่องสถานที่เรียนและโรงอาหาร แก้ไขโดย ก่อสร้างโรงอาหาร เพื่อให้เป็น สัดส่วนแยกจากที่เรียน

33

34

35

36  ปัญหาเด็กฟันผุ แก้ไขโดย จัดให้มีการตรวจฟันและการ สอนวิธีแปรงฟันที่ถูกวิธีให้กับผู้ปกครอง และเด็ก การเคลือบฟลูออไรด์ การประกวด หนูน้อยฟันสวย

37  ปัญหางบประมาณ - ตั้งงบประมาณในการดำเนินการให้ เพียงพอ - ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการ จัดกิจกรรมและพัฒนา การเรียน การสอน ๑. - ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น

38

39 จำนวนเด็กที่จบจาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วน ตำบลโนนธาตุ มีทั้งหมด จำนวน 1 รุ่น จำนวน 6 คน

40

41


ดาวน์โหลด ppt นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ www.kknontat.comwww.kknontat.com www.kknontat.com/somchaiwww.kknontat.com/somchai www.youtube.com/somchai115.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google