งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระดับอำเภอหนองสองห้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระดับอำเภอหนองสองห้อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระดับอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

2

3 นำเสนอโดย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์

4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนธาตุ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 9 ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

5 ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ นายจุฬา มูลเทพ หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นางเบ็ญจวรรณ  ป่าโพธิ์ชัน ครูผู้ดูแลเด็ก นางสาวสุภา แสนโคตร นักวิชาการศึกษา 4 นางสาวปุณยนุช  สิงห์ทอง ครูผู้ดูแลเด็ก

6 การก่อตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ เมื่อ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 สถานที่จัดตั้งที่อาคารสำสักงานองค์การบริหาร ส่วนตำบลโนนธาตุ (หลังเก่า) ทำการเปิดรับสมัครเด็กอายุ 2-5 ปี เดิมมี ผู้ปกครองนำเด็กมาสมัครเข้าเรียน จำนวน 35 คน แบ่งเป็นเด็กนักเรียนชาย จำนวน 16 คน เด็กนักเรียนหญิง จำนวน 19 คน มีครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 คน ปัจจุบันมีนักเรียน 44 คน แยกเป็น ช่วงอายุ 3 ขวบ ชาย 12 คน หญิง 18 คน ช่วงอายุ 4 ขวบ ชาย 7 คน หญิง 7 คน

7 สนามเด็กเล่น

8 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสู่ความสำเร็จ
การดำเนินงานพัฒนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสู่ความสำเร็จ

9 นโยบายของผู้บริหาร

10 ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการใช้ศักยภาพของชุมชน โดยให้ชุมชนเข้ามา
ปัจจัยการดำเนินงานพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สู่ความสำเร็จ มี 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการใช้ศักยภาพของชุมชน โดยให้ชุมชนเข้ามา มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

11

12

13 การบริหารงานโดยการมีส่วนร่วม

14

15 ภาพกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ
ภาพกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

16 พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2554 4 พฤษภาคม 2555

17 พิธีไหว้ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปีการศึกษา 2555 (21 มิถุนายน 2555)

18 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2555 (10 สิงหาคม 2555)

19 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 11 มกราคม 2556
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี มกราคม 2556

20 ภาพกิจกรรมในห้องเรียน

21

22

23 ห้องเรียนของหนู

24

25

26

27

28

29

30

31 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ไปศึกษาดูงานของหน่วยงานอื่น
วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2555  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  อำเภอ หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น นำโดย นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  พร้อมคณะ ได้ศึกษาดูงานศูนย์พัฒนา เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอบ้านใหม่ไชย พจน์  จังหวัดบุรีรัมย์

32 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ
ปัญหาเรื่องสถานที่เรียนและโรงอาหาร แก้ไขโดย ก่อสร้างโรงอาหาร เพื่อให้เป็นสัดส่วนแยกจากที่เรียน

33 ปัญหาการรับส่งเด็กอย่างเป็นระบบและมีความปลอดภัย แก้ไขโดย จัดให้มีรถรับส่งเด็กและจัดเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย

34

35 ปัญหาเด็กอ้วน แก้ไขโดย รับประทานอาหารที่เหมาะสมกับภาวะโภชนาการของเด็ก ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

36 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ
ปัญหาเด็กฟันผุ แก้ไขโดย จัดให้มีการตรวจฟันและการสอนวิธีแปรงฟันที่ถูกวิธี ให้กับผู้ปกครองและเด็ก การเคลือบฟลูออไรด์ การประกวดหนู น้อยฟันสวย

37 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ
ปัญหางบประมาณ - ตั้งงบประมาณในการดำเนินการให้เพียงพอ - ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและพัฒนา การเรียน การสอน - ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น

38 จำนวนเด็กเล็กที่เข้ารับการเตรียมความพร้อม พัฒนาการ
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล โนนธาตุ ตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงปัจจุบัน จำนวน 50 ราย

39 จำนวนเด็กที่จบจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ
จำนวนเด็กที่จบจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ มีทั้งหมด จำนวน 1 รุ่น จำนวน 6 คน

40 รุ่นที่ 1 จำนวน 6 คน

41 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระดับอำเภอหนองสองห้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google