งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รูปแบบการจัดกิจกรรม กศน. ชุมช น / หมู่บ้ าน ปัญหา / ความ ต้องการ ของ ประชาช น นอก ระบบ อัธยาศั ย จัดเอง เครือข่า ยร่วม จัด เครือข่า ยจัด เอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รูปแบบการจัดกิจกรรม กศน. ชุมช น / หมู่บ้ าน ปัญหา / ความ ต้องการ ของ ประชาช น นอก ระบบ อัธยาศั ย จัดเอง เครือข่า ยร่วม จัด เครือข่า ยจัด เอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รูปแบบการจัดกิจกรรม กศน. ชุมช น / หมู่บ้ าน ปัญหา / ความ ต้องการ ของ ประชาช น นอก ระบบ อัธยาศั ย จัดเอง เครือข่า ยร่วม จัด เครือข่า ยจัด เอง

2 กิจกรรม กศน. หลักสูตรจากฐานชุมชน บริบท สภาพปัจจุบัน หลักสูตรจากฐานชุมชน บริบท สภาพปัจจุบัน หมู่บ้านเป็นห้องเรียน กศน. หมู่บ้านเป็นห้องเรียน กศน. นำร่องอำเภอละ ๑ หมู่บ้าน ( ปี ๕๒ - ๕๔ ) นำร่องอำเภอละ ๑ หมู่บ้าน ( ปี ๕๒ - ๕๔ ) มีคณะกรรมการส่งเสริมฯระดับตำบล มีคณะกรรมการส่งเสริมฯระดับตำบล เรียนรู้แล้ว นำไปเทียบโอนได้ เรียนรู้แล้ว นำไปเทียบโอนได้ พัฒนาคน ( ครู ) ด้านการออกแบบกิจกรรม ด้าน การจัดการ พัฒนาคน ( ครู ) ด้านการออกแบบกิจกรรม ด้าน การจัดการ สร้างแรงจูงใจให้เครือข่ายมาร่วมจัด โดยได้รับ สิทธิประโยชน์ สร้างแรงจูงใจให้เครือข่ายมาร่วมจัด โดยได้รับ สิทธิประโยชน์ มีแผนชุมชน และจัดสรรงบประมาณตามแผน มีแผนชุมชน และจัดสรรงบประมาณตามแผน การจัดสรรงบประมาณจัดกิจกรรมให้เป็นทั้งงบ ปกติ & งบล่ำซำ การจัดสรรงบประมาณจัดกิจกรรมให้เป็นทั้งงบ ปกติ & งบล่ำซำ

3 กิจกรรมเด่น / จุดเน้นภาคเหนือ งาน ศศช. / ดำรงหลักการเดิม งาน ศศช. / ดำรงหลักการเดิม โครงการพระราชดำริ ดำเนินการอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง บูรณาการสาระตามบริบท / วิถีชีวิต ที่เปลี่ยนแปลงไป โครงการพระราชดำริ ดำเนินการอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง บูรณาการสาระตามบริบท / วิถีชีวิต ที่เปลี่ยนแปลงไป

4 การจัดการ ศรช./ ชุมชน คณะกรรมกา ร ( ครูเป็น เลขา ) อส. กศน.( บท บาทชัดเจน ) สำรวจ สภาพ ปัญหา / ความ ต้องการ ออกแบบ กิจกรรม นอกระบบ อัธยาศัย ระดม เครือข่าย / ทรัพยากร จัด กิจกรรม ติดตา ม ประเมิ นผล / รายงา น

5 ความชัดเจนของการบริหารจัดการ ขอความชัดเจนในคำสั่งมอบอำนาจ ยังไม่มีคำสั่ง / อำนาจในการสรรหา & แต่งตั้งครู ศรช. ยังไม่มีคำสั่ง / อำนาจในการสรรหา & แต่งตั้งครู ศรช. แนวปฏิบัติการรายงานการอนุมัติให้ตนเองไป ราชการของ ผอ. จังหวัด แนวปฏิบัติการรายงานการอนุมัติให้ตนเองไป ราชการของ ผอ. จังหวัด การปฏิบัติราชการแทนของ ผอ. สถานศึกษา ( ข้อ ๔. ๒ ) ควรแยกวงเงินอนุมัติระหว่าง สังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ ( อะไร เท่าไหร่ ) การปฏิบัติราชการแทนของ ผอ. สถานศึกษา ( ข้อ ๔. ๒ ) ควรแยกวงเงินอนุมัติระหว่าง สังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ ( อะไร เท่าไหร่ )

6 งานเร่งด่วน ระบบข้อมูลสารสนเทศ ( จัด โครงสร้างพื้นฐานระดับตำบล / ชุมชน ) ระบบข้อมูลสารสนเทศ ( จัด โครงสร้างพื้นฐานระดับตำบล / ชุมชน ) พัฒนาบุคลากร / ส่งเสริม ความก้าวหน้าของผู้บริหารในการ เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นอย่างเท่า เทียม มีแผนพัฒนาบุคลากรอย่าง เป็นระบบ พัฒนาบุคลากร / ส่งเสริม ความก้าวหน้าของผู้บริหารในการ เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นอย่างเท่า เทียม มีแผนพัฒนาบุคลากรอย่าง เป็นระบบ


ดาวน์โหลด ppt รูปแบบการจัดกิจกรรม กศน. ชุมช น / หมู่บ้ าน ปัญหา / ความ ต้องการ ของ ประชาช น นอก ระบบ อัธยาศั ย จัดเอง เครือข่า ยร่วม จัด เครือข่า ยจัด เอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google