งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

TQA 2 Managementการจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (TQA : Organizational Excellence Model) ศุภชัย เมืองรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายปรึกษาแนะนำด้านการจัดการองค์กร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "TQA 2 Managementการจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (TQA : Organizational Excellence Model) ศุภชัย เมืองรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายปรึกษาแนะนำด้านการจัดการองค์กร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 TQA 2 Managementการจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (TQA : Organizational Excellence Model) ศุภชัย เมืองรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายปรึกษาแนะนำด้านการจัดการองค์กร สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 7 Module : SWOT analysis (Strategic Management & BSC)

2 TQA 2 Managementพัฒนาคนพัฒนาไทยสู่การแข่งขันสากลพัฒนาคนพัฒนาไทยสู่การแข่งขันสากล Competitiveness สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

3 TQA 2 Management 1.TQA Concept (review) 2.Organizational Profile 3.Business Model 4.Alignment Analysis หัวข้อบรรยาย

4 TQA 2 Management Business Model 1

5 TQA 2 Managementปัจจัยภายนอก เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ธรรมชาติ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียปัจจัยภายนอก เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ธรรมชาติ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปัจจัยภายในปัจจัยภายใน การเปลี่ยนแปลง Strategic Thinking เป้าหมายวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าหมายวิสัยทัศน์พันธกิจ Inbound Logistics Inbound Logistics Operations (Manufacturing) Operations (Manufacturing) Outbound Logistics Outbound Logistics Marketing and Sales Marketing and Sales After Sale Service After Sale Service Procurement PRIMARY ACTIVITIES Technology Development Human Resource Management Firm Infrastructure ( Fin. Plan..) SUPPORTACTIVITIES MARGIN

6 TQA 2 Management Key Stakeholder Customer Partner Supplier Competitor Other Stakeholder Customer Value Proposition Offering perception Satisfaction Impact Output & Specification Output offering Job to be done Efficiency & Effectiveness Productivity Key Processes Process & Step(sub process) Metric (kpi) Requirement Key Resources People, Man Technology, machine Information, need, condition, law Partnerships Method Material, Money, other resource Direction, Strategic, Work system Input Output Process Outcome Business Model : Key factors Stakeholder 1 2 3 5 4

7 TQA 2 Management Business Model Ontology PartnerNetworksPartnerNetworksClientSegmentsClientSegments KeyActivitiesKeyActivities CostStructuresCostStructures KeyResourcesKeyResourcesDistributionChannelsDistributionChannels ValuePropositionsValuePropositions ClientRelationshipsClientRelationships RevenueFlowsRevenueFlows

8 TQA 2 Management หมวด 7 ผลลัพธ์ 7.3 ผลลัพธ์ ด้านการเงินและ ตลาด 7.1 ผลลัพธ์ ด้านผลิตภัณฑ์และ บริการ 7.2 ผลลัพธ์ ด้านการมุ่งเน้น ลูกค้า (69)1 ระดับปัจจุบันและแนวโน้ม ของตัววัดของผลลัพธ์ด้าน ผลิตภัณฑ์และบริการ (70)2 ระดับปัจจุบันและแนวโน้ม ของตัววัดของผลลัพธ์ด้านความ พอใจและไม่พอใจของลูกค้า (71)3 ระดับปัจจุบันและแนวโน้ม ของตัววัดของผลลัพธ์ด้านคุณค่า จากมุมมองของลูกค้า 7.6 ผลลัพธ์ ด้านการนำองค์กร 7.4 ผลลัพธ์ ด้านการมุ่งเน้น บุคลากร 7.5 ผลลัพธ์ ด้านประสิทธิผลของ กระบวนการ (79)11 ผลลัพธ์ของตัววัดของการ บรรลุกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ (80)12 ผลลัพธ์ของตัววัดของ พฤติกรรมที่มีจริยธรรม ธรรมาภิบาล (81)13 ระดับปัจจุบันและแนวโน้มของ ตัววัดด้านความรับผิดชอบการเงิน (82)14 ผลลัพธ์ของตัววัดของการ ปฏิบัติตามกฏระเบียบข้อบังคับ (83)15 ผลลัพธ์ของตัววัดด้านการ สนับสนุนชุมชนที่สำคัญ (77)9 ระดับปัจจุบันและแนวโน้ม ของตัววัดของผลลัพธ์ด้านการ ปฏิบัติการของระบบงาน (78)10 ระดับปัจจุบันและแนวโน้ม ของตัววัดของผลลัพธ์ด้าน กระบวนการทำงาน ก. ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และ บริการ ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้น ลูกค้า ก. ผลลัพธ์ด้านการเงินและ ตลาด ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้น บุคลากร ก. ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผล ของกระบวนการ ก. ผลลัพธ์ด้านการนำองค์กร และความรับผิดชอบต่อสังคม (72)4 ระดับปัจจุบันและแนวโน้มของ ตัววัดของผลลัพธ์ด้านการเงิน (73)5 ระดับปัจจุบันและแนวโน้มของ ตัววัดของผลลัพธ์ด้านการตลาด (74)6 ระดับปัจจุบันและแนวโน้ม ของตัววัดของผลลัพธ์ด้านการทำ ให้บุคลากรมีความผูกพันองค์กร (75)7 ระดับปัจจุบันและแนวโน้ม ของตัววัดของผลลัพธ์ด้านขีด ความสามารถและอัตรากำลัง (76)8 ระดับปัจจุบันและแนวโน้ม ของตัววัดของผลลัพธ์ด้าน บรรยากาศการทำงานของบุคลากร TQA Criteria 7 2009

9 TQA 2 Management Vision 7.3 ผลลัพธ์ ด้านการเงิน 7.1 ผลลัพธ์ ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้น ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 7.6 ผลลัพธ์ ด้านการนำองค์กร 7.4 ผลลัพธ์ ด้านการมุ่งเน้น บุคลากร 7.5 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผล ของกระบวนการ TQA Strategic Map

10 TQA 2 Management Strategic Management 2

11 TQA 2 ManagementVISION CUSTOMER EXPECTATIONS MISSION ORGANIZATION CULTURE / CORE VALUES Strategy A strateg y should be congru ent with an organiz ations most import ant values, practic es and beliefs (cultur e). Strategic ManagementPROCESS

12 TQA 2 Management TQA Framework Criteria / Score Criteria / Score (Assessment Tool) Quality & Strategic Management Concept Improvement Plan (Tools & Standards) Assessment Report (SW) TQM Concept Strategic Planning (SWOT/Map/Card) Organizational Excellence Model

13 TQA 2 Management 1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 2 การจัดวางทิศทางขององค์กร 3 การกำหนดแผนกลยุทธ์ 4 การปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ 5 การควบคุมเชิงกลยุทธ์ Strategic Management Process

14 TQA 2 Management KPIs Internal environment Strategic Goals External environment ProjectActivityProgram Shared Values Core Competency KPIs MissionVision ยุทธศาสตร์ 4 มิติ ยุทธวิธี Organization Objective 3412 Purpose Past Performance KPIs Strategic Plan Model วางแผน ปฏิบัติ

15 TQA 2 Management Strategic Plan Model

16 TQA 2 Management Strategic Management

17 TQA 2 Management ทรัพยากร วิสัยทัศน์ เปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ ทักษะ แรงจูงใจ ทรัพยากร แผนปฏิบัติการ วิสัยทัศน์ กังวลกังวล แรงจูงใจ ทรัพยากร แผนปฏิบัติการ สับสนสับสน ทักษะ แรงจูงใจ ทรัพยากร แผนปฏิบัติการ วิสัยทัศน์ ทำแล้วเลิกทำแล้วเลิก ทักษะ ทรัพยากร แผนปฏิบัติการ วิสัยทัศน์ ขัดข้องใจขัดข้องใจ ทักษะ แรงจูงใจ แผนปฏิบัติการ วิสัยทัศน์ เริ่มผิดทางเริ่มผิดทาง ทักษะ แรงจูงใจ Change Management

18 TQA 2 Management ABCDE Model : Strategic Management Process 3

19 TQA 2 Management w Senior leadership commitment w Who will do what? w What will each group do? w How will we do it? w When is the best time? A ssessment B aseline C omponents D own to Specifics E valuate P re-work Strategic Planning Model : A B C D E

20 TQA 2 Management Strategic Planning Model : A B C D E A1 Environmental Scan (External) A ssessment A2 Situational Analysis (Internal :SA) A3 SWOT – (Strength’s, Weaknesses, Opportunities, Threats) B1 Situation – (Past, Present and Future) B2 Significant Baseline Issues (Key factors) C1 Mission & Vision & Values C2 Major Goals C3 Specific Objectives (strategy map) D1 Performance Measurement & target D2 Initiatives and Projects B aseline C omponents E1 Performance Management E2 Review Progress (Balanced Scorecard) E3 Take Corrective Actions– revise plans D own to Specifics E valuate Where we are? Where we want to be? How we will do it? How are we doing? B3 Gaps Between Key factor (baseline) & SWOT (challenge) D3 Action Plans

21 TQA 2 Management Strategic Management Process A ssessment

22 TQA 2 Management SWOT Analysis External Assessment: Marketplace, competitor’s, social trends, technology, regulatory environment, economic cycles. Internal Assessment: Organizational assets, resources, people, culture, systems, partnerships, suppliers,... A ssessment

23 TQA 2 Management Strategic Management Process B aseline

24 TQA 2 Management Gap Analysis Baseline / Org Profile Challenges / SWOT Gap B aseline

25 TQA 2 Management Strategic Management Process C omponents

26 TQA 2 Management Major Components of the Strategic Plan / Down to Action Mission Vision Goals Objectives Measures Why we exist? What we want to be? Indicators and Monitors of success Desired level of performance and timelines Planned Actions to Achieve Objectives O1 O2 AI1 AI2 AI3 M1M2M3 T1 Specific outcomes expressed in measurable terms (NOT activities) Targets Initiatives What we must achieve to be successful? C omponents

27 TQA 2 Management Strategic Management Process D own to Specifics

28 TQA 2 Management What are Action Plans? Objectives Initiatives D own to Specifics เวลา การปรับปรุง B B A A โครงการ ระดับปรับปรุง โครงการ ระดับกลยุทธ์ A A A A B B B B B B B B A A C C C C โครงการ ระดับมาตรฐาน Projects

29 TQA 2 Management Strategic Management Process E valuate

30 TQA 2 Management Evaluation Process Formativeevaluation Summativeevaluation Pre-implementationEvaluationImplementationEvaluation Post- implementation evaluation E valuate

31 TQA 2 Management Strategic Performance Measurement E valuate inputprocessoutputoutcome Resources Goals productivity, efficiencyeffectiveness cost effectiveness impact

32 TQA 2 Management BSC : Balanced score card 4

33 TQA 2 ManagementBSC Balanced Scorecard : Policy Deployment Concept BSC : Kaplan & Norton

34 TQA 2 Management BSC Concept : Do things rightDo the right things BSC objectives Do the right things right

35 TQA 2 Management Knowledge, Skills, Systems, and Tools Financial Results To Build the Strategic Capabilities.. Needed to Deliver Unique Sets of Benefits to Customers... To Drive Financial Success... And Realize the Vision Equip our People... InternalCapabilities Customer Benefits BSC : Cause - Effect Diagram

36 TQA 2 Management Mission : Why we exist Strategy : Kaplan & Norton Values : What’s important to us Vision : What we want to be Strategy Objective : Our game plan Strategy Map : Translate the strategy Balanced Scorecard : Measure and Focus Target and Initiatives : What we need to do Personal Objectives : What I need to do Strategic Outcomes : Satisfied shareholder Delight customer Efficient & Effective Process Motivated & Prepared workforce Strategic Outcomes : Satisfied shareholder Delight customer Efficient & Effective Process Motivated & Prepared workforce

37 TQA 2 Management Productivity Human Capital Manage Operations Manage Operations Learning/Growth Internal Process Customer Financial Revenue Growth Long-Term Shareholder Value Product/Service Attributes Relationship Image Manage Customers Manage Customers Manage Innovation Manage Innovation Manage Regulatory/Social Manage Regulatory/Social Information Capital Organization Capital Strategy map : Kaplan & Norton

38 TQA 2 Management Vision / Mission 7.3 วัตถุประสงค์ด้านการเงิน 7.1 วัตถุประสงค์ ด้านผลิตภัณฑ์และ บริการ 7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้น ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 7.6 วัตถุประสงค์ ด้านการนำองค์กร 7.4 วัตถุประสงค์ ด้านบุคลากร 7.5 วัตถุประสงค์ ด้านประสิทธิผลของ กระบวนการ TQA Strategic Map วัตถุประสงค์ ด้านกระบวนการหลัก วัตถุประสงค์ ด้านกระบวนการสนับสนุน

39 TQA 2 Management Objectives Fast ground turnaround Objectives: What the strategy is trying to achieve Targets 30 Minutes 90% Targets: The level of performanc e or rate of improvemen t needed Cycle time optimization Initiatives: Key action programs required to achieve targets InitiativesMeasures On Ground Time On-Time Departure Measures: How success or failure (performanc e) against objectives is monitored Strategic Theme: Operating Efficiency Profits and RONA Financial Learning Ground crew alignment Lowest prices Fewer planes Customer Internal Fast ground turnaround (Strategy) Map On-time Service Attract & Retain More Customers Grow Revenues BSC : Balanced Scorecard (Strategy) Card

40 TQA 2 Management BSC provides a framework for describing strategy and managing its execution (“Strategy Focused Organizations”) BSC provides a framework for aligning the governance process and promoting greater transparency MANAGEMENT GOVERNANCE Employees Shareholders Board CEO Corporate Group Division SBU BSC : Balanced Scorecard

41 TQA 2 Management ObjectivesMilestones Provide technology & resources % new technology used by staff Learning assessment project Internal Learning Customer Accountable HR Committe e $ xxxx Resource Alloc. Targets Initiatives Measures Vision Mission Provide personalize d care Customer satisfaction survey rating ‘04 xx% ‘05 xx% ‘06 xx% Survey drafted by 6/04 Deadline met Mkg. Team $ xxxx To provide top-notch healthcare to our community Be the community hospital of choice Longer Term (3-5 year) ViewShorter Term (Annual) View Strategy “Leadership” Tactics “Management” Service level spot check rating Electronic notes project Dept. ChairsComplete by 2004 All patients logged in $ xxxxKeep patients informed ‘04 xx% ‘05 xx% ‘06 xx% Financial Grow high- margin service % revenue from high- margin services ‘04 xx% ‘05 xx% ‘06 xx% Develop organizatio n- wide survey ‘04 xx% ‘05 xx% ‘06 xx% Strategy and Map L4 P1 P2 F1 F2 C1 BSC : Balanced Scorecard

42 TQA 2 Management External Analysis 5 Work shop

43 TQA 2 Management PEST Model Stakeholder Model Stakeholder External Factor Model

44 TQA 2 Management Stakeholder Analysis NO.ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสถานการณ์ และแนวโน้ม ผลต่อองค์กร (สิ่งส่งมอบ = Input) สรุป 1 + (โอกาส) - (อุปสรรค) 2 + (โอกาส) - (อุปสรรค) 3 + (โอกาส) - (อุปสรรค) 4 + (โอกาส) - (อุปสรรค) 5 + (โอกาส) - (อุปสรรค)

45 TQA 2 Management Internal Analysis 6 Work shop

46 TQA 2 Management Organizational Excellence Model Quick Scan : TQA 1 Leadership 2 Strategic Planning 5 Human Resource Focus 7 Business Results 6 Process Management 6 Process Management 3 Customer and Market Focus 4 Measurement, Analysis, and Knowledge Management P Organizational Profile: Environment, Relationships, and Challenges Core & Support Process Core & Support Process

47 TQA 2 Management Organizational Excellence Model Quick Scan : TQA หมวด 1 การนำองค์กร 1.1 การนำองค์กร1.2 ความรับผิดชอบต่อสังคม ชื่อ กระบวนการ (ข้อคำถาม) 012345 1.1(1) 1.1(2) 1.1(3)

48 TQA 2 Management SWOT Analysis 7 Work shop

49 TQA 2 Management NO.จุดแข็ง 1 2 3 4 5 NO.จุดอ่อน 1 2 3 4 5 NO.โอกาส 1 2 3 4 5 NO.อุปสรรค 1 2 3 4 5 SWOT Analysis

50 TQA 2 Managementพอประมาณ มีเหตุผลมีภูมิคุ้มกัน มีความรู้มีคุณธรรม หลักเศรษฐกิจพอเพียง Efficiency input Efficiency input Effectiveness output Effectiveness output Productivity output input Productivity output input TQATQA

51 TQA 2 Management ฝ่ายปรึกษาแนะนำด้านการจัดการองค์กร สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ WWW.FTPI.OR.TH Tel. 0-2619-5500 Fax. 0-2619-8092 Thank you


ดาวน์โหลด ppt TQA 2 Managementการจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (TQA : Organizational Excellence Model) ศุภชัย เมืองรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายปรึกษาแนะนำด้านการจัดการองค์กร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google