งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

3. สัตว์เลี้ยงกับเศรษฐกิจของ ประเทศ. มูลค่าสะสมการนำเข้า / ส่งออกสินค้าปศุ สัตว์ มกราคม - ธันวาคม 2548/49, ล้านบาท นำเข้าส่งออก 48 / 49 1. โคเนื้อ และผลิตภัณฑ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "3. สัตว์เลี้ยงกับเศรษฐกิจของ ประเทศ. มูลค่าสะสมการนำเข้า / ส่งออกสินค้าปศุ สัตว์ มกราคม - ธันวาคม 2548/49, ล้านบาท นำเข้าส่งออก 48 / 49 1. โคเนื้อ และผลิตภัณฑ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 3. สัตว์เลี้ยงกับเศรษฐกิจของ ประเทศ

2 มูลค่าสะสมการนำเข้า / ส่งออกสินค้าปศุ สัตว์ มกราคม - ธันวาคม 2548/49, ล้านบาท นำเข้าส่งออก 48 / 49 1. โคเนื้อ และผลิตภัณฑ์ 8,711 / 8,635 1,432 / 451 2. โคนม และผลิตภัณฑ์ 14,419 / 14,006 4,771 / 3,797 3. กระบือ และผลิตภัณฑ์ 499 / 261 76 / 17 4. สุกร และผลิตภัณฑ์ 118 / 121 1,644 / 1,782 5. แพะ และผลิตภัณฑ์ 29 / 20 0.9 / 0.5 6. แกะ และผลิตภัณฑ์ 2,698 / 1,760 279 / 47

3 นำเข้าส่งออก 7. ไก่เนื้อ และผลิตภัณฑ์ 636 / 383 31,574 / 32,216 8. ไก่ไข่ และผลิตภัณฑ์ 190 / 197 385 / 489 9. เป็ดเนื้อ และผลิตภัณฑ์ 55 / 61 1,843 / 2144 10. เป็ดไข่ และผลิตภัณฑ์ 1.3 / -0.1 / 3 11. สัตว์อื่น ๆ และผลิตภัณฑ์ 915 / 1315 389 / 334 12. ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง 2,647 / 2864 11,817 / 10,966

4 นำเข้าส่งออก 13. ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง - / - 4,677 / 7,243 14. เอ็นเทียมสำหรับสุนัขเคี้ยวเล่น Dog Chews และอื่นๆ - / - 1,701 / 1,471 15. ปริมาณการนำเข้าวัตถุดิบและอาหาร เสริมสำหรับสัตว์ 28,374 / 32,7982,697 / 4,184 รวม 59,299 / 62,428 63,293 / 65,152

5 การสร้างงาน / ว่าจ้างแรงงาน - งานฟาร์ม ในฟาร์ม – สัตวบาล – คนงาน – สัตวแพทย์ – นักบัญชี – เจ้าหน้าที่เทคนิค

6 โรงงานอาหารสัตว์ นักเคมี นักโภชนศาสตร์สัตว์ คนงาน วิศวกร / เจ้าหน้าที่เทคนิค นักบัญชี

7 โรงฆ่าและชำแหละ คนงาน นักสัตวบาล สัตวแพทย์ วิศวกร / จนท เทคนิค

8 โรงงานผลิตภัณฑ์ นักวิทยาศาสตร์การอาหาร คนงาน นักบริหาร

9


ดาวน์โหลด ppt 3. สัตว์เลี้ยงกับเศรษฐกิจของ ประเทศ. มูลค่าสะสมการนำเข้า / ส่งออกสินค้าปศุ สัตว์ มกราคม - ธันวาคม 2548/49, ล้านบาท นำเข้าส่งออก 48 / 49 1. โคเนื้อ และผลิตภัณฑ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google