งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุม Mahidol Eco University ( การบริหารจัดการขยะ ) ครั้งที่ 5 วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2555 เวลา 13.30 น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุม Mahidol Eco University ( การบริหารจัดการขยะ ) ครั้งที่ 5 วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2555 เวลา 13.30 น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุม Mahidol Eco University ( การบริหารจัดการขยะ ) ครั้งที่ 5 วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2555 เวลา 13.30 น.

2 วาระที่ 1 เรื่องแจ้ง เพื่อทราบ นักศึกษา 1,340 บุคลากร 514 ร้านค้าในมหาวิทยาลัย 21 คณะ / สถาบัน / หน่วยงาน 62 บริษัทที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 197 บุคคลภายนอก 20 รวม 2,154 1.1 สรุปจำนวนสมาชิก ธนาคารขยะรีไซเคิล

3 1.2 ผลการดำเนินงานโครงการ ธนาคารขยะรีไซเคิลฯ และปุ๋ย หมัก ประจำเดือน กันยายน 2555 วาระที่ 1 เรื่องแจ้ง เพื่อทราบ

4 ผลการดำเนินงานโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล รายการกันยายนสรุปรวม ปริมาณขยะ ( กิโลกรัม ) 15,478.38 677,426.31 ยอดจำหน่าย ( บาท ) 99,062.41 4,691,367.94 ยอดรายรับ ( บาท ) 14,539.61 622,606.01

5 ผลการดำเนินงานโครงการปุ๋ยหมัก ประจำเดือน กันยายน 2555 วาระที่ 1 เรื่องแจ้ง เพื่อทราบ ยอดจำหน่ายปุ๋ย ( ถุงเล็ก ) 134 ถุง ยอดจำหน่ายปุ๋ย ( ถุงใหญ่ ) 20 ถุง ยอดจำหน่ายปุ๋ย ( แบบเม็ด ) 22 ถุง ยอดจำหน่ายปุ๋ย ( แบบผง ) 1,000 กิโลกรัม ยอดจำหน่ายสะสมทั้งเดือน 9,340 บาท

6 วาระที่ 1 เรื่องแจ้ง เพื่อทราบ 1.3 การคัดแยกขยะในจุด พักขยะที่ 2

7 วาระที่ 1 เรื่องแจ้ง เพื่อทราบ 1.3 การคัดแยกขยะในจุด พักขยะที่ 2

8 วาระที่ 1 เรื่องแจ้ง เพื่อทราบ ผลการคัดแยกขยะใน จุดพักขยะที่ 2 ประเภทขยะปริมาณ (%) ชนิดของขยะที่พบ 1. พลาสติก 45.25 ถุงพลาสติก, แก้วน้ำพลาสติก, ถุงขนม, ถุงบรรจุอาหาร 2. กระดาษ 13.25 กระดาษห่อขนม, กระดาษห่อเครื่องใช้, กล่องนม 3. เศษอาหาร 6.62 เศษข้าว, น้ำแกง, บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป, ขนม, พืชผัก 4. แก้ว 4.42 หลอดไฟ, ขวดเครื่องดื่ม 5. โฟม 3.97 กล่องบรรจุอาหาร 6. โลหะ 2.21 กระป๋องกาแฟ, กระป๋องน้ำอัดลม, อาหารกระป๋อง สำเร็จรูป 7. ทั่วไป 24.28 เศษพืช, เศษผ้า, ขยะติดเชื้อ ( ผ้าอนามัย )

9 วาระที่ 2 รับรอง รายงานการประชุม เอกสารประกอบรายงานการ ประชุมครั้งที่ 4 จากเว็บไซต์กองกายภาพฯ

10 3.1 การตอบแบบสอบถาม UI GREENMETRIC WORLD UNIVERSITY RANKING 2012 ของแต่ละ ส่วนงาน วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณา

11 วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ


ดาวน์โหลด ppt การประชุม Mahidol Eco University ( การบริหารจัดการขยะ ) ครั้งที่ 5 วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2555 เวลา 13.30 น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google