งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นายอรรถพล พูนพ่วง. ปปัญหาเรื่องโรค เเรื่องแมลง สสภาพอากาศ ตต้นทุนการผลิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นายอรรถพล พูนพ่วง. ปปัญหาเรื่องโรค เเรื่องแมลง สสภาพอากาศ ตต้นทุนการผลิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นายอรรถพล พูนพ่วง

2 ปปัญหาเรื่องโรค เเรื่องแมลง สสภาพอากาศ ตต้นทุนการผลิต

3 ตารางแสดงองค์ประกอบ คุณค่าทางอาหารในรูปเปอร์เซ็นต์วัตถุแห้ง วัตถุดิบ อาหาร % DM CPEECFNFEASHCAP ในถั่วมะ แฮะ ในใบ กระถิน

4 ตารางที่ 2 ผลการใช้ถั่วมะแฮะระดับ ต่างๆ ระดับการใช้ถั่วมะแฮะในสูตรอาหาร % สิ่งที่ศึกษา % c.v. จำนวนสุกรทดลอง, ตัว น้ำหนักเริ่มต้นเฉลี่ย, กก น้ำหนักสิ้นสุดการ ทดลอง, กก น้ำหนักเพิ่มตลอด การทดลอง, กก ระยะที่เลี้ยงตลอด การทดลอง, วัน ข ข กข ก 2.80

5 ตารางที่ 3 ผลการใช้ถั่วมะแฮะระดับ ต่างๆ ระดับการใช้ถั่วมะแฮะในสูตรอาหาร % สิ่งที่ศึกษา % c.v. จำนวนสุกรทดลอง, ตัว ปริมาณอาหารที่กิน ทั้งหมดต่อตัว ระยะสุกรเล็ก ระยะสุกรรุ่น ระยะสุกรขุน รวมตลอดระยะการ ทดลอง

6 ตารางที่ 4 ผลการใช้ถั่วมะแฮะระดับ ต่างๆ ระดับการใช้ถั่วมะแฮะในสูตรอาหาร % สิ่งที่ศึกษา % c.v. จำนวนสุกรทดลอง, ตัว ปริมาณอาหารที่กิน เฉลี่ยต่อตัวต่อวัน, กก. ระยะสุกรเล็ก ก 1.35 ข 1.29 กข 1.16 ข 5.36 ระยะสุกรรุ่น ระยะสุกรขุน ก 2.64 ก 2.47 กข 2.32 ข 2.53 เฉลี่ยระยะการ ทดลอง ก 2.16 ก 2.01 กข 1.82 ข 4.29

7 ตารางที่ 5 ผลการใช้ถั่วมะแฮะระดับ ต่างๆ ระดับการใช้ถั่วมะแฮะในสูตรอาหาร % สิ่งที่ศึกษา % c.v. จำนวนสุกรทดลอง, ตัว อัตราการ เจริญเติบโตเฉลี่ย ต่อตัวต่อวัน, กก. ระยะสุกรเล็ก ก ข 6.68 ระยะสุกรรุ่น ระยะสุกรขุน ก 0.77 ก 0.61 ข 6.92 เฉลี่ยระยะการ ทดลอง ก 0.68 ก 0.55 ข 5.28

8 ตารางที่ 6 ผลการใช้ถั่วมะแฮะระดับ ต่างๆ ระดับการใช้ถั่วมะแฮะในสูตรอาหาร % สิ่งที่ศึกษา % c.v. จำนวนสุกรทดลอง, ตัว อัตราแลกเนื้อ, กก. ระยะสุกรเล็ก ข 2.66 กข 2.87 ก 4.72 ระยะสุกรรุ่น ระยะสุกรขุน เฉลี่ยระยะการ ทดลอง

9 แสดงส่วนประกอบของสูตรอาหารสุกร รุ่น ส่วนประกอบ, กก. ระดับการใช้ถั่วมะ แฮะในสูตอาหาร % ใบมะแฮะ ปลายข้าว ข้าวโพด ลำอ่อน กาบถั่วเหลื่อง ปลาป่น 4343 ไขมันสัตว์ กระดูกป่น เกลือ 0.3 ฟรีมิกซ์ 0.5

10 แสดงส่วนประกอบของสูตรอาหารสุกร ขุน ส่วนประกอบ, กก. ระดับการใช้ถั่วมะ แฮะในสูตอาหาร % ใบมะแฮะ ปลายข้าว ข้าวโพด ลำอ่อน กาบถั่วเหลือง ปลาป่น 3333 ไขมันสัตว์ กระดูกป่น เกลือ 0.3 ฟรีมิกซ์ 0.5

11 สรุป • จากการทดลองใช้ถั่วมะแฮะเป็นสูตรอาหารสุกร เล็ก สุกรขุน สุกรรุ่น พบว่าสามารถใช้ใบถั่วมะ แฮะในสูตรอาหารสุกรเล็กที่ระดับ 10 เปอร์เซ็นต์ มีผลทำให้สุกรเล็กมีสมรรถภาพการ ผลิตดีที่สุด และสุกรรุ่นสามารถใช้ถั่วมะแฮะใน สูตรอาหารได้ในระดับที่ 5 เปอร์เซ็นต์ มีผลทำ ให้สุกรรุ่นมีปริมาณอาหารที่กินทั้งหมดเฉลี่ยต่อ ตัว อัตราแลกเนื้อดีที่สุดและในระยะสุกรขุน สามารถใช้ใบถั่วมะแฮะในสูตรอาหารได้ในระดับ ที่ 5 เปอร์เซ็นต์ มีผลทำให้สุกรขุนมีปริมาณ อาหารที่กินทั้งหมดเฉลี่ยต่อตัวอัตราแลกเนื้อดี ที่สุด

12


ดาวน์โหลด ppt โดย นายอรรถพล พูนพ่วง. ปปัญหาเรื่องโรค เเรื่องแมลง สสภาพอากาศ ตต้นทุนการผลิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google