งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้ถั่วมะแฮะในอาหารสุกรระยะเจริญเติบโต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้ถั่วมะแฮะในอาหารสุกรระยะเจริญเติบโต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้ถั่วมะแฮะในอาหารสุกรระยะเจริญเติบโต
โดย นายอรรถพล พูนพ่วง

2 ปัญหาในการผลิตอาหารสัตว์
ปัญหาเรื่องโรค เรื่องแมลง สภาพอากาศ ต้นทุนการผลิต

3 คุณค่าทางอาหารในรูปเปอร์เซ็นต์วัตถุแห้ง
ตารางแสดงองค์ประกอบ คุณค่าทางอาหารในรูปเปอร์เซ็นต์วัตถุแห้ง วัตถุดิบอาหาร % DM CP EE CF NFE ASH CA P ในถั่วมะแฮะ 91.43 18.50 6.90 20.72 45.73 8.11 - ในใบกระถิน 89.95 23.54 7.70 7.68 51.37 9.71 2.52 0.17

4 ตารางที่ 2 ผลการใช้ถั่วมะแฮะระดับต่างๆ
ระดับการใช้ถั่วมะแฮะในสูตรอาหาร % สิ่งที่ศึกษา 5 10 15 % c.v. จำนวนสุกรทดลอง,ตัว 6 - น้ำหนักเริ่มต้นเฉลี่ย,กก. 20.17 19.75 19.83 19.42 6.08 น้ำหนักสิ้นสุดการทดลอง,กก. 98.48 99.20 96.73 91.72 8.19 น้ำหนักเพิ่มตลอดการทดลอง,กก. 78.31 79.45 76.90 72.30 3.55 ระยะที่เลี้ยงตลอดการทดลอง,วัน 114.33ข 115.67ข 123.67กข 133.0ก 2.80

5 ตารางที่ 3 ผลการใช้ถั่วมะแฮะระดับต่างๆ
ระดับการใช้ถั่วมะแฮะในสูตรอาหาร % สิ่งที่ศึกษา 5 10 15 % c.v. จำนวนสุกรทดลอง,ตัว 6 - ปริมาณอาหารที่กินทั้งหมดต่อตัว ระยะสุกรเล็ก 41.52 47.12 51.05 51.22 14.62 ระยะสุกรรุ่น 83.13 81.03 75.67 76.65 13.09 ระยะสุกรขุน 125.20 123.52 121.05 113.98 8.61 รวมตลอดระยะการทดลอง 249.85 251.67 247.77 241.85 3.82

6 ตารางที่ 4 ผลการใช้ถั่วมะแฮะระดับต่างๆ
ระดับการใช้ถั่วมะแฮะในสูตรอาหาร % สิ่งที่ศึกษา 5 10 15 % c.v. จำนวนสุกรทดลอง,ตัว 6 - ปริมาณอาหารที่กินเฉลี่ยต่อตัวต่อวัน,กก. ระยะสุกรเล็ก1 1.48ก 1.35ข 1.29กข 1.16ข 5.36 ระยะสุกรรุ่น 2.26 2.30 2.22 2.28 8.72 ระยะสุกรขุน1 2.56ก 2.64ก 2.47กข 2.32ข 2.53 เฉลี่ยระยะการทดลอง1 2.19ก 2.16ก 2.01กข 1.82ข 4.29

7 ตารางที่ 5 ผลการใช้ถั่วมะแฮะระดับต่างๆ
ระดับการใช้ถั่วมะแฮะในสูตรอาหาร % สิ่งที่ศึกษา 5 10 15 % c.v. จำนวนสุกรทดลอง,ตัว 6 - อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อตัวต่อวัน,กก. ระยะสุกรเล็ก1 0.61ก 0.51 0.41ข 6.68 ระยะสุกรรุ่น 0.17 0.75 0.62 9.17 ระยะสุกรขุน2 0.71ก 0.77ก 0.61ข 6.92 เฉลี่ยระยะการทดลอง1 0.69ก 0.68ก 0.55ข 5.28

8 ตารางที่ 6 ผลการใช้ถั่วมะแฮะระดับต่างๆ
ระดับการใช้ถั่วมะแฮะในสูตรอาหาร % สิ่งที่ศึกษา 5 10 15 % c.v. จำนวนสุกรทดลอง,ตัว 6 - อัตราแลกเนื้อ,กก. ระยะสุกรเล็ก2 2.42ข 2.66กข 2.87ก 4.72 ระยะสุกรรุ่น 3.17 3.11 3.14 4.24 ระยะสุกรขุน 3.60 3.45 3.81 8.38 เฉลี่ยระยะการทดลอง1 3.20 3.34 7.76

9 แสดงส่วนประกอบของสูตรอาหารสุกรรุ่น
ส่วนประกอบ, กก ระดับการใช้ถั่วมะแฮะในสูตอาหาร % ใบมะแฮะ - 5 10 15 ปลายข้าว 38 62 61 62.5 ข้าวโพด 27.7 8.2 ลำอ่อน 18 8 13 3.5 กาบถั่วเหลื่อง 11 9.45 ปลาป่น 4 3 ไขมันสัตว์ 1.7 3.75 กระดูกป่น 1.5 2 เกลือ 0.3 ฟรีมิกซ์ 0.5

10 แสดงส่วนประกอบของสูตรอาหารสุกรขุน
ส่วนประกอบ, กก ระดับการใช้ถั่วมะแฮะในสูตอาหาร % ใบมะแฮะ - 5 10 15 ปลายข้าว 37 85.8 61.5 85 ข้าวโพด 31 13 6.7 7 ลำอ่อน 18 9.7 8 84.5 กาบถั่วเหลือง 8.7 6.5 ปลาป่น 3 ไขมันสัตว์ 1.5 3.7 กระดูกป่น 1.7 เกลือ 0.3 ฟรีมิกซ์ 0.5

11 สรุป จากการทดลองใช้ถั่วมะแฮะเป็นสูตรอาหารสุกรเล็ก สุกรขุน สุกรรุ่น พบว่าสามารถใช้ใบถั่วมะแฮะในสูตรอาหารสุกรเล็กที่ระดับ 10 เปอร์เซ็นต์ มีผลทำให้สุกรเล็กมีสมรรถภาพการผลิตดีที่สุด และสุกรรุ่นสามารถใช้ถั่วมะแฮะในสูตรอาหารได้ในระดับที่ 5 เปอร์เซ็นต์ มีผลทำให้สุกรรุ่นมีปริมาณอาหารที่กินทั้งหมดเฉลี่ยต่อตัว อัตราแลกเนื้อดีที่สุดและในระยะสุกรขุนสามารถใช้ใบถั่วมะแฮะในสูตรอาหารได้ในระดับที่ 5 เปอร์เซ็นต์ มีผลทำให้สุกรขุนมีปริมาณอาหารที่กินทั้งหมดเฉลี่ยต่อตัวอัตราแลกเนื้อดีที่สุด

12 จบการนำเสนอ ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt การใช้ถั่วมะแฮะในอาหารสุกรระยะเจริญเติบโต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google