งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นายอรรถพล พูนพ่วง. ปปัญหาเรื่องโรค เเรื่องแมลง สสภาพอากาศ ตต้นทุนการผลิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นายอรรถพล พูนพ่วง. ปปัญหาเรื่องโรค เเรื่องแมลง สสภาพอากาศ ตต้นทุนการผลิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นายอรรถพล พูนพ่วง

2 ปปัญหาเรื่องโรค เเรื่องแมลง สสภาพอากาศ ตต้นทุนการผลิต

3 ตารางแสดงองค์ประกอบ คุณค่าทางอาหารในรูปเปอร์เซ็นต์วัตถุแห้ง วัตถุดิบ อาหาร % DM CPEECFNFEASHCAP ในถั่วมะ แฮะ 91.4 3 18. 50 6.9020.7 2 45.7 3 8.11-- ในใบ กระถิน 89.9 5 23. 54 7.707.6851.3 7 9.712.520.1 7

4 ตารางที่ 2 ผลการใช้ถั่วมะแฮะระดับ ต่างๆ ระดับการใช้ถั่วมะแฮะในสูตรอาหาร % สิ่งที่ศึกษา 051015% c.v. จำนวนสุกรทดลอง, ตัว 6666- น้ำหนักเริ่มต้นเฉลี่ย, กก. 20.1719.7519.8319.426.08 น้ำหนักสิ้นสุดการ ทดลอง, กก. 98.4899.2096.7391.728.19 น้ำหนักเพิ่มตลอด การทดลอง, กก. 78.3179.4576.9072.303.55 ระยะที่เลี้ยงตลอด การทดลอง, วัน 114.3 3 ข 115.6 7 ข 123.6 7 กข 133.0 ก 2.80

5 ตารางที่ 3 ผลการใช้ถั่วมะแฮะระดับ ต่างๆ ระดับการใช้ถั่วมะแฮะในสูตรอาหาร % สิ่งที่ศึกษา 051015% c.v. จำนวนสุกรทดลอง, ตัว 6666- ปริมาณอาหารที่กิน ทั้งหมดต่อตัว ระยะสุกรเล็ก 41.5247.1251.0551.2214.62 ระยะสุกรรุ่น 83.1381.0375.6776.6513.09 ระยะสุกรขุน 125.2 0 123.5 2 121.0 5 113.9 8 8.61 รวมตลอดระยะการ ทดลอง 249.8 5 251.6 7 247.7 7 241.8 5 3.82

6 ตารางที่ 4 ผลการใช้ถั่วมะแฮะระดับ ต่างๆ ระดับการใช้ถั่วมะแฮะในสูตรอาหาร % สิ่งที่ศึกษา 051015% c.v. จำนวนสุกรทดลอง, ตัว 6666- ปริมาณอาหารที่กิน เฉลี่ยต่อตัวต่อวัน, กก. ระยะสุกรเล็ก 1 1.48 ก 1.35 ข 1.29 กข 1.16 ข 5.36 ระยะสุกรรุ่น 2.262.302.222.288.72 ระยะสุกรขุน 1 2.56 ก 2.64 ก 2.47 กข 2.32 ข 2.53 เฉลี่ยระยะการ ทดลอง 1 2.19 ก 2.16 ก 2.01 กข 1.82 ข 4.29

7 ตารางที่ 5 ผลการใช้ถั่วมะแฮะระดับ ต่างๆ ระดับการใช้ถั่วมะแฮะในสูตรอาหาร % สิ่งที่ศึกษา 051015% c.v. จำนวนสุกรทดลอง, ตัว 6666- อัตราการ เจริญเติบโตเฉลี่ย ต่อตัวต่อวัน, กก. ระยะสุกรเล็ก 1 0.61 ก 0.510.41 ข 6.68 ระยะสุกรรุ่น 0.170.750.62 9.17 ระยะสุกรขุน 2 0.71 ก 0.77 ก 0.61 ข 6.92 เฉลี่ยระยะการ ทดลอง 1 0.69 ก 0.68 ก 0.55 ข 5.28

8 ตารางที่ 6 ผลการใช้ถั่วมะแฮะระดับ ต่างๆ ระดับการใช้ถั่วมะแฮะในสูตรอาหาร % สิ่งที่ศึกษา 051015% c.v. จำนวนสุกรทดลอง, ตัว 6666- อัตราแลกเนื้อ, กก. ระยะสุกรเล็ก 2 2.42 ข 2.66 กข 2.87 ก 4.72 ระยะสุกรรุ่น 3.173.113.14 4.24 ระยะสุกรขุน 3.603.453.81 8.38 เฉลี่ยระยะการ ทดลอง 1 3.203.173.34 7.76

9 แสดงส่วนประกอบของสูตรอาหารสุกร รุ่น ส่วนประกอบ, กก. ระดับการใช้ถั่วมะ แฮะในสูตอาหาร % 0 5 10 15 ใบมะแฮะ -51015 ปลายข้าว 38626162.5 ข้าวโพด 27.78.2-- ลำอ่อน 188133.5 กาบถั่วเหลื่อง 101189.45 ปลาป่น 4343 ไขมันสัตว์ --1.73.75 กระดูกป่น 1.52 2 เกลือ 0.3 ฟรีมิกซ์ 0.5

10 แสดงส่วนประกอบของสูตรอาหารสุกร ขุน ส่วนประกอบ, กก. ระดับการใช้ถั่วมะ แฮะในสูตอาหาร % 0 5 10 15 ใบมะแฮะ -51015 ปลายข้าว 3785.861.585 ข้าวโพด 31136.77 ลำอ่อน 189.7884.5 กาบถั่วเหลือง 8.7876.5 ปลาป่น 3333 ไขมันสัตว์ --1.53.7 กระดูกป่น 1.51.71.5 เกลือ 0.3 ฟรีมิกซ์ 0.5

11 สรุป • จากการทดลองใช้ถั่วมะแฮะเป็นสูตรอาหารสุกร เล็ก สุกรขุน สุกรรุ่น พบว่าสามารถใช้ใบถั่วมะ แฮะในสูตรอาหารสุกรเล็กที่ระดับ 10 เปอร์เซ็นต์ มีผลทำให้สุกรเล็กมีสมรรถภาพการ ผลิตดีที่สุด และสุกรรุ่นสามารถใช้ถั่วมะแฮะใน สูตรอาหารได้ในระดับที่ 5 เปอร์เซ็นต์ มีผลทำ ให้สุกรรุ่นมีปริมาณอาหารที่กินทั้งหมดเฉลี่ยต่อ ตัว อัตราแลกเนื้อดีที่สุดและในระยะสุกรขุน สามารถใช้ใบถั่วมะแฮะในสูตรอาหารได้ในระดับ ที่ 5 เปอร์เซ็นต์ มีผลทำให้สุกรขุนมีปริมาณ อาหารที่กินทั้งหมดเฉลี่ยต่อตัวอัตราแลกเนื้อดี ที่สุด

12


ดาวน์โหลด ppt โดย นายอรรถพล พูนพ่วง. ปปัญหาเรื่องโรค เเรื่องแมลง สสภาพอากาศ ตต้นทุนการผลิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google