งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารด้าน เวชภัณฑ์มิใช่ยา ปีงปม.2554 (27/1/2554) พญ. ธันยาสิริ จินดายก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารด้าน เวชภัณฑ์มิใช่ยา ปีงปม.2554 (27/1/2554) พญ. ธันยาสิริ จินดายก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารด้าน เวชภัณฑ์มิใช่ยา ปีงปม.2554 (27/1/2554) พญ. ธันยาสิริ จินดายก

2

3

4

5 ยอดการใช้เวชภัณฑ์มิใช่ยา ปีงปม ได้รับ จัดสรร ประมาณการ จากหน่วยงานยอดใช้จ่ายจริง 80,000, ,200,000 ประจำเดื อน ทั่วไป ฝาก ขาย รวมใช้ไป ต. ค.-53 5,005,05 4 5,374, ,379, พ. ย.-53 4,509,21 2 2,700,0 947,209,306 ธ. ค.-53 4,820, , ,342, ,334, 646 8,596, ,931,3 47

6 ปีงบประมา ณ ได้รับ จัดสรร ทั่วไป ฝากขาย รวมใช้ไป ,280, ,726, ,006, ,409, ,625, ,847, ,472, ,000,0 00 เวชภัณฑ์มิใช่ยาได้รับจัดสรร เงินในปี 2554 ดังนี้ - เงินรายได้ ปี ,073, เงินรายได้สะสม 8,926, รวมเป็นเงินที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 80,000,000.00

7 ยอดจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา เดือน ตุลาคม 2553 ประเภทหน่วยงานยอดเงิน เวชภัณฑ์ ทั่วไปคลังพัสดุ + ใบเบิกจากหน่วยงาน 6,371, ฝากขายหน่วยผ่าตัด (OR) 3,869, หน่วยปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอด เลือด (Cathlab) 1,448, หน่วยไตเทียม (Hemo) 63, ,381, น้ำยา Lab หน่วยธนาคารเลือด (BB) 177, หน่วยพยาธิคลินิก (Lab) 908, หน่วยวิจัยธาลัสซีเมีย (Thal) 134, ,220, ยอดรวมทั้งสิ้น 12,973,

8 ยอดจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา เดือน พฤศจิกายน 2553 ประเภทหน่วยงานยอดเงิน เวชภัณฑ์ ทั่วไปคลังพัสดุ + ใบเบิกจากหน่วยงาน 4,078, ฝากขายหน่วยผ่าตัด (OR) 1,859, หน่วยปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด (Cathlab) 1,269, หน่วยผู้ป่วยนอก ( ศัล ) (OPD SUR) 15, หน่วยงานรังสีวิทยา (RADIO) 8, ,153, น้ำยา Lab หน่วยธนาคารเลือด (BB) 234, หน่วยพยาธิคลินิก (Lab) 905, หน่วยวิจัยธาลัสซีเมีย (Thal) 75, ,215, ยอดรวมทั้งสิ้น 8,447,

9 ยอดจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา เดือน ธันวาคม 2553 ประเภทหน่วยงานยอดเงิน เวชภัณฑ์ ทั่วไป คลังพัสดุ + ใบเบิกจาก หน่วยงาน 1,177, ฝากขายหน่วยผ่าตัด (OR) 268, หน่วยปฏิบัติการสวนหัวใจและ หลอดเลือด (Cathlab) 38, หน่วยผู้ป่วยนอก ( ศัล ) (OPD SUR)- หน่วยงานรังสีวิทยา (RADIO) - 307, น้ำยา Lab หน่วยธนาคารเลือด (BB) 37, หน่วยพยาธิคลินิก (Lab) 366, หน่วยวิจัยธาลัสซีเมีย (Thal) - 403, ยอดรวมทั้งสิ้น 1,889,119.40

10 Thank You for Your Attentions


ดาวน์โหลด ppt การบริหารด้าน เวชภัณฑ์มิใช่ยา ปีงปม.2554 (27/1/2554) พญ. ธันยาสิริ จินดายก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google