งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารด้าน เวชภัณฑ์มิใช่ยา ปีงปม.2554 (27/1/2554) พญ. ธันยาสิริ จินดายก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารด้าน เวชภัณฑ์มิใช่ยา ปีงปม.2554 (27/1/2554) พญ. ธันยาสิริ จินดายก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารด้าน เวชภัณฑ์มิใช่ยา ปีงปม.2554 (27/1/2554) พญ. ธันยาสิริ จินดายก

2

3

4

5 ยอดการใช้เวชภัณฑ์มิใช่ยา ปีงปม. 2554 ได้รับ จัดสรร ประมาณการ จากหน่วยงานยอดใช้จ่ายจริง 80,000,0 00123,200,000 ประจำเดื อน ทั่วไป ฝาก ขาย รวมใช้ไป ต. ค.-53 5,005,05 4 5,374,1 61 10,379,21 5.00 พ. ย.-53 4,509,21 2 2,700,0 947,209,306 ธ. ค.-53 4,820,37 9.88 522,446.28 5,342,826.16 14,334, 646 8,596, 701 22,931,3 47

6 ปีงบประมา ณ ได้รับ จัดสรร ทั่วไป ฝากขาย รวมใช้ไป 2552 40,280, 617.58 25,726, 359.01 66,006,97 6.59 2553 71,409,5 00.00 64,625, 141.71 16,847, 371.21 81,472,51 2.92 2554 80,000,0 00 เวชภัณฑ์มิใช่ยาได้รับจัดสรร เงินในปี 2554 ดังนี้ - เงินรายได้ ปี 2554 71,073,097.00 - เงินรายได้สะสม 8,926,903.00 รวมเป็นเงินที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 80,000,000.00

7 ยอดจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา เดือน ตุลาคม 2553 ประเภทหน่วยงานยอดเงิน เวชภัณฑ์ ทั่วไปคลังพัสดุ + ใบเบิกจากหน่วยงาน 6,371,664.85 ฝากขายหน่วยผ่าตัด (OR) 3,869,742.00 หน่วยปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอด เลือด (Cathlab) 1,448,419.35 หน่วยไตเทียม (Hemo) 63,000.00 5,381,16 1.35 น้ำยา Lab หน่วยธนาคารเลือด (BB) 177,494.8 0 หน่วยพยาธิคลินิก (Lab) 908,607.0 0 หน่วยวิจัยธาลัสซีเมีย (Thal) 134,182.4 0 1,220,28 4.20 ยอดรวมทั้งสิ้น 12,973,1 10.40

8 ยอดจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา เดือน พฤศจิกายน 2553 ประเภทหน่วยงานยอดเงิน เวชภัณฑ์ ทั่วไปคลังพัสดุ + ใบเบิกจากหน่วยงาน 4,078,431.50 ฝากขายหน่วยผ่าตัด (OR) 1,859,661.00 หน่วยปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด (Cathlab) 1,269,782.01 หน่วยผู้ป่วยนอก ( ศัล ) (OPD SUR) 15,197.21 หน่วยงานรังสีวิทยา (RADIO) 8,560.00 3,153,20 0.22 น้ำยา Lab หน่วยธนาคารเลือด (BB) 234,383.6 0 หน่วยพยาธิคลินิก (Lab) 905,318.0 0 หน่วยวิจัยธาลัสซีเมีย (Thal) 75,680.00 1,215,38 1.60 ยอดรวมทั้งสิ้น 8,447,01 3.32

9 ยอดจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา เดือน ธันวาคม 2553 ประเภทหน่วยงานยอดเงิน เวชภัณฑ์ ทั่วไป คลังพัสดุ + ใบเบิกจาก หน่วยงาน 1,177,941.40 ฝากขายหน่วยผ่าตัด (OR) 268,309.00 หน่วยปฏิบัติการสวนหัวใจและ หลอดเลือด (Cathlab) 38,906.00 หน่วยผู้ป่วยนอก ( ศัล ) (OPD SUR)- หน่วยงานรังสีวิทยา (RADIO) - 307,215.00 น้ำยา Lab หน่วยธนาคารเลือด (BB) 37,344.00 หน่วยพยาธิคลินิก (Lab) 366,619.00 หน่วยวิจัยธาลัสซีเมีย (Thal) - 403,963.00 ยอดรวมทั้งสิ้น 1,889,119.40

10 Thank You for Your Attentions


ดาวน์โหลด ppt การบริหารด้าน เวชภัณฑ์มิใช่ยา ปีงปม.2554 (27/1/2554) พญ. ธันยาสิริ จินดายก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google