งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารด้านเวชภัณฑ์มิใช่ยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารด้านเวชภัณฑ์มิใช่ยา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารด้านเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ปีงปม.2554 (27/1/2554) พญ.ธันยาสิริ จินดายก

2

3

4

5 ยอดการใช้เวชภัณฑ์มิใช่ยา ปีงปม. 2554
ได้รับจัดสรร ประมาณการจากหน่วยงาน ยอดใช้จ่ายจริง 80,000,000 123,200,000 ประจำเดือน ทั่วไป ฝากขาย รวมใช้ไป ต.ค.-53 5,005,054 5,374,161 10,379,215.00 พ.ย.-53 4,509,212 2,700,094 7,209,306 ธ.ค.-53 4,820,379.88 522,446.28 5,342,826.16 14,334,646 8,596,701 22,931,347

6 ปีงบประมาณ ได้รับจัดสรร ทั่วไป ฝากขาย รวมใช้ไป 2552 40,280,617.58 25,726,359.01 66,006,976.59 2553 71,409,500.00 64,625,141.71 16,847,371.21 81,472,512.92 2554 80,000,000 เวชภัณฑ์มิใช่ยาได้รับจัดสรรเงินในปี 2554 ดังนี้ - เงินรายได้ ปี 2554 71,073,097.00 - เงินรายได้สะสม 8,926,903.00 รวมเป็นเงินที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 80,000,000.00

7 ยอดจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา เดือน ตุลาคม 2553
ยอดจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา เดือน ตุลาคม 2553 ประเภท หน่วยงาน ยอดเงิน เวชภัณฑ์ทั่วไป คลังพัสดุ + ใบเบิกจากหน่วยงาน 6,371,664.85 ฝากขาย หน่วยผ่าตัด (OR) 3,869,742.00 หน่วยปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด (Cathlab) 1,448,419.35 หน่วยไตเทียม (Hemo) 63,000.00 5,381,161.35 น้ำยา Lab หน่วยธนาคารเลือด (BB) 177,494.80 หน่วยพยาธิคลินิก (Lab) 908,607.00 หน่วยวิจัยธาลัสซีเมีย (Thal) 134,182.40 1,220,284.20 ยอดรวมทั้งสิ้น 12,973,110.40

8 ยอดจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา เดือน พฤศจิกายน 2553
ยอดจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา เดือน พฤศจิกายน 2553 ประเภท หน่วยงาน ยอดเงิน เวชภัณฑ์ทั่วไป คลังพัสดุ + ใบเบิกจากหน่วยงาน 4,078,431.50 ฝากขาย หน่วยผ่าตัด (OR) 1,859,661.00 หน่วยปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด (Cathlab) 1,269,782.01 หน่วยผู้ป่วยนอก (ศัล) (OPD SUR) 15,197.21 หน่วยงานรังสีวิทยา (RADIO) 8,560.00 3,153,200.22 น้ำยา Lab หน่วยธนาคารเลือด (BB) 234,383.60 หน่วยพยาธิคลินิก (Lab) 905,318.00 หน่วยวิจัยธาลัสซีเมีย (Thal) 75,680.00 1,215,381.60 ยอดรวมทั้งสิ้น 8,447,013.32

9 ยอดจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา เดือน ธันวาคม 2553
ยอดจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา เดือน ธันวาคม 2553 ประเภท หน่วยงาน ยอดเงิน เวชภัณฑ์ทั่วไป คลังพัสดุ + ใบเบิกจากหน่วยงาน 1,177,941.40 ฝากขาย หน่วยผ่าตัด (OR) 268,309.00 หน่วยปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด (Cathlab) 38,906.00 หน่วยผู้ป่วยนอก (ศัล) (OPD SUR) - หน่วยงานรังสีวิทยา (RADIO) 307,215.00 น้ำยา Lab หน่วยธนาคารเลือด (BB) 37,344.00 หน่วยพยาธิคลินิก (Lab) 366,619.00 หน่วยวิจัยธาลัสซีเมีย (Thal) 403,963.00 ยอดรวมทั้งสิ้น 1,889,119.40

10 Thank You for Your Attentions


ดาวน์โหลด ppt การบริหารด้านเวชภัณฑ์มิใช่ยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google