งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานวิจัยภาควิชา พืชไร่ ผศ. ทรงเชาว์ อิน สมพันธ์. 1. กลุ่มงานวิจัยข้าว 1.1 งานวิจัยด้านการเพิ่มคุณภาพการสีของ ข้าวขาวดอกมะลิ 105 1.1.1 การเพิ่มคุณภาพการสีโดยใช้จุลธาตุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานวิจัยภาควิชา พืชไร่ ผศ. ทรงเชาว์ อิน สมพันธ์. 1. กลุ่มงานวิจัยข้าว 1.1 งานวิจัยด้านการเพิ่มคุณภาพการสีของ ข้าวขาวดอกมะลิ 105 1.1.1 การเพิ่มคุณภาพการสีโดยใช้จุลธาตุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานวิจัยภาควิชา พืชไร่ ผศ. ทรงเชาว์ อิน สมพันธ์

2 1. กลุ่มงานวิจัยข้าว 1.1 งานวิจัยด้านการเพิ่มคุณภาพการสีของ ข้าวขาวดอกมะลิ 105 1.1.1 การเพิ่มคุณภาพการสีโดยใช้จุลธาตุ บางชนิด และการเสริมธาตุไอโอดีน สังกะสีและเหล็กในเมล็ดข้าว และ ผลิตภัณฑ์แป้งข้าว 1.1.2 การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยทาง สภาพแวดล้อมและกลยุทธการจัดการที่มี ผลต่อคุณภาพข้าวขาวดอกมะลิ 105

3 1.1.3 งานวิจัยและพัฒนาด้านการเพิ่ม คุณภาพข้าวภายใต้การจัดการเก็บ เกี่ยวและหลังเก็บเกี่ยวที่ดีและ เหมาะสม

4 1.2 งานวิจัยด้านเกษตรอินทรีย์ 1.2.1 การผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 ภายใต้การจัดการแบบ ฐานอินทรีย์

5 1.3 งานวิจัยข้าวพื้นเมือง 1.3.1 การสะสมโปรตีนจำเป็นใน เมล็ดข้าวเหนียวดำพันธุ์ พื้นเมืองโบราณ 1.3.2 ความหลากหลายทาง พันธุกรรมและการปรับปรุง เทคโนโลยีการปลูกข้าวไร่

6 1.4 อื่น ๆ 1.4.1 การใช้น้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลในการผลิตข้าว

7 1.4.2 การวิจัยพัฒนาสายพันธุ์ TGMS ใน ข้าวพันธุ์ไทยโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล 1.4.3 งานวิจัยและพัฒนาการผลิตข้าว ของชุมชนโดยการ จัดการแบบเกษตรดีที่ เหมาะสม

8

9 2. กลุ่มงานวิจัยถั่ว เหลือง 2.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่ว เหลืองภาคเหนือตอนบน 2.2 การวิจัยและพัฒนาการผลิตเมล็ด พันธุ์ถั่วเหลืองโดยกลุ่มเกษตรกร 2.3 การวิจัยและพัฒนาการผลิตเมล็ด พันธุ์ถั่วเหลืองฝักสด 2.4 การผลิตถั่วเหลืองภายใต้การจัดการ แบบฐานอินทรีย์

10

11 3. กลุ่มงานวิจัยบน ที่สูง 3.1 การวิจัยและพัฒนาถั่วบนที่สูง 3.2 การเพิ่มผลผลิตและการปรับปรุง คุณภาพถั่วอะซูกิ 3.3 การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วแดงหลวงสาย พันธุ์ดี 3.4 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วอะซูกิ

12 4. กลุ่มงานวิจัยถั่ว ลิสง 4.1 ลักษณะทางพันธุกรรมของความ ต้านทานต่อเชื่อรา Aspergillus flavas ในถั่วลิสง 4.2 Effect of Root Exudates on Alflatoxin Resistance of Peanut Genotypes. 4.3 Effect of Drought Stress Duration on Susceptibility of Peanut to Aspergillus flavas. 4.4 Effect of Calcium on Aspergillus flavas Infection in Peanut. 4.5 การผลิตถั่วลิสงภายใต้การจัดการแบบ ฐานอินทรีย์

13

14 5. งานวิจัยทางด้าน อนุรักษ์พันธุ์พืชพื้นเมือง 5.1 ความหลากหลายทางพันธุกรรมและ การใช้ประโยชน์ทางเกษตรของพืช ตระกูลถั่วพื้นเมือง

15

16 6. งานอื่น ๆ 6.1 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อ พัฒนาและจัดการทรัพยากรจังหวัด แม่ฮ่องสอน 6.2 การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดลูกผสม ระหว่างภาครัฐและเอกชน

17 6.3 การผลิตข้าวโพดหวานภายใต้ การจัดการแบบฐานอินทรีย์

18 6.4 งานวิจัยพืชตระกูลถั่วปรับปรุง บำรุงดินและควบคุมวัชพืชในแปลง ปลูกไม้ยืนต้น

19 6.5 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการ ปลูกพืชน้ำมันและพัฒนารูปแบบการผลิต พลังงานจากพืชแบบครบวงจรในพื้นที่ ตัวอย่างเขตภาคเหนือ


ดาวน์โหลด ppt งานวิจัยภาควิชา พืชไร่ ผศ. ทรงเชาว์ อิน สมพันธ์. 1. กลุ่มงานวิจัยข้าว 1.1 งานวิจัยด้านการเพิ่มคุณภาพการสีของ ข้าวขาวดอกมะลิ 105 1.1.1 การเพิ่มคุณภาพการสีโดยใช้จุลธาตุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google