งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานวิจัยภาควิชาพืชไร่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานวิจัยภาควิชาพืชไร่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานวิจัยภาควิชาพืชไร่
ผศ. ทรงเชาว์ อินสมพันธ์

2 1. กลุ่มงานวิจัยข้าว 1.1 งานวิจัยด้านการเพิ่มคุณภาพการสีของข้าวขาวดอกมะลิ 105 การเพิ่มคุณภาพการสีโดยใช้จุลธาตุบางชนิด และการเสริมธาตุไอโอดีน สังกะสีและเหล็กในเมล็ดข้าว และผลิตภัณฑ์แป้งข้าว การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยทางสภาพแวดล้อมและกลยุทธการจัดการที่มีผลต่อคุณภาพข้าวขาวดอกมะลิ 105

3 งานวิจัยและพัฒนาด้านการเพิ่มคุณภาพข้าวภายใต้การจัดการเก็บเกี่ยวและหลังเก็บเกี่ยวที่ดีและเหมาะสม

4 1.2 งานวิจัยด้านเกษตรอินทรีย์
การผลิตข้าวขาวดอกมะลิ ภายใต้การจัดการแบบ ฐานอินทรีย์

5 1.3 งานวิจัยข้าวพื้นเมือง
การสะสมโปรตีนจำเป็นในเมล็ดข้าวเหนียวดำพันธุ์พื้นเมืองโบราณ ความหลากหลายทางพันธุกรรมและการปรับปรุงเทคโนโลยีการปลูกข้าวไร่

6 1.4 อื่น ๆ การใช้น้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลในการผลิตข้าว

7 1.4.2 การวิจัยพัฒนาสายพันธุ์ TGMS ในข้าวพันธุ์ไทยโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล
งานวิจัยและพัฒนาการผลิตข้าวของชุมชนโดยการ จัดการแบบเกษตรดีที่เหมาะสม

8

9 2. กลุ่มงานวิจัยถั่วเหลือง
2.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วเหลืองภาคเหนือตอนบน 2.2 การวิจัยและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองโดยกลุ่มเกษตรกร 2.3 การวิจัยและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองฝักสด 2.4 การผลิตถั่วเหลืองภายใต้การจัดการแบบฐานอินทรีย์

10

11 3. กลุ่มงานวิจัยบนที่สูง
3. กลุ่มงานวิจัยบนที่สูง 3.1 การวิจัยและพัฒนาถั่วบนที่สูง 3.2 การเพิ่มผลผลิตและการปรับปรุงคุณภาพถั่วอะซูกิ 3.3 การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วแดงหลวงสายพันธุ์ดี 3.4 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วอะซูกิ

12 4. กลุ่มงานวิจัยถั่วลิสง
4. กลุ่มงานวิจัยถั่วลิสง 4.1 ลักษณะทางพันธุกรรมของความต้านทานต่อเชื่อรา Aspergillus flavas ในถั่วลิสง 4.2 Effect of Root Exudates on Alflatoxin Resistance of Peanut Genotypes. 4.3 Effect of Drought Stress Duration on Susceptibility of Peanut to Aspergillus flavas . 4.4 Effect of Calcium on Aspergillus flavas Infection in Peanut. 4.5 การผลิตถั่วลิสงภายใต้การจัดการแบบฐานอินทรีย์

13

14 5. งานวิจัยทางด้านอนุรักษ์พันธุ์พืชพื้นเมือง
5.1 ความหลากหลายทางพันธุกรรมและการใช้ประโยชน์ทางเกษตรของพืชตระกูลถั่วพื้นเมือง

15

16 6. งานอื่น ๆ 6.1 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อพัฒนาและจัดการทรัพยากรจังหวัดแม่ฮ่องสอน 6.2 การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมระหว่างภาครัฐและเอกชน

17 6.3 การผลิตข้าวโพดหวานภายใต้การจัดการแบบฐานอินทรีย์

18 6.4 งานวิจัยพืชตระกูลถั่วปรับปรุงบำรุงดินและควบคุมวัชพืชในแปลงปลูกไม้ยืนต้น

19 6.5 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการปลูกพืชน้ำมันและพัฒนารูปแบบการผลิตพลังงานจากพืชแบบครบวงจรในพื้นที่ตัวอย่างเขตภาคเหนือ


ดาวน์โหลด ppt งานวิจัยภาควิชาพืชไร่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google