งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พืชสำหรับการกสิกรรม อาจารย์ธีระ เอกสมทราเมษฐ วัตถุประสงค์ : 1. ให้นักศึกษาทราบถึงพื้นฐานทางพฤกษศาสตร์ โดยเฉพาะการจำแนกพืชปลูก 2. ให้นักศึกษาทราบถึงการเจริญเติบโตและกายวิภาค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พืชสำหรับการกสิกรรม อาจารย์ธีระ เอกสมทราเมษฐ วัตถุประสงค์ : 1. ให้นักศึกษาทราบถึงพื้นฐานทางพฤกษศาสตร์ โดยเฉพาะการจำแนกพืชปลูก 2. ให้นักศึกษาทราบถึงการเจริญเติบโตและกายวิภาค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 พืชสำหรับการกสิกรรม อาจารย์ธีระ เอกสมทราเมษฐ วัตถุประสงค์ : 1. ให้นักศึกษาทราบถึงพื้นฐานทางพฤกษศาสตร์ โดยเฉพาะการจำแนกพืชปลูก 2. ให้นักศึกษาทราบถึงการเจริญเติบโตและกายวิภาค ของพืช 3. ให้นักศึกษาทราบถึงสรีรวิทยาพื้นฐานที่สำคัญต่อการ สร้างและการใช้พลังงานของพืช 4. ให้นักศึกษาทราบถึงแนวทางการปรับปรุงพันธุ์และ การอนุรักษ์พันธุ์พืช

3 หัวข้อคำบรรยาย พืชสำหรับการกสิกรรม  1. คำนำ  2. การจำแนกพืช  3. โครงสร้างและหน้าที่ของพืชปลูก  4. การเจริญเติบโตและกายวิภาคของพืช  5. สรีรวิทยาพื้นฐานที่สำคัญตจ่อการสร้างและ การใช้พลังงานของพืช  6. การปรับปรุงพันธุ์และการอนุรักษ์พันธุ์

4 ศักยภาพในการผลิตพืช พืชปลูกสภาพแวดล้อม ความสามารถในการ ปรับตัวของพืช พันธุกรรมความสมบูรณ์ของดิน สรีรวิทยาของพืชความเหมาะสม ของภูมิอากาศ การระบาดของโรคและ แมลง การเขตกรรมและการ จัดการที่ถูกวิธี

5 พื้นฐานทางพฤกษศาสตร์ (botanical background) การจำแนกพืช โครงสร้างของพืชปลูก การจำแนกพืช (classification of plant) การจำแนกแบบพรรณาลักษณะของพืชการจำแนกทางพฤกษศาสตร์

6 การจำแนกแบบพรรณาลักษณะของพืช 1 จำแนกตามจำนวนปีของปี ของชีพจักรพืช พืชอายุปีเดียว (annuals) พืชคาบปี (biennials) พืชอายุหลายปี (perennials) 2 จำแนกตามโครงสร้างและ ทรงของลำต้น พืชลำต้นอ่อน (herbaceous) ไม้เถา (vines) ไม้พุ่ม (shrubs) ไม้ยืนต้น (trees) 3 จำแนกตามการผลัดใบ ไม้ผลัดใบ (decidous) ไม้ไม่ผลัดใบหรือเขียว ตลอดปี (evergreen) 4 จำแนกตามลักษณะการ ปรับตัวในสภาพภูมิอากาศ ต่างๆ พืชหรือไม้เมืองหนาว (tropical plants) พืชหรือไม้เมืองร้อน (tropical plants) หรือกึ่ง ร้อน

7 การจำแนกแบบพรรณา ( ต่อ )  5 จำแนกตามประโยชน์ ที่ได้รับ ธัญพืช (cereal crops) จำพวกถั่วให้เมล็ด (grain legumes) พืชหัว (root crops) พืชน้ำมัน (oil crops) พืชเครื่องดื่ม (beverage crops) พืชเส้นใย (fiber crops)  6 จำแนกตามวัตถุประสงค์ เฉพาะอย่าง พืชคลุมดิน (cover crops) พืชสำหรับเป็นปุ๋ยพืชสด (green manure crops) พืชปลูกเสริมสำรอง (catch crops) พืชที่ช่วยบำรุงรักษาพืช ปลูกหลัก (nurse หรือ companion crops)

8 ตัวอย่างการจำแนกข้าวและถั่ว เหลือง

9 ข้าว : Oryza sativa L. Genusspecies author = Linaeus ถั่วเหลือง : Glycine max (L.) Merrill genusspiecies 1st 2nd author author กาแฟพันธุ์อาราบิก้า : Coffea arabica L. var. Arabica genusspeciesauthor botanical variety ยาสูบพันธุ์เวอร์จิเนีย : Nicotianatabacum L.“Virginia Bright” genusspeciesauthor agricultural variety or cultivar

10 งานวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช  ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ 1. การรวบรวมและประเมินความแปรปรวนของ สายพันธุ์ 2. การผสมพันธุ์เพื่อให้ได้พืชพันธุ์ใหม่ตามที่ต้อ งกการ 3. การคัดเลือกพันธุ์ 4. การขยายพันธุ์ 5. การอนุรักษ์พันธุ์พืช

11 CO2CO2 + B. Calvin cycle C. C 4 Plants Light reaction basic to all photosyn thesis ภาพแสดงความเป็นไปของกระบวนการสังเคราะห์แสงและวิถีการเปลี่ยนรูป คาร์บอนไดออกไซด์ไปเป็นสารอินทรีย์ของพืช 3 กลุ่มคือ 1. พืช C3 (Calvin cycle หรือ Reductive Pentose Phosphate Cycle)2. พืช C4 (C4-Dicarboxylic acid pathway) และพืชพวกแคม (CAM Plants - Crassulacean Acid Metabolism) D. C.A.M. plants

12 กายวิภาคเปรียบเทียบใบของพืช C3 และพืช C4 พืช C 3 พืช C 4

13 ลำดับขั้นการจับคาร์บอนไดออกไซด์ ของพืช C 4

14 การเจริญเติบโตและกายวิภาคของ พืช  1. การเจริญในระยะเอ็มบริโอ  2. การงอกของเมล็ด  3. การเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ใน พืช  4. การเติบโตของราก  5. การเติบโตของลำต้น  6. การเจริญเติบโตของใบ  7. สรีรวิทยาพื้นฐานที่สำคัญต่อการสร้างและการ ใช้พลังงานของพืช

15 สรีรวิทยาพื้นฐานของพืช  1. การสังเคราะห์แสง  2. การหายใจแสง  3. การคายน้ำ  4. การดูดน้ำและการลำเลียงน้ำ  5. การสร้างผลผลิตของพืช


ดาวน์โหลด ppt พืชสำหรับการกสิกรรม อาจารย์ธีระ เอกสมทราเมษฐ วัตถุประสงค์ : 1. ให้นักศึกษาทราบถึงพื้นฐานทางพฤกษศาสตร์ โดยเฉพาะการจำแนกพืชปลูก 2. ให้นักศึกษาทราบถึงการเจริญเติบโตและกายวิภาค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google