งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

DEVELOPMENT OF SWEET CORN HYBRID VARIETY FOR AGRO-INDUSTRY การสร้างพันธุ์ข้าวโพดหวาน ลูกผสม เพื่ออุตสาหกรรมการเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "DEVELOPMENT OF SWEET CORN HYBRID VARIETY FOR AGRO-INDUSTRY การสร้างพันธุ์ข้าวโพดหวาน ลูกผสม เพื่ออุตสาหกรรมการเกษตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 DEVELOPMENT OF SWEET CORN HYBRID VARIETY FOR AGRO-INDUSTRY การสร้างพันธุ์ข้าวโพดหวาน ลูกผสม เพื่ออุตสาหกรรมการเกษตร

3 สถานการณ์การผลิตข้าวโพด หวาน ( ตัน )

4 อุตสาหกรรมข้าวโพดหวาน Whole kernel in brine, Frozen sweet corn U.S.A. : Jubilee, Silver Queen, Challenger, Miracle Thailand : HSSW DMR, Argo, KU17127, KU11476 Insee1, Insee2 (sh2), KSSC923, KSSC941, KSSC942 (bt1), Nappawan 1, CMS 1540, KKU991, KU992 ATS1, ATS2, Hybrix5, Hybrix10, Sugar73, Sugar74

5 วัตถุประสงค์หลัก 1. เพื่อคัดเลือกและปรับปรุงความ แข็งแรงของพันธุ์แท้ 2. เพื่อสร้างพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสม Test Cross 3. เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพความหวาน อ่อนนุ่ม ผลผลิต ความสม่ำเสมอของฝัก การเรียงเมล็ด และสี กับพันธุ์ มาตรฐานของรัฐบาลและบริษัทเอกชน ในท้องถิ่น

6 4. เพื่อปรับปรุงคุณภาพและ ผลผลิตเพื่อแปรรูป - คุณภาพความหวาน 14% Brix ขึ้นไป - น้ำหนักเฉลี่ยทั้งเปลือกฝักละ 250-350 กรัม - น้ำหนักฝักปอกเปลือก 220 กรัม - ฝักยาว 17 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 4.5 ซม สีเมล็ดเหลืองอ่อน เรียง 12-18 แถว - รูปทรงฝักเป็นทรงกระบอก

7 5. เพื่อคัดเลือกพันธุ์ที่ดีที่สุด ให้ เกษตรกรปลูก และส่งผลผลิต แปร รูปเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวาน 6. เพื่อขยายเมล็ดสายพันธุ์แท้ที่ใช้ เป็นสายพันธุ์พ่อและสายพันธุ์แม่ใน แปลงปลอดละอองเกสรจากพันธุ์อื่น 7. เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน ลูกผสมเดี่ยว และส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกเพื่อ อุตสาหกรรมเกษตร

8 ปี 2538 LR รวบรวมและศึกษา เชื้อพันธุกรรม ปี 2539 D คัดเลือกสายพันธุ์ ด้วยสายตา ประเมินลักษณะและ ผลผลิต ปี 2539 LR ขยายสายพันธุ์แท้ที่ ผ่านการคัดเลือก ปี 2540 D สร้างพันธุ์ลูกผสม เดี่ยว (Test cross) ขั้นตอนการวิจัย 3 ปี

9 ปี 2540 R การเปรียบเทียบคุณภาพ และผลผลิต ปี 2540 LR การขยายเมล็ดสาย พันธุ์พ่อและแม่ ปี 2541 D การผลิตเพื่อผลิตเมล็ด พันธุ์ชั่วที่ 1 ปี 2541 R การทดสอบพันธุ์ลูกผสมใน ไร่เกษตรกร แปรรูปฝัก ในโรงงาน อุตสาหกรรม ขั้นตอนการวิจัย 3 ปี

10 สถานที่ทำการวิจัย 1. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ. สันทราย เชียงใหม่ 2. ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ อ. สัน ทราย เชียงใหม่ 3. สถานีโครงการหลวงแม่สาใหม่ อ. แม่ริม เชียงใหม่ 4. ไร่เกษตรกร อ. แม่แตง และ อ. สัน ทราย เชียงใหม่ 5. โรงงานอาหารสำเร็จรูปสันติภาพ เชียงใหม่

11 ผลการวิจัย ปี 2538 LR รวบรวมและศึกษา เชื้อพันธุกรรม Inbred No. 15 50%Tass 50%Silk Poll. Date Mean 49.6 50.3 51.4 Standard Dev. 1.6 1.5 Minimum 47.0 48.0 49.0 Maximum 53.0 54.0 55.0

12 ผลการวิจัย 2539 D ประเมินผลผลิตและ คัดเลือกสายพันธุ์

13 ผลการวิจัย 2539 LR ขยายสายพันธุ์แท้ที่ ผ่านการคัดเลือก 11 สายพันธุ์ ได้เมล็ด # เฉลี่ย 489 กรัม / สาย พันธุ์ Vigor = 2.9 Ear Aspect =1.8 Grain Type = Yellow

14 ผลการวิจัย ปี 2540 D สร้างพันธุ์ลูกผสม เดี่ยว (Test cross) ลูกผสม F1 62 คู่ CMS 1540 F1 #1 - #62 119 กรัม

15 ผลการวิจัย ปี 2540 R การเปรียบเทียบ คุณภาพและผลผลิต CMS 1540#50, 2094 CMS 1540#42, 1978 CMS 1540#51, 1920 CMS 1540#56, 1862 Mean of Exp., 1860

16 ลักษณะฝักพันธุ์ลูกผสมที่ผ่าน การคัดเลือก

17 ผลการวิจัย ปี 2540 LR การขยายเมล็ดสาย พันธุ์พ่อและแม่ ไร่เกษตรกร อ. แม่ แตง Female Inbred #15-S5#2 22.8 กิโลกรัม Male Inbred # 40 -S5 5.8 กิโลกรัม

18 ผลการวิจัย ปี 2541 D การผลิตเพื่อผลิต เมล็ดพันธุ์ชั่วที่ 1 แถวตัวเมีย : แถว ตัวผู้ 3 : 1 ระยะปลูก 65 x 25 x 2 อายุเก็บเกี่ยว 100 วัน

19 เมล็ดพันธุ์ลูกผสม CMS 1540#51 F 1 ผลผลิต เมล็ดพันธุ์ 90 กก./ ไร่ น. น.1,000 เมล็ด 98.2 กรัม บรรจุถุง 1 กก. ปลูกได้ 1 ไร่

20 ผลการวิจัย ปี 2541 R ทดสอบพันธุ์ลูกผสม ในไร่เกษตรกร แปรรูปฝัก ในโรงงาน อุตสาหกรรม

21 เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์เมล็ด ข้าวโพดในน้ำเกลือ ATS 2 F1 สีเหลือง อ่อน สม่ำเสมอ CMS 1540 F1 สีเหลือง เข้ม

22 สรุปผลการทดลอง พันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสม CMS 1540#51 F1 อายุสั้น ออกดอกตัวผู้ 48 วัน ออก ไหม 51 วัน สูง 180 ซม. สม่ำเสมอ น. น. ฝักสด ทั้งเปลือก 320 กรัม ผลผลิตเฉลี่ย 1,920 กิโลกรัมต่อไร่ คุณภาพฝักสดดี อ่อนนุ่ม หวาน 14.6 % Brix แปรรูปเป็นเมล็ดข้าวโพดในน้ำเกลือ ได้ดีพอควร ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ 90 กก./ ไร่ น. น.1000 เมล็ด 98.2 g.

23 ขอขอบคุณ คณะทำงานปรับปรุงพันธุ์ ข้าวโพดฝักสด ศูนย์วิจัยพืชไร่ เชียงใหม่ กรม วิชาการเกษตร ดร. จินดา จันทร์อ่อน สถาบันวิจัยพืชไร่ คณะกรรมการวิจัยของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้


ดาวน์โหลด ppt DEVELOPMENT OF SWEET CORN HYBRID VARIETY FOR AGRO-INDUSTRY การสร้างพันธุ์ข้าวโพดหวาน ลูกผสม เพื่ออุตสาหกรรมการเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google