งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การประกันคุณภาพ (Quality Assurance) การประกันคุณภาพ (Quality Assurance : QA) การประกันคุณภาพ (Quality (Quality Assurance Assurance : ) QA) www.agri.cmu.ac.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การประกันคุณภาพ (Quality Assurance) การประกันคุณภาพ (Quality Assurance : QA) การประกันคุณภาพ (Quality (Quality Assurance Assurance : ) QA) www.agri.cmu.ac.th."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1 การประกันคุณภาพ (Quality Assurance) การประกันคุณภาพ (Quality Assurance : QA) การประกันคุณภาพ (Quality (Quality Assurance Assurance : ) QA) www.agri.cmu.ac.th คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3 2 คณบดี เลขานุการคณะ กรรมการประกัน คุณภาพการศึกษา กรรมการตรวจสอบ และประเมิน ระบบประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน กรรมการจัดทำ รายงานประจำปี (SAR) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4 3 วิสัยทัศน์ (Vision) ทิศทางที่องค์กรจะมุ่งไปในอนาคต    ที่มา : หนังสือเกณฑ์รางวัลคุณภาพ แห่งชาติ ประจำปี 2550

5 4 วิสัยทัศน์ (Vision) วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยเชีย งใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงให ม่ เป็นมหาวิทยาลัยชั้น นำที่มุ่งเน้นการวิจัย มีการผลิตบัณฑิตที่มี คุณภาพ มีความเป็นเลิศทาง วิชาการ มีระบบการบริหาร จัดการที่ดี และ จัดหาทรัพยากรเพื่อ การพัฒนาและ พึ่งพาตนเองได้ วิสัยทัศน์ คณะ เกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถาบันการศึกษา ใน ระดับนานาชาติ ทางด้านการเกษตรและ เทคโนโลยีชีวภาพ ที่คำนึงถึงความยั่งยืนของ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มีความ เข้มแข็งทางวิชาการ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และคุณธรรม เพื่อการพัฒนาสังคมและ ประเทศชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

6 5 Input อาจารย์ นักศึกษา ระบบฐานข้อมูล งบประมาณ Central C Process ing P Unit U Output คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Calculation & Communication Memory & Control นโยบาย แผน พัฒนาหลักสูตร/ การสอน/การวิจัย การเน้นผู้เรียน ธรรมาภิบาล บัณฑิต ผลงานวิจัย ความพึงพอใจ รางวัล ผลการประเมิน

7 6 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2. องค์ประกอบ คุณภาพการศึกษา 1. วัตถุประส งค์ 4. กระบวนการการ ประกันคุณภาพ 3. กลไกการประกัน คุณภาพการศึกษา

8 7 วัตถุประสงค์ของการประกัน คุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1. ควบคุมปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษา ให้มีมาตรฐาน 2. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ ดำเนินงานการควบคุมคุณภาพปัจจัยอย่าง เป็นระบบและต่อเนื่อง 3. นำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนาคณะ และภาควิชา เพื่อให้บรรลุผล ตามเป้าหมายที่กำหนด 4. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ให้พร้อมสำหรับการตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ โดยหน่วยงาน ภายใน - ภายนอก

9 8 องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์ ฯ องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน องค์ประกอบที่ 3 การพัฒนาและสนับสนุน นักศึกษา องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่ ชุมชน องค์ประกอบที่ 6 การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกัน คุณภาพ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ องค์ประกอบคุณภาพการศึกษา

10 9 กลุ่มที่ 1 ผู้บริหาร ระดับสูง ( คณบดี รองคณบดี ) 1. กำหนด นโยบาย คณะ ให้ สอดคล้องกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2. คิด / เขียน แผน ยุทธศาสตร์ คณะ ให้ สอดคล้องกับนโยบาย 3. ควบคุมให้มีการ ดำเนินงานตามแผนฯ กลุ่มที่ 2 ผู้ปฏิบัติงาน 1. คิด / เขียน แผนการ ปฏิบัติงาน ให้สอดคล้อง กับแผนยุทธศาสตร์คณะ 2. คิดวิธี / ดำเนินงานตาม แผนฯ ให้เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพสูงสุด 1. มีคณะกรรมการประกัน คุณภาพฯ ระดับคณะ ภาควิชา / หน่วยงาน 1. วางแผนการ ดำเนินการการประกัน คุณภาพฯ 2. มีคณะกรรมการจัดทำ รายงานการประเมิน ตนเอง (Self Assessment Report: SAR) และเผยแพร่แก่ สาธารณ 3. มีหน่วยงานด้านประกัน คุณภาพการศึกษา 4. มีการจัดทำระบบ ฐานข้อมูลที่ทันสมัย มี คุณภาพ และ ประสิทธิภาพ เพื่อการ บริหารจัดการ 2. จัดทำรายงานการ ประเมินตนเอง (SAR) ทั้งระดับคณะ ภาควิชา / หน่วยงาน ( เผยแพร่แก่สาธารณ ) 3. ดำเนินการประเมินผล / นำผลการประเมินมา ปรับปรุงแผนการ ประกันคุณภาพ 4. มีการพัฒนา ฐานข้อมูลที่สามารถ เชื่อมโยงกับ มหาวิทยาลัย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล ไก กระบว นการ

11 10 เกณฑ์การประเมิน ระดับการพัฒนาตัวคูณคะแนนการประเมิน (%) ความหมาย ระดับ 0 = 0.0  90 = ดีเลิศ (excellent) ระดับ 1 = 0.180-89 = ดีมาก (very good) ระดับ 2 = 0.370-79 = ดี (good) ระดับ 3 = 0.560-69 = พอใช้ (fair) ระดับ 4 = 0.6<60 = ต้องปรับปรุงแก้ไข (poor) ระดับ 5 = 0.7 ระดับ 6 = 0.8 ระดับ 7 = 0.9 ระดับ 8 = 1.0 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับการดำเนินงานตามวงจร Plan- Do-Check-Act (PDCA)

12 11 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2547-49 จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ องค์ประกอบที่ น้ำหนัก ความสำคัญ ปีการศึกษา 254725482549 1: ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ ฯ5 80.082.0 2: การเรียนการสอน30 84.085.3 3: การพัฒนาและสนับสนุนนักศึกษา10 87.090.0 4: การวิจัย20 93.0 5: การบริการวิชาการแก่ชุมชน10 88.0 90.0 6: การทำนุบำรุงศิลปะฯ5 94.090.0 7: การบริหารและการจัดการ10 88.090.0 8: การเงินและงบประมาณ5 86.0 9: ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ5 90.0 คะแนนรวม100 87.688.488.6

13 12 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คะแนนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทุกคณะ ปีการศึกษา 2547 - 2549 กลุ่มวิชาลำดับที่คณะ ปีการศึกษา 254725482549 กลุ่มสาขาวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพ 1คณะแพทยศาสตร์83.385.090.5 2คณะทันตแพทยศาสตร์79.583.284.4 3คณะเภสัชศาสตร์88.789.790.3 4คณะเทคนิคการแพทย์83.087.788.5 5คณะสัตวแพทยศาสตร์75.680.886.2 6คณะพยาบาลศาสตร์89.291.293.2 กลุ่มสาขาวิชา วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี 7คณะวิทยาศาสตร์83.784.585.6 8คณะวิศวกรรมศาสตร์80.185.890.0 9คณะเกษตรศาสตร์87.688.488.6 10คณะอุตสาหกรรมเกษตร79.983.886.2 11คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์82.086.488.5 12วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี-64.675.0 กลุ่มสาขาวิชา สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 13คณะมนุษยศาสตร์82.484.186.1 14คณะสังคมศาสตร์76.882.084.1 1515คณะศึกษาศาสตร์82.379.183.0 1616คณะบริหารธุรกิจ82.684.287.7 17คณะเศรษฐศาสตร์85.087.788.9 18คณะวิจิตรศิลป์84.387.389.2 19คณะการสื่อสารมวลชน-81.184.3 20คณะนิติศาสตร์-73.357.1 21คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์-74.278.2

14 13 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

15 14 www.agri.cmu.ac.th คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำแหน่งในการแข่งขันของคณะเกษตรศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการ ศึกษา อันดับจาก 21 คณะ ใน มช. อันดับจาก 6 คณะ ใน มช. กลุ่มสาขาวิชา วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ผลการประเมิน % 25473187.6 (ดีมาก) 25483188.4 (ดีมาก) 25497288.6 (ดีมาก)

16 15 www.agri.cmu.ac.thตำแหน่งในการแข่งขันของคณะเกษตรศาสตร์ระดับชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มา:ผลการจัดอันดับ (Ranking) ศักยภาพมหาวิทยาลัยไทย 50 อันดับ โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ ปี 2548 อยู่ในกลุ่ม 5 อันดับแรกของประเทศ ของคณะที่มีศักยภาพทั้งด้านการเรียนการสอน และด้านการวิจัย

17 16 หน้าที่หลัก ของหน่วยงาน QA คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1.วางแผนการ-กำหนดปฏิทิน/กิจกรรม-ดำเนินงาน ด้านประกันคุณภาพ การศึกษาและควบคุมภายในของคณะ 2.ประสานงานระหว่างคณะ/ภาควิชา/หน่วยงาน 3.จัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ 4.จัดทำรายงานประจำปี (SAR) รวบรวมข้อมูล สำหรับวิเคราะห์ตัวชี้วัดผล ดำเนินงาน (Key Performance Indicators: KPI) ระดับคณะ เพื่อรับ การประเมินจาก 1)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ 3)คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 4)สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ตรวจประเมิน 5 ปีครั้ง (รวมจำนวนรายงาน ~ 40 เล่ม และตัวชี้วัด 146 ตัว)

18 17 หน้าที่หลัก ของหน่วยงาน QA (ต่อ) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5.จัดทำรายงานผลการบริหารงาน สำหรับการประเมินคณบดี (รวมจำนวนรายงาน ~ 5 เล่ม) 6.จัดทำรายงานการควบคุมภายในประจำปีของคณะ เพื่อส่งให้ มหาวิทยาลัย สำหรับการประเมินตามระเบียบสำนักงานการตรวจเงิน แผ่นดิน (สตง.) (รวมจำนวนรายงาน ~ 6 เล่ม) 7.จัดทำสารสนเทศและทำหน้าที่บริหารจัดการฐานข้อมูลการประกัน คุณภาพการศึกษาคณะ โดยจัดทำเว็บไซต์ e-QA (http://web.agri.cmu.ac.th/qa/) 8.จัดสัมมนา ฝึกอบรม และดูงาน ด้านประกันคุณภาพการศึกษา 9.สนับสนุนและให้คำปรึกษาด้านการวิเคราะห์ วิจัยทั่วไป วิจัยสถาบัน แก่บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

19 18 http://web.agri.cmu.ac.th/qa/ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การเผยแพร่ ข่าวสาร

20 19 ขอบคุ ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ดาวน์โหลด ppt 1 การประกันคุณภาพ (Quality Assurance) การประกันคุณภาพ (Quality Assurance : QA) การประกันคุณภาพ (Quality (Quality Assurance Assurance : ) QA) www.agri.cmu.ac.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google