งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

AEC 466: Economics of Agricultural Development 1.3 ลักษณะของประเทศด้อยพัฒนาหรือ กำลังพัฒนา  “ ประเทศที่มีระดับรายได้ที่แท้จริงเฉลี่ยต่อ บุคคลเมื่อเปรียบเทียบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "AEC 466: Economics of Agricultural Development 1.3 ลักษณะของประเทศด้อยพัฒนาหรือ กำลังพัฒนา  “ ประเทศที่มีระดับรายได้ที่แท้จริงเฉลี่ยต่อ บุคคลเมื่อเปรียบเทียบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 AEC 466: Economics of Agricultural Development 1.3 ลักษณะของประเทศด้อยพัฒนาหรือ กำลังพัฒนา  “ ประเทศที่มีระดับรายได้ที่แท้จริงเฉลี่ยต่อ บุคคลเมื่อเปรียบเทียบ กับประเทศอื่นๆ ”  “ ประเทศที่มีระดับรายได้ที่แท้จริงเฉลี่ยต่อ บุคคลต่ำเมื่อเปรียบเทียบ กับประเทศอื่นๆ ” ความหมา ย

2 AEC 466: Economics of Agricultural Development World Bank’s Classification System ใใใใช้ Gross National Income per capita เป็นเกณฑ์ในการจัดกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา ทางเศรษฐกิจ ปปปประเทศต่างๆ ถูกจัดเป็นกลุ่มโดยใช้ GNI ใน ปี 2000 ได้ดังนี้  L L L Low Income Countries (LIC):  $ 755  L L L Lower-Middle Income Countries (LMC): $ 756-2,995  U U U Upper-Middle Income Countries (UMC): $ 2,995-9,265  H H H High Income Countries:  $ 9,266

3 AEC 466: Economics of Agricultural Development 1.3 ลักษณะของประเทศด้อยพัฒนาหรือ กำลังพัฒนา  “ ประเทศที่มีระดับรายได้ที่แท้จริงเฉลี่ยต่อ บุคคลเมื่อเปรียบเทียบ กับประเทศอื่นๆ ”  “ ประเทศที่มีระดับรายได้ที่แท้จริงเฉลี่ยต่อ บุคคลต่ำเมื่อเปรียบเทียบ กับประเทศอื่นๆ ” Jacob Viner, “The Economic of Development”  “ ประเทศที่มีโอกาสหรือลู่ทางอย่างดีในการใช้ ทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นทุน แรงงานหรือ ทรัพยากรธรรมชาติให้มากขึ้น  เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชากร ปัจจุบันให้เพิ่มสูงขึ้นหรือไม่ให้ระดับความ เป็นอยู่ของประชากรที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตลด ต่ำลง ” ความหมา ย

4 AEC 466: Economics of Agricultural Development 1.3 ลักษณะของประเทศด้อยพัฒนาหรือ กำลังพัฒนา ( ต่อ )  พิจารณาได้จากความสามารถของประเทศ นั้นๆ ในการจัดหาสินค้าและบริการในการ อุปโภคบริโภคให้กับประชากร สรุป :  “ ประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่ยากจนและ ยากจนมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งเกิดจาก ความไม่สามารถที่จะใช้ทรัพยากรที่ ประเทศมีอยู่ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ ได้ แต่ยังมีโอกาสที่จะนำเอาทรัพยากรมา ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ เพื่อ ยกระดับความเป็นอยู่ของประชากรให้ดี ขึ้น ”

5 AEC 466: Economics of Agricultural Development 1.3 ลักษณะของประเทศด้อยพัฒนาหรือ กำลังพัฒนา ( ต่อ ) ► ประสิทธิภาพการผลิตต่ำ (low levels of productivity) ► มีรายจ่ายเกี่ยวกับอาหารและสิ่งจำเป็นในสัดส่วน ที่สูงเทียบกับรายได้ ► การสะสมทุนหรือออมทรัพย์มีในกลุ่มเล็กๆ ที่ ค่อนข้างร่ำรวย ► สินค้าออกเป็นวัตถุดิบ / สินค้าเกษตร สินค้าเข้า เป็นสินค้าอุตสาหกรรม สินค้าออก ► อัตราการว่างงานค่อนข้างสูง มีอัตราการพึ่งพา (dependency ratio) สูง สภาพที่คล้ายคลึงกันของประเทศกำลังพัฒนา มีดังนี้ ► มีอัตราการเพิ่มของประชากรค่อนข้างสูง จากอัตราการเกิดสูง ► มีกำลังแรงงานในภาคเกษตรมาก ส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษาต่ำ แรงงาน

6 AEC 466: Economics of Agricultural Development 1.3 ลักษณะของประเทศด้อยพัฒนาหรือ กำลังพัฒนา ( ต่อ ) ► มีมาตรฐานการครองชีพที่ต่ำ การกระจาย รายได้ไม่เท่าเทียมกัน ประชากรส่วนใหญ่ ยากจน ► มีความสัมพันธ์กับประเทศที่พัฒนาแล้ว ใน ลักษณะพึ่งพา และขาดเสถียรภาพ เพิ่มเติมว่า ลักษณะของประเทศ กำลังพัฒนานั้นจะรวม Todaro เพิ่มเติมว่า ลักษณะของประเทศ กำลังพัฒนานั้นจะรวม

7 AEC 466: Economics of Agricultural Development 1.4 การพัฒนาการเกษตรกับการพัฒนา ชนบท การพัฒนาการเกษตรเชื่อมโยงกับการพัฒนา ชนบทอย่างไร ? ► ประชากรในชนบทส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทางการเกษตร ► การพัฒนาการเกษตรให้เกษตรกรมีรายได้ เพิ่มขึ้น จะส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจในชนบทดี ขึ้น ► ประสิทธิภาพการผลิตภาคการเกษตรที่สูงขึ้น ส่งผลให้ค่าครองชีพในชนบทต่ำ ► การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการ ผลิตภาคการเกษตร นำความเจริญมาสู่ชนบท ด้วย ► ดูบทบาทของภาคการเกษตรในการพัฒนา ประเทศในบทที่ 2

8 AEC 466: Economics of Agricultural Development ประชากรและแรงงานในประเทศพัฒนาและ กำลังพัฒนา

9 AEC 466: Economics of Agricultural Development จำนวนประชากรในชนบทและภาคเกษตร จำแนก ตามกลุ่มประเทศ

10 AEC 466: Economics of Agricultural Development จำนวนประชากรเกษตรและนอกเกษตรของไทย ตามแผนพัฒนาฯฉบับที่ 3-8

11 AEC 466: Economics of Agricultural Development สัดส่วนของประชากรเกษตรและนอกเกษตรของ ไทย ตามแผนพัฒนาฯฉบับที่ 3-8

12 AEC 466: Economics of Agricultural Development ระดับการศึกษาของแรงงานไทย ปี 2541 เทียบกับ ปี 2546

13 AEC 466: Economics of Agricultural Development เปรียบเทียบสัดส่วนของสินค้าส่งออก ระหว่างประเทศกำลังพัฒนาและประเทศ พัฒนาแล้ว


ดาวน์โหลด ppt AEC 466: Economics of Agricultural Development 1.3 ลักษณะของประเทศด้อยพัฒนาหรือ กำลังพัฒนา  “ ประเทศที่มีระดับรายได้ที่แท้จริงเฉลี่ยต่อ บุคคลเมื่อเปรียบเทียบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google