งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบการบริหาร โครงการวิจัย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบการบริหาร โครงการวิจัย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบการบริหาร โครงการวิจัย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 คณะเกษตรศษสตร์ สถาบันวิทย์เทคโนฯ โครงการหลวง สถานวิทยาการ หลังการเก็บเกี่ยว ศวพก. ระบบบริหารโครงการวิจัยในปัจจุบัน

3 คณะเกษตรศาสตร์ สถาบันวิทย์เทคโนฯ โครงการหลวง สถานวิทยาการ หลังการเก็บเกี่ยว ศวพก. ระบบบริหารโครงการวิจัยที่น่าจะเป็น

4 ปัญหาในปัจจุบัน  ไม่สามารถรายงานงบประมาณได้ถูกต้อง และครบถ้วน  มีความลักลั่นในการบริหารงานวิจัย  ระบบประกันคุณภาพการศึกษาทำได้ไม่ สมบูรณ์  ติดตามผลสัมฤทธิ์ของงานวิจัยในระดับ คณะฯได้ลำบาก  การประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับต่างๆ ทำได้ไม่สมบูรณ์  อาจเกิดการวิจัยซ้ำซ้อนได้  บุคลากรที่สนับสนุนงานวิจัยไม่สามารถ ทำงานเต็มประสิทธิภาพ

5 คำถามหลัก  จะสร้างระบบบริหารงานวิจัยให้มี ประสิทธิภาพกว่าปัจจุบันได้อย่างไร ?  ทำอย่างไรจึงสามารถติดตามงบประมาณ และผลงานวิจัยของคณะฯได้อย่างสมบูรณ์  จะสร้างกลุ่มวิจัยที่แข็งแกร่งและต่อเนื่องได้ อย่างไร ?  จะเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลงาน ตีพิมพ์และงานวิจัยที่มีการนำไปใช้ ประโยชน์อย่างสูงได้อย่างไร ?  บทบาทของศูนย์วิจัย และภาควิชา ในด้าน บูรณาการงานวิจัยควรเป็นอย่างไร ?

6 ระบบบริหารโครงการ ( i PM )


ดาวน์โหลด ppt ระบบการบริหาร โครงการวิจัย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google