งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะเกษตรศาสตร์ มช. ทำไมต้องหลอมรวม??? พิทยา สรวมศิริ 6 มิถุนายน 2546.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะเกษตรศาสตร์ มช. ทำไมต้องหลอมรวม??? พิทยา สรวมศิริ 6 มิถุนายน 2546."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะเกษตรศาสตร์ มช. ทำไมต้องหลอมรวม??? พิทยา สรวมศิริ 6 มิถุนายน 2546

2

3

4

5

6

7

8

9 การปรับอัตราส่วนของนักศึกษาปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาของคณะเกษตรศาสตร์ ในการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย ปัจจุบัน : 70 : เน้นวิจัย : 40 :60

10

11

12 กรณีต้องการค่า FTES เพิ่มขึ้น 3 เท่าของปี 2545

13 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2546
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2546 ข้อ 5 การสอบคัดเลือกหรือการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา 5.3 มหาวิทยาลัยอาจทำการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นปีที่ 2 ตามความต้องการของคณะและสาขาวิชา

14 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2546
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2546 ข้อ 6 ประเภทของนักศึกษา 6.1 นักศึกษาเต็มเวลา 6.2 นักศึกษาไม่เต็มเวลา 6.3 นักศึกษาสมทบ

15 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2546
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2546 ข้อ 9 การศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง ข้อ 11 ระบบการศึกษา มหาวิทยาลัยมีการจัดการศึกษา 2 รูปแบบคือ การศึกษาในระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

16 หลอมรวมอย่างไรจึงจะดี???

17 หลอมรวมอย่างไร จึงจะดี ???
นักศึกษา/บัณฑิต/ชุมชน-เอกชน ได้อะไร (Customer driven) เวลาของอาจารย์เพื่อการวิจัยเพิ่มได้เท่าใด อัตราทดแทนอาจารย์เกษียณจะเพิ่มได้อย่างไร ค่า FTES ที่ต่ำ จะทำอย่างไร ความนิยมในหลักสูตรเกษตรศาสตร์จะเพิ่มได้อย่างไร

18 หลอมรวมอย่างไร จึงจะดี ???
ครุภัณฑ์และพื้นที่ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ยังใช้ไม่คุ้มค่าและเก่าชำรุดจะทำอย่างไร แม่เหียะ/แปลงฟอร์ด แปลงพืชสวน แปลงพืชไร่ และ ดอยต่าง ๆ จะลดอาณาจักรนิยมและ share resource อย่างไร ต้นทุนลดเกิน 30% ไหม

19 หลอมรวมอย่างไร จึงจะดี ???
องค์ความรู้เชิงสหสาขาวิชาจะเพิ่มได้อย่างไร จะสร้างเอกลักษณ์และรักษาความเข้มแข็ง ทางวิชาการของคณะได้อย่างไร จะเพิ่มรายได้ของคณะอีก 1 เท่าได้ไหม จะพัฒนาคนรุ่นใหม่อย่างไร

20 รายได้ของคณะต้องมาจาก
ลดต้นทุน ขายวิชาการ และศักยภาพวิจัย สร้าง Image ระดับนานาชาติ

21 คณะเกษตรศาสตร์ในฝัน งบประมาณแผ่นดิน : เงินรายได้ 40:60 (200 ล้านบาท)
FTES หน่วย นศ. ป.ตรี : บัณฑิตศึกษา 1,400 : 700 คน (2:1) งบประมาณวิจัย 100 ล้าน/ปี ภาระงานอาจารย์ สอน 30% วิจัย+วิทยานิพนธ์ 50% อาจารย์ : บุคลากร ข-ค/ คนงาน 1 : 1-2

22 ขั้นตอนการหลอมรวม กำหนด Priority
หลอมรวมการบริหารและทรัพยากร-สาขาวิชายังอยู่ หลอมรวมกระบวนวิชา หลอมรวมสาขาวิชาระดับ ป.ตรี พัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ตามศักยภาพและ การตลาด-บูรณาการ

23 ถ้าเราหลอมรวมจิตใจได้
เกษตรศาสตร์กับเกษตรไทยคือเรื่องเดียวกัน

24 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt คณะเกษตรศาสตร์ มช. ทำไมต้องหลอมรวม??? พิทยา สรวมศิริ 6 มิถุนายน 2546.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google