งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะเกษตรศาสตร์ มช. ทำไมต้องหลอม รวม ??? พิทยา สรวมศิริ 6 มิถุนายน 2546.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะเกษตรศาสตร์ มช. ทำไมต้องหลอม รวม ??? พิทยา สรวมศิริ 6 มิถุนายน 2546."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะเกษตรศาสตร์ มช. ทำไมต้องหลอม รวม ??? พิทยา สรวมศิริ 6 มิถุนายน 2546

2

3

4

5

6

7

8

9 การปรับอัตราส่วนของนักศึกษาปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ เกษตรศาสตร์ ในการก้าวสู่การเป็น มหาวิทยาลัยวิจัย ปัจจุบัน : 70 : 30 เน้น วิจัย : 40 :60

10

11

12 กรณีต้องการค่า FTES เพิ่มขึ้น 3 เท่าของปี 2545

13 ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา ตรี พ. ศ. 2546 ข้อ 5 การสอบคัดเลือกหรือการ คัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา 5.3 มหาวิทยาลัยอาจทำการ สอบคัดเลือกหรือคัดเลือกนักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเข้าศึกษา ในระดับชั้นปีที่ 2 ตามความต้องการ ของคณะและสาขาวิชา

14 ข้อ 6 ประเภทของนักศึกษา 6.1 นักศึกษาเต็มเวลา 6.2 นักศึกษาไม่เต็มเวลา 6.3 นักศึกษาสมทบ ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา ตรี พ. ศ. 2546

15 ข้อ 9 การศึกษาเพื่อปริญญาที่ สอง ข้อ 11 ระบบการศึกษา มหาวิทยาลัยมีการจัด การศึกษา 2 รูปแบบคือ การศึกษาใน ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา ตรี พ. ศ. 2546

16 หลอมรวมอย่างไรจึง จะดี ???

17 นักศึกษา / บัณฑิต / ชุมชน - เอกชน ได้อะไร (Customer driven) เวลาของอาจารย์เพื่อการวิจัยเพิ่มได้ เท่าใด อัตราทดแทนอาจารย์เกษียณจะเพิ่มได้ อย่างไร ค่า FTES ที่ต่ำ จะทำอย่างไร ความนิยมในหลักสูตรเกษตรศาสตร์จะ เพิ่มได้อย่างไร

18 ครุภัณฑ์และพื้นที่ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ยังใช้ไม่คุ้มค่าและเก่า ชำรุดจะทำอย่างไร แม่เหียะ / แปลงฟอร์ด แปลงพืชสวน แปลงพืชไร่ และ ดอยต่าง ๆ จะลดอาณาจักรนิยมและ share resource อย่างไร ต้นทุนลดเกิน 30% ไหม หลอมรวมอย่างไร จึงจะดี ???

19 องค์ความรู้เชิงสหสาขาวิชาจะ เพิ่มได้อย่างไร จะสร้างเอกลักษณ์และรักษา ความเข้มแข็ง ทางวิชาการของคณะได้ อย่างไร จะเพิ่มรายได้ของคณะอีก 1 เท่าได้ไหม จะพัฒนาคนรุ่นใหม่อย่างไร หลอมรวมอย่างไร จึงจะดี ???

20 รายได้ของคณะต้อง มาจาก ลดต้นทุน ขายวิชาการ และ ศักยภาพวิจัย สร้าง Image ระดับ นานาชาติ

21 คณะเกษตรศาสตร์ใน ฝัน งบประมาณแผ่นดิน : เงินรายได้ 40:60 (200 ล้านบาท ) FTES 2000 หน่วย นศ. ป. ตรี : บัณฑิตศึกษา 1,400 : 700 คน (2:1) งบประมาณวิจัย 100 ล้าน / ปี ภาระงานอาจารย์ สอน 30% วิจัย + วิทยานิพนธ์ 50% อาจารย์ : บุคลากร ข - ค / คนงาน 1 : 1- 2

22 ขั้นตอนการหลอมรวม กำหนด Priority หลอมรวมการบริหารและ ทรัพยากร - สาขาวิชายังอยู่ หลอมรวมกระบวนวิชา หลอมรวมสาขาวิชาระดับ ป. ตรี พัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ตาม ศักยภาพและ การตลาด - บูรณา การ

23 ถ้าเราหลอมรวมจิตใจ ได้ เกษตรศาสตร์กับเกษตรไทยคือ เรื่องเดียวกัน

24 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt คณะเกษตรศาสตร์ มช. ทำไมต้องหลอม รวม ??? พิทยา สรวมศิริ 6 มิถุนายน 2546.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google