งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ ฝึกอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน ปี 51

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ ฝึกอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน ปี 51"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ ฝึกอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน ปี 51
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 32 ศูนย์ ศูนย์ฯ พืชสวน 12 ศูนย์ ศูนย์ฯ พันธุ์ พืชเพาะเลี้ยง 10 ศูนย์ ศูนย์ฯ ผึ้ง 5 ศูนย์ ศูนย์ฯจักรกล 4 ศูนย์ ศูนย์ฯยางพารา 1 ศูนย์

2 กิจกรรมหลัก 1 พัฒนาศักยภาพและบริหารจัดการโครงการ
- ประชุมสัมมนาจัดทำหลักสูตรและแผนปฏิบัติงานปี2551 - การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรของศูนย์ - ติดตามนิเทศงานโครงการ - ประเมินผลโครงการ - การประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของศูนย์

3 2 ฝึกอาชีพทางการเกษตรเฉพาะด้านแก่เกษตรกร
ฝึกอาชีพทางการเกษตรเฉพาะด้านให้แก่เกษตรกร ตามที่เกษตรสนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรม เป้าหมาย 13,100 ราย จาก 31 ศูนย์ (ไม่รวมสุพรรณบุรี )

4 3. การเตรียมความพร้อมของศูนย์ในการจัดการเรียนรู้
3.1 ผลิตปัจจัยทางการเกษตร ( 27 ศูนย์) 3.2 พัฒนาแปลงแม่พันธุ์ แปลงรวบรวมพันธุ์ แปลงขยายพันธุ์ แปลงศึกษาทดสอบ แปลงเรียนรู้ และผึ้ง ( 27 ศูนย์)

5 พิเศษ (งบรายจ่ายอื่น )
4. พัฒนาศักยภาพศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) เป้าหมาย - การอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 5,000 ราย - ส่งเสริมพืชพันธุ์ดี - จัดทำแปลงเรียนรู้และแปลงศึกษาทดสอบ - ให้บริการและจัดนิทรรศการ - พัฒนาศักยภาพศูนย์ ภายใต้โครงการนำร่อง

6 งบประมาณโครงการ รวม 32.6257 ล้านบาท
งบประมาณโครงการ รวม ล้านบาท 1.รายจ่ายในการดำเนินงาน 31 ศูนย์ ล้านบาท 1.1. พัฒนาศักยภาพและบริหารจัดการโครงการ ล้านบาท 1.2. การเตรียมความพร้อมของศูนย์ในการจัดการเรียนรู้ 5.800 ล้านบาท 1.3. ฝึกอาชีพการเกษตร ล้านบาท 2.รายจ่ายอื่นของศูนย์เนื้อเยื่อสุพรรณบุรี ล้านบาท


ดาวน์โหลด ppt โครงการ ฝึกอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน ปี 51

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google