งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ ฝึกอาชีพการเกษตรเฉพาะ ด้าน ปี 51 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การเกษตร 32 ศูนย์ ศูนย์ฯ พืชสวน 12 ศูนย์ ศูนย์ฯ พันธุ์ พืชเพาะเลี้ยง 10 ศูนย์ ศูนย์ฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ ฝึกอาชีพการเกษตรเฉพาะ ด้าน ปี 51 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การเกษตร 32 ศูนย์ ศูนย์ฯ พืชสวน 12 ศูนย์ ศูนย์ฯ พันธุ์ พืชเพาะเลี้ยง 10 ศูนย์ ศูนย์ฯ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ ฝึกอาชีพการเกษตรเฉพาะ ด้าน ปี 51 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การเกษตร 32 ศูนย์ ศูนย์ฯ พืชสวน 12 ศูนย์ ศูนย์ฯ พันธุ์ พืชเพาะเลี้ยง 10 ศูนย์ ศูนย์ฯ ผึ้ง 5 ศูนย์ ศูนย์ฯจักรกล 4 ศูนย์ ศูนย์ฯยางพารา 1 ศูนย์

2 กิจกรรมหลัก 1 พัฒนาศักยภาพและบริหารจัดการ โครงการ - ประชุมสัมมนาจัดทำหลักสูตรและ แผนปฏิบัติงานปี 2551 - การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรของศูนย์ - ติดตามนิเทศงานโครงการ - ประเมินผลโครงการ - การประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของศูนย์

3 2 ฝึกอาชีพทางการเกษตรเฉพาะ ด้านแก่เกษตรกร ฝึกอาชีพทางการเกษตรเฉพาะ ด้านให้แก่เกษตรกร ตามที่เกษตร สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรม เป้าหมาย 13,100 ราย จาก 31 ศูนย์ ( ไม่รวมสุพรรณบุรี )

4 3. การเตรียมความพร้อมของศูนย์ ในการจัดการเรียนรู้ 3.1 ผลิตปัจจัยทางการเกษตร ( 27 ศูนย์ ) 3.2 พัฒนาแปลงแม่พันธุ์ แปลงรวบรวม พันธุ์ แปลงขยายพันธุ์ แปลงศึกษา ทดสอบ แปลงเรียนรู้ และผึ้ง ( 27 ศูนย์ )

5 พิเศษ ( งบรายจ่ายอื่น ) 4. พัฒนาศักยภาพศูนย์ส่งเสริมและ พัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัด สุพรรณบุรี ( พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง ) เป้าหมาย - การอบรมและถ่ายทอด เทคโนโลยี 5,000 ราย - ส่งเสริมพืชพันธุ์ดี - จัดทำแปลงเรียนรู้และแปลงศึกษา ทดสอบ - ให้บริการและจัดนิทรรศการ - พัฒนาศักยภาพศูนย์ ภายใต้ โครงการนำร่อง

6 งบประมาณโครงการ รวม 32.6257 ล้านบาท 1. รายจ่ายในการดำเนินงาน 31 ศูนย์ 13.6577 ล้านบาท 1.1. พัฒนาศักยภาพและบริหารจัดการ โครงการ 1.5877 ล้านบาท 1.2. การเตรียมความพร้อมของศูนย์ใน การจัดการเรียนรู้ 5.800 ล้านบาท 1.3. ฝึกอาชีพการเกษตร 6.288 ล้านบาท 2. รายจ่ายอื่นของศูนย์เนื้อเยื่อ สุพรรณบุรี 18.95 ล้านบาท


ดาวน์โหลด ppt โครงการ ฝึกอาชีพการเกษตรเฉพาะ ด้าน ปี 51 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การเกษตร 32 ศูนย์ ศูนย์ฯ พืชสวน 12 ศูนย์ ศูนย์ฯ พันธุ์ พืชเพาะเลี้ยง 10 ศูนย์ ศูนย์ฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google