งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักประสานการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักประสานการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักประสานการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
แนวทางปฏิบัติเพื่อการพัฒนาสถานีอนามัย เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นพ.เกษม เวชสุทธานนท์ สำนักประสานการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

2 กรอบแนวคิดการทำงาน 4 ก คกก.รพสต. กองทุนตำบล อสม./แกนนำ แผนสุขภาพตำบล

3 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรพ.สต.ปีงบประมาณ 2553 งปม. 8 ล้านบาท
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรพ.สต.ปีงบประมาณ งปม. 8 ล้านบาท พัฒนาหลักสูตร----ดำเนินการฝึกอบรมเดือน กย. สรุปประเมินผล ----ประชุมเชิงปฏิบัติการ----วางแผนปี2554

4 โครงการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนใน รพ. สต
โครงการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนใน รพ.สต.ปีงบประมาณ งปม. 5 ล้านบาท จังหวัดคัดเลือกรพสต.----ประเมินตนเอง----ประชุมสัมมนาเรื่องการมีส่วนร่วม---ทีมวิชาการภาค/จังหวัด----ติดตาม/สรุปบทเรียน เป้าหมาย 210 รพสต./คณะกรรมการรพสต คน

5 โครงการสนับสนุนนวัตกรรมระบบสุขภาพชุมชนใน รพสต. 46 ล้านบาท( สสส. )
เป้าหมาย นวัตกรรม/แหล่งเรียนรู้ระบบสุขภาพชุมชน 100 แห่ง จาก 40 จังหวัด พัฒนาโครงการ—คัดเลือก—สนับสนุนงบประมาณ—ดำเนินการ—คัดเลือกนำเสนอในระดับเขต/ประเทศ--พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ดูงาน

6 โครงการศูนย์ยุทธศาสตร์งานเวชปฏิบัติครอบครัวพัฒนาศูนย์เรียนรู้เวชศาสตร์ครอบครัว 18 เขต
พัฒนายุทธศาสตร์---ขับเคลื่อน—ผ่านกลไกกสธ.-สปสช.-ราชวิทยาลัย/ศูนย์เรียนรู้เขต—พัฒนาแพทย์FMและทีมสหสาขา—สนับสนุนรพสต.

7 โครงการพัฒนายุทธศาสตร์ทศวรรษรพสต.
ปรับปรุงยุทธศาสตร์เดิมใน๓ เดือน—นำเสนอครม.(เน้นยุทธศาสตร์กำลังคน)—ขับเคลื่อนผ่านเขต/จังหวัด การขยายและพัฒนาศักยภาพรพสต. ปรับปรุงกลไกและระบบสนับสนุน การบริหารจัดการกำลังคน เพิ่มคุณค่า เอกลักษณ์และการสนับสนุนการมีส่วนร่วม สร้างและจัดการความรู้

8 กลไกการดำเนินงานตามนโยบาย รพ.สต.

9 ส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่
รพสต ส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่ เพิ่มคุณภาพบริการ บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม

10 กรอบแนวคิด รพ.สต. สสอ. ชุมชน อปท. รพ. เชื่อมโยงบริการ เชิงรุก
CUP สสจ. เขต รพ.สต. คกก.สุขภาพตำบล สสอ. ชุมชน อปท. รพ. จัดทำแผนบูรณาการสุขภาพตำบล ร่วมคิด-ร่วมลงทุน-ร่วมสนับสนุน-ร่วมติดตาม ผู้ให้บริการ ผู้จัดการ /เสริมพลัง เชื่อมโยงบริการ เชิงรุก ครอบคลุมกลุ่ม 5เป้าหมาย ตั้งแต่ในครรภ์มารดา-ถึงเชิงตระกอน ตามความจำเป็นเร่งด่วนปัญหาสุขภาพในพื้นที่และภาพรวม กรอบแนวคิด รพ.สต.


ดาวน์โหลด ppt สำนักประสานการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google