งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางปฏิบัติเพื่อการพัฒนาสถานี อนามัย เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นพ. เกษม เวชสุทธานนท์ สำนักประสานการพัฒนา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางปฏิบัติเพื่อการพัฒนาสถานี อนามัย เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นพ. เกษม เวชสุทธานนท์ สำนักประสานการพัฒนา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางปฏิบัติเพื่อการพัฒนาสถานี อนามัย เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นพ. เกษม เวชสุทธานนท์ สำนักประสานการพัฒนา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

2 กรอบแนวคิดการทำงาน 4 ก คกก. รพสต. กองทุน ตำบล อสม./ แกน นำ แผนสุขภาพ ตำบล

3 โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรรพ. สต. ปีงบประมาณ 2553 งปม. 8 ล้านบาท พัฒนาหลักสูตร ---- ดำเนินการฝึกอบรมเดือน กย. สรุปประเมินผล ---- ประชุมเชิงปฏิบัติการ ---- วางแผนปี 2554

4 โครงการพัฒนารูปแบบการมีส่วน ร่วมของชุมชนใน รพ. สต. ปีงบประมาณ 2553-54 งปม. 5 ล้านบาท จังหวัดคัดเลือกรพสต.---- ประเมินตนเอง ---- ประชุมสัมมนาเรื่องการมีส่วนร่วม --- ทีม วิชาการภาค / จังหวัด ---- ติดตาม / สรุปบทเรียน เป้าหมาย 210 รพสต./ คณะกรรมการรพสต. 1050 คน

5 โครงการสนับสนุนนวัตกรรมระบบ สุขภาพชุมชนใน รพสต. 46 ล้านบาท ( สสส. ) เป้าหมาย นวัตกรรม / แหล่งเรียนรู้ระบบสุขภาพ ชุมชน 100 แห่ง จาก 40 จังหวัด พัฒนาโครงการ — คัดเลือก — สนับสนุน งบประมาณ — ดำเนินการ — คัดเลือกนำเสนอ ในระดับเขต / ประเทศ -- พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ ดูงาน

6 โครงการศูนย์ยุทธศาสตร์งานเวช ปฏิบัติครอบครัวพัฒนาศูนย์ เรียนรู้เวชศาสตร์ครอบครัว 18 เขต พัฒนายุทธศาสตร์ --- ขับเคลื่อน — ผ่านกลไก กสธ.- สปสช.- ราชวิทยาลัย / ศูนย์เรียนรู้เขต — พัฒนาแพทย์ FM และทีมสหสาขา — สนับสนุน รพสต.

7 โครงการพัฒนายุทธศาสตร์ทศวรรษ รพสต. ปรับปรุงยุทธศาสตร์เดิมใน๓ เดือน — นำเสนอ ครม.( เน้นยุทธศาสตร์กำลังคน )— ขับเคลื่อน ผ่านเขต / จังหวัด  การขยายและพัฒนาศักยภาพรพสต.  ปรับปรุงกลไกและระบบสนับสนุน  การบริหารจัดการกำลังคน  เพิ่มคุณค่า เอกลักษณ์และการสนับสนุนการมี ส่วนร่วม  สร้างและจัดการความรู้

8 กลไกการดำเนินงานตาม นโยบาย รพ. สต.

9 รพสต ส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่ เพิ่มคุณภาพบริการ บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม

10 รพ. สต. จัดทำแผนบูรณาการสุขภาพตำบล ร่วมคิด - ร่วมลงทุน - ร่วมสนับสนุน - ร่วมติดตาม ผู้ให้บริการ ผู้จัดการ / เสริมพลัง ผู้จัดการ / เสริมพลัง ครอบคลุมกลุ่ม 5เป้าหมาย ตั้งแต่ในครรภ์มารดา-ถึงเชิงตระกอน ตามความจำเป็นเร่งด่วนปัญหาสุขภาพในพื้นที่และภาพรวม กรอบแนวคิด รพ. สต.


ดาวน์โหลด ppt แนวทางปฏิบัติเพื่อการพัฒนาสถานี อนามัย เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นพ. เกษม เวชสุทธานนท์ สำนักประสานการพัฒนา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google