งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ 7 ไก่ บูรพา กลุ่มที่ 7 ไก่ บูรพา วิทยากร อ. พลภัทรวารี ผู้ช่วยวิทยากรสมชายชะฎาดำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ 7 ไก่ บูรพา กลุ่มที่ 7 ไก่ บูรพา วิทยากร อ. พลภัทรวารี ผู้ช่วยวิทยากรสมชายชะฎาดำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ 7 ไก่ บูรพา กลุ่มที่ 7 ไก่ บูรพา วิทยากร อ. พลภัทรวารี ผู้ช่วยวิทยากรสมชายชะฎาดำ

2 นำเสนอ โดย นายณรงค์ทิพย์ พรม นักวิชาการส่งเสริม การเกษตร สำนักงานจังหวัด ปราจีนบุรี

3 จันทบุรี ปราจีน ฉะเชิงเทรา ระยอง ชลบุรี นครนายก ประกอบ ไปด้วย

4 โครงการ ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ พื้นเมือง เพื่อการค้า

5 เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดีเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดี ผลสัมฤ ทธิ์

6 ผลลั พธ์ รายได้จากการ เลี้ยงไก่พื้นเมือง 12,000 บาท / ครัวเรือน

7 ผล ผลิต จำนวนกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ พื้นเมือง 10 กลุ่ม 100 คน

8 ขั้นตอน รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการติดตามและประเมินผล จัดตั้งกลุ่ม ประชุมชี้แจงโครงการ ถ่ายทอดความรู้ กระบวนการทำงานที่มี ประสิทธิภาพ

9 การมีส่วนร่วมของ เกษตรกรและชุมชน เกษตรกร หน่วยงาน ( ภาครัฐ, เอกชน ) ประชาชนทั่วไป กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

10 กระบวนการทำงานที่มี ประสิทธิภาพ วิธีการนำไปสู่การ ปฏิบัติ ใช้กระบวนการกลุ่มและการมี ส่วนร่วมของเกษตรกร

11 การเมือง การสนับสนุนงบประมานจากแผนยุทธ์ ศาสตร์จังหวัด ความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ประเด็นยุทธ์ที่ 1 ลดความ ยากจน กลยุทธ์หน่วยงานส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเกษตรกร ส่งเสริมการร่วมกลุ่มเพื่อบริหารจัดการ โครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร ปัจจัยที่เอื้อต่อ การทำงาน

12 เทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีการเลี้ยงไก่จากทางราชการ เทคโนโลยีการเลี้ยงไก่จากทางราชการ เศรษฐกิจ ปานกลาง สังคมการเกษตร แบบดั้งเดิม แบบดั้งเดิม ปัจจัยที่เอื้อต่อ การทำงาน

13 ปัจจัยนำเข้าปัจจัยนำเข้า เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง 10 กลุ่ม 100 ราย เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง 10 กลุ่ม 100 ราย เทคโนโลยีการผลิตไก่พื้นเมือง ครบวงจร เทคโนโลยีการผลิตไก่พื้นเมือง ครบวงจร พันธุ์ไก่ อาหารไก่ วัคซีนรักษา โรค พันธุ์ไก่ อาหารไก่ วัคซีนรักษา โรค งบประมาณ (1,700,000 บาท ) งบประมาณ (1,700,000 บาท )

14 ขอบ คุณ ค่ะ ขอบ คุณ ครับ


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ 7 ไก่ บูรพา กลุ่มที่ 7 ไก่ บูรพา วิทยากร อ. พลภัทรวารี ผู้ช่วยวิทยากรสมชายชะฎาดำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google