งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัตถุประสงค์ พัฒนาระบบบริการ สำหรับกลุ่มประชากร วัยทำงาน ( วัยเจริญพันธุ์ + วัยทอง ) ให้มี มาตรฐานและมีคุณภาพ เฝ้าระวังและคัดกรองโรคที่ส่งผลกระทบต่อ ระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัตถุประสงค์ พัฒนาระบบบริการ สำหรับกลุ่มประชากร วัยทำงาน ( วัยเจริญพันธุ์ + วัยทอง ) ให้มี มาตรฐานและมีคุณภาพ เฝ้าระวังและคัดกรองโรคที่ส่งผลกระทบต่อ ระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วัตถุประสงค์ พัฒนาระบบบริการ สำหรับกลุ่มประชากร วัยทำงาน ( วัยเจริญพันธุ์ + วัยทอง ) ให้มี มาตรฐานและมีคุณภาพ เฝ้าระวังและคัดกรองโรคที่ส่งผลกระทบต่อ ระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข เช่น มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม พัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากร แพทย์และสาธารณสุขให้สามารถให้บริการ ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ

2 - ประชากรวัยเจริญพันธุ์ มีการใช้วิธี คุมกำเนิดแบบกึ่งถาวร / ถาวร ที่เหมาะสม - สตรีอายุ 30 – 45 ปี ได้รับบริการคัดกรอง ด้วยวิธี VIA -- - ประชากรวัยทอง ( หญิง 45 – 59 ปี, ชาย 40 – 59 ปี ) ในพื้นที่ เป้าหมาย ได้รับการดูแล / เฝ้าระวังป้องกัน โรคทั้งเชิงรับและเชิงรุก - โรงพยาบาลเปิดให้บริการคลินิกวัยทอง หญิง ชาย 24 แห่ง ( ศูนย์เขตละ 2 จังหวัด )

3 ศูนย์เขตฯ - สนับสนุนข้อมูลด้านวิชาการ / เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่องวางแผนครอบครัว - จัดอบรมหลักสูตรต่างๆ 1 หลักสูตรผู้ให้บริการใส่ห่วงอนามัย และยาฝังฯ ( ใช้งบกองฯ ) 2 อบรมหลักสูตรแพทย์ให้บริการทำ หมันชาย / หมันหญิง ( ใช้งบกองฯ )

4 จังหวัด - รวบรวมแบบสำรวจความต้องการ และพิจารณาส่งชื่อ เข้ารับการอบรมทั้ง 2 หลักสูตร - กำหนดเป้าหมายผู้รับบริการหมันหญิง / หมันชาย ( ตามงบฯ ที่ได้รับจาก สปสช.) - พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนบริการให้แก่ หน่วยงาน ( ใช้งบฯ สปสช เขต ) หมันหญิง รายละ 2,000 บาท หมันชาย รายละ 1,000 บาท - จัดซื้อยาเม็ด, ยาฉีด, ห่วง, ยาฝัง สนับสนุนหน่วยบริการ - ผลิตสื่อ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ( ใช้งบฯ สปสช เขต )

5 ศูนย์ฯ - ร่วมกับกองอนามัยการเจริญพันธุ์ ดำเนินการจัดอบรม และเป็น วิทยากรอบรมบุคลากรสาธารณสุข ใน การคัดกรองมะเร็งปาก มดลูก ด้วยวิธี VIA - ร่วมนิเทศติดตามการดำเนินโครงการฯ ของจังหวัด ร่วมกับส่วนกลาง - ติดตามรวบรวมข้อมูลผลการ ดำเนินงานในพื้นที่ส่งกรมฯ ทุก 3 เดือน

6 จังหวัด - ร่วมกับกองอนามัยการเจริญพันธุ์ ดำเนินการจัด อบรมบุคลากรสาธารณสุข - ปี 2551 จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการคัดเลือกให้ เป็น 1 ใน 6 จังหวัดใน โครงการศึกษาวิจัยนำร่องการคัดกรองมะเร็ง ปากมดลูกในรูปแบบใหม่ ( กองอนามัยการเจริญพันธุ์จะประชุมชี้แจงและ ทำความเข้าใจกับผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นรายจังหวัด ) - เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับจังหวัดที่ทำ KM 3 จังหวัด ( ร้อยเอ็ด หนองคาย และยโสธร ) จังหวัดเสีย ค่าลงทะเบียนคนละ 4,000 บาท

7 กองอนามัยการเจริญพันธุ์ - จัดอบรมบุคลากรสาธารณสุขใน โครงการ VIA - อบรมวิทยากร VIA 18 - 29 กุมภาพันธ์ 2551 - อบรม Provider 25 สิงหาคม - 5 กันยายน 2551 - อบรมผู้รับผิดชอบข้อมูล 20-21 มีนาคม 2551 - ดำเนินการรวบรวมตรวจสอบความ ถูกต้อง / บริหารจัดการข้อมูล

8 ดำเนินการในจังหวัดเชียงรายและ จังหวัดแพร่

9

10 กิจกรรมที่ใช้งบประมาณ กรมอนามัย - พัฒนาความรู้บุคลากรสาธารณสุข 1.1 อบรมพยาบาลให้บริการใส่ห่วง อนามัย (3 รุ่น ) 1.2 อบรมแพทย์ให้บริการทำหมัน หญิง / หมันชาย 1.3 จัดซื้อยาเม็ด Exluton สนุนจังหวัด กิจกรรมที่ใช้งบฯ สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด - ส่งพยาบาลเข้า รับการอบรม ใส่ห่วง ( เบิกงบ กรมอนามัย ) - ส่งแพทย์เข้ารับ การอบรม ( เบิกงบจากกรม อนามัย )

11 กิจกรรมที่ใช้งบประมาณ กรมอนามัย กิจกรรมที่ใช้งบฯ สำนักงาน สาธารณสุข จังหวัด - จัดซื้อเวชภัณฑ์คุมกำเนิด ( ยาเม็ด, ยาฉีด, ห่วงอนามัยและยาฝัง คุมกำเนิด ) สนับสนุนหน่วยบริการ - รายงานผลการปฏิบัติงาน - จ่ายค่าตอบแทนการ บริการ ให้แก่ หน่วยบริการ หมันหญิง รายละ 2,000 บาท หมันชาย รายละ 1,000 บาท

12 กิจกรรมที่ใช้งบประมาณ กรมอนามัย กิจกรรมที่ใช้งบฯ สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด จัดอบรม Provider จัดอบรมการพัฒนาข้อมูล การตรวจคัดกรองฯ (CPIS) นิเทศติดตาม จ่ายค่าตอบแทนหน่วยบริการ ( สปสช.) - ค่าให้บริการคัดกรอง VIA 20 บาท / ราย - ค่าบันทึกข้อมูลลงโปรแกรม 5 บาท / ราย - ค่าจี้เย็นในรายที่ผิดปกติ 30 บาท / ราย

13 กิจกรรมที่ใช้งบฯ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัด - ค่าส่งต่อในรายที่ ผิดปกติ และติดตามผล 20 บาท / ราย - ค่าทำ Colposcope ในรายที่ผิดปกติ 30 บาท / ราย รายงานผลการให้บริการ ตามระบบข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt วัตถุประสงค์ พัฒนาระบบบริการ สำหรับกลุ่มประชากร วัยทำงาน ( วัยเจริญพันธุ์ + วัยทอง ) ให้มี มาตรฐานและมีคุณภาพ เฝ้าระวังและคัดกรองโรคที่ส่งผลกระทบต่อ ระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google