งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัตถุประสงค์ การส่งสริมสุขภาพป้องกัน และเฝ้าระวังโรค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัตถุประสงค์ การส่งสริมสุขภาพป้องกัน และเฝ้าระวังโรค"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วัตถุประสงค์ การส่งสริมสุขภาพป้องกัน และเฝ้าระวังโรค
กลุ่มประชากรวัยทำงาน ปีงบประมาณ 2551 วัตถุประสงค์ พัฒนาระบบบริการ สำหรับกลุ่มประชากรวัยทำงาน (วัยเจริญพันธุ์ + วัยทอง) ให้มีมาตรฐานและมีคุณภาพ เฝ้าระวังและคัดกรองโรคที่ส่งผลกระทบต่อระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข เช่น มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม พัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรแพทย์และสาธารณสุขให้สามารถให้บริการได้มาตรฐานและมีคุณภาพ

2 เป้าหมาย - ประชากรวัยเจริญพันธุ์ มีการใช้วิธีคุมกำเนิดแบบกึ่งถาวร/ถาวร
- ประชากรวัยเจริญพันธุ์ มีการใช้วิธีคุมกำเนิดแบบกึ่งถาวร/ถาวร ที่เหมาะสม - สตรีอายุ 30 – 45 ปี ได้รับบริการคัดกรองด้วยวิธี VIA - ประชากรวัยทอง (หญิง 45 – 59 ปี, ชาย 40 – 59 ปี) ในพื้นที่ เป้าหมาย ได้รับการดูแล/ เฝ้าระวังป้องกันโรคทั้งเชิงรับและเชิงรุก - โรงพยาบาลเปิดให้บริการคลินิกวัยทองหญิง ชาย 24 แห่ง (ศูนย์เขตละ 2 จังหวัด)

3 งานวางแผนครอบครัว ศูนย์เขตฯ
- สนับสนุนข้อมูลด้านวิชาการ/เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่องวางแผนครอบครัว - จัดอบรมหลักสูตรต่างๆ 1 หลักสูตรผู้ให้บริการใส่ห่วงอนามัยและยาฝังฯ (ใช้งบกองฯ ) 2 อบรมหลักสูตรแพทย์ให้บริการทำหมันชาย/หมันหญิง

4 จังหวัด - รวบรวมแบบสำรวจความต้องการและพิจารณาส่งชื่อ
จังหวัด รวบรวมแบบสำรวจความต้องการและพิจารณาส่งชื่อ เข้ารับการอบรมทั้ง 2 หลักสูตร - กำหนดเป้าหมายผู้รับบริการหมันหญิง/หมันชาย (ตามงบฯ ที่ได้รับจาก สปสช.) - พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนบริการให้แก่หน่วยงาน (ใช้งบฯ สปสช เขต) หมันหญิง รายละ 2,000 บาท หมันชาย รายละ 1,000 บาท - จัดซื้อยาเม็ด, ยาฉีด, ห่วง, ยาฝัง สนับสนุนหน่วยบริการ - ผลิตสื่อ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (ใช้งบฯ สปสช เขต)

5 งานป้องกันมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี VIA
ศูนย์ฯ - ร่วมกับกองอนามัยการเจริญพันธุ์ดำเนินการจัดอบรม และเป็น วิทยากรอบรมบุคลากรสาธารณสุข ในการคัดกรองมะเร็งปาก มดลูก ด้วยวิธี VIA - ร่วมนิเทศติดตามการดำเนินโครงการฯ ของจังหวัด ร่วมกับส่วนกลาง - ติดตามรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานในพื้นที่ส่งกรมฯ ทุก 3 เดือน

6 จังหวัด - ร่วมกับกองอนามัยการเจริญพันธุ์ ดำเนินการจัดอบรมบุคลากรสาธารณสุข - ปี2551 จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการคัดเลือกให้เป็น1ใน6จังหวัดใน โครงการศึกษาวิจัยนำร่องการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในรูปแบบใหม่ (กองอนามัยการเจริญพันธุ์จะประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจกับผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นรายจังหวัด) - เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับจังหวัดที่ทำ KM 3 จังหวัด ( ร้อยเอ็ด หนองคาย และยโสธร) จังหวัดเสียค่าลงทะเบียนคนละ4,000 บาท

7 กองอนามัยการเจริญพันธุ์
- จัดอบรมบุคลากรสาธารณสุขในโครงการVIA - อบรมวิทยากร VIA กุมภาพันธ์ 2551 - อบรม Provider 25 สิงหาคม - 5 กันยายน 2551 - อบรมผู้รับผิดชอบข้อมูล มีนาคม 2551 - ดำเนินการรวบรวมตรวจสอบความถูกต้อง/บริหารจัดการข้อมูล

8 โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยทอง
ดำเนินการในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดแพร่

9 แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ
โครงการส่งเสริมสุขภาพและเฝ้าระวังโรควัยทำงาน Vertical program ปี 2551

10 โครงการให้บริการคุมกำเนิด
กิจกรรมที่ใช้งบประมาณ กรมอนามัย กิจกรรมที่ใช้งบฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด - ส่งพยาบาลเข้ารับการอบรม ใส่ห่วง (เบิกงบกรมอนามัย) - ส่งแพทย์เข้ารับการอบรม (เบิกงบจากกรมอนามัย) - พัฒนาความรู้บุคลากรสาธารณสุข 1.1 อบรมพยาบาลให้บริการใส่ห่วง อนามัย (3 รุ่น) 1.2 อบรมแพทย์ให้บริการทำหมัน หญิง/หมันชาย 1.3 จัดซื้อยาเม็ด Exluton สนุนจังหวัด

11 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
กิจกรรมที่ใช้งบประมาณ กรมอนามัย กิจกรรมที่ใช้งบฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด - จ่ายค่าตอบแทนการบริการ ให้แก่ หน่วยบริการ หมันหญิง รายละ 2,000 บาท หมันชาย รายละ 1,000 บาท จัดซื้อเวชภัณฑ์คุมกำเนิด (ยาเม็ด, ยาฉีด, ห่วงอนามัยและยาฝังคุมกำเนิด) สนับสนุนหน่วยบริการ - รายงานผลการปฏิบัติงาน

12 (จังหวัดเชียงใหม่, จังหวัดน่าน)
โครงการ VIA (จังหวัดเชียงใหม่, จังหวัดน่าน) กิจกรรมที่ใช้งบประมาณ กรมอนามัย กิจกรรมที่ใช้งบฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จัดอบรม Provider จัดอบรมการพัฒนาข้อมูล การตรวจคัดกรองฯ (CPIS) นิเทศติดตาม จ่ายค่าตอบแทนหน่วยบริการ (สปสช.) - ค่าให้บริการคัดกรอง VIA 20บาท/ราย - ค่าบันทึกข้อมูลลงโปรแกรม 5 บาท/ราย - ค่าจี้เย็นในรายที่ผิดปกติ 30 บาท/ราย

13 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
กิจกรรมที่ใช้งบฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด - ค่าส่งต่อในรายที่ผิดปกติ และติดตามผล 20 บาท/ราย - ค่าทำ Colposcope ในรายที่ผิดปกติ 30 บาท/ราย รายงานผลการให้บริการตามระบบข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt วัตถุประสงค์ การส่งสริมสุขภาพป้องกัน และเฝ้าระวังโรค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google