งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หมวด รายจ่าย 2545254625472548254925502551 รวม 9,67 4.52 9,88 9.60 9,553.17 10,10 1.48 10,80 9.51 13,96 5.00 14,80 0.05 งบ บุคลากร 4,20 1.15 4,39 9.60 4,606.23.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หมวด รายจ่าย 2545254625472548254925502551 รวม 9,67 4.52 9,88 9.60 9,553.17 10,10 1.48 10,80 9.51 13,96 5.00 14,80 0.05 งบ บุคลากร 4,20 1.15 4,39 9.60 4,606.23."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หมวด รายจ่าย รวม 9, , , , , , , งบ บุคลากร 4, , , , , , , งบ ดำเนินงา น 3, , , , , , , งบลงทุน 1, , , , งบอุดหนุ น , , , , , งบ รายจ่าย อื่น หน่วย : ล้าน บาท

2

3 งบรายจ่าย งบประมา ณ ( บาท ) รวมงบประมาณผลผลิต 14,586, 170, ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 7,852,04 8, ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 4,074,73 3, ผลผลิตผู้รับบริการการฝึกอบรม และพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น 2,589,71 7, ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้ 9,070, ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี 60,600,0 00 งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ. ศ ตามงบประมาณผลผลิต

4 งบรายจ่าย ปี พ. ศ.2551 รวมงบประมาณโครงการ 213,885, โครงการความร่วมมือเพื่อผลิต และพัฒนา กำลังคนด้านอาชีวะ 14,052, โครงการจัดการองค์ความรู้ใน การสร้างผู้ประกอบการ 41,631, โครงการอาชีวะเพื่อแก้ปัญหา ความยากจน 39,931, โครงการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะ วิสาหกิจ 6,100, โครงการพัฒนาการศึกษาใน จังหวัดชายแดนภาคใต้ 112,170,00 0 งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ. ศ ตามงบประมาณโครงการ

5

6


ดาวน์โหลด ppt หมวด รายจ่าย 2545254625472548254925502551 รวม 9,67 4.52 9,88 9.60 9,553.17 10,10 1.48 10,80 9.51 13,96 5.00 14,80 0.05 งบ บุคลากร 4,20 1.15 4,39 9.60 4,606.23.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google