งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตเกษตรกรสมาชิก ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมแผนผลร้อยละ 1. ฝึกอบรม ( ราย ) 100 2. การศึกษาดูงาน ( ราย ) 100 3. เบิกเงินอุดหนุนพัฒนาแปลงฝึก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตเกษตรกรสมาชิก ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมแผนผลร้อยละ 1. ฝึกอบรม ( ราย ) 100 2. การศึกษาดูงาน ( ราย ) 100 3. เบิกเงินอุดหนุนพัฒนาแปลงฝึก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตเกษตรกรสมาชิก ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมแผนผลร้อยละ 1. ฝึกอบรม ( ราย ) 100 2. การศึกษาดูงาน ( ราย ) 100 3. เบิกเงินอุดหนุนพัฒนาแปลงฝึก ( บาท ) 300,000 100 4. ติดตามประเมินผล ( ราย ) 100 กิจกรรม 4 กิจกรรม 3 กิจกรรม 2 กิจกรรม 1

2 โครงการนิคมการเกษตรพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทนในเขตจัดนิคมสหกรณ์พนา กิจกรรมแผนผลร้อยละ 1. ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ( ครั้ง ) 4125 2. ประชุมคณะทำงานในพื้นที่ ( ครั้ง ) 5240 3. ประชุมชี้แจงโครงการฯ ( ราย ) 162 100 4. ฝึกอบรมด้านทฤษฎี ( ราย ) 162 100 5. ฝึกอบรมเข้มข้นระยะ 2( ราย ) 150 100 6. เบิกเงินอุดหนุนปัจจัยการผลิต ( บาท ) 300,000 100 7. เบิกเงินอุดหนุนจัดทำแปลงเรียนรู้ฯ ( บาท ) 556,200 100

3 การออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินของ นิคมสหกรณ์ กิจกรรมแผนผลร้อยละ ออก กสน.5 ( ไร่ ) 70115164.3


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตเกษตรกรสมาชิก ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมแผนผลร้อยละ 1. ฝึกอบรม ( ราย ) 100 2. การศึกษาดูงาน ( ราย ) 100 3. เบิกเงินอุดหนุนพัฒนาแปลงฝึก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google