งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตเกษตรกรสมาชิก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตเกษตรกรสมาชิก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตเกษตรกรสมาชิก
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม แผน ผล ร้อยละ 1.ฝึกอบรม (ราย) 100 2.การศึกษาดูงาน (ราย) 3.เบิกเงินอุดหนุนพัฒนาแปลงฝึก (บาท) 300,000 4.ติดตามประเมินผล (ราย) กิจกรรม 1 กิจกรรม 2 กิจกรรม 3 กิจกรรม 4

2 โครงการนิคมการเกษตรพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทนในเขตจัดนิคมสหกรณ์พนา
กิจกรรม แผน ผล ร้อยละ 1.ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ(ครั้ง) 4 1 25 2.ประชุมคณะทำงานในพื้นที่(ครั้ง) 5 2 40 3.ประชุมชี้แจงโครงการฯ(ราย) 162 100 4.ฝึกอบรมด้านทฤษฎี(ราย) 5.ฝึกอบรมเข้มข้นระยะ2(ราย) 150 6.เบิกเงินอุดหนุนปัจจัยการผลิต(บาท) 300,000 7.เบิกเงินอุดหนุนจัดทำแปลงเรียนรู้ฯ(บาท) 556,200

3 การออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์
กิจกรรม แผน ผล ร้อยละ ออก กสน.5 (ไร่) 70 115 164.3


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตเกษตรกรสมาชิก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google