งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตเกษตรกรสมาชิก ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมแผนผลร้อยละ 1. ฝึกอบรม ( ราย ) 100 2. การศึกษาดูงาน ( ราย ) 100 3. เบิกเงินอุดหนุนพัฒนาแปลงฝึก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตเกษตรกรสมาชิก ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมแผนผลร้อยละ 1. ฝึกอบรม ( ราย ) 100 2. การศึกษาดูงาน ( ราย ) 100 3. เบิกเงินอุดหนุนพัฒนาแปลงฝึก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตเกษตรกรสมาชิก ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมแผนผลร้อยละ 1. ฝึกอบรม ( ราย ) การศึกษาดูงาน ( ราย ) เบิกเงินอุดหนุนพัฒนาแปลงฝึก ( บาท ) 300, ติดตามประเมินผล ( ราย ) 100 กิจกรรม 4 กิจกรรม 3 กิจกรรม 2 กิจกรรม 1

2 โครงการนิคมการเกษตรพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทนในเขตจัดนิคมสหกรณ์พนา กิจกรรมแผนผลร้อยละ 1. ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ( ครั้ง ) ประชุมคณะทำงานในพื้นที่ ( ครั้ง ) ประชุมชี้แจงโครงการฯ ( ราย ) ฝึกอบรมด้านทฤษฎี ( ราย ) ฝึกอบรมเข้มข้นระยะ 2( ราย ) เบิกเงินอุดหนุนปัจจัยการผลิต ( บาท ) 300, เบิกเงินอุดหนุนจัดทำแปลงเรียนรู้ฯ ( บาท ) 556,

3 การออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินของ นิคมสหกรณ์ กิจกรรมแผนผลร้อยละ ออก กสน.5 ( ไร่ )


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตเกษตรกรสมาชิก ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมแผนผลร้อยละ 1. ฝึกอบรม ( ราย ) 100 2. การศึกษาดูงาน ( ราย ) 100 3. เบิกเงินอุดหนุนพัฒนาแปลงฝึก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google