งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรม การใส่ฟันเทียม 80,000 ราย การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก การรณรงค์ / นิทรรศการ / เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การพัฒนาบุคลากร การผลิตสื่อ / สิ่งพิมพ์ สนับสนุน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรม การใส่ฟันเทียม 80,000 ราย การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก การรณรงค์ / นิทรรศการ / เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การพัฒนาบุคลากร การผลิตสื่อ / สิ่งพิมพ์ สนับสนุน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กิจกรรม การใส่ฟันเทียม 80,000 ราย การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก การรณรงค์ / นิทรรศการ / เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การพัฒนาบุคลากร การผลิตสื่อ / สิ่งพิมพ์ สนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ การกำกับ ติดตาม ประเมินผล

3 การใส่ฟัน : โครงการ 3 ปี (48-49- 50) ใส่ฟันฐานพลาสติกทุกประเภท 80,000 คน ลดการสูญเสียฟัน การใส่ฟัน : โครงการ Vertical program ( กค.48- มีค.49) ตรวจ, ใส่ฟัน CD, >16 ซี่, แนะนำ 30,000 คน ตรวจในชุมชน 800 คน / จังหวัด

4

5 1. การตรวจสุขภาพช่องปาก เป้าหมายการตรวจ 100,000 ราย ข้อมูล 75 จังหวัดและกทม. 26,763 ราย คาดว่า 75 จังหวัดจะส่งข้อมูลอีก 69,021 ราย

6 2. การใส่ฟันเทียม เป้าหมาย 30,000 ราย 75 จังหวัดและภาครัฐ กทม. 17,128 ราย ตัดโอนเงินให้สป. กทม. บริหาร จัดการ 2,300 ราย

7 3. เมื่อสิ้นสุดโครงการ ผู้สูงอายุได้รับการตรวจสุขภาพ ช่องปาก ประมาณ 95,784 ราย ผู้สูงอายุได้รับการใส่ฟันเทียม 33,901 ราย - 75 จังหวัดและกทม. ภาครัฐ 31,601 ราย - จากการจัดการของสป. กทม. 2,300 ราย

8 งบประมาณภายใต้โครงการ หลักประกัน ’ 48 เดือนมค. รับรายงานผ่านโปรแกรม ภายในวันที่ 28 โปรแกรมมีข้อขัดข้อง ส่งมาได้ / ส่ง มาได้ ส่งมาได้ ข้อมูลไม่ ครบ สปสช. เร่งรัดการเบิกจ่าย : เดือนมี นาเบิก 3 รอบ - รอบที่ 1 รายงานกพ. ที่ผ่าน โปรแกรมปลายเดือน - รอบที่ 2 ส่งกองภายใน 20 มีนา - รอบที่ 3 รอบสุดท้ายส่งภายใน 28 มีนา

9

10 1. โดย สสจ. ( ภายในมีค. 49 ) - ติดตามการจัดบริการ - สุ่ม 10% ของผู้รับบริการ ( แบบ ประเมินกลาง ) คุณภาพบริการ ความพึงพอใจ การขึ้นทะเบียนแล้วไม่มารับ บริการ

11 2. โดย ศูนย์อนามัย ( ภายในมีค. 48 ) - ประเมินรูปแบบระบบบริการ / ระบบสนับสนุน - สุ่ม 2 จังหวัดในเขต จ. ละ 1 สสจ. +2 CUP

12 3. โดย กองทันตสาธารณสุข ( ภายในพค. 49 ) - ประเมินการบรรลุเป้าหมาย - รูปแบบการจัดบริการ เอกชน / ประชาชนมีส่วนร่วม ความพึงพอใจต่อระบบ สนับสนุน - สุ่ม 4 จังหวัด และ กทม.

13

14

15 โครงการตามงบประมาณกรม อนามัยปี 49 การพัฒนารูปแบบงานส่งเสริมสุขภาพ : ชมรมผู้สูงอายุ ( ศอ. 4,5,10) งบกรมอนามัยศอ. ละ 70,000 บาท การประกวดผู้สูงวัยฟันดี วัย 80 ปีระดับ เขต เขตละ 2 คน งบกรมอนามัย ศอ. ละ 10000 บาท

16 โครงการตามงบประมาณกรม อนามัยปี 49 งานกาชาด 27 มีนา 2549 - ร่วมกับสำนักงานเลขานุการกรม อนามัย - จัดทำและส่งเนื้อหาการประกวดตาม แนวคิดประเภทที่ 3 “ พระมหากษัตริย์ผู้พรั่งพร้อมด้วยพระ กรุณาแก่ผู้สูงวัย ในโครงการฟันเทียมพระราชทาน ” - เตรียมจัดนิทรรศการ

17 โครงการตามงบสปสช. สปสช. เร่งรัดการเบิกจ่าย : เดือนมี นาเบิก 3 รอบ - รอบที่ 1 รายงานกพ. ที่ผ่าน โปรแกรมปลายเดือน - รอบที่ 2 ส่งกองภายใน 20 มีนา - รอบที่ 3 รอบสุดท้ายส่งภายใน 28 มีนา

18 โครงการตามงบสปสช. การประเมินผล - สสจ. / ศูนย์อนามัย / กองทันตฯ รณรงค์ภาคอิสาน - ร่วมกับศอ.6, มข., สสจ. ขอนแก่น - มิย. 49 - ศูนย์ฯ กาญจนาภิเษก มข. อบรม 1-3 พค. คณะทันตฯ จุฬา ( รอบสุดท้าย )

19 โครงการตามงบสปสช. การประเมินผล - สสจ. - ศูนย์อนามัย - กองทันตฯ หลังมีนาคม 49 - high cost - vertical program # กองทุนโครงการฟันเทียม พระราชทาน #

20 กองทุนโครงการ “ ฟันเทียม พระราชทาน ” ๏ แนวทางการใช้จ่ายเงินในกองทุน - การใส่ฟันที่เบิกจ่ายจากงบฯอื่น ไม่ได้ - ค่าตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ ตค. 47 - มิย. 48 - ค่า lab กรณีที่เริ่มทำแล้วไม่มาใส่ เช่น เสียชีวิต ๏ การตอบแทนผู้ที่ร่วมทอดผ้าป่า มหากุศล - เฉพาะรายที่ร่วมบริจาค 4000 บาทขึ้นไป - ได้รับพระผงพิมพ์ใหญ่ 2 องค์ พิมพ์เล็ก 2 องค์

21


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรม การใส่ฟันเทียม 80,000 ราย การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก การรณรงค์ / นิทรรศการ / เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การพัฒนาบุคลากร การผลิตสื่อ / สิ่งพิมพ์ สนับสนุน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google