งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกใบรับรองเกษตรกร ผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2551 /52

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกใบรับรองเกษตรกร ผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2551 /52"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกใบรับรองเกษตรกร ผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2551 /52
ภายใต้ โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2551/52 การออกใบรับรองเกษตรกร ผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2551 /52 วิเศษศักดิ์ ศรีสุริยะธาดา ส่วนส่งเสริมการผลิตข้าว สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

2 กรอบการดำเนินงานโครงการ
๛ รับจำนำข้าวเปลือก 8 ล้านตัน ๛ ระยะเวลาดำเนินการ ออกใบรับรอง 16 ต.ค. 51 – 28 ก.พ. 52 ภาคใต้ 1 ก.พ. 52 – 31 มี.ค. 52 รับจำนำ 1 พ.ย. 51 – 28 ก.พ. 52 ภาคใต้ 1 ก.พ. 52 – 31 มี.ค. 52 ไถ่ถอนใบประทวน 4 เดือน ราคารับจำนำ ใช้เกณฑ์ราคาขั้นต่ำ ตาม มติ ครม. เมื่อวันที่ 21ต.ค.51

3 บทบาทหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตร
ออกใบรับรองเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีโดยยึดหลัก ครบถ้วน ถูกต้องเป็นจริง ไม่มา ไม่มีสิทธิ์

4 บทบาทและขั้นตอนการดำเนินการออกใบรับรองฯ

5 สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ / ตำบล
กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ / ตำบล 1) ของบประมาณ 2) ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน 3) ประชาสัมพันธ์ / ทำป้าย ประชาสัมพันธ์ 4) พิมพ์คู่มือ / ใบรับรอง / จัดส่ง 5) ติดตามงาน / ประเมินผล 6) รายงานความก้าวหน้าให้กับ กษ. / กขช. 7) ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน 1) ชี้แจงอำเภอ / ตำบล 2) ส่งเอกสารให้อำเภอ 3) ตั้งคณะทำงานติดตามการออกใบรับรองฯ - ติดตามงานการออกใบรับรองฯ 4) ติดตามช่วยเหลือเกษตรกรระหว่างจำนำ 5) นำประเด็นหารืออนุ กขช.จว. 6) รายงานการออกใบรับรองฯทางระบบออนไลน์ 7) รายงานแบบ ขกข.4 ให้กับกรมฯ 8) รายงานสถานการณ์ และปัญหาภาพรวมเสนอกรม 9) รายงานสรุปผลการออกใบรับรองฯ 1) ประชาสัมพันธ์ 2) ทำแผนปฏิบัติการ 3) ตำบล : กำหนดสถานที่ ออกใบรับรองฯ 4) ตำบล : ติดประกาศผลการออกใบรับรองฯ, สุ่มตรวจแปลง 5) ติดตามช่วยเหลือเกษตรกร ระหว่างจำนำ 6) รายงานผลการออกใบรับรองทางระบบออนไลน์ 7) ตำบล : รายงานแบบ ขกข.2 ให้อำเภอ 7) อำเภอ : รายงานแบบ ขกข.3 ให้จังหวัด เขต 1) ติดตาม / ประเมินผล

6 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การออกใบรับรองเกษตรกร ผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2551 /52

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google