งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออก ใบรับรอง เกษตรกร ผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2551 /52 วิเศษศักดิ์ ศรี สุริยะธาดา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออก ใบรับรอง เกษตรกร ผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2551 /52 วิเศษศักดิ์ ศรี สุริยะธาดา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การออก ใบรับรอง เกษตรกร ผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2551 /52 วิเศษศักดิ์ ศรี สุริยะธาดา

3 กรอบการดำเนินงานโครงการ ๛ รับจำนำข้าวเปลือก 8 ล้านตัน ๛ ระยะเวลา ดำเนินการ ออก ใบรับรอง 16 ต. ค. 51 – 28 ก. พ. 52 ภาคใต้ 1 ก. พ. 52 – 31 มี. ค. 52 รับจำนำ 1 พ. ย. 51 – 28 ก. พ. 52 ภาคใต้ 1 ก. พ. 52 – 31 มี. ค. 52 ไถ่ถอนใบ ประทวน 4 เดือน ราคารับ จำนำ ใช้เกณฑ์ราคาขั้นต่ำ ตาม มติ ครม. เมื่อวันที่ 21 ต. ค.51

4 บทบาทหน้าที่ของกรม ส่งเสริมการเกษตร ออกใบรับรองเกษตรกรผู้ปลูก ข้าวนาปีโดยยึดหลัก 1. ครบถ้วน 2. ถูกต้องเป็นจริง 3. ไม่มา ไม่มีสิทธิ์

5 บทบาทและขั้นตอนการ ดำเนินการออกใบรับรองฯ

6 กรมส่งเสริม การเกษตร สำนักงาน เกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตร อำเภอ / ตำบล 1) ของบประมาณ 2) ชี้แจงแนวทางการ ดำเนินงาน 3) ประชาสัมพันธ์ / ทำป้าย ประชาสัมพันธ์ 4) พิมพ์คู่มือ / ใบรับรอง / จัดส่ง 5) ติดตามงาน / ประเมินผล 6) รายงาน ความก้าวหน้าให้กับ กษ. / กขช. 7) ประชุมสรุปผลการ ดำเนินงาน 1) ชี้แจงอำเภอ / ตำบล 2) ส่งเอกสารให้อำเภอ 3) ตั้งคณะทำงานติดตาม การออกใบรับรองฯ - ติดตามงานการออก ใบรับรองฯ 4) ติดตามช่วยเหลือ เกษตรกรระหว่างจำนำ 5) นำประเด็นหารืออนุ กขช. จว. 6) รายงานการออก ใบรับรองฯทางระบบ ออนไลน์ 7) รายงานแบบ ขกข.4 ให้กับกรมฯ 8) รายงานสถานการณ์ และปัญหาภาพรวม เสนอกรม 9) รายงานสรุปผลการ ออกใบรับรองฯ 1) ประชาสัมพันธ์ 2) ทำแผนปฏิบัติการ 3) ตำบล : กำหนด สถานที่ ออก ใบรับรองฯ 4) ตำบล : ติดประกาศ ผลการออกใบรับรองฯ, สุ่มตรวจแปลง 5) ติดตามช่วยเหลือ เกษตรกร ระหว่างจำนำ 6) รายงานผลการออก ใบรับรองทางระบบ ออนไลน์ 7) ตำบล : รายงานแบบ ขกข.2 ให้อำเภอ 7) อำเภอ : รายงานแบบ ขกข.3 ให้จังหวัด 1) ติดตาม / ประเมินผล เขต

7 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การออก ใบรับรอง เกษตรกร ผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2551 /52 วิเศษศักดิ์ ศรี สุริยะธาดา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google