งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทสรุป การสร้างความเข้าใจใน กระบวนการ ดำเนินงานภารกิจถ่ายโอน ของ กรมส่งเสริมการเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทสรุป การสร้างความเข้าใจใน กระบวนการ ดำเนินงานภารกิจถ่ายโอน ของ กรมส่งเสริมการเกษตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทสรุป การสร้างความเข้าใจใน กระบวนการ ดำเนินงานภารกิจถ่ายโอน ของ กรมส่งเสริมการเกษตร

2 กรมฯอบรมการสร้างวิทยากรระดับจังหวัด วิทยากรจังหวัด จัดประชุมสัมมนาเพื่อสร้างทีมวิทยากร ระดับจังหวัดสนับสนุนการดำเนินงานระดับ อำเภอ บุคคล เป้าหมาย - นวส ระดับจังหวัด - เกษตรอำเภอ - ท้องถิ่นอำเภอ ประเด็น - ชี้แจงทำความเข้าใจ ในภารกิจที่ถ่ายโอน ของกรมฯ - แนวทางการ ปฏิบัติงานร่วมกัน ส่วนกลาง ระดับจังหวัด ผลิตสื่อ เอกสาร +

3 จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ บุคคล เป้าหมาย - นวส. ระดับอำเภอ / เลขาศูนย์ฯ - ประธาน คณะกรรมการ บริหารศูนย์ฯ - นายกเทศบาล / อบต. - ปลัดเทศบาล / อบต. ประเด็น - ชี้แจงทำความเข้าใจ ในภารกิจ ที่ถ่ายโอนของกรมฯ - แนวทางการ ปฏิบัติงานร่วมกัน - ขั้นตอนการรับมอบ ภารกิจไปปฏิบัติของ อปท. ระดับอำเภอ

4 ประชุมชี้แจงและวางแผนการดำเนินงานร่วมกับ อบต. ( การปฏิบัติ ) บุคคล เป้าหมาย - เลขาศูนย์ฯ - คณะกรรมการบริหาร ศูนย์ฯ - ทีมบริหาร อปท. ประเด็น - ชี้แจงและทบทวนบทบาท หน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน - กำหนดเป้าหมายและ แผนการดำเนินงานร่วมกัน - จัดทำแผนปฏิบัติงาน ร่วมกันในแต่ละภารกิจโดย กำหนดบทบาทหน้าที่ใน การดำเนินงานร่วมกันอย่าง ชัดเจน ( คู่มือ / รายละเอียด ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ) ระดับตำบล

5 ประชาสัมพันธ์ / ประกาศให้ประชาชนทราบถึง  การเปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการ ( ตามภารกิจที่ถ่ายโอน )  แผนการเปิดให้บริการ

6


ดาวน์โหลด ppt บทสรุป การสร้างความเข้าใจใน กระบวนการ ดำเนินงานภารกิจถ่ายโอน ของ กรมส่งเสริมการเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google