งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรมฯอบรมการสร้างวิทยากรระดับจังหวัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรมฯอบรมการสร้างวิทยากรระดับจังหวัด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทสรุป การสร้างความเข้าใจในกระบวนการ ดำเนินงานภารกิจถ่ายโอนของ กรมส่งเสริมการเกษตร

2 กรมฯอบรมการสร้างวิทยากรระดับจังหวัด
ผลิตสื่อ เอกสาร + ส่วนกลาง วิทยากรจังหวัด ระดับจังหวัด จัดประชุมสัมมนาเพื่อสร้างทีมวิทยากรระดับจังหวัดสนับสนุนการดำเนินงานระดับอำเภอ บุคคลเป้าหมาย -นวส ระดับจังหวัด -เกษตรอำเภอ -ท้องถิ่นอำเภอ ประเด็น -ชี้แจงทำความเข้าใจในภารกิจที่ถ่ายโอนของกรมฯ -แนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน

3 จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ
บุคคลเป้าหมาย -นวส.ระดับอำเภอ/เลขาศูนย์ฯ -ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ -นายกเทศบาล/อบต. -ปลัดเทศบาล/อบต. ประเด็น -ชี้แจงทำความเข้าใจในภารกิจ ที่ถ่ายโอนของกรมฯ -แนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน -ขั้นตอนการรับมอบภารกิจไปปฏิบัติของ อปท.

4 ประชุมชี้แจงและวางแผนการดำเนินงานร่วมกับ อบต. (การปฏิบัติ)
ระดับตำบล ประชุมชี้แจงและวางแผนการดำเนินงานร่วมกับ อบต. (การปฏิบัติ) บุคคลเป้าหมาย -เลขาศูนย์ฯ -คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ -ทีมบริหาร อปท. ประเด็น -ชี้แจงและทบทวนบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน -กำหนดเป้าหมายและแผนการดำเนินงานร่วมกัน -จัดทำแผนปฏิบัติงานร่วมกันในแต่ละภารกิจโดยกำหนดบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงานร่วมกันอย่างชัดเจน(คู่มือ/รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน)

5 ประชาสัมพันธ์/ประกาศให้ประชาชนทราบถึง  การเปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการ (ตามภารกิจที่ถ่ายโอน)  แผนการเปิดให้บริการ

6 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt กรมฯอบรมการสร้างวิทยากรระดับจังหวัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google