งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เป้าหมายการประชุม บูรณาการการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลใน รพ.สต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เป้าหมายการประชุม บูรณาการการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลใน รพ.สต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เป้าหมายการประชุม บูรณาการการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลใน รพ.สต.
จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานใน รพ.สต. KPI template (ส่งงานยุทธศาสตร์ฯ)

2 ส่งเอกสารเพิ่มเติมที่ งานพัฒนาคุณภาพบริการ
Download ตัวอย่างคู่มือการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ได้ที่หน้า Download เอกสาร ของ สสจ. ส่งเอกสารเพิ่มเติมที่ งานพัฒนาคุณภาพบริการ คู่มือ เกณฑ์ประเมิน ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2553

3 บทบาทหน้าที่คณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดอุดรธานี
กำหนดนโยบายและวางแผนในการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว พิจารณาและสนับสนุนทั้งในด้านบุคลากรและทรัพยากรอื่น ๆ ที่เอื้อและเป็นประโยชน์ในการพัฒนา รพ.สต. และการปฏิบัติงานของบุคลากร วางแผน สนับสนุน ประสานการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีศักยภาพและมีความพร้อมในการจัดบริการของ รพ.สต. กำกับ ติดตาม ประเมินผลการพัฒนา รพ.สต. จังหวัดอุดรธานี

4 บทบาทหน้าที่คณะกรรมการพัฒนา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดอุดรธานี
พัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดอุดรธานี บูรณาการสนับสนุนการดำเนินงานของ รพ.สต.ที่เอื้อและเป็นประโยชน์ในการพัฒนา รพ.สต. เป็นที่ปรึกษาและสนับสนุนการดำเนินงานของ รพ.สต.ในกลุ่มงาน/งานที่รับผิดชอบ สนับสนุน/ประสานการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีศักยภาพและมีความพร้อมในการจัดบริการของ รพ.สต. ตามส่วนขาดและบริบทของพื้นที่

5 บทบาทหน้าที่ (ต่อ) รวบรวมผลการดำเนินงานของกลุ่มงาน/ฝ่าย ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และพัฒนา รพ.สต. พร้อมนำเสนอผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการพัฒนาและยกระดับ รพ.สต. จังหวัดอุดรธานีทุกเดือน กำกับ ติดตาม ประเมินผล การพัฒนา รพ.สต. จังหวัดอุดรธานี ตามมาตรฐานที่กำหนด วิเคราะห์ ประมวลและสรุปผลการดำเนินงาน รวบรวม/เผยแพร่ผลงานนวัตกรรมสุขภาพของ รพ.สต.

6 ตารางกำหนดระยะเวลา ลำดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 1
ปรับแนวคิด ปรับแผนการดำเนินงาน 22 พ.ย. 53 2 ประชุมคณะทำงาน 8-9 ธ.ค. 53 ทุกจันทร์ที่ 1, 3 3 จัดทำอกสาร/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงาน/KPI 13 ธ.ค. 53 25 ธ.ค. 53 4 ทีมโซนประชุมชี้แจง วิเคราะห์ข้อมูล รพ.สต. / นำเสนอ เตรียมSlide/เอกสารนิเทศ 10 ม.ค. 54 5. ออกนิเทศ ติดตาม (ครั้งที่ 1) ประเมินผลการนิเทศ/KM จังหวัด ออกช่วยเหลือพื้นที่/สนับสนุน 4-11 ก.พ. 54 16 ก.พ. 54 6. ออกประเมินผล (ครั้งที่ 2) 2-10 ส.ค. 54 7. สรุปผลการประเมิน/KM จังหวัด 20 ส.ค. 54


ดาวน์โหลด ppt เป้าหมายการประชุม บูรณาการการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลใน รพ.สต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google