งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. บูรณาการการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลใน รพ. สต. 2. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานใน รพ. สต. 3. KPI template ( ส่งงาน ยุทธศาสตร์ฯ ) เป้าหมายการประชุม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. บูรณาการการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลใน รพ. สต. 2. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานใน รพ. สต. 3. KPI template ( ส่งงาน ยุทธศาสตร์ฯ ) เป้าหมายการประชุม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. บูรณาการการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลใน รพ. สต. 2. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานใน รพ. สต. 3. KPI template ( ส่งงาน ยุทธศาสตร์ฯ ) เป้าหมายการประชุม

2 Download ตัวอย่างคู่มือการ ให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล ได้ที่หน้า Download เอกสาร ของ สสจ. ส่งเอกสารเพิ่มเติมที่ งานพัฒนา คุณภาพบริการ คู่มือ เกณฑ์ประเมิน qa_udon@hotmail.com qa@mailudo.moph.go.th ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2553

3 บทบาทหน้าที่คณะกรรมการ พัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล จังหวัดอุดรธานี กำหนดนโยบายและวางแผนในการพัฒนา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทั้งในระยะสั้น และระยะยาว พิจารณาและสนับสนุนทั้งในด้านบุคลากร และทรัพยากรอื่น ๆ ที่เอื้อและเป็นประโยชน์ ในการพัฒนา รพ. สต. และการปฏิบัติงาน ของบุคลากร วางแผน สนับสนุน ประสานการพัฒนา สมรรถนะบุคลากรให้มีศักยภาพและมีความ พร้อมในการจัดบริการของ รพ. สต. กำกับ ติดตาม ประเมินผลการพัฒนา รพ. สต. จังหวัดอุดรธานี

4 บทบาทหน้าที่คณะกรรมการพัฒนา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดอุดรธานี พัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัด อุดรธานี บูรณาการสนับสนุนการดำเนินงานของ รพ. สต. ที่เอื้อและเป็นประโยชน์ในการพัฒนา รพ. สต. เป็นที่ปรึกษาและสนับสนุนการดำเนินงาน ของ รพ. สต. ในกลุ่มงาน / งานที่รับผิดชอบ สนับสนุน / ประสานการพัฒนาสมรรถนะ บุคลากรให้มีศักยภาพและมีความพร้อมใน การจัดบริการของ รพ. สต. ตามส่วนขาด และบริบทของพื้นที่

5 บทบาทหน้าที่ ( ต่อ ) รวบรวมผลการดำเนินงานของกลุ่มงาน / ฝ่าย ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และ พัฒนา รพ. สต. พร้อมนำเสนอผลการ ดำเนินงานให้คณะกรรมการพัฒนาและ ยกระดับ รพ. สต. จังหวัดอุดรธานีทุกเดือน กำกับ ติดตาม ประเมินผล การพัฒนา รพ. สต. จังหวัดอุดรธานี ตามมาตรฐานที่กำหนด วิเคราะห์ ประมวลและสรุปผลการดำเนินงาน รวบรวม / เผยแพร่ผลงานนวัตกรรมสุขภาพ ของ รพ. สต.

6 ตารางกำหนด ระยะเวลา ลำดั บ กิจกรรมระยะเว ลา ผู้รับผิดช อบ หมายเหตุ 1 ปรับแนวคิด ปรับแผนการดำเนินงาน 22 พ. ย. 53 2 ประชุมคณะทำงาน 8-9 ธ. ค. 53 ทุกจันทร์ที่ 1, 3 3 จัดทำอกสาร / คู่มือ / แนว ทางการปฏิบัติงาน /KPI 13 ธ. ค. 53 25 ธ. ค. 53 4 ทีมโซนประชุมชี้แจง 1. วิเคราะห์ข้อมูล รพ. สต. / นำเสนอ 2. เตรียม Slide/ เอกสาร นิเทศ 10 ม. ค. 54 5. ออกนิเทศ ติดตาม ( ครั้งที่ 1) 1. ประเมินผลการ นิเทศ /KM จังหวัด 2. ออกช่วยเหลือพื้นที่ / สนับสนุน 4-11 ก. พ. 54 16 ก. พ. 54 6. ออกประเมินผล ( ครั้งที่ 2) 2-10 ส. ค. 54 7. สรุปผลการประเมิน /KM จังหวัด 20 ส. ค. 54


ดาวน์โหลด ppt 1. บูรณาการการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลใน รพ. สต. 2. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานใน รพ. สต. 3. KPI template ( ส่งงาน ยุทธศาสตร์ฯ ) เป้าหมายการประชุม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google