งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จุดที่ 1 การยื่นเอกสาร หลักฐาน  เกษตรกรแจ้งความจำนง เข้าร่วมโครงการ  เจ้าหน้าที่ผู้ช่วย อคส./ อ.ต.ก. ตรวจสอบเอกสาร - สำเนาบัตรประชาชน - สำเนาทะเบียนบ้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จุดที่ 1 การยื่นเอกสาร หลักฐาน  เกษตรกรแจ้งความจำนง เข้าร่วมโครงการ  เจ้าหน้าที่ผู้ช่วย อคส./ อ.ต.ก. ตรวจสอบเอกสาร - สำเนาบัตรประชาชน - สำเนาทะเบียนบ้าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จุดที่ 1 การยื่นเอกสาร หลักฐาน  เกษตรกรแจ้งความจำนง เข้าร่วมโครงการ  เจ้าหน้าที่ผู้ช่วย อคส./ อ.ต.ก. ตรวจสอบเอกสาร - สำเนาบัตรประชาชน - สำเนาทะเบียนบ้าน - ใบรับรองเกษตรกรตัวจริง - อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  เกษตรกรแจ้งความจำนง เข้าร่วมโครงการ  เจ้าหน้าที่ผู้ช่วย อคส./ อ.ต.ก. ตรวจสอบเอกสาร - สำเนาบัตรประชาชน - สำเนาทะเบียนบ้าน - ใบรับรองเกษตรกรตัวจริง - อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กำกับดูแลโดย  เกษตรกรเจ้าของ ข้าวเปลือก  หัวหน้าหน่วยประจำจุด รับจำนำ กำกับดูแลโดย  เกษตรกรเจ้าของ ข้าวเปลือก  หัวหน้าหน่วยประจำจุด รับจำนำ จุดที่ 2 การตรวจสอบ คุณภาพข้าว  ตัวแทนโรงสี  วัดความชื้นข้าวเปลือก เฉลี่ย 3 ครั้ง  วัดสิ่งเจือปน  วัดกรัมข้าว กรณีเป็นข้าว หอมมะลิ ข้าวหอมจังหวัด ข้าวปทุมธานี1 และข้าว เหนียว  ตัวแทนโรงสี  วัดความชื้นข้าวเปลือก เฉลี่ย 3 ครั้ง  วัดสิ่งเจือปน  วัดกรัมข้าว กรณีเป็นข้าว หอมมะลิ ข้าวหอมจังหวัด ข้าวปทุมธานี1 และข้าว เหนียว กำกับดูแลโดย  เกษตรกรเจ้าของข้าวเปลือก  เจ้าหน้าที่ผู้ช่วย อคส./ อ.ต.ก. ประจำจุด  หัวหน้าหน่วยประจำจุด รับจำนำ  ข้าราชการประจำจุดรับจำนำ  ตัวแทนเกษตรกรประจำจุด รับจำนำ  เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำจุด รับจำนำ กำกับดูแลโดย  เกษตรกรเจ้าของข้าวเปลือก  เจ้าหน้าที่ผู้ช่วย อคส./ อ.ต.ก. ประจำจุด  หัวหน้าหน่วยประจำจุด รับจำนำ  ข้าราชการประจำจุดรับจำนำ  ตัวแทนเกษตรกรประจำจุด รับจำนำ  เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำจุด รับจำนำ จุดที่ 3 การชั่งน้ำหนัก จุดที่ 4 การออกใบรับฝาก และใบประทวนสินค้า กำกับดูแลโดย  เกษตรกรเจ้าของ ข้าวเปลือก  ตัวแทนเกษตรกรประจำจุด รับจำนำ  ข้าราชการประจำจุดรับ จำนำ กำกับดูแลโดย  เกษตรกรเจ้าของ ข้าวเปลือก  ตัวแทนเกษตรกรประจำจุด รับจำนำ  ข้าราชการประจำจุดรับ จำนำ  ตัวแทนโรงสี -ชั่งน้ำหนักรถบรรทุก ข้าวเปลือก -ชั่งน้ำหนักรถบรรทุกเปล่า  ตัวแทนโรงสี -ชั่งน้ำหนักรถบรรทุก ข้าวเปลือก -ชั่งน้ำหนักรถบรรทุกเปล่า  เจ้าหน้าที่ผู้ช่วย อคส./ อ.ต.ก. -คำนวณปริมาณและวงเงิน ที่ได้รับตามโครงการ  หัวหน้าหน่วยประจำจุด รับจำนำ -ออกใบรับฝากสินค้า -ออกใบประทวนสินค้า  เจ้าหน้าที่ผู้ช่วย อคส./ อ.ต.ก. -คำนวณปริมาณและวงเงิน ที่ได้รับตามโครงการ  หัวหน้าหน่วยประจำจุด รับจำนำ -ออกใบรับฝากสินค้า -ออกใบประทวนสินค้า กำกับดูแลโดย  เกษตรกรเจ้าของข้าวเปลือก  เจ้าหน้าที่ผู้ช่วย อคส./ อ.ต.ก.  หัวหน้าหน่วยประจำจุด รับจำนำ  ข้าราชการประจำจุดรับจำนำ  ตัวแทนเกษตรกรประจำจุด รับจำนำ  เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำ จุดรับจำนำ กำกับดูแลโดย  เกษตรกรเจ้าของข้าวเปลือก  เจ้าหน้าที่ผู้ช่วย อคส./ อ.ต.ก.  หัวหน้าหน่วยประจำจุด รับจำนำ  ข้าราชการประจำจุดรับจำนำ  ตัวแทนเกษตรกรประจำจุด รับจำนำ  เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำ จุดรับจำนำ แผนผังขั้นตอนการรับจำนำข้าวเปลือก นาปี ปีการผลิต 2556/57 1

2 หลักเกณฑ์การรับจำนำข้าวเปลือก ปี 56/57 ครั้งที่ 1 เงื่อนไข เกษตรกร เกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการ (เหมือนเดิม) - ต้องมีหนังสือรับรองเกษตรกรจากกรมส่งเสริมการเกษตรและมี ข้อความ - ข้าวเปลือกที่นำมาเข้าร่วมโครงการเป็นของเกษตรกรจริง - กรณีนำข้าวเปลือกของบุคคลอื่นมาสวมสิทธิ์ มีความผิดฐาน ฉ้อโกงมีโทษจำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกพันบาทหรือทั้ง จำทั้งปรับ - กรณีข้ามเขตเกินกว่าระดับตำบลจะต้องได้รับอนุมัติก่อน เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. จำนำได้ในพื้นที่จังหวัดของเกษตรกรยกเว้นตำบลเขตติดต่อของ เกษตรกรและจุดรับจำนำ หนังสือรับรองเกษตรกร กำหนดระยะเวลาการใช้หนังสือรับรองเกษตรกรนับจากวันเก็บเกี่ยวที่ ระบุในหนังสือรับรองเกษตรกร - จำนำใบประทวนทั้งก่อนหรือหลัง 30 วัน - จำนำยุ้งฉางเกษตรกรทั้งก่อนหรือหลัง 60 วัน ระบุเลขที่เอกสารสิทธิที่ราชการออกให้เพื่อใช้ในการจำนำข้าว หรือตามที่ กขช./คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาตามความเหมาะสม เกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการ (เหมือนเดิม) - ต้องมีหนังสือรับรองเกษตรกรจากกรมส่งเสริมการเกษตรและมี ข้อความ - ข้าวเปลือกที่นำมาเข้าร่วมโครงการเป็นของเกษตรกรจริง - กรณีนำข้าวเปลือกของบุคคลอื่นมาสวมสิทธิ์ มีความผิดฐาน ฉ้อโกงมีโทษจำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกพันบาทหรือทั้ง จำทั้งปรับ - กรณีข้ามเขตเกินกว่าระดับตำบลจะต้องได้รับอนุมัติก่อน เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. จำนำได้ในพื้นที่จังหวัดของเกษตรกรยกเว้นตำบลเขตติดต่อของ เกษตรกรและจุดรับจำนำ หนังสือรับรองเกษตรกร กำหนดระยะเวลาการใช้หนังสือรับรองเกษตรกรนับจากวันเก็บเกี่ยวที่ ระบุในหนังสือรับรองเกษตรกร - จำนำใบประทวนทั้งก่อนหรือหลัง 30 วัน - จำนำยุ้งฉางเกษตรกรทั้งก่อนหรือหลัง 60 วัน ระบุเลขที่เอกสารสิทธิที่ราชการออกให้เพื่อใช้ในการจำนำข้าว หรือตามที่ กขช./คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาตามความเหมาะสม การรับ จำนำ ข้ามเขต เกษตรกร การรับ จำนำ ข้ามเขต เกษตรกร คณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด (เหมือนเดิม) - อนุมัติเกษตรกรจำนำข้ามเขตจากระดับตำบลติดต่อกันเป็นระดับ อำเภอติดต่อกันได้เท่านั้น - กรณีจะจำนำข้ามเขตเกินกว่าระดับอำเภอให้เสนอเหตุผลความ จำเป็นเสนอคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการรับจำนำพิจารณา ต่อไป คณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด (เหมือนเดิม) - อนุมัติเกษตรกรจำนำข้ามเขตจากระดับตำบลติดต่อกันเป็นระดับ อำเภอติดต่อกันได้เท่านั้น - กรณีจะจำนำข้ามเขตเกินกว่าระดับอำเภอให้เสนอเหตุผลความ จำเป็นเสนอคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการรับจำนำพิจารณา ต่อไป 2


ดาวน์โหลด ppt จุดที่ 1 การยื่นเอกสาร หลักฐาน  เกษตรกรแจ้งความจำนง เข้าร่วมโครงการ  เจ้าหน้าที่ผู้ช่วย อคส./ อ.ต.ก. ตรวจสอบเอกสาร - สำเนาบัตรประชาชน - สำเนาทะเบียนบ้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google