งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สาระสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สาระสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สาระสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม เรื่อง การเมืองการปกครอง จัดทำโดย นางอรณี จิเหม ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านป่าพน ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสตูล

2 นักเรียนรู้จักการเมืองการปกครองหรือไม่ และจะ มีส่วนร่วมในการปฏิบัติตนอย่างไร
การเมืองการปกครองมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต เราควรศึกษา และปฏิบัติ ตนให้ถูกต้องและเหมาะสม การอยู่ร่วมกันในสังคม นอกจากรู้บทบาทและหน้าที่แล้ว จะต้องมีการบริหารหรือ การปกครองโดยแต่งตั้งสมาชิกเพื่อเป็นหัวหน้า ดูแลสมาชิกให้ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม เป็นระเบียบเรียบร้อย และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข การปฏิบัติตามหลักกระบวนการประชาธิปไตย พวกเราทุกคนในหมู่บ้านต้องมี ส่วนร่วม ช่วยกันรักษาสิ่งที่เป็นสาธารณสมบัติ ไม่ทิ้งขยะลงคูคลอง ไม่ลักขโมย ไม่ ค้าขายสิ่งเสพติด รู้จักรักใคร่สามัคคีกัน ดูแลความสงบสุขของหมู่บ้าน และรู้จักการ ทำงานเป็นกลุ่ม

3 มารู้จัก โครงสร้าง บทบาท หน้าที่และการ บริหารตามกระบวนการประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่น ซึ่งอยู่ใกล้ตัวนักเรียนมากที่สุด

4 การปกครองระดับภูมิภาค
ผู้ว่าราชการจังหวัดและองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีหน้าที่บริหาร ปกครอง ดูแลระดับจังหวัด นายอำเภอ มีหน้าที่บริหาร ปกครอง ดูแล ระดับอำเภอ กำนันและองค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่บริหาร ปกครอง ดูแล ระดับตำบล ผู้ใหญ่บ้าน มีหน้าที่บริหารปกครอง ดูแลระดับ หมู่บ้าน

5 <ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย
ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง เก่งจังเลยค่ะ

6 ให้นักเรียนจับคู่ตามความสัมพันธ์
อบจ. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายอำเภอ อบต. ผู้ว่าราชการจังหวัด ปกครองดูแลระดับอำเภอ ปกครองดูแลหมู่บ้าน ปกครองดูแลตำบล ปกครองดูแลระดับจังหวัด

7 ระบายสีเขียวลง หน้าข้อความที่สัมพันธ์กับสถานภาพที่กำหนดให้
ผู้ว่าราชการจังหวัด บริหาร ปกครอง จังหวัด ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านช่วยดูแลความสงบสุขของสมาชิกในหมู่บ้าน นายอำเภอรับคำสั่งจากผู้ว่าราชการจังหวัดมาปฏิบัติ หมู่บ้านหลาย ๆ หมู่บ้านรวมกันเป็นอำเภอ กำนันมีหน้าที่ ปกครอง ดูแลสมาชิกระดับตำบล ทุกคนมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือหน่วยงานราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

8 เขียนเครื่องหมาย ลงใน หน้าข้อความที่เป็นการปฏิบัติตนตามกระบวนการประชาธิปไตยในฐานะเป็นสมาชิกของชุมชน ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการในการทำงานต่าง ๆ ตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ตามความต้องการของตนเอง โต้เถียงเมื่อถูกตักเตือน สั่งสอน สอดส่องดูแลความสงบภายในชุมชน

9 การปกครองระดับภูมิภาคใดเล็กที่สุด
หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ

10 นักเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตยอย่างไร
ช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน ไม่ช่วยเพื่อนทำความสะอาดห้องเรียน ตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ เอง


ดาวน์โหลด ppt สาระสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google