งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สาระสังคม ศาสนาและ วัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและ การดำเนินชีวิตในสังคม เรื่อง การเมืองการปกครอง จัดทำโดย นางอรณี จิเหม ครู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สาระสังคม ศาสนาและ วัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและ การดำเนินชีวิตในสังคม เรื่อง การเมืองการปกครอง จัดทำโดย นางอรณี จิเหม ครู"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สาระสังคม ศาสนาและ วัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและ การดำเนินชีวิตในสังคม เรื่อง การเมืองการปกครอง จัดทำโดย นางอรณี จิเหม ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านป่าพน ต. ปาล์มพัฒนา อ. มะนัง จ. สตูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสตูล

2 นักเรียนรู้จักการเมืองการปกครอง หรือไม่ และจะ มีส่วนร่วมในการปฏิบัติตน อย่างไร นักเรียนรู้จักการเมืองการปกครอง หรือไม่ และจะ มีส่วนร่วมในการปฏิบัติตน อย่างไร  การเมืองการปกครองมีความสำคัญต่อการดำเนิน ชีวิต เราควรศึกษา และปฏิบัติ ตนให้ถูกต้องและเหมาะสม  การอยู่ร่วมกันในสังคม นอกจากรู้บทบาทและหน้าที่ แล้ว จะต้องมีการบริหารหรือ การปกครองโดยแต่งตั้งสมาชิกเพื่อเป็นหัวหน้า ดูแล สมาชิกให้ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม เป็นระเบียบเรียบร้อย และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  การปฏิบัติตามหลักกระบวนการประชาธิปไตย พวก เราทุกคนในหมู่บ้านต้องมี ส่วนร่วม ช่วยกันรักษาสิ่งที่เป็นสาธารณสมบัติ ไม่ทิ้ง ขยะลงคูคลอง ไม่ลักขโมย ไม่ ค้าขายสิ่งเสพติด รู้จักรักใคร่สามัคคีกัน ดูแลความ สงบสุขของหมู่บ้าน และรู้จักการ ทำงานเป็นกลุ่ม  การเมืองการปกครองมีความสำคัญต่อการดำเนิน ชีวิต เราควรศึกษา และปฏิบัติ ตนให้ถูกต้องและเหมาะสม  การอยู่ร่วมกันในสังคม นอกจากรู้บทบาทและหน้าที่ แล้ว จะต้องมีการบริหารหรือ การปกครองโดยแต่งตั้งสมาชิกเพื่อเป็นหัวหน้า ดูแล สมาชิกให้ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม เป็นระเบียบเรียบร้อย และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  การปฏิบัติตามหลักกระบวนการประชาธิปไตย พวก เราทุกคนในหมู่บ้านต้องมี ส่วนร่วม ช่วยกันรักษาสิ่งที่เป็นสาธารณสมบัติ ไม่ทิ้ง ขยะลงคูคลอง ไม่ลักขโมย ไม่ ค้าขายสิ่งเสพติด รู้จักรักใคร่สามัคคีกัน ดูแลความ สงบสุขของหมู่บ้าน และรู้จักการ ทำงานเป็นกลุ่ม

3 มารู้จัก โครงสร้าง บทบาท หน้าที่และการ บริหารตาม กระบวนการประชาธิปไตย ในระดับท้องถิ่น ซึ่งอยู่ใกล้ ตัวนักเรียนมากที่สุด

4 การปกครองระดับภูมิภาค ผู้ว่าราชการจังหวัดและองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด มีหน้าที่บริหาร ปกครอง ดูแลระดับ จังหวัด นายอำเภอ มีหน้าที่บริหาร ปกครอง ดูแล ระดับอำเภอ กำนันและองค์การบริหารส่วนตำบล มี หน้าที่บริหาร ปกครอง ดูแล ระดับตำบล ผู้ใหญ่บ้าน มีหน้าที่บริหารปกครอง ดูแลระดับ หมู่บ้าน

5 < ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบ ประชาธิปไตย ถูกต้องไม่ถูกต้อง เก่งจัง เลยค่ะ

6 ให้นักเรียนจับคู่ตามความสัมพันธ์ นายอำ เภอ ผู้ว่า ราชการ จังหวัด กำนั น ผู้ใหญ่ บ้าน ปกครองดูแล ระดับอำเภอ ปกครองดูแล หมู่บ้าน ปกครองดูแล ตำบล ปกครองดูแล ระดับจังหวัด อบ ต. อบ จ.

7 ระบายสีเขียวลง หน้าข้อความที่สัมพันธ์ กับสถานภาพที่กำหนดให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด บริหาร ปกครอง จังหวัด ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านช่วยดูแลความสงบสุข ของสมาชิกในหมู่บ้าน นายอำเภอรับคำสั่งจากผู้ว่าราชการ จังหวัดมาปฏิบัติ หมู่บ้านหลาย ๆ หมู่บ้านรวมกันเป็น อำเภอ กำนันมีหน้าที่ ปกครอง ดูแลสมาชิก ระดับตำบล ทุกคนมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ หน่วยงานราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น

8 เขียนเครื่องหมาย ลงใน หน้าข้อความ ที่เป็นการปฏิบัติตนตามกระบวนการ ประชาธิปไตยในฐานะเป็นสมาชิกของ ชุมชน ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน ชุมชน ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน ราชการในการทำงานต่าง ๆ ตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ตามความ ต้องการของตนเอง โต้เถียงเมื่อถูกตักเตือน สั่งสอน สอดส่องดูแลความสงบภายใน ชุมชน

9 การปกครองระดับ ภูมิภาคใดเล็กที่สุด หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ

10 นักเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการ ประชาธิปไตยอย่างไร ช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในชุมชน ตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ เอง ไม่ช่วยเพื่อนทำความ สะอาดห้องเรียน


ดาวน์โหลด ppt สาระสังคม ศาสนาและ วัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและ การดำเนินชีวิตในสังคม เรื่อง การเมืองการปกครอง จัดทำโดย นางอรณี จิเหม ครู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google