งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 2 การพัฒนาโปรแกรมและการออกแบบขั้นตอน วิธี (Program development and algorithm design) 2.1 วิธีแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer problem solving methods)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 2 การพัฒนาโปรแกรมและการออกแบบขั้นตอน วิธี (Program development and algorithm design) 2.1 วิธีแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer problem solving methods)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 2 การพัฒนาโปรแกรมและการออกแบบขั้นตอน วิธี (Program development and algorithm design) 2.1 วิธีแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer problem solving methods) 2.2 วัฎจักรของการพัฒนาโปรแกรม (Program Development Cycle ) 2.3 ขั้นตอนวิธี (Algorithm ) 2.4 ตัวอย่างการวิเคราะห์โจทย์การ เขียนรหัสเทียม และการเขียนผังงาน

2 2.1 วิธีแก้ปัญหาด้วย คอมพิวเตอร์ ต้องเข้าใจถึงงานหรือปัญหา เป็นอย่างไร มีขั้นตอนมีความเป็นมา อย่างไร ข้อมูลจะเข้าสู่งานหรือระบบได้ อย่างไร ้ ข้อมูลมีการประมวลผล อย่างไร ผลลัพธ์ที่ได้จากการทำงานคือ อะไร ผู้ปฏิบัติงานทำงานได้ง่ายและ สะดวกขึ้น

3 ข้อมูลถูกต้องรวดเร็ว เมื่อข้อมูลเหล่านั้นถูกนำมา ประมวลผล จะทำให้ได้ สารสนเทศเพื่อการควบคุมการ ดำเนินงาน การวางแผน การ ตัดสินใจ เพิ่มศักยภาพในการ บริหารและจัดการองค์กร 2.1 วิธีแก้ปัญหาด้วย คอมพิวเตอร์

4 การกำหนดปัญหา ( Defining the problem) การวางแผนเกี่ยวกับการ แก้ปัญหา (Planning the solution) การเขียนเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding the program) การทดสอบโปรแกรม (Testing the program) การจัดทำเอกสารประกอบ โปรแกรม (Documenting the program) 2.2 วัฎจักรของการพัฒนา โปรแกรม

5 2.2.1 การกำหนดปัญหา เป็นการวิเคราะห์ปัญหา ต้องทำความเข้าใจกับปัญหา กำหนดให้ได้ว่าปัญหาหรือ โจทย์คืออะไร โจทย์ต้องการ อะไร ทำอย่างไรจึงจะแก้ปัญหานั้นได้

6 เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ หรือคำตอบที่เรา ต้องการ เราจะทำ ความเข้าใจเกี่ยวกับ  ผลลัพธ์ (Output) ปัญหาหรือ โจทย์ต้องการผลลัพธ์อะไร  ข้อมูลเข้า (Input) ข้อมูลอะไรที่ ต้องการ ที่จำเป็นในการ ทำงาน 2.2.1 การกำหนดปัญหา

7 การประมวลผล (Process) เป็น วิธีการประมวลผล จะนำ ข้อมูลเข้ามาทำอย่างไรเพื่อให้ได้ คำตอบที่ต้องการ รูปที่ 2.1 แสดงพื้นฐาน การไหลของข้อมูล การประมวลผล ข้อมูลเข้า ผลลัพธ์

8 ตัวอย่าง โปรแกรมต้องการให้หา พื้นที่วงกลม การประมวลผล พื้นที่วงกลมคำนวณได้ จากสูตร 3.1415 x รัศมี x รัศมี ข้อมูลเข้ารัศมีของวงกลม ผลลัพธ์ พื้นที่วงกลม

9 หาแนวทางในการแก้ปัญหา เป็นการอธิบายการทำงานที่ชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางการเขียนโปรแกรม ในการแก้ปัญหานั้นเราจะแยกย่อย หรือแตกปัญหาเป็นงานย่อย ๆ เป็น ขั้นตอน เพื่ออธิบายการทำงาน เราเรียกวิธีการเขียนนี้ว่า ขั้นตอนวิธี ( algorithm) 2.1.2 การวางแผนเกี่ยวกับ การแก้ปัญหา

10 การเขียนขั้นตอนวิธี เป็นการเขียน ที่มีลักษณะเป็นขั้น เป็นตอน มี ลำดับการทำงานที่ชัดเจน เทคนิคหรือเครื่องมือที่อื่นๆ เช่น การเขียนผังงาน การเขียนรหัส เทียม มีรายละเอียดในหัวข้อ 2.3 2.1.2 การวางแผนเกี่ยวกับ การแก้ปัญหา

11  เป็นการเขียนเป็นโปรแกรม ภาษาคอมพิวเตอร์  ผู้เขียนโปรแกรมจะต้องเลือก ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษา หนึ่ง 2.2.3 การเขียนเป็น ภาษาคอมพิวเตอร์

12  พิจารณาจากลักษณะ หรือประเภท ของงาน  งานทางธุรกิจ มีการประมวลผล ข้อมูลควรเลือกใช้ ภาษาโคบอล อาร์พีจี  งานทางด้านวิทยาศาสตร์ มีการ คำนวณมาก เลือกใช้ภาษา ปาสคาล ฟอร์แทรน ซี เป็นต้น 2.2.3 การเขียนเป็น ภาษาคอมพิวเตอร์

13 การตรวจสอบความถูกต้องและ ความสมบูรณ์ของคำสั่งหรือตัว โปรแกรมที่เขียนขึ้นมา เพื่อหาข้อผิดพลาด (Bug) ของ โปรแกรม เมื่อทราบข้อผิดพลาดจะได้แก้ไข (Debug) ให้ถูกต้อง 2.2.4 การทดสอบ โปรแกรม

14 ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการเขียน โปรแกรม มี 3 ชนิด 1. ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ (Syntax error)  เกิดเนื่องจากเขียนคำสั่งของภาษาไม่ถูกตาม หลักไวยากรณ์  ข้อผิดพลาดนี้โปรแกรมจะหยุดการทำงาน  พบได้ในช่วงแปลโปรแกรม (Compile Time) 2. ข้อผิดพลาดเมื่อมีการทำงาน (Runtime error)  เกิดจากวิธีการเขียนโปรแกรม เช่น การ หารด้วยศูนย์ ชนิดข้อมูลไม่ถูกต้อง  ข้อผิดพลาดนี้โปรแกรมจะหยุดการ ปฏิบัติการ  พบได้ในช่วงการปฎิบัติงานโปรแกรม (Execution Time)

15 3. ข้อผิดพลาดทางตรรกะ (Logical error)  เกิดเนื่องจากผู้เขียนเขียนผิดขั้นตอน ผู้เขียน ตีความหมายของปัญหาผิด  ข้อผิดพลาดนี้โปรแกรมจะไม่หยุดการทำงาน แต่จะให้ได้ผลลัพธ์ไม่ถูกต้อง

16 ดังนั้น จึงต้องมีการทดสอบการ ทำงานของโปรแกรม ว่าถูกต้อง เป็นไปตามที่เราต้องการหรือไม่ วิธีการหนึ่งที่นิยมใช้กันคือ การสร้าง ข้อมูลทดสอบ (Test data) เป็นการจำลองข้อมูลขึ้นมาให้คล้าย ข้อมูลจริง มีโอกาสเกิดข้อผิดพลาด ได้ทุกแง่ทุกมุม

17 จัดทำเอกสารต่างๆ ที่ใช้กำกับ อธิบาย โปรแกรม ช่วยให้ผู้ใช้โปรแกรมทำงานได้สะดวกขึ้น เช่น คู่มือปฎิบัติงานเครื่อง (Operation Manual) คู่มือผู้ใช้ (User Manual) ปัจจุบันเอกสารประกอบโปรแกรม มีอยู่ ในหลายสื่อ เช่น มีอยู่ในซอฟต์แวร์ ได้แก่ คำอธิบาย (Help Function) โปรแกรมสาธิต (Demo Program) เป็น ต้น 2.2.5 การจัดทำเอกสารประกอบ โปรแกรม


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 2 การพัฒนาโปรแกรมและการออกแบบขั้นตอน วิธี (Program development and algorithm design) 2.1 วิธีแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer problem solving methods)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google